2 Haziran 2013 Pazar

İnkilap Tarihi 1 Güz Dönemi (Yeni Kitaba Göre)

1. ÜNİTE

3/4/5 SAYFALAR ARASI SORU ÇALIŞMASI 

1.duraklama (buhran )dönemi kaçıncı yüzyılları kapsar ?

a.15. y.yıl-16. y.yıl
b.14. y.yıl-15. y.yıl
c.17. y.yıl-18. y.yıl


2.duraklama dönemine buhran dönemi denmesinin sebebi nedir?

a.iktisadı ve sosyal hayatın durması
b.fetihlerin durması
c.fetihlerin ve zaferlerin devam etmesi ,duraklamaması 


3.Osmanlı doğu sınırını Hazar denizine kadar genişleten savaşın adı nedir ?

a.osmanlı -iran savaşı
b.osmanlı-safevi savaşı
c.osmanlı -rus savaşı


4.Osmanlı devletinin 1594 'te kuzeye yönelmesinin sebebi nedir?
a.kossakların osmanlıya savaş açması
b.kossaklarla anlaşmaya varılması
c.kossak saldırı ve yağmaları 5.Osmanlı ordusunun viyana kuşatmasında bozguna uğratılmasından sorumlu tutan paşa kimdir?

a.damat ibrahim paşa
b.damat ferit paşa
c.kara mustafa paşa


6.hangisi osmanlıya karşı kutsal ittifak kuran devletlerden değildir?

a.avusturya
b.almanya
c.lehistan
d.venedik
e.rusya


7.osmanlı hangi antlaşmayla karşı taraftaki imparotorlukla eşit olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır?

a.zoravna antlaşması
b.zitvatorok antlaşması
c.vestfalya antlaşması


8.60 yıl süren savaş hangi devletle yaşandı ?

a.emeviler
b.safeviler
c.ruslar


9.tereddi ve tagayyür terimi ne için kullanılmıştır ?

a.devlet adamlarının rüşvet aldığını belgelemek için
b.askerin yolsuzluk yaptığını belirtmek için
c.devletin içinde bulunduğu buhranı ifade etmek için


10.gelibolulu mustafa ali hangi eserinde buhrana sebeb olarak devlet adamlarının niteliksizliğinden bahseder?

a.nizamil alem
b.nasihatüs selatin
c.mizanül hak 


11.buhrana dair eserler ve yazarları hangileridir ?

gelibolulu mustafa ali efendi -nasihatüs selatin
hasan kafi-usulül hikem fi nizamil alem
manisalı defter emini ayni ali-riseleyi vazife haran ve meratibi bendeganı ali osman
göriceli koçi beyin 4.murata sunduğu risale
katip çelebi-mizanul hak fi ihtiyaril e hakk


Hazırlayan: makbergülü
1. ÜNİTE

12-13-14 sayfa 


* 3.selim zamanında kurulan ordunun adı?
a-tımarlı sipahi
b-kapıkulu ocakları
c-nizam-ı cedid 
d-yeniçeri ocağı


*osm.döneminde daimi elçilikleri hangi padişah döneminde kuruldu?
a-2.mahmut
b-3.selim
c-abdulmecid
d-1.abdulhamit


*yenileşme hareketinin başarı olduğunun topçu,humbaracı,lağımcı,top arabacı ocaklarındaki askerlere hangi padişah zamanında evlenme yasağı getirildi?
a-2.mahmut
b-3.selim
c-2 abdulhamıt

*3.selim zamanında ordunun harcamaları için getirilen vergi hangisidir?
a-irad-ı cedid
b-ağnam vergisi

*eski askeri kurumların modernleşmesi ve idari-askeri işlerin birbirinden ayrılması hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
a-abdulhamıt
b-3.selim
c-2.selim


*Avrupa tarzı yeni ordu olan nizam-ı cedit kaç tarıhınde kuruldu?
a-24 şubat 1793
b-12 eylül 1893
c-14 temmuz 1798


*yeni orduyu ve eski askeri kurumları nitelikli askerlerle güçlendirmek maksadıyla kurulan mühendishaneyi berr-i hümayun (kara mühendishanesi)kimin zamanında kuruldu?
a-1.abdulhamit
b-3.selim
c-3.mustafa


*3.selim döneminde donanmanın güçlendirilmesi ve yenilenmesi için kurulan mühendishane hangisidir?
a-mühendishaneyi berr-ihümayun
b-mühendishane-i bahri humayun

*kaptan-ı derya sıfatıyla donanmanın başında bulunan terfi ve tayin işlerinde düzene sokarak yolsuzlukları engellemeye çalışan kişi?
a-damat küçük Hüseyin paşa
b-damat küçük rıza paşa


**
· -donanmaya asker sağlanması için askerliğin zorunlu hale getirilmesi
· Tersaneler genişletilerek bahriye için sağlık teşkilatının kurulması
· Bulaşıcı hastalıklar için karantina uygulaması 
Yukarıdakiler hangi padişah döneminde yapılmıştr?
a-3.selim
b-1.abdulhamit
c-1.mahmut

*Londra da 1792 de ,Paris te ,viyana da ve berlinde açılan daimi elçilikler hangi padişah dnemınde açılmıştır?
a-1.abdulhamit
b-abdulaziz
c-3.selim


* selim yerel yönetimleri neden üçlendirmek istemiştir?
a-eyalet idari teşkilatı düzenlemek için
b-ilgilenecek vakti olmadığı için 


* 3.selim zamanında bazı timar arazilerinin iltizama verilmesi neye nende olmuştur?
a-ayanların güçlenmesine 
b-dar boğaza giren hazineyi iyileştirmek için


* hangisi 3.selimin yaptığı yeniliklerde değildir?
a-memleketin madenlerinin işletilmesi
b-ihtiyaç olmayan lüks tiketim eşyalarının ithalatının yasaklanması
c-sikkelerin değerinin düşürülmesi
d-küçük işletmelerin kaldırılması* 3.selim iktisadi hayatın ıslahı için öncelikle ……………….usulunu kaldırmıştır.

cevap: imtiyaz

* 25 temmuz 1802 tarıhınde imzalanan Paris ant. Tarafları kimelrdir?
a-osmanlı-fransa
b-osmanlı-rusya


* osm.dev.hangi yenilgiden sonra Fransayla tek başına karşı koyamayacağını öğrendi?
a-fransız ordusunun mısıra saldırması
b-fransız ordusunun boğazlara hakim olmak istemesi


* Fransa ile yakın ilişkiler kuran Osmanlı Mehmet ali paşayı mısıra vali olarak atamasının sebebi?
a-İngilizleri mısır üzerindeki hesaplarını boşa çıkarmak için 
b-Mehmet ali paşa çok iyi bir yönrtici olduğu için


* Osmanlı ile rus ordusu tarihte ilk defa ne için savaşmışlardır?
a-napolyon kuvvetlerini mısırdan çıkarmak
b-rusyaya kaptırdığı toprakalrı almak


Hazırlayan: ayşeşan
18-19-20. sayfalar


1-istanbul ile anlaşmaya yanaşmayan mehmet ali paşa ve İbrahim paşa için saray ne fermanı çıkardı?

a-idam fermanı
b-barış fermanı


2-5 Nisan 1833’te Rus filosu……….kuvvetlerine karşı koymak üzere Beykoz’a asker çıkardı?


a-ibrahim paşa
b-mehmet ali paşa


3- 8 nisan 1833’te İbrahim paşa ile nerde anlaşmaya varıldı?

a-kastamonu
b-izmir
c-kütahya


4-II. Mahmut Mısır’ın yakın gelecekte yeni bir tehlike arz etmesi ihtimaline karşı Rusya ile 8 Temmuz 1833’te sekiz yıllık bir ittifak ve yardım anlaşması olan hangi antlaşmayı imzaladılar?


a-hünkar iskelesi antlaşması
b-balta liman antlaşması

5-kim mısır meselesini nihai olarak sona erdirebilmek maksadıyla İngiltere’nin de desteğini almayı zorunlu görmüştür?

a-I. Mahmut
b-II. Abdülhamit
c- II. Mahmut

6- 5. sorudaki maksatla 16 Eylül 1838’de osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması (balta limanı antlaşması) imzalanmıştı

Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış

7-II. Mahmut kendi devrinde yeniliklere hangi alanda başlamıştır?

a-eğitim
b-askeri


8-II. Mahmut sekban-ı cedit ocağını kaç yılında kurmuştur?

a-14 ekim 1808
b-13 ekim 1809


9-II. Mahmut hangi olay üzerine sekban-ı cediti dağıtmak zorunda kaldı?

a-yeniçerilerin ayaklanarak Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürmesi
b-düzensiz ordu olması


10-uzun zamandır devlete zarar veren yeniçeri ocağı kaç yılında kaldırıldı?

a-17 Haziran 1826
b-4 Haziran 1838


11-yeniçeri ocağının kaldırılması olayı ne olarak adlandırılmıştır?

a-vaka-i Hayri
b-vaka-i Hayriye12-yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla hangi isimde modern ordu kuruldu?

a-Asakir-i Mansure-i Muhammediye
b-Asakir-i Muhammediye


13-II. Mahmut zamanındaki idari ve mali alandaki yeniliklerden hangileri doğrudur?

a-1834’te evkaf vekaleti kurularak vakıf gelirleri merkeze aktarıldı

b-30 mart 1838’te alınan kararla sadrazamlık kurumu “başvekalet” adını aldı

c-“adli” işleri yürütmek için “meclis-i ahkam-ı adliye” kuruldu

d-“idari” işleri yürütmek için “dar-ı şura-yı bab-ı ali” kuruldu

e-“askeri” işleri yürütmek için “dar-ı şura-yı askeri” kuruldu

f-hepsi


14-II. Mahmut zamanında kaç yılında ilk kez dört öğrenci eğitim görmek için Avrupa’ya gönderildi?

a-1823
b-1826
c-1825


15-II. Mahmut zamanında 1827 yılında açılan tıp okuluyla ne için hekim ve cerrah yetiştirilmesi sağlandı?

a-hastane
b-ordu


16-ilk ……ve ……. Gazetesi olan takvimi vekayi 1 kasım 1831’de haftalık olarak yayın hayatına başladı?

a-türkçe-osmanlı
b-arapça-osmanlı


17-ilk nüfus sayımı
İlk karantina
İlk posta teşkilatı

Kimin zamanında kuruldu?

a-II. Mahmut
b-I. Mahmut


18-II. Mahmut zamanında eğitim ve alanında yapılan yenilikler
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-muzika-i hümayun ve mekteb-i ulum-ı harbiye adıyla Fransız modelinde iki yeni okul açıldı

b-ilk ve orta seviyede devlet memuru yetiştirmek amacıyla “mekteb-i maarif-i adli” ve “mekteb-i ulum-ı edebi” açıldı

c-hepsi


Hazırlayan: mehmet akif2
9-10-11. sayfalar


1-III. Mustafa, tahta kimden sonra ve kaç yaşında geçmiştir?
a)I. Mahmut-55 
b)III. Osman-55
c)III. Osman-41 


2-III. Osman döneminin sadrazamı Mehmet Ragıp Paşa ile birlikte izlemiş olduğu politika neticesinde hangi yenilikler yapılmıştır?
I)Vakıflara, tımarlara ve iltizamlara sıkı denetim getirildi
II)Hazine gelirleri artırıldı
III)Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidildi
IV)Saray masrafları kısıldı 
V)Askeri alanda yenilikler
a)I, II, IV b)I, III, V c)II, III, V d)hepsi


*Rusya’nın Lehistan’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya sert bir nota göndermiş ve Rusya’nın geri çekilmemesi üzerine Osmanlı-Rus savaşı başlamıştır


3-Ragıp Paşa’nın 1763 te ölümünden sonra barış ortamı 1768 yılında Osmanlı-Russavaşıyla sona erdi


4-Küçük Kaynarca Antlaşması hangi tarihte sona ermiştir?
a)1774 b)1789


5-Küçük Kaynarca Antlaşma Osmanlı Devleti’nin 
Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır ikinci antlaşmadır


6-Küçük Kaynarca Antlaşma, Osmanlıların toprak kaybından ziyade hangi alanlarda aldığı en büyük yenilgidir?
I)hukuk II)ticaret III)diplomasi IV)askeri
a)I, II b)I, II, III c)I, II, IV


7-I. Abdülhamid Dönemi hangi yıllar arasındadır?
a)1757-1774 b)1774-1789


8-Sürat Topçuları Ocağı’nı kim kurmuştur?
a)Baron François de Tott b)Ahmet Paşa

9-Hangisi I. Abdülhamid döneminde yapılan yenilikler arasında yer almaz?
a)Kütüphanecilik faaliyetleri artmış
b)Medine’ye yazma eserlerden oluşan bir kütüphane yaptırılmış
c)Ticaret alanında yenilikler yapılmış
d)Avrupa malları karşısında yerli pazarın korunması amacıyla yerli malı kullanımı zorunlu tutulmuş


10-Ziştovi Antlaşması kimler arasında ve kaç yılında olmuştur?
a)Osmanlı-Rus / 4 ağustos 1791
b)Osmanlı-Avusturya / 4 ağustos 1791


11-Rus ordusunun Maçin’de elde ettiği başarı üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. 10 Ocak 1792 de imzalanan Yaş Antlaşması ile Osmanlılar Kırım’ı ele geçirme ümidini tamamıyla yitirdi


12-Sefaretname kimin eseridir?
a)Ebubekir Ratıp Efendi
b)Mehmet Ragıp Paşa


13-Nizam-ı Cedit hareketi neden başlamıştır?

cevap: III. Selim, döneminde kötü durumda olan devleti düzeltmek için14-Nizam-ı Cedit (yeni düzen) hareketi hangi alanları kapsar?
a)siyasi, iktisadi, askeri
b)siyasi, iktisadi, sosyal, askeri


15-Nizam-ı Cedit hareketiyle yapılan yenilikler;
-Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
-Ulemanın nüfuzunun kırılması
-Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi
-Avrupa’nın ilim, sanat, askerlik, ziraat, ticaret ve medeniyet hayatındaki yenilikler


Hazırlayan: serap-369
6-7-8. sayfa soruları


1)prut savaşı kimler arasında ve niçin yapılmıştır?


1)osmanlı devleti ve ruslar arasında, rusyanın orta asyada ki yayılma siyaseti ve balkanlarda yürüttüğü slavlaştırma hareketleri tehlikeli boyutlara yol açınca 1711 yılında prut savaşı yapılmıştır..


2)azak kalesi hangi savaşla geri alındı?


2)prut savaşıyla geri alındı..


3)mora hangi savaşla osmanlı hakimiyetine geçti?


3)1715 te venedikle yapıln savaştan sonra mora osmanlı hakimiyetine geçti..


4)osmanlı devleti buhran ,yenileşme ve ekonomik bağımlılık süreci hangi tarihler arasında olmuştur?


4)(1700-1730)


5)osmanlı devleti sırbıstanın önemli bir kısmını hangi anlaşmayla kaybetmiştir?


5)1715-1718 yılları arasında süren avusturya savaşında osmanlı devleti mağlub olmuş 21 temmuz 1718 de pasarofça anlaşmasını imzalamak zorunda kalmış sırbistanın önemli kısmını kaybetmiştir..


6)1703 1730 yılları arasına neden lale devri denilmiştir?


6)istanbulda yoğun olarak lale yetiştirilmesinden ve bu lalelerin dünyaya yayılmış olmasından dolayı bu isim verilmiştir..7)lale devrinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?


7)*avrupaya gönderilen elçi sayısı artmıştır,avrupanın kültür,sanat,askerisanayi ve tarımıyla ilgili incelemeler yaparak saraya rapor sunmuştur..

*imalathaneler açılarak batı tarzı üretime ağırlık verildi..

*temel ihracat maddesi olan yünün yerini pamuk aldı..

*tercüme heyetleri kurularak arapça farsça ve batı dillerinden eserler tercüme edilmiştir..

*damat ibrahim paşanın izniyle 1729damüslümanlar arsında ilk matbayı kurmuştur..

*mimarlık alanında birçok gelişmeler yaşanmıştır..

8)lale devri nasıl sona ermiştir?


8)halkın ekonomik sıkıntısı ve enflasyona rağmen saray erkanının geceli gündüzlü dewam eden ziyafet ve eğlenceleri üzerine fakir esnaf patrona halil etrafında toplanarak isyan etmiştir.1.mahmut tahta geçmiştir.lale devri kapanmıştır..9)humbaracı ocağının başına getirilen isim kimdir?


9)fransız soylularından olan daha sonra müslüman olup humbaracı ahmet paşa ismini almıştır.


10)1. mahmutun yenilikleri nelerdir?


10)*askeri alanın yenileşmesinde ilk ciddi adımlar atılmıştır.

*ayasofya,fatihve süleymaniye camileri ile topkapı sarayında kütüphane açtırmıştır.

*os. dev. ilk kağıt fabrikasıda Polonya dan kağıt ustalarının getirilmesinden sonra1746 da yalovada faaliyete geçmiştir.

*istanbulun su meselesinin kökünden çözülerek şehrin su sıkıntısı çekmemesi sağlanmıştır.


Hazırlayan: nazlı turan
2. ÜNİTE

30-31-32. SAYFALAR


1-padişah Abdülaziz tahta çıktıktan kısa bir süre sonra temmuz 1861 tarihinde meclis-i Tanzimat ve meclis-i ahkam-ı adliye meclisini ne isim vererek birleştirmiştir?

a-meclis-i vala-yı
b- meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye


2-bu yeni düzenlemelerle meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye kaç daireden oluşmuştur?

a-2
b-3
c-4


3- meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-meclis-i tanzimatın yasama görevi “kanun ve nizamat dairesi” ne devredilmiştir

b-idari işleri için “umur-ı idare-i mülkiye dairesi” kurulmuştur

c-yargı için “muhakemat dairesi” kurulmuştur

d-hepsi


4-neyin başlangıcı sayılan “şura-yı devlet” 1868 yılında kurulmuştur?

a-yargı
b-danıştay
c-sayıştay


5-1868 tarihinde meclis-i ahkam-ı adliye; şurayı devlet ve divan-ı ahkam-ı adliye olmak üzere ikiye ayrılmıştır

Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış


6-aşağıdakilerden hangisi divan-ı ahkam-ı adliye yargı görevini yapacak şura-yı devletin görevlerindendir?

a-her türlü kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak

b-kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri tektik ve karara bağlamak

c-her türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek

d-memurları yargılamak

e-devlet fertleri arasındaki davalara bakmak

f-hepsi


7-*şura-yı devlet içinde düzenli bir parlementer işleyiş kurulmuştur

*meclisin asıl üyeleri seçim yoluyla gelmiyor padişah tarafından atanıyordu

Bu bilgiler doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış


8-1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan “muhassıllık meclisleri” nin görevi sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktır

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-yanlış
b-doğru


9-osmanlı devleti tarihinde ilk defa halkın temsilcilerinin seçimle belirlenmiş olması ne yolunda önemli bir adımdır

a-saltanat
b-meşrutiyet
c-demokrasi


10-devletin vilayetlerindeki temsilcilerinin adı nedir?

a-mebus
b-yarı mebus
c-tam mebus


11- “yarı mebuslar” diye adlandırılan temsilcilerin meclis-i tanzimata girmeleri ne yolunda çok önemli merhaledir?

a-demokrasi
b-meşrutiyet


12-seçim usulü 1849 yılında kurulan hangi mecliste uygulanmıştır?

a-şehir meclisi
b-eyalet meclisi
c-kasaba meclisi


13-1853-1856 yılları arasında yaşanan kırım savaşı Osmanlı Devleti’nde birçok ilkin başlangıcını da oluşturmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkler arasında değildir?

a-ilk defa geniş çaplı Avrupa ittifakı

b-ilk dış borçlanma

c-ruslarla olan ilk savaş


14-duyun-ı umumiye idaresi kaç yılında kuruldu?

a-1800
b-1881
c-1883


15-kırım savaşı sonucunda hangi antlaşma imzalandı?

a-sevr antlaşması
b-paris antlaşması16-aşağıdakilerden hangisi Paris antlaşmasının olumlu sonuçları arasındadır?


a-rusyanın güneye inmesi engellenmiştir

b-osmanlı devletinin bir Avrupa devleti sayılması

c- osmanlı devletinin avrupa hukukundan yararlanması

d- osmanlı devletinin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerce garanti edilmiştir

e-hepsi


17-kırım savaşının sonucunda osmanlı devleti neyi ilan etmek zorunda kalmıştır?

a-I. Meşrutiyet

b-ıslahat fermanı18-Paris antlaşmasında ıslahat fermanı ilanının yer alması batılı devletlerin osmanlı devletinin iç işlerine karışmalarına bir dayanak teşkil etmiş midir?

a-evet dayanak teşkil etmiştir
b-hayır dayan teşkil etmemiştir


19-aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanının getirdikleri arasında yer alır?


a-Müslüman olmayanlara askeri ve sivil bütün okullara girme hakkı vermiştir

b- Müslüman olmayanlara devlet memurluklarında görev almalarının önü açılmıştır

c- Müslüman olmayan osmanlı vatandaşlarına askerlik zorunlu hale gelmiştir

d- Müslüman olmayan osmanlı vatandaşlarına “bedel” vermek koşuluyla askerlikten muaf olabilme imkanını vermiştir

e- Müslüman olmayan osmanlı vatandaşlarının mülki memurluklarda görev alma hakkı

f-hepsi


20-yabancı devlet vatandaşlarına osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkını da tanıyan “ıslahat fermanı” iltizam usulünün sona ermesi, maaşların düzgün ödenmesi gibi Tanzimat fermanında belirtilen bazı hükümler de tekrarlanmaktadır

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış


21-ıslahat fermanına tepkiler gecikmemiş, bu tepkiler 1858 yılında nerde yaşanan olaylarla şiddete dönüşmüştür?


a-kırım
b-ırak
c-cidde22-*Rumeli’de huzursuzluk baş göstermiştir

*Sırbistan’da, Karadağ’da, Bosna’da yer yer çatışmalar yaşanmıştır

*Lübnan ve Suriye’de de Cidde’de yaşanan olaylara benzer olaylar yaşanmıştır

Bunlar hangi fermana tepkidir?

a-Tanzimat fermanı
b-Islahat fermanı23-ıslahat fermanına bir tepki de 1859 yılı içinde nerde yaşanmıştır?

a-İzmir
b-Ankara
c-İstanbul


24- ıslahat fermanına bir tepki de 1859 yılı içinde İstanbul’da ortaya çıkmıştır

Tarihe bu olay ne vakası olarak kayıt edilmiştir

a-kuleli vakası
b-kule vakası25-kuleli vakasında “müdafaa-i şeriat” cemiyeti sultan Abdülmecit’in tahtan indirilerek eski düzenin yeniden kurulması amaçlamaktaydı

Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış

26-*1858 Arazi Kanunnamesi kanunları

*1871 idare-i umumiye-i vilayet kanunları

*1878 dersaadet ve vilayet belediye kanunları
Yukarıdaki düzenlemeler hangi fermandan sonra yapılmıştır?

a-Islahat fermanı
b-Tanzimat fermanı


Hazırlayan: mehmet akif2
42-43 SAYFALAR


* kanuniesasiye göre egemenlik kime aittir?
 
a)sadrazma
b)padişaha
 


* aşagdakilerden hangisi ilk türk anayasasıdır?
 
a)gelneksel anayasa
b)kanuniesasi 
 


* kanuniesaside yürutme organının özelliklerinden hangisi doğrudur?

a)devlet başkanı olarak padişah ve hükümet bulunmakta.
b)sadece padişah bulunmakta* heyeti ayan üyeleri kimin tarafından atanmaktaydı?
 
a)meclis
b)padişah


* kanuni esasi kimin doneminde ilan edildi?
a)abdülmecid
b)abdülhamit* türkler ilk defa hangi anayasayla seçme ve seçilme hakkını elde ettiler?
a)1876 anayasası
b)1862 anayasası
 


* padişah Abdulhamidin 1878 de meclisi kapatması ile meşrutiyet sona ermiştir.
 
a)doğrub)yanlış
 

* ............ osmanlı tebasından her ellibin erkek nufusa bir temsilci seçilmesiyle kurulur
a)heyeti ayan
b)heyeti mebusan
 

--para basılması --hutbelerde adının okunması
--harp ve barış ilanı --şerri hükümlerin uygulanması
yukardaki yetkilere sahip olan kim?
 
a)şeyhülislam
b)sadrazam
c)padişah
 


* ilk osm meclisi 19 mart 1877 pazartesi günü dolmabahçe sarayında yapılan bir törenle açıldı.
 
a)dogrub)yanliş


*aşagdakilerden hangisi padişahın yetkilerini sınırlayan belgedir?

cevap senedi ittifak


* anayasaya göre meclis*adına*,meclisi umumi denilen heyeti ayan ve heyeti mebusanismini taşıyan iki ayrı meclisten oluşmaktadır.
 
a)yanlış
b)doğru


* Aşağıdakilerden hangisi 1876 kanun i esasi sinde 1909 da yapılan değişikliklerden biri değildir? 

A) padişaha mutlak veto yetkisi veren 54. Madde değiştirlmesi 

B) kabinenin sadece parlementoya karşı sorumlu olması esasının kabül edilmesi 

C) padişahın mebusan meclisi başkanını ve ayan meclisi üyelerini seçmesi maddesi getirilmiştr. 

D) sansür ve 113. Maddenin sürgün fıkrasının kaldırılması 


*--KANUN-I ESASİ’NIN OSMANLI TOPLUMU İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

- OSMANLI HALKI İLK KEZ SEÇME - SEÇİLME HAKKINI KULLANMIŞ VE OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KEZ HALK PADİŞAHIN YANINDA YÖNETİME ORTAK OLMUŞTUR. 

- OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KEZ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLMİŞTİR. 

- KANUN-I ESASİ. TÜRK TARİHİNİN İLK ANAYASASI OLMUŞTUR. 

*-2.ABDÜLHAMİT’İN 1.MEŞRUTİYET MECLİSİNİ KAPATMASININ NEDENİ NEDİR? 

-1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞININ ÇOK KÖTÜ GİTMESİ


 
* Kanun-i Esasîye göre Heyet-i Âyan üyelerinin görev süresi ne kadardır? 

A) 2 yıl B) 4 yıl E) Hayat boyudur

Hazırlayan: batman
2. ünite
27-28-29. sayfalar

27-28-29. sayfalar


* 1828-1929 osm.-rus savaşından sonra hangi ülke kurulmuştur?
a-yunanistan
b-bulgaristan


* mehmet ali paşa isyanı karşısında osm. içine düştüğü çaresizlik sonucu hangi ant. imzalanmıştır?

a-hünkar iskelesi ant.
b-balta limanı ant.


* hünkar iskelesi ant.sonucu aşağıdakilerden hengisi meydana gelmiştir?

a- rusyanın boğazlara inmesi
b-avrupanın osmanlıya ihtiyaç duyması


* karlofça ant. sonra yapılan ıslahatlar osmanlının durumunu kurtarmaya yetmediğinden bu durumu osmanlı idarecilerinin acil ve köklü bir ıslahata inandırmıştı.......................bu gelişmeler sonucu ilan edilmiştir.

cevap: tanzimat fermanı

* balta limanı ant. ile verilen ekonomık taviz 1840-1842 yıllarında londrada.............................içimde verilmiştir

cevap:mısır ve boğazlar sorunu


* 2.mahmut dönemınde hazırlanıp sultan abdulmecid döneminde ilan edilen fermen hangisidir.

a-ıslahat fermanı
b-tanzimat fermanı


* tanzimat fermenına gülhane hatt-ı humayun denmesinin sebebi?

a-tanzimatın kelime anlamıyla aynı olması
b-gülhane parkında okunması

*hangisi tanzimat fermanı ile gerçekleşmemiştir?

a-herkesin can mal ve namus güvenliği dev. korumasında alınacak
b-herkes vatandaş statüsüne gelecek
c-hristiyanlara askerlik zorunluluğu getirilecek


* fermanın asıl amaçlarından biri hangisidir?

a-ülkeyi ve milleti kalkındırmak
b-ülkenin verimli topraklarını işletmek


* tanzimat dönemınde en etkili devlet adamı?

a-mustafa reşit paşa
b-sultan abdulmecid


*osmanlı hükümeti hangisiyle kendi istekleri ile güçlerini sınırlandırmışlardır?

a-ıslahat fermanı
b-tanzimat fermanı


* tanzimat fermanını kimle rolumsuz karşıladı?

a-görev yerinde kontrolsüzlüğe ve keyfiyete alışmış kimseler
b-köylüler


* osm. yeni kanun tasarılarını hazırlamak üzere devlet memurlarını yargılamak gibi temel görevleri yerine getirmek amacıyla 1838 yılında kurulan meclis?

a-meclisi ahkam-ı adliye
b-meclis-i vala-yı ahkamı adliye 


Hazırlayan: ayşeşan

2. ÜNİTE

44/45/46 SAYFA SORULARI

1.mutlakiyet döneminin başlama sebebi ve tarihi nedir ?

a.1875-meclisin halka açılması
b.1878-padişahın meclisi kapatması
2.mutlakiyet dönemi kaç yıl sürmüştür ?

a.25
b.15
c.30

3.osmanlı terakki ve ittihat cemiyeti hangi yılda kurulmuştur ?

a.1885
b.1889


4.hangisi ittihatçıların önemli ülkelerinden sayılamaz ?

a.fransa
b.yunanistan
c.mısır
d.isviçre

5.alanda kazanılıp masada kaybedilen savaşın adı nedir ?

a.osmanlı - rus savaşı
b.dömeke meydan muharebesi

6.ittihat ve terakki ilk kongresini 1902 'de ......yapmıştır.

a.fransa
b.almanya
c.paris

7.ittihat ve terakkinin bölünme sebebi nedir ?

a.kural tanımamaları
b.başkanlık kavgası
c.fikir ayrılıkları
d.sultandan korkanların aralarında olması

8.yabancı müdahalesini isteyenlerin başkanı kimdir ?

a.ismail kemal
b.prens ahmet
c.prens sabahattin 


9.''teşebbüs-i şahsi ve adem-i merkeziyet ''adıyla kurulan grubun savunduğu fikir nedir ?

a.yabancı müdahalesine karşı oldular
b.müdahaleyi gerekli buldular


10.müdahaleye karşı olanların başkanı kimdir ?

a.ahmet rıza bey
b.ibrahim demo

11.terakki ve cemiyetin anafikri neydi ?

a.müdahaleye gerek yoktur.
b.müdahale kaçınılmazdır.

12.cemiyetin en güçlü olduğu bölge hangisidir ?

a.yunanistan
b.balkanlar
c.paris

13.Atatürkün şamda kurduğu ''vatan ve hürriyet derneği'' hangi cemiyet koluna katılmıştır ?

a.müdahaleyi meşru bulanlara 
b.müdahaleye karşı olanlara

14.cemiyetlerin hangisi 2.paris toplantısına katılmıştır ?

a.terakki ve ittihat
b.ermeni taşnaksutyun
c.mısır cemiyeti israiliyesi 
d.teşebbüsi şahsi ve ademi merkeziyet
e.ahdi osmani mısır cemiyeti
f.hepsi
g.hiçbiri

15.bu kongrede alınan kararlardandır ?

a.meşrutiyet yeniden kurulacak
b.pasif direniş hemen başlayacak
c.halkın vergi vermemesi sağlanacak
d.ordunun ihtilalcilere karışması önlenecek
e.mecbur kalınırsa genel ayaklanma çıkartılacak
f.hepsi
g.cemiyetlerin temsilcilerinden gizli komisyon kurulacak


16.osmanlı denetiminin olmamasını fırsat bilip terakki ve ittihatın örgütlendiği ülke ?

a.macaristan
b.makedonya

17.reval görüşmesiyle askerin askeri kolu dağa çıkarak isyan başlatmıştır .
bu bilgi ....

a.yanlış
b.doğru

18.padişahın direncini kıran olay hangisidir ?

a.makedonyaya giden müfettişlerin katledilmesi.
b.halkın isyana kışkırtılması.

19.meşrutiyet resmen hangi tarihte ilan edilmiştir?

a.23 temmuz 1908
b.24 temmuz 1908
c.21 ağustos 1909
Hazırlayan: makbergülü

36. sayfa


93 Harbi, Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecini başlatan ilk önemli olaylardan biri sayılır. 
a-dogru
b-yanlış
 

Osmanlı Devleti'nin imzalayıp ta uygulamaya konulmayan antlaşma hangisidir?

a-belgrad
b-ayestefanos

osmanlılarla ruslar arasında yapılan 93 harbi hangi yıllar arasında olmuştur?

a-1877-1878
b-1876-1877
 
93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlandı.

a-dogru
b-yanlış
 

Ayestefanos ant maddelerinin özellikleri:
* Bosna-Hersek’e iç işlerinde bağımsızlık verilecek. 
* Sırbistan, Karadağ ve Romanya tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecek. 
* Kars, Ardahan, Batum ve Doğubeyazıt Rusya’ya verilecek. 
* Teselya Yunanistan’a bırakılacak. 
* Girit ve Ermenistan’da ıslahat yapılacak. 
* Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecekti. 

 
93 Harbi'nin en önemli nedenleri arasında Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki Ortodoks vatandaşları üzerindeki etkisini arttırma amacı sayılabilir

a-yanlış
b-dogruAyestafanos Antlaşması ile rusya neyi planlıyordu?

cevap:sıcak denizlere inmeyi

 
ayestefanos antlaşması yerine hangi ant imzalanmış?
a-karlofça
b-berlin


37. sayfa1-Rusya’ya ödenecek savaş tazminatı zaten ekonomik sıkıntı içinde olan Osmanlı maliyesini iyice bozmuştur

İstanbul’da yapılan görüşmeler sonucunda alacaklılar ile bir antlaşmaya varılmıştır

bu antlaşmanın adı nedir?

a-şaban kararnamesi
b-muharrem kararnamesi

2-muharrem kararnamesi hangi yıl ilan edilmiştir?

a-20 Aralık 1881
b-12 Aralık 1881
3-muharrem kararnamesi adı verilen antlaşma gereğince nerde “Duyun-ı Umumiye İdaresi” kurulmuştur?

a-İzmir
b-Ankara
c-İstanbul


4-…………’nin gelir kaynakları;
Tuz
Tütün
İspirto
Balık
İpek
Pul ve damga
Bulgaristan vergisi
Kıbrıs vergisi
Doğu Rumeli vergisi gibi geliri çok olan vergilerdir.

Yukarıdaki boşluğa ne getirilmelidir?

a-sened-i ittifak
b-duyun-ı umumiye idaresi

5- duyun-ı umumiye “devlet içinde …….” Durumuna gelmiştir

a-devlet
b-demokrasi


6-duyun-u umumiye idaresinde oluşulan komisyonu 7 üyeden oluşmaktadır
Aşağıdakilerden hangisi bu 7 üyenin ülkesi arasındadır?

a-ingiliz
b-alman
c-fransız
d-avusturya
e-galata
f-osmanlı
g-italya
h-hepsi


7-duyun-ı umumiye dairesine vergi toplama yetkisi mi verilmiştir?

a-evet 
b-hayır


8-faiz oranlarını ayarlayan duyun-ı umumiye idaresi kendi memurlarını atama hakkına sahiptirler mi?

a-evet sahiptirler
b-hayır sahip değillerdir


9-1912 yılında osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civarındayken

Duyun-ı umumiyenin memur sayısı hangi sayıya yaklaşmaktaydı?

a-yirmi bin
c-on bin


10-duyun-ı umumiye idaresi, milli mücadele döneminde varlığını devam ettirmiş ancak hangi hükümet egemen olduğu bölgelerde bu idarenin gelirlerine el koymuştur?

a-Ankara
b-İzmir


11-sened-i ittifak ile başlayan padişahın yetkilerini kısıtlama anlayışı Tanzimat ve ıslahat fermanları ile devam etmiştir
Ancak bu süreç sultan Abdülaziz döneminde Ali ve Fuat Paşaların ölümleri ile birlikteduraklamaya girmiştir

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-hayır
b-evet38.sayfa soruları

1.millet egemenliği açısından aydınların hangi düşüncesi bu hususta bir dönüm noktası olmuştur?

a.halkın daima hakkı savunduğu fikri
b.halkın hakimiyet hakkı olduğu fikri 

2.yeni osmanı hareketi kimler için tezatlık oluşturuyordu ?

a.tanzimat fermanına
b.tanzimat bürokratlarına 
c.halkın tamamına

3.hangisi yeni osmanlı hareketinin öncülerinden sayılamaz ?

a.namık kemal
b.şinasi
c.ziya paşa
d.resneli niyazi bey
e.ali suavi

4.yeni osmanlı hareketinin amacı neydi?

a.haklının sömürülmesine karşı olmak
b.halkın eğitilmesi gerektiğini savunmak

5.bu öncülerin gazete çıkarmalarının sebebi hangisidir ?

a.daha çok para kazanmak
b.gazeteler sayesinde meşhur olmak 
c.halka en kolay ulaşmanın yolunun bu olması 

6.sultan abdülazize karşı yapılan en önemli girişim hangisidir ?

a. yeni osmanlının gazete çıkarması
b.meşruti bir yönetim için gizli cemiyetler kurulması
c.sultana mektup yazılması 


7.sultana yazılan mektupla ne istenmiştir ?

a.meşrutiyetin derhal ilanı
b.kurdukları cemiyetin yasallaştırılması

Hazırlayanlar sırayla: batman-mehmet akif2-makbergülü
2. ünite

33-34-35. sayfalar 1-Arazi Kanunnamesi ile devlete ait toprakların %70 i özelleştirilmiş, 1867 de yapılan bir düzenleme ile yabancılara şehirlerde gayrimenkul edinme hakkı verilmiş 


2- Muhassıllık Meclisleri’nin kuruluş amacı ?
a)vergi toplamak
b)halkı seçime alıştırmak 


3-Vilayet Nizamnamesi hangi yılda ve amaçla kurulmuş?
a)1864 – vergi toplamak
b)1864 – halkı seçime alıştırmak


4- Vilayet Meclisi üyeleri kaç kişiden oluşur?
a)3 b)4 c)5

*Mülki amir ve memurlar ile ruhani reisler tabii üyelerdi. Seçimle belirlenen dört üyenin ikisi Müslüman ikisi gayrimüslim


5-Osmanlı devlet geleneğinde önemli gelişim ve değişim; seçimle gelen üyelerin Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında eşit paylaşılması


6- I)Muhassıllık Meclisleri
II)Vilayet İdare Meclisleri
III)Şura-yı Devlet
Halkın yönetime katılımında katkı sağlayan meclisler hangileridir ?
a)I, II b)I,III c)I,II,III7-Şura-yı Devlet hangi yılda kurulmuş ?
a)1768 b)1868


8-11 Mayıs 1869 tarihli konuşmasında Padişah Abdülaziz, hükümetin vazifesini halkın hukukunun korunması ve halka kötü davranmama olarak göstermiş9-Hükümet şekillerinin halkın eğitim seviyesine göre belirleneceğine dair ilginç bir yazı çıkaran,
‘Aydınlardaki anlayış ve bilginin halka inmesi durumunda’ meşrutiyet idaresinin kurulacağını ifade eden,
‘Tüm halkın bilgili ve cesur olması halinde cumhuriyetin kendiliğinden kurulacağına’ dikkat çeken gazete ?
Basiret Gazetesi10- 1843 yılında ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, askerlik süresi 5 yıl olarak belirlenmiş. 5 yıllık süreyi doldurup terhis olanlar, 7 yıllık bir süre redif askeri olarak yedek askerlikle yükümlü hale getirilmiş. 1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise, idadi açılmış11-Osmanlı Devleti’ndeki batılılaşma çabaları asıl etkisini hangi alanda göstermiştir?
a)eğitim b)ticaret-siyasi


12-Tanzimat devri batılılaşma uygulamaları nelerdir?
-1846 yılında Meclisi Maarif-i Umumiye kurulmuş (bahriye, harbiye ve tıbbiye dışındaki okullar buraya bağlanmış)
-1848 yılında Darülmuallimin açılmış (İstanbul’da öğretmen yetiştirmek amacıyla)
-1858 yılında ilk kız rüştiyesi açılmış
-1859 yılında Mekteb-i Mülkiye kurulmuş
-Fransızca eğitim veren Galatasaray Sultanisi 1868 de eğitime başlamış
-Darülmuallimat açılmış (kız öğretmen okulu)


13-Tanzimat Fermanı’nın mimarı kimdir?
a)Mustafa Reşit Paşa 
b)Mahmut Nedim Paşa


14- 1847 yılında ilk modern bütçeye girildi


15- 1840 yılında Ceza kanunnamesi yayınlandı
1851 yılında Ceza kanunname-i Hümayunu olarak yürürlüğe girdi16-Anonim şirket, faiz, kambiyo senedi gibi bazı kavramların Osmanlı hukukunda yer aldığı kanun ?
a)Kanun-ı Cedit
b)Ceza Kanunname-i Hümayunu
c)Kanunname-i Ticaret

17-Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın ekonomik kriz için yaptığı plan ne zaman bir kararname ile alacaklılara duyurulmuş ?
a)11 Mayıs 1869
b) 6 Ekim 1875

18- Osmanlı Devleti Balkan sorunları yüzünden 93 Harbi de denilen 1877-1878 savaşında Rusya ile savaşmak zorunda kalmıştır
doğru
yanlış
Hazırlayan: serap-369
inkılap tarihi 2. ünite 

39 40 41. sayfa soruları.


1)halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu devlet adamlarınca nasıl karşılanır?


1)devlet adamları hakkı kabul etmekle birlikte,halkın henüz yeterli olgunluğa ermediğini iddia etmekteydiler.2)halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu fikir adamlarınca nasıl karşılanır?


2)aydınlar,dağdaki çobanından şehirdeki kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede olduğunu savunmaktaydılar..3)2. abdulhamit'in meşrutiyet hakkındaki görüşü nedir?


3)halkı meşruti idare için yeterli bulmayan devlet adamlarına hak vermekle birlikte yine de meşrutiyetin devletin köklü dertlerine deva olacağı beklentisine sahipti.4)meşrutiyete nasıl bakılıyordu?4)devleti medeni memleketler seviyesine çıkaracak mevcut bütün idari siyasi ve sosyal probleleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görülüyordu.
5)anayasanın yapılması için 30eylül 1859 tarihinde bir komisyon kurulmasını emreden padişah kimdir?


5)2. abdühhamit6)anayasa için 28 kişiden oluşan komisyonda hangi paşaların tasarıları vardır?


6)mithat paşa ile sait paşa nın tasarısı vardır.7)ilk türk anayasasının adı nedir kaç tarihinde ilan edilmiştir?


7)kanunu esasi 23 aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir.8)kanuni esasinin ilanı neden uluslararası tersane açılışına denk getirilmişti?8)yabancı güçleri reformları takip maskesi altında devletin iç işlerine müdahaleden alıkoymaktı.9)1877-78 osmanlı rus savaşı sonucu nedir?


9)osmanlı devleti ağır yenilgiye uğradı.meclis kapatıldı ve anayasada rafa kaldırıldı.


3. ünite

67-68. sayfa


Millet egemenliğini temsil eden esasa ne denir?
a)hakimiyet-i milliye
b)hakimiyet-i umumiye
21 Ağustos 1909 tarihinde 1876 Kanun-i Esasi’sinin 24 maddesi değiştirilmiş, yeni bazı maddeler ilave edilmiş

Hangisi bu değişiklerden değildir?
-hakimiyet-i milliye esası aranmıştır
-1876 Anayasası’nın padişahın hak ve yetkileri sınırlandırılmış
-meclisin etkinliği artırılmış
-basın-yayın hakları hususlarında ilerlemeler sağlayan adımlar atılabil
-çok partili seçim yapılmış
-padişahın, tahta çıkışında Meclis-i Umumide Şer’i Şerif ve Kanun-i Esasi hükümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi şartı getirilmiş

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah kimdir?
a)II. Abdülhamid
b)V. Mehmet Reşat

İlk çok partili seçim ve ilk erken genel seçim özelliğine sahip seçim?
a)1912 seçimleri
b)1914 seçimleri

1912 seçimlerine katılan partiler ?
İttihat ve Terakki – Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Genel seçimler ülke çapında çoğunlukla hangi aylarda yapılmış?
a)ocak-haziran
b)ocak-mart (bazı yörelerde seçim işlemleri mayıs a kadar sürmüş)


1912 seçimlerine ‘sopalı seçimler’ de denir
doğru yanlış


ocak-nisan ayları arasında yapılan 1914 seçimlerine tek parti olarak İttihat ve Terakki Fırkası katılmış

14 Mayıs 1914 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan , kapandığı 21 Aralık 1918 tarihine kadar toplam 310 oturum yapmış

II. Meşrutiyet Dönemi’nin en uzun ömürlü meclisi ; 1914 Meclisleri

I)bütçe II)harp ödeneği III)askere alımlar IV)askerler
1914 Meclis-i Mebusan’ı I. Dünya Savaşı nedeniyle görüşmelerinin büyük bir kısmını hangi durumlar üzerine yapmıştır?
a)I,II, b)I,IV c)I,II,III,IV

Miladi takvimin kabülünün yılı ?
a)1912 b)1914

II. Meşrutiyet Dönemindeki gelişmelerden değildir?
-medreselerde ıslahat yapılmış, dernekler kurulmuş
-laik nitelikli yükseköğretim kurumlarını modern biçime sokmaya çalışılmış
-kadının sosyal hayatta layık olduğu yeri alabilmesi için çabalar gösterilmiş
-yeni okullar kurulmuş 
-Milli Kütüphane, Milli Filmcilik, Milli Coğrafya cemiyetleri kurulmuş

Hazırlayan: serap-369


Hazırlayan: nazlı turan 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder