19 Nisan 2013 Cuma

DİN SOSYOLOJİSİ ÜNİTE SORULARI

DİN SOSYOLOJİSİ 1. ÜNİTE SORULARI


sosyolojinin konusu nedir

a-birey
b-insan toplumları


sosyoloji kelimesi ilk defa kim tarafından kullanılmıştır

a-farabi
b-aguste comte
c-aristo


sosyoloji ilk olarak kaçıncı yüzyılda fransada bunalımlar içinde kıvranan toplumun sorunlarına çözüm üretmek için ortaya çıkmıştır


a-18. yy
b-19. yy
c-20. yy


sosyoloji iki kategoriye ayrılmıştır
aşağıdakilerden hangi şıkta bunlar doğru verilmiştir

a-genel-özel
b-genel-din


din sosyolojisi terimini ilk defa kim 1899'da bir yazısında kullanmıştır

a-emile durkheim
b-aguste comte


20. yy başlarında sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu kimdir

a-emile durkheim
b-max weber


aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisi incelemelerimde kullanılan 3 aşamalı uygulamaların arasında değildir

a-gözlemleme
b-karşılaştırma
c-açıklama
d-tasvir etme


din sosyolojisi açısından en orjinal görüşlere kim sahiptir

a-farabi
b-eflatun


sosyolojinin öncülerinden hatta ilk kurucularından biri olan ......... din üzerine görüşleri daha çok me ta fi zik ve psikolojik temellere dayanmaktadır

a-eflatun
b-aristo"devlet" ve "kanunlar" adlı eserler kimindir

a-farabi
b-eflatun
c-saint augustin

kimin "tanrı sitesi" adlı eserinde ortaçağ hristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatmaktadır

a-akinaslı saint thomas
b-saint augustin


kimin"ilahiyat mecmuası" adlı eserinde ortaçağ hristiyan dünyasındaki skolastik görüşün esaslarını anlatmaktadır

a-saint augustin
b-akinaslı saint thomas


"intihar" ve "dini hayatın başlangıç şekilleri" adlı eserler kime aittir

a-max weber
b-emile durkheim


kime göre din toteme tapınma (totemizm) şeklinde başlamıştır

a-aguste comte
b-emile durkheim


kim rickert ve dilthey'den yararlanarak "anlayıcı sosyoloji" geleneğini olgunlaştırmıştır

a-emile durkheim
b-max weber

aşağıdakilerden şıkların hangisinde sosyolojinin 3 klasik kuramcıları doğru olarak verilmiştir

a-marks-durkheim-weber
b-comte-durkheim-weber

3 cilt halinde yazılan "din sosyolojisi hakkında makaleler" eserini kim yazmıştır

a-aguste comte
b-max weber


"görünmeyen din" adlı eser kime aittir

a-peter berger
b-thomas luckmann


"hristiyan kilise gruplarının toplumsal doktrini" kimin eseridir

a-max weber
b-ernest troeltsch

önce kitabının adı "din sosyolojisine giril" olan sonra bu kitabı daha genişleterek " din sosyolojisi" adıyla din sosyolojisi alanında en önemli eseri vermiş olan kimdir

a-max weber
b-joachim wach
c-peter berger


asıl sistematik din sosyolojisi 1. dünya savaşını izleyen yıllarda max webern öğrencisi ........ tarafından kurulmuştur

a-ernest troeltsch
b-joachim wach

kim "dinin sosyal gerçekliği" adlı eserinde insanı merkeze oturtan antropolojik ve fenomenolojik bir din sosyolojisinin yöntemlerini geliştirmeye çalışmıştır

a-joachim wach
b-peter berger


Din sosyolojisinin öncüsü ve hazırlayıcısı olarak bilinen kişi?
a-gazali
b-farabi
c-ibn Haldun
d-ziya Gökalp


farabi toplum anlayışı ile ilgili görüşlerini hangi eserinde toplamıştır?
a-es-siyasetül medeniye
b-arau ehlil medinetil fadıla


farabi kimden etkilenmiştir?
a-gazali
b-frued
c-aridtotales
d-eflatun


farabiye göre ……………….bir ihtiyaçtır.
a-toplumsal yaşam,
b-bireysel yaşam
c-özel 
d-genel


aşağıdakılerden hangisi farabiye göre erdemsiz toplumlardan biridir?
a-günahkar toplum
b-ahlaksız toplum
c-lanetli toplum
d-asil toplum

aşağıda verilen özelliklerden hangisi cahil toplum özelliğidir?

a-erdemli toplum gibi görünsede aslında bir tür cahil toplumdur.

b-önceden erdemli bir toplum iken sonradan değişip erdemsizleşen.

c-hiçbir hedefi olmayan bozulmuş toplum

d-şehvet itibar gibi değerlere ulaşmayı hayatın gayesi ve gerçek mutluluk zanneder.


Hiçbir hedefi olmayan bozulmuş toplum tipi hangisidir?
a-değişmiş toplum
b-günahkar toplum
c-cahil toplum
c-şaşkın toplum


hangisi erdemli bir devlet bakanında olması gereken özelliklerden değildir?

a-özürsüz bir beden
b-güzellik hitabet
c-güzellilik,soyluluk
d-ılımlılık ,azim,irade


bilimlerin sınıflandırılmasında 'fizik, kimya, biyoloji, astronomı' hangi bilim sınıfına dahildir?
a-doğa bilimleri
b-insan bilimleri
c-din bilimleri 


Din sosyolojisinin 19. Yy’da olduğu gibi, dinin kökeninin, gelişimini araştıran bir bilim değil, dini davranışların ya da dinden kaynaklanan sosyal davranışların bilimi olması gerektiğini söyleyen kimdir?
a-Auguste Comte
b-farabi
c-Emile Durkheim
d-Max Weber


‘’herşeyin ölçüsü insandır’’ sözü kime aittir?
a-Auguste Comte
b-Eflatun
c-Emile Durkheim
d-Max Weber


*Sosyolojinin isim babasıdır. 
*pozitivist felsefenin de en önde gelen isimlerindendir.
*O, pozitivist yöntemin bilimler için zorunlu olduğunu, gözleme, deneye ve yasaların tespitine dayanan bu yöntemin, teolojik vefizik alanlara da yayılması gerektiğini söyler.

yukarda kimden bahsedilmektedir?
a-Auguste Comte
b-farabi
c-Emile Durkheim
d-Max Weber


hangisi Din sosyolojisinin en temel konularından değildir?
a-Din ve toplum ilişkileri
b-Dinin hayatın toplum üzerindeki etkileri
c-Toplumsal hayatın din ve dini hayat üzerindeki etkileri
d-Dini cemaatler
e-kültür sanat evleri

1-hangisi modern sosyolıji ve dolayısıyla din sosyolojisinin doğuşuna etki eden faktörlerden biri değildir?
a-osm.imparatorluğunun çöküşü
b-coğrafi keşifler
c-rönesans
d-reform
e-aydınlanma hareketi

2-hangisi özel sosyoloji disiplinlerinden biri değildir.
A-serbest zaman sosyolojisi
b-aile sosyolojisi
c-genel sosyoloji
d-etnik sosyoloji
e-din sosyolojisi

3-durkheime göre sosyal olayların gözleminin tam olarak yapılabilmesi için hangilerine uymak gerekir.
ı-sosyolojik olaylar fizik olayları gibi ele alınmalıdır.
ıı-sos.olaylar bir obje gibi incelenmelidir,
ııı-önyargılarımızı gözleme yansıtmamamız gerekmektedir
ıv-sos.olayların tanımlandırılması ve sınırlandırılması gerekir.
cevap:ı,ıı,ıv

4-hangisi sosyolojik bir araştırmanın uygulamalarından birisi olamaz.
A-gözlemleme
b-dolaysız gözlem
c-sınav
d-karşılaştırma
e-açıklama

5-hangisi özel din sosyolojisine örnek olabilecek çalışmalardan biri değildir.
A-yümni sezen-islamın sosyolojık yorumu
b-jean paul charnayislamın dini sosyolojisi
c-durkheim-dini hayatın başlangıç şekilleri
d-şlyas ba-yunus,ferit ahmet-islam sosyolojisi:bir giriş
e-ernst troeltsch-hristiyan kilise ve gruplarının toplumsal öğretisi

6-hangisi dolaysız gözlemin kullandığı tekniklerdendir
ı-hazırlanma
ıı-öğrenme
ııı-sezme/sezgi
cevap:hepsi

7-hangisi araştırma tekniklerinden biri değildir.
A-alan araştırması
b-monografi
c-anket
d-mülakat
e-karşılaştırma

8-dinin kilese ile özdeşleştirilmesini eleştirerek din sosyolojisinin tüm anlam sistemleri ile ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan sosyolog hangisidir
a-gustav menschin
b-thomas luckmann

9-AYDINLANMA DÖNEMİ FİLOZOFLARININ BÜTÜN DİNLERDE BENZER VE ORTAK YÖNLERİN VARLIĞI DÜŞÜNCESİNDEN HAREKETLE BAŞLATMIŞ OLDUKLARI YENİ FELSEFİ-DİNİ HAREKETİN ADI NEDİR
A-TABİİ(DOĞAL) DİN
B-TANRI DİNİ 
C-EVRENSEL DİN
D-REFORM DİNİ
E-SOSYAL DİN

10-HANGİSİ DİN SOSYOLOJİSİNİN KONULARI ARASINDA YER ALMAZ
A-DİNİN TOPLUMLA BAĞLANTI NOKTALARI
B-DİNİ GRUPLARIN BOYUTLARI,AMAÇLARI,YÖNTEMLERİ
C-İMAN VE İBADETİN SOSYAL ETKİLERİ
D-BİREYİN DİNDARLIK DÜZEYİ
E-TOPLUMUN DİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

11-KENDİLERİNE DEİST (TANRICI) ADINI VEREN AYDINLANMA DÖNEMİ FİLOZOFLARININ DİNLE İLGİLİ SAVLARI HANGİSİDİR.
A-FELSEFİ BİR DİNİN OLAMAYACAĞI
B-KİLİSENİN ELEŞTİRİLEMEYECEĞİ
C-AKLIN ÜRÜNÜ BİR DİNİN OLAMAYACAĞI
D-DİNİN TARİHİ ROLÜNÜ OYNADIĞI VE SONUNUN GELDİĞİ
E-HRİSTİYANLIĞIN DÜNYAYA HAKİM OLACAĞI


DİN SOSYOLOJİSİ 2. ÜNİTE SORULARI

1.İslam dünyasının ilk formel eğitim kurumları en parlak dönemini kim zamanında yaşadı?
a-Fatih Sultan Mehmed
b-Nizamulmülk
c-Kanuni

2-Din sosyolojisinib İLK klasiği aşağıda hangisinde doğru verilmiştir.?
a-İbn Haldun-Mukaddime
b-Gazali-el Munkizud-Delal
c-Farabi-es-siyasetül medine,

3-İbn Haldunun mukaddimesini türkçeye kazandıran İLK kişi?
a-Ziya Gökalp
b-Prens SAbahattin
c-Ahmet cevdet Paşa

4-Sosyolojinin Babası ünvanı kime aittir?
a-Farabi
b-Aristo
c-Eflatun
d-İbn Haldun

5-Farabi toplum görüşü konusunda kimden etkilenmiştir.?
a-Aristo
b-Eflatun
c-Max Weber
D-Durkheım

6-Farabiye göre Toplum ikiye ayrılır hangisi eksik toplumun bölümlerinden değildir?
a-Köy
b-Mahalle
c-Sokak
d-Hane
e-İlçe

7-Farabinin tam Toplumlar olarak gruplandırdığı seçenekler hangisinde yanlış verilmiştir?
a-Büyük toplum-Dünya
b-Cahil Toplum-Kasabalar
c-Orta Toplumlar-Milletler
d-Küçük Toplumlar-Şehirler

8-Hangisierdemsiz toplumun özellikleri arasında değildir?
a-Cahillik
b-Günahkarlık
c-Değişmiş Toplum
d-ŞaşkınToplum
e-Sefalet

9-
a-el-Munkizüd mined delal
b-İhya Ulumudi-Din
c-Tehafütül Felasife
d-Kimyaus Saade
e-İlmi İctima-i dini
f-el-İktisat fil hakikat
g-Faysalatut Tefrika ve beynel İslam vez zenadıka

Yukarıdaki eserlerden hangisi Gazaliye ait değildir?
A-b
B-f
C-g
D-e

10-Hangisi ülkemizde sosyolojinin ve din sosyolojisinin öncülerinden değildir?
a-Ali Suavi
b-Ahmet Cevdet Paşa
c-Namık Kemal
d-Şinasi
e-Şerif Mardin

11-Hangisi ibn Haldunun etkilediği bilim adamlarından değildir?
a-G Vico
b-J Rousseau
c-Montesquieu
d-Maltus
e-Le Play
f-Nietsche
g-Machievel
h-A Tonybee

12-Türkiyede Sosyolojinin ve din sosyolojisinin ön tarihi....dönemi ile başlatmak mümkündür?
a-Islahat
b-Tanzimat
c-Cumhuriyet

13-Eğitimi toplumsal tedavi olarak gören?
a-Durkheim
b-ziya Gökalp
c-Le Play
d-Ahmet Cevdet Paşa

14-Balkan Savaşlarında Hristiyan unsurların devlete karşı tutumları ile hangi düşünce son buldu?
a-İslamcılık
b-Osmanlıcılık
c-Türkçülük
d-Batıcılık

15-Türkiye de Din Sosyolojisi öğrenimi kurumsal olarak ne zaman nerede başladı?
a-İstanbul Ünv-1949
b-Ankara Ünv-1949
c-Marmara Ünv-1950

16-Cumhuriyet Dönemi ilk din sosyolojisi öğretimi kim tarafından başlatıldır?
a-Mehmet Karasan
b-Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
c-Ünver Günay

17-Din sosyolojisi alanında önemli eserleri-"Din ve İdeoloji-Modern Türkiye de Din ve Siyaset-Bediuz zaman Said Nursi Olayı-Modern Türkiyede din ve toplumsal Gelişim"
Yukarıdaki bilgiler kime aittir?
a-Ziya gökalp
b-amiran Kurtkan
c-Şerif Mardin

Hazırlayan: ebda82
farabiye göre erdemsiz toplumun dört şekli vardır 
aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-cahil toplum
b-günahkar toplum
c-değişmiş toplum
d-şaşkın toplm
e-marifetli toplum


es-siyasetü'l medine ve arau ehli'l medineti'l-fadıla kimin eserleridir

a-gazzali
b-farabi


tarihi sosyolojik açıdan ele alan ilk tarhiçi kimdir

a-ziya gökalp
b-ahmet cevdet paşa
c-farabiibn haldunun "tavırlar nazariyesi" teorisisinde beş tavır(dönem) vardır
aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-zafer
b-barış
c-mutlakiyet
d-cömertlik
e-israf
f-refah


e. durkheim sosyolojisinin türkiyedeki temsilcisidir
II. meşrutiyet dönemi ve cumhuriyet döneminin en önemli din sosyologu ve ideologudur

yukarıda kimden bahsedilmiştir

a-ziya gökalp
b-ahmet cevdet paşa"ilm-i ictimai dini" eseri türkiyede ilk din sosyolojisi ders kitabı ve telif eser niteliğini taşımaktadır

bu eseri kim yazmıştır

a-prens sabahattin
b-gazzali
c-ziya Gökalp


"türkiye nasıl kurtarılabilir" eseri kime aittir

a-ahmet cevdet paşa
b-prens Sabahattin


cumhuriyet döneminin ilk müstakil eseri olan "din sosyolojisi" eseri kime aittir

a-ziya gökalp
b-hilmi ziya ülkenweber'in ülkemizdeki temsilcisi sayılan ve asıl ilgi alanı ekonomi olan ......... "iktisat zihniyeti" adını verdiği bir tutum ahlakından söz etmektedir

a-sabri f. ülgener
b-hilmi ziya ülken
c-erol güngör


"islamın bugünkü meseleleri" ve "islam tasavvuf meseleleri" eserleri kime aittir

a-şerif mardin
b-erol göngör
c-mehmet karasan


"din sosyolojisine giriş" adıyla hazrıladığı ders notları eseri vardır

1953'te ankara üniversitesi ilahiyat fakultesi dergisinde yayınlanan "din sosyolojisinin öncüleri ve kurucuları" adlı makale yazmıştır

yukarıda kimden bahsedilmiştir

a-şerif mardin
b-mehmet karasan
c-mehmet taplamacıoğluHazırlayan: mehmet akif2

DİN SOSYOLOJİSİ 3. ÜNİTE

"DİN"NEDİR TANIMI

1-Ruhsal varlıklara inanç:E.B.Tylor

2-Kutsalın tecrübesi:R.Otto

3-İnsanın kutsalla hayati ilişkisi:G.Mensching

4-Semboller sistemi:C.Geertz

5-Duygular ve aklın nufuz edemediği sistem:M Müller

6-Kutsal şeylerle ilgili klise de manevi topluluk:E.Durkheim

7-Üstün güçlerin insan için elverişli hale getirilmesi:J.Frazer

8-Nihai problemle mücadele aracı:M Yinger

9-Ampirik olmayan değer koyucu inanç sistemi:T.Parsons

10-İnsanı aşan güce inanıp bağlanma:M.Jastovs

11-Varlığının nihai şartlarına bağlayan sembolik form:R.Bellah

12-Manevi ve ahlaki güce karşı bağlılık:R.Brown

13-Umutsuzluk sahiline inşa edilmiş ümit kalesi:R.Niebuhr


14-Kültürel olarak kalıplaşmış etkileşimden oluşan kurum:M.Spiro

15-Toplumsal ve herşeye nufuz eden olgu:K.Davis

16-Kültürel olarak evrensel:E.Norbeck

17-Din kendisi ile kutsal kozmozun inşa edildiği beşeri girişimdir:L.BergerDİN SOSYOLOJİSİ 3. ÜNİTE SORULARI

dinlerin en önemli sosyal işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir

a-bütünleştirme
b-zihniyet ve ideoloji kazandırma işlevi
c-yapılandırma

dinin işlevsel tanımlarından biri de "ampirik olmayan normatif inanç sistemidir"
bu tanım kime aittir

a-m. yinger
b-spiro
c-t. parsons

dinin işlevsel tanımlarından biri de "din, bir halk grubunun, onun vasıtasıyla insan hayatının nihai problemlerini çözmek için uğraşıp mücadele ettiği bir inanç ve pratikler sistemidir"
bu tanım kime aittir
a-r. brown
b-k. marks
c-j. m. yinger


kim dini "kutsalın tecrübesi" olarak tanımlamıştır.

a-r. otto
b-durkheim
kim dini "başka türlü açıklanması mümkün olmayan izah etme girişimi, umutsuzluk sahiline inşa edilmiş bir ümit kalesidir" diye tanımlamıştır

a-m.jastovs
b-r. Niebuhr


aşağıdakilerden hangisi toplumsal işlevler arasındadır

a-bütünleştirme
b-insan toplumuna referans noktası kazandırma
c-devlet toplum aktörleri arasında aracı kurumluktur
d-sosyalizasyon
e-organizasyon
f-değerler çatışmasını önlemek
g-parçalama ve çatıştırma
h-zihniyet ve ideoloji kazandırma işlevi
ı-yapılandırma
i-birlikte var ve taraf olma bilinci kazandırma
j-meşrulaştırma
k-hepsi


substantif tanıma göre din "kültürel olarak talep edilen insan üstü varlıklarla kültürel olarak kalıplaşmış etkileşimden oluşan bir kurumdur" 
bu tanım kime aittir

a-r. otto
b-spiro
c-peter l. berger


dinin, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahi, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi anlam ve değer muhtevalarına bağlı olan tanım .......... tanımlardır

a-öznel
b-fonksiyonel
c-substantif


..........bir ölçüde formel ve geniş tanımlar olarak da isimlendirilebilen ve dinin, birey ve toplum hayatında hangi işlevi yerine getirdiğine bağlı olan tanımdır

a-subtsantif
b-fonksiyonel(işlevsel)İbranice de Kanun hüküm yargı anlamlarına gelen din anlamında kullanılan terim?
a-Dath
b-Deyn
c-Religare
d-Sanatana dharma


………insanların din yoluyla Tanrı ya ve birbirlerine bağlanmaları,………….mükerreren dikkatlice sürekli yapılan ibadet ve ayinler.
a-Religare(Lucretius)-Religere(cicero)
b-Religere(cicero)-Religare(Lucretius)


Kime göre İnsan tabiatı gereği sosyalbir varlıktır?
a-E.Norbeck
b-E Durkheim
c-İbn Haldun
d-Aguste Comte


İlk sistematik din sosyolojisi eseri yazarı?
a-Karl Marks
b-Max Weber
c-M.Yinger
d-J.WachDin"zevil ukulu hüsni ihtiyarıyle bizzat hayırlara sevk eden b,r vazı ilahi tanımı kime aittir?
a-Gazali
b-E.Hamdi Yazır
c-İbn Haldun
d-R.OttoDinin dar tanımını hangisi ifade eder?
a-Substantif
b-Fonksiyonel
c-İşlevsel
d-Kozmoz


Dinin geniş tanımını hangisi ifade eder?
a-Substantif
b-Özsel
c-İşlevsel
d-Nesnel


Sosyolojiyi diğer bilimlerden ayıran ölçüt?
a-Birey çatışma ve problemlerine değinir
b-İnsan birlikteliği gerçeğine odaklanır
c-Birey odaklı ilişki bağlanma düşünme temel noktadır


Dinin toplumsal işlevlerleri bakımında karizmatik lider ve hareketlere işaret eden?
a-Weber
b-Durkheim
c-Marks
d-James
e-Berger


Dinin toplumsal işlevleri hususunda hangisi söylenemez?
a-Din toplumu bütünleştirir,kaynaştırır.
b-Din toplumu çatıştırabilir
c-Din insanlara temel bilişsel zihniyet ve görüş sağlar
d-Toplumsal dayanışmada yapı taşı niteliğine sahiptir
e-Meşrulaştırıcı özellik ve yapılandırma içermez


Dinin toplumsal işlevleri hususunda hangisi söylenemez?
a-Değerler çatışmasını teşvik eder
b-Devlet ve toplum arasında tampon aracı kurumdur
c-Gündelik dünyayı aşan referans noktası kazandırır.
d-Sosyalizasyon işlevi ile toplumsal aktörlerin sosyalleşmesini sağlar
e-Kimlik ve varlık bilinci aidiyet ve taraf olma bilinci kazandırırHangisi Dinin Fonksiyonel tanımını yapan bilim adamıdır? 
a-R.Otto
b-Spiro
c-Peter L.Berger
d-Durkheim
e-R.Niebuhr

Din, ampirik olmayan normatif bir inanç sistemidir.”
sözü kime aittir?
a-T.Parsons’a
b-J.M.Yinger’e 
c-T.Luckman’a 


..................göre din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenecek olursa, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğu görülür. Ayrıca din toplumun kültürü üzerinde de güçlü etkilerde bulunur.
a-wach
b-peter L. burger
c-T.Luckmn


aşağıdakılerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden olan yapılandırmaya örnektir?
a-insanların sosyalleşmesi
b-kast sistemı
c-bütünleştirme 


hangisi Dinin sosyolojik manasının içerdiklerinin dışında kalır?
a-din
b-inanç
c-bilgi
d-ibadet
e-felsefe


İlk sistematik din sosyolojisi eserinin yazarı kimdir?
a-Joachim Wach
b- Auguste Comte,
c- Emile Durkheim, 
d-Herbert Spencer 


............. sosyolojiyi, eşit derecede hem din hem de bilim olarak görmüştür.

a-Auguste Comte
b-wach
c-k.devis

1.din, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomendir.

Görüşü kime aittir ?

a.K.Devis
b. Emile Durkheim
c.Auguste Comte

2. “Pozitif Felsefe Dersleri” ve “Pozitif Politik Sistem” adlı kitaplar kime aittir ?

a. Emile Durkheim
b. İbn Haldun
c. Auguste Comte

3…… sosyolojiyi, eşit derecede hem din hem de bilim olarak görmüştür.

a. Auguste Comte
b.Karl Marks
c. Herbert Spencer

4.Sosyolojik bakışta çoklu veya karmaşık …………….en önemli esaslardandır.

a. değişebilirlik ilkesi
b.çözümsellik ilkesi
c.nedensellik ilkesi

5. hangisi Sosyolojik bakışın en önemli getirilerinden sayılamaz..

a.sorgulama
b. eleştirme
c.yanlış telakkileri yıkma
d. sırrı ifşa etme veya büyü bozma
e.sınırlılığı aşma

6.sosyolojik bakış , çoğu şeyin göründüğü gibi olmadığı gerçeğiyle yüzleştirir…

Görüşü kime aittir ?
a. Herbert Spencer
b. P.Berger
c.Karl Marks

7.Din sosyolojisinin araştırma konusu nedir ?

a. din ve toplumun karşılıklı ilişkilerini araştırır
b. dini bilgi sahibi olanları inceler
c. sosyolojiyle dinin bağlantısı olmadığını araştırır

8.din , ruhsal varlıklara inançtır diyen kimdir ?

a. R.Otto
b. G.Mensching
c. E.B.Taylor

9. din,duygular ve aklın nüfus edemediği şeylerle ilgili inanç ve uygulamalardan meydana gelen bir sistem..görüşü kime aittir ?

a. E.B.Taylor
b. M.Müller
c. R.Otto

10. Dinin dar tanımları denilebilecek ……. dinin ne olduğunu,Geniş tanımları denilebilecek….tanımlar ise, dinin ne yaptığını tespit ve tasvir etmeye çalışırlar.

a. substantif (özsel) tanımlar-fonksiyonel (işlevsel) tanımlar
b. fonksiyonel (işlevsel) tanımlar-substantif (özsel) tanımlar

11. ……göre din insanın kutsalla ilişkisidir.

a.ibn haldun’a
b.m.müller’e
c.otto’ya
12…… göre din “kültürel olarak talep edilen insanüstü varlıklarla kültürel olarak kalıplaşmış etkileşimden oluşan bir kurumdur

a. Peter L.Berger
b. Spiro
c. Otto

13. Din kutsalın tecrübesidir…bu yaklaşım hangi tanıma uyar..

a.özsel tanım
b.işlevsel tanım

14. Bu yaklaşımı benimseyenler dinin özde ve temelde ne olduğu ile değil, ne yaptığını ve insan ve toplumu nasıl etkilediği ile ilgilenmektedirler.


a.özsel tanım
b.işlevsel tanım

15. …….göre Bir din, kutsal şeyler, yani ayrı tutulan ve yasak kabul edilen şeylerle ilgili inanç ve pratiklerden ibaret birleşik bir sistemdir.


a. Peter L.Berger
b. J.M.Yinger
c. Durkheim

16. Din bireye değil, gruba ve topluma ait bir özelliktir..

a. J.M.Yinger
b. Durkheim
c.T.Parsons

17. …..göre din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenecek olursa, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğu görülür.

a. Peter L.Berger
b. Wach
c.durkhem

18. ibadet için bir araya gelmenin görünen işlevi ………..iken, görünmeyen işlevi ise……..dir.

a. sosyal bütünleşme- huzur hissi
b. huzur hissi- sosyal bütünleşme

hazırlayan :makbergülü
4.ünite kitap soruları

1.toplumun ,devletin,kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini ,yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan toplumsal değişim kuramının adı aşağıdakilerden hangisidir ?

a.evrimci
b.büyük boy kuram
c.organizmacı
d.diyalektik
e.değişimci

2.din halkın afyonudur diyen sosyolog hangisidir ?

a.emile durkheim
b.ibn haldun
c.max weber
d.karl marks
e.auguste comte

3.aşağıdaki din sosyoloğlarından hangisi modern batı kapitalizminin gelişiminde Protestanlığın önemli bir etken olduğu tezini ortaya atmıştır ?

a.ernst troeltsch
b.max weber
c.prens Sabahattin
d.hilmi ziya ülken
e.robert k.metron

4.hz.muhammed(s.a.v)’in peygamberlik görevini yerine getirerek önce medine’de daha sonrada bütün arabistanda gerçekleştirdiği toplumsal değişim aşağıdakilerden hangisine girer ?

a.dinin toplumsal değşimi takviye edici bir etken olarak işlev gördüğü toplumsal değişim –din ilişkisi
b.dinin toplumsal değişimi yavaşlatıcı,hatta bazen etkileyici bir etken olarak etkili ve işlevsel olduğu toplumsal değişim –din ilişkisi
c.toplumsal değişimin dini engelleyici olduğu,olumsuz yönde etkilediği toplumsal değişim-din ilişkisi
d.toplumsal değişimin dinin lehine işlev gördüğü toplumsal değişim –din ilişkisi
e.dinin toplumsal değişimin temel faktörü olduğu toplumsal değişim-din ilişkisi
5.din-toplumsal değişim ilişkilerinin doğasını aşağıdakilerden en iyi hangisi ifade etmektedir ?
a.din-toplumsal değişim ilişkilerinin doğasında dinin bağımsız değişkendir .
b.din ile toplum değişim ilişkilerinde toplumsal değişim bağımsız değişkendir.
c.din ile toplumsal değişim ilişkilerinde din bağımlı değişkendir.
d.din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası ,karşılıklılıktır.
e.din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası istikrardır

yazan :makbergülüDİN SOSYOLOJİSİ 4. ÜNİTE SORULARI

kim bir kişinin aynı nehre iki kez giremeyeceğini ifade ederek her şeyin her zaman değişime uğradığını ileri sürmüştür

a-herakleitos
b-max weber
c-karl marks


toplumsal değişim kuramları üçe ayrılır
aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-büyük boy kuramlar
b-orta boy kuramlar
c-küçük boy kuramlar
d-devasa boy kuramlar


ekonominin toplumdaki ve toplumsal değişimdeki yeri konusunda birçok sosyolog önemli görüşler ortaya koymuştur
aşağıdakilerden hangisi bu kişiler arasında değildir

a-ogburn
b-ibn haldun
c-karl marks
d-max weber


"din halkın afyonudur" sözü kime aittir

a-ibn haldun
b-karl Markskarl marksa göre din alinasyondur
alinasyonun kelime anlamı nedir

a-yabancılaşma
b-bütünleştirmekimin düşüncesinde din cari sosyal düzenlemeleri haklılaştıran, üst sınıfların bir aracı olarak hizmet gören ve istikrarı korumaya çalışan ideolojidir

a-max weber
b-karl marks


büyük boy kuramların arasında hangi kuram yoktur

a-organizmacı kuramlar
b-evrimci kuramlar
c-modernleşmeci kuram
d-diyaletik kuram
e-sekülerleşme kuramı


..... kuramlar insanlık tarihini, genellikle kendi içinde meydana gelen birikimler sonunda ortaya koyduğu gelişmenin bir sonucu olarak görürler

a-modernleşme 
b-evrimci 


büyük boy kuramlar arasındaki hangi kuramın savunucusu karl marksdır

a-evrimci kuramlar
b-diyalektik kuram


karl marksa göre bütün tarih, diyalektik ilişkiye dayalı üç dönem ayrılır
*insanın özgür olduğu ...... dönemi
*teknolojinin etkili olduğu ve insanın yabancılaştığı ........ dönemi
*sınıfsız toplumun ortaya çıkacağı ..... dönemi
boşluklara sırasıyla ne gelmelidir

a-tez-antitez-sentez
b-antiez-sentez-tez


küçük boy kuramlar grupsal ve biresel yaklaşım olarak ikiye ayrılır

grupsal yaklaşıma kimin sosyometrisini örnek verebiliriz

a-j. l. moreno
b-robert k. metron


..... grup içinde insan ilişkileri canlı iken, ölçüye vurmaya çalışan, yani insan ilişkilerini belli gruplar içinde meydana gelişleri esnasında inceleyen bilim dalıdır

a-demografik
b-diyalektik
c-sosyometri


kim inanç için yapılan savaşlar gibi, dinin yıkıcı güçlerine işaret etmiştir

a-karl marks
b-r. k. metron


weber tarafından kuramsal olarak ortaya konulan ve e. troeltsch tarafından yaygınlaştırılan ......... teorisi, gittikçe dinin sosyal hayattan uzaklaşacağı varsayamı üzerine kuruludur

a-sekülerleşme 
b-modernleşme

kim din ile toplumsal bütünleşmenin yan yana var olduklarını ileri sürmesinden ve dinde gevşemenin toplumdaki dayanışma bağlarını da çözerek anomiye(amaçsızlık) yol açtığını işaret etmiştir

a-max weber
b-e. durkheim


hangisi çalışmalarında din ile toplumsal değişimlere arasındaki ilişkiye önem vermiş olan sosyologlardan değildir

a.emile durkheim
b.max weber
c.joachim wach
d.j.j. rousse

toplumların dünya ölçeğinde karşı karşıya kaldıkları hızlı toplumsal değişimler ve bunların dine yansıması özelliklehangi olay sonrasında yaşanan süreçtir
a.1.dünya savaşı
b.kore savaşı
c.2.dünya savaşı
d.rönesans


din ile toplumsal değişim ilişkileri ele alınırken hareket noktası olan vesosyolojik anlamda zorunlu olan unsur hangisidir
a.dinin bağımsız olması
b.bağımlılığın olası
c.süreklilik ilişkisi
d.ilişkilerin karşılıklılığı esası


hangisi din ile toplumsal değişimi etkileyen faktörler arasında değildir
a.ekonomik etken
b.kültürel etken
c.siyasal etken
d.sosyal etken
e.anarşik etken


bir toplumu etkileyen toplumsal değişikliğin önşartı nedir
a.geçici ve bağımsız olması
b.köklü ve kalıcı olması
c.bağımsız etken olamsı
d.hiçbiri


toplumsal değişimde rol oynayan belli başlı etkenlerden değildir
a.coğrafya
b.mekan
c.zaman
d.demografik yapı
e.eğitim
f.karizmatik şahsiyetler
g.sanatçılar

demografik değişimlerle ekonomi arasındaki ilişkiler üzerine tartışmalar yapılmıştır.hangisi bu tartışmalar arasında olmayan sosyologtur
a.ibn haldun
b.max webber
c.thomas malthus
d.arthur lewis


icat ve keşiflerin sosyal değişime sebep olduğunu vurgulayan sosyolog kimdir
a.max weber
b.karl marks
c.ibn haldun
d.william ogburn

hangisi büyük boy kuramın unsurlarıi arasında değildir
a.yükseliş ve çöküş
b.evrimci
c.modernleşmeci
d.diyalektik
e.bireyci ve gurupsal


toplumsal değişimde güdüsel kompleksin etken olduğunu söyleyen sosyolog hangisidir
a.mcclelland
b.macellan
c.max weber
d.freud


toplumsal değişimle birlikte dinin değişimide mümkündür yargısı mecellenin hangi maddesiyle örneklendirilebilir
a.eşyada aslolan ibahadır
b.ezmanın teğayyürü ile ahkamın teğayyürü
c.hepsi


gerçekte din muhafazakar yönünü ortaya koyup,sosyal düzenleri koruyabilmekte ve istikrar unsuru olabilmektedir.toplumsal değişimin dinle ilişkili hangi yönü vurgulanmaktadır
a.toplumsal değişimi yavaşlatıcı ve ya enngelleyici etken olarak din
b.toplumsal değişimi takviye edici olarak din
c.toplumsal değişimin temel etkeni olarak din
d.dini olumsuz yönde etkileyen toplumsal değişim


din açıklanıp rafa kaldırılacak bir şeydir diyen aklıevveller kimdir
a.weber-karl marks
b.freud-karl marks
c.freud-max weber
d.hepsi

DİN SOSYOLOJİSİ 5. ÜNİTE SORULARI


laiklik terimi ilk kez kaçıncı yüzyılda kimler tarafından kullanıldı

a-16. yy. ingiltere
b-17. yy. fransa


...... ilke ve anlayışa işaret eder
.......... dinin farklı biçimler alması ve toplumun dünyevileşmesi sürecine işaret eder

a-sekülerleşme-laiklik
b-laiklik-sekürleşme


laiklik kavramı ..........daki "laikos" kelimesinden türetilmiş olup halktan olan yani ruhban sınıfına mensup olmayan anlamına gelir

a-fransızca
b-yunanca


sekülarizasyonun tek boyutlu olmadığını farklı alanları da kapsadığını savunan kimdir

a-a. comte
b-l. e. shiner
c-m. weber

rasyonalizm ve inanç kaybı argümanını savunanlardan ........ göre "sekürlerleşme dinin toplumsal öneminin azalmasını ifade eden" bir süreçtir

a-david martin
b-brian wilson


........ toplumsal alandaki sekülarizasyonu "geleneksel ve kutsal kozmonun çözülüşü olarak" tanımlar

a-luckmann
b-berger


kim 1967 yılında yayınladığı "the sacred canopy" isimli kitabında geleneksel sekülerleşme kuramını ve varsayımlarını savunduğu fikirlerinden vazgeçmiştir


a-t. luckmann
b-peter l. berger

aşağıdakilerden hangisi anayasada laiklik ilkesinin açıkca kabul edildiği modeli kabul eden ülkeler arasında değildir

a-almanya
b-türkiye
c-fransa
d-portekiz

aşağıdakilerden hangisi anayasada laiklik ilkesi açıkça belirtilmeyen (laik) modeli kabul eden ülkeler arasında değildir

a-almanya
b-ABD
c-avusturya
d-hollanda
e-portekiz


aşağıdakilerden hangisi anayasada bir devlet dininin benimsendiği ama uygulamada laik olan modeli kabul eden ülkeler arasında değildir

a-hollanda
b-ingiltere
c-danimarka
d-finlandiya
e-norveç
f-yunanistan

aşağıdakilerden hangisi anayasada resmi devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen veya tamamen yasama kaynağı olduğu modeli kabul eden ülkeler arasında değildir

a-iran 
b-afganistan
c-suudi arabistan
d-bahreyn
e-mısır
f-pakistan
g-israil
h-vatikan
i-suriye

anayasamıza kaç yılında yapılan değişiklikle türkiye cumhuriyeti devletinin "laik" olduğu ilkesi konmuştur

a-1928
b-1937
c-1924


diyanet işleri başkanlığı ne zaman kurulmuştur

a-1925
b-1926
c-1924

iranda bazı devlet adamları önemli rol oynamıştır
aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir

a-şah rıza pehlevi
b-habib burgiba
c-muhammed rıza şah
d-ayetullah hümeyni


laiklik terimi, ilk kez ........ yüzyılda ve ............ de kullanılmıştır.


a) 15 - ingiltere
b) 16 - ingiltere


Laiklik kavramı Türkçeye hangi dilden geçmiştir?


a) fransızca
b) yunanca


Laikliğin içerdiği ilkeler arasında hangisi yer almaz?


devlet yönetiminin dini esaslara göre yönetilmemesi
yasaların dini kaynaklar esas alınarak çıkarılmaması
devletin dinler ve dini gruplar arasında ayırım yapmaması
bütün inanç gruplarına eşit mesafede bulunmaması
din ve vicdan özgürlüğünü koruması


din vedevlet işlerini düzenleyen hukuki ilke ve düzenlemeye ne denir?


a) laiklik
b) sekülerleşme


.......... bir ilke ve anlayışa işaret eder
.......... toplumun dünyevileşmesi sürecine işaret eder


a) laiklik - sekürleşme
b) sekülerleşme - laiklik


modernizmin din üzerindeki etkilerini gösteren süreç ?


a) sekülerleşme
b) rasyonalizmRasyonalizm ve inanç kaybı yaklaşımını savunanlardan, sekürleşme dinin toplumsal öneminin azalmasını ifade eden bir süreç olarak gören?


a) david martin
b) brian wilson

...................... göre,
- bireysellik veya bireycilik dini inanç ve hayatın cemaat/grup temelini zedelemiş
- rasyonalite dinin kutsal amaç ve öğretilerine inanmayı ortadan kaldırmış 


a) durkheim
b) steve bruce


sekülerleşme tipolojisi çizen,
altı tip sekülerleşme biçiminden/alanından bahseden ?


a) larry shiner
b) steve bruce


sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören?

a) luckman
b) wilson


ABD'de son yıllarda yapılan araştırmaya göre,
nüfusun % ... i dini bir tercih belirtiyor, % ... i dinin kendi hayatlarında çok önemli bir unsur olduğunu ifade ediyor

a) 92 - 58
b) 58 - 92


din ve devletin kesin olarak ayrıldığı modelini benimseyen ülkelerin özelliklerinden değildir?

herhangi bir din ve mezhebi benimsemez
anayasalarında açıkca laiklik ilkesini belirtir
belli bir din ve mezhebi koruma altına almaz
bu gruba Fransa, Türkiye ve Portekiz girer
resmi din, siyasi ve hukuki karaları etkiler


hangi şıkta batıda ve avrupada laikleşme süreci doğru olarak verilmiştir
a.modernleşme-sanayileşme-dindarlık-sekülerlik
b.aydınlanma-sanayileşme-kentleşme-modernleşme
c.sanayileşme-sekülerizm-kentleşme-savaşlar


hangisi sekülerleşme ile ilgili doğru bilgidir
a.sekülerleşme bir ilke ve anlayıştır
b. siyasi bir bakış ve din-devlet işlerinin düzenlemeyi işaret eder
c.dinin geleneksel etkisini yitirmesi,yeni şekiller almasını kapsar
d.hepsi


hangisi 19. yy sosyal bilim anlayışını ifade eden yaklaşımdır
a.dinin yükselişi ve dirilişi
b.kilisenin varoluşu ve önemi
c.dinin ölümü veya yokoluşu
d.hiçbir


hangisi sanayi toplumunun gelişimine pralel olarak dinin önem kaybedeceğini savunan teorisyenler arsında değildir
a.a.comte
b.h.spencer
c.e.durkheim
d.m.weber
e.peter l.berger

sekülerleşmenin tek boyutlu olmdığını 6 boyutlu olduğunu savunan teorisyen kimdir
a.e.durkheim
b.m.weber
c.larry shiner
d.a.comte


islam ülkelerinde laiklik hangi gelişmelerin etkisiyle başlamıştır
a.iç dinamikler
b.sosyal yapı
c.halkın büyük kesiminin bunu istemesi
d.dış dinamikler


çin-küba-vietnam gibi ülkelerde geçerli olan model hangisidir
a.laik model
b.resmi bir dinin benimsendiği modwel
c.laiklik ilkesi belirtilmeyen model
e.din karşıtı model


türkiyede laikliğn gelişimi ve kuramsallaşması hangi dönemde başlamıştır
a.cumhuriyet
b.osmanlı
c.selçuklu
d.beylikler


hangisi Osmanlının 19 yy da başlattığı mpdernleşmeve reform hareketlerinden değildir
a.tanzimatın ilanı
b.gülhane hattı hümayunu
c.1. meşrutiyetin ilanı
d.1876 kanuni esasinin kabulü
e.eğitime önem verilmesi


t.c. devletinin laik olduğu ilkesi cumhuriyetin temel nitelikleri arsında sayılmış,bu ilkenin asla değiştirelemeyeceği hangi anayasa ile sabitlenmiş
a.1961
b.1937
c.1982


mısırdaki laik görüşe muhalif,olan ve ezher ide bu akıma karşı muhalefet etmemekle suçlayan hareketin adı nedir
a.genç Osmanlılar
b.jön türkler
c.ihvanu sefa
d.ihvanı müslimin

Müslüman kardeşler hareketinin lideri kimdir
a.hasan sabbah
b.ayetullah Humeyni
c.ahmedi necat
e.hasan benna


ülkemizde lailklik mevzubahis olduğunda bazı konular tartışma alanına girer.hangisi bun konulardan değildir
a.din özgürlükleri
b.azınlık dini gurupların hakları
c.kamu bütçesinden farklı inanaç guruplarına kaynak aktarılmaı
d.bütçe aktarımının ekonomiyi zarara uğratacağı gerçeği

Tunus da ......, Batı yanlısı ve laik bir modernleşme süreci başlatmıştır.


a.Habib Burgiba
b.Taha Hüseyin
c.Hidivİsmail


Mısır’da laik bir devletin inşası ve laik hukuk müesseselerinin kuruluşu...desteğiyle başlamıştır.

a.Muhammed Hüseyin Heykel 
b.Taha Hüseyin 
c.Hidivİsmail


islam dünyasına laiklik hangi şekilde girmemiştir ?

a.tedrici bir şekilde gelişmiştir.
b.ideolojik bir ürün olarak dışarıdan bir akım olarak girmiştir.
c.batı sömürgeciliğine karşı durmakla.


Modern dünyadaki din algısını köklü biçimde değiştiren bireysellik ve rasyoneldüşüncenin Reformasyon’la başladığını ve modernitenin geleneksel dini hayatı zayıflattığını savunmaktadır.

a.Thomas Luckmann 
b.L. E. Shiner 
c.Steve Bruce


dini bir hafıza zinciri olarak değerlendirir ve kolektif kimliğin önemli bir unsuru olduğunu savunur.


a.Robert Putnam
b.Hervieu-Leger


.....e göre sekülarizasyonun son noktası dinsiz bir toplum olacaktır.

a.Thomas Luckmann
b.Karel Dobbelaere 
c.L. E. Shiner


.....bilimsel bilgiye, evrenin teknolojik kontrolüne ve deneysel kanıtlama ölçütlerine dayalı rasyonel bir dünya görüşü ortaya çıkarmıştır.

a.modernleşme
b.Aydınlanma 
c.sanayileşme
d. Kentleşme''.... dinin toplumsal öneminin azalmasını ifade eden” bir süreçtir.

a.rasyonalizm
b.sekülerleşme


hangisi laiklik kavramından sayılamaz ?

a.saeculum
b.sekülerizm
c.seküler
d. lâique
e.laic


laiklik için tek tip model olduğu .....tanımdır.

a.doğru
b.yanlış

...yasama etkinliklerinde dinin etkisini ortadan kaldırarak din-toplum ve din devlet ilişkilerini dönüştürmüş.

a.milliyetcilik
b.halkçılık
c.laiklik

DİN SOSYOLOJİSİ 6. ÜNİTE SORULARI


kim küreselleşme kavramını "modern dünya-sistemi ile tanımlamakatadır

a-wallerstein
b-bauman


kime göre küreselleşme kavramından çıkan en derin anlam; dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır

a-robertson
b-bauman


"global" ve "lokal" kelimeleri bir anlamda kaynaştırılarak hangi kavram elde edilmiştir

a-glokalleşme
b-globakalleşme


kime göre küreselleşme kavramı, küresel ve yerel olanın etkileşimidir(glokalleşme)

a-wallerstein
b-robertson
c-bauman

küreselleşmeyi yeni süreç olarak görmez
yeni döneme girmekten ziyade, modernliğin sonuçlarının eskisinden daha çok radikalleştiği bir başka döneme girildiğini söyler 
yukarıda kimin küreselleşme ile ilgili görüşlerinden bahsedilmiştir

a-giddens
b-robertson
c-david harvey


aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin daha çok politik boyutuyla ilgili kavramdır

a-çokkültürlülük
b-modern ulus-devlet


çokkültürlülük ne demektir

a-her kültürünün kendini ifade etmesidir
b-her kültürün kendini ifade edememesidir


Türkiyede kaç yılında televizyon kuruldu

a-1970
b-1968
c-1969


küreselleşmede ekolojik boyutu en iyi tarif eden kelime aşağıdakilerden hangisidir

a-küresel soğuma
b-küresel ısınma


küreselleşmeyi 'zaman mekan sıkışması ' olarak kim tanımlar ?

a.robertson
b.berger
c.d.harvey


modernitenin dayandığı öncüllerden olamaz ?

a.bireyselleşme
b.sekülerleşme
c.feodalitehangisi ulus-devlet yapısına sahip olmayan devlettir ?

a.türkiye
b.japonya
c.almanya
d.amerika
e.fransa


modern dünya -sistemi hangi y.yılda meydana gelmiştir ?

a.14.y.y
b.15.y.y
c.16.y.y
d.17.y.y


bill clinton'un tarihte ilk defa iç ve dış politika arasında fark kalmadığını ilan etmesi hangi çeşit küreselleşmeye örnektir ?

a.kültürel
b.politik
c.ekonomik
d.ekolojik boyut


küreselleşmeye dinin sunacağı katkılarından sayılamaz ?

a.medeniyet yankısı
b.sınırlar
c.normatif ufuklar
d.mahrumiyet duyarlılığı
e.geleneği muhafazaküreselleşmeyi dünya bilincinin gelişmesi olarak tanımlayan kimdir?

a.friedman
b.bauman
c.falk
d.robertson
e.giddens
hangisi küreselleşmenin daha çok politi boyutuyla ilgilidir ?

a.çokkültürlülük
b.euro islam
c.modern ulus-devlet
d.yerellik
e.yeni dini hareketler


hangisi merkez ve çevre ülkeler olarak devletleri hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutar?

a.bauman
b.robertson
c.giddens
d.wallerstein
tarihin sonu tezi kime aittir ?

a.bauman
b.robertson
c.giddens
d.fukuyama
e.chomsky

batıya ait liberal demokratik değerlerin ,insanlığa ulaşabileceği en son nokta olduğunu ifade eden kimdir ?

a.bauman
b.robertson
c.giddens
d.fukuyama

hangisi modernliğin dört kuramsal boyutu arsında yer almaz
a.ulus-devlet sistemi
b.kapitalist dünya ekonomisi
c.askeri dünya düzeni
d.uluslararası iş bölümü
e.hepsi
f.hiçbirihangisi küreselleşmenin tanımyla ilgili yapılan yanlış bir açıklamadır
a.küreselleşme,hem dünyanın küçülmesine,hemde bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesine gönderme yapmaktır
b.bazıları için bu kavram,barış ve demokratikleşme çağrısı yapmaktadır
c.bazıları için tehditkar bir biçim almaktadır
d.küreselleşmede evrensellik aranmaz,belli bir mekana sahip olması yeterlidir


dünyayı yeni imajlarla inşa etmek,hemde tümüne erişilebilir orandalarda küçültmek.açıklaması hangi kavramla ifade edilmektedir
a.zaman mekan sıkışması
b.küresel köy
c.bölünmüş tarla
d.çökmüş devletler

hangisi küreselleşmenin ilişkili olduğu kavramlardan biri değildir
a.aydınlanma
b.arınma
c.modenlik
d.postmodernlik
e.ulus-devlet

kantın,kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmayış halinden, kendi imkan ve enstrümanlarıyla kurtulması ,diye açıkladığı kavram hangisidir
a.aydınlanma
b.modernizm
c.sekülerleşme
d.küreselleşme


hangisi ulus-devlet yapılarının özelliklerinden değildir
a.toprağa bağlı olması
b.tek tipçi anlayışa dayanması
c.milliyetçi duygulara yaslanması
d.farklılıklara açık olması

feodal toplum ilişkisinden,endüstriyel topluma geçişte,insanlık için devrim sayılan süreç hangisidir
a.aydınlanma
b.rönesans
c.sanayileşme
d.krallık

hangisi küreselleşmenin tarifidir
a.gelişmek ilerlemek
b.batı standartlarını tüm dünyaya yayılması
c.doğudan etkilenme
d.ekonominin dibe vurması süreci


robertson cemaat yerine.........toplumları,cemiyet yerine.........toplumu koyarakküreselleşmenin ölçeklerini açıklamaktadır
a.trikat-dernek
b.ümran-cemamat
c.ulusal-küresel
d.modern-medeni


*1991 de körfez savaşında denizlerin petrolle kirlenmesi
*bitki ve hayvan genleri üzerinde oynamalar yapıması
*gdo lu ürünler,tarım ilaçları
*melez tohumlar

küresel düzeyde bir felaket olan bu olaylar küreselleşmenin hangi boyutunu açıklar
a.sekülerleşme
b.kültürleşme
c.ekolojik boyut
d.ekonomik boyut 


dünyaca etkinlik gösteren avenjelik hareketi,ılmlıislam projesi,latin amerikada kilise önderliğindeki hareketler..bu hareketler neyin ifadesidir
a.dinlerin yaygınlık kazandığı
b.küreselleşen dünyada dinle etkileşim
c.dünya insanının dine duyarsızlığı
d.din ile küreselleşmenin alakasız olması


dinler ,evrense bir düşünceyi yaymalarından dolayı küreselleştirici bir etkiye sahiptir.verilenlerden hangisi bu tanıma uymaktadır
a.budizm-hinduizm
b.hristiyanlık-yahudilik
c.islam-hristiyanlık
d.yahudilik-budizm

ona göre,mekanik saatin icadı ve yayılması,zamanın mekandan ayrılmasında çok önemli bir olaydı.uzam ilişkisine de değinen bu şahsiyet kimdir
a.robertson
b.bauman
c.giddens
d.fukuyamaaşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır
a.dinlerin küreselleşmeci olması,onun evrensel olma iddiasıyla ilgilidir
b.bir dinin evransel olabilmesi için zaman ve mekan bakımından kuşatıcı olması gerekmez
c.evrensel olanın,küresel hale gelmesi,dünya ölçeğinde yaygın ve egemen olması anlamına gelir
d.hepsiDİN SOSYOLOJİSİ 7. ÜNİTE SORULARI

soyut bir paylaşım ,etkileşim,müzakere ve m e t a for alanını ifade eden kavram hangisidir ?

a.özgürlük
b.glokal
c.kamusal alan 
d.globalleşme


hangisi 18.y.yılda kamusal alanın anlaşılmasının önemli tarihsel bağlamlarından biridir ?

a.kahramanlık
b.ulus
c.burjuvazi
d.din
e.ekonomi


tarihsel süreçte ilk defa hangi coğrafyada çıkmıştır kamusal alan ?

a.asya kıtası
b.batı
c.afrika
d.türkiye

I.maşer
II.amme
III.halk
IV.kişisel

hangisi /hangileri kamunun sözlük anlamıyla ilgilidir ?

a.I-IV
b.II-III
c.I-II-III
d.III-IV


hangisi kamu kelimesinin özdeşleştirildiği unsurların en önemlisidir ?

a.birey
b.din
c.devlet
d.özgürlük


liberal kamu anlayışının temel problemi hangisidir ?

a.mutlak iyiyi bulmak
b.dini bir ahlakilik
c.iyi fikrinin tesbiti
d.kamu düzeninin sağlanmasıhangisi kamusal alan kapsamına girmez?

a.hastaneler
b.sokaklar
c.aile 
d.okullar


hangisi özel alanı ifade eder ?

a.okullar
b.hane
c.hastahane
d.mahkeme

türkiyede en çok kamusal alan hangi konuda yürütülmektedir ?

a.kamusal alandaki ibadethanelerin bulunması
b.erkeklerin saç-sakal kesimi
c.başörtüsü
d.oruç tutulması


burjuvazi her zaman hangisinin destekçi ve teşvikçisi olmuştur ?

a.monarşinin
b.edebi kamunun
c.zenginliğin
d.devletin

.........., bir toplumda yaşayan insanların tümünün ortak ilgisinde olan, aralarında bir ilişki ve etkileşim olmasını sağlayan ortak alan

.........., umumun bir toplumda yaşayanların ortak ilgi alanları dışında kalması

a) kamusal alan - özel alan
b) özel alan - kamusal alankamusal alan için egonistik görünüşü benimseyen
a) hannah arendt
b) bruce ackermanahlaki ve siyasal büyüklüğün, kahramanlığın ve seçkinliğin açığa çıktığı, gösterildiği ve diğerleriyle paylaşıldığı bir görünümler alanı
a) egonistik kamu alanı
b) söylemsel kamu alanı.......... e göre kamusal alan, topoğrafik ve kurumsal bir mekanı tanımlamaz
a) bruce ackerman
b) hannah arendt


kamusal aln anlayışında, çağdaş toplumların demokratikleştirilmesi, özerk kamu alanlarının çoğalması ve genişlemesine hizmet eder
a) egonistik kamu alanı
b) söylemsel kamu alan


.................. göre kamusal alan, 
o toplumda yaşayan ve siyasal, kültürel, toplumsal tüm karar süreçlernden etkilenen insanların, aslında kendileri ile ilgili olan tüm meselelerde tartışmalara katılarak söylem türetmeleridir
a) bruce ackerman
b) hannah arendt
c) jürgen habermas......... süreci ile birlikte, kamusal ve özel alanın sınırları ile mahremiyet anlayışlarındaki dönüşüm gündeme gelmiştir
a) özgürlük
b) küreselleşme.......... kamusal alanda farklılıkların ve çeşitli dini değer ve sembollerin kendilerini ifade edebilme açısından önem taşır

.......... bir toplumda yaşayan insanların ortak ve bölünemez hizmetlerini gerçekleştiren aygıt olarak, kamusal alanda nasıl bir fonksiyon göreceği konusunda tartışmaların içerisinde yer alır

a) devlet - özgürlük
b) özgürlük - devlet

alıntı:Medineweb 

2 yorum:

  1. Yanlış soru ve yanlış cevap sayısı oldukça fazla .örneğin ihya Gazali nin eseri değildir deniliyor..... ve daha bir sürü.

    YanıtlaSil
  2. Kesinlikle biçok yanlıs soru-cevap hatası var

    YanıtlaSil