27 Mart 2013 Çarşamba

DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZ. REHBERLİK 1-10 ÜNİTE ÖZETİ

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

1.Ünite soruları

1)İnsanın insan olabilmesi için ne yapılması gerekir?
Bütün duygularının dengeli bir şekilde ve müspet yönde eğitilip geliştirilmesi gerekir.

2)İnsanın içinde var olan,fert ve toplum olarak,hayatın tüm alanlarında kendisini gösteren duyguya ne denir?'
Din duygusu' denir.

3)Din duygusunu anlamak için ne yapmak gerekir?
İnsanlığın miras olarak geriye bıraktıkları üzerine düşünmek yeterlidir.

4)İnsanlardaki inanç ve ibadet duygusunu yansıtan, arkeolojik kazı sonucu elde edilen eserler nelerdir?
Nemrut Dağı'ndaki Tanrı Heykelleri,Budist Tapınağı,Sinagog.Kilise ve Cami resimleri.

5) (16)Nahl Suresi 78. ayette neden bahsedilir?
İnsan doğduğunda hiçbir şey bilmez fakat o,'düşünme' ve 'öğrenme' yetenekleriyle donatılmış olarak dünyaya gelir.(Yeni doğan çocuk ve onun gelişim evreleri bu ayete en güzel örnektir)


6)Batı kaynaklarında 'eğitim kavramı' nasıl ifade edilir?
Education.

7)Eğitim kavramının latince kökü nedir ve ne anlama gelir?
Latince kökü 'educare'dir,'yetiştirmek,yönetmek,yönlendirmek ve potansiyelleri ortaya çıkarmak'anlamına gelir.

8)Teknik yönden eğitim ne ifade eder?
Bir takım bilgi,hüner ve değerlerin genç nesle,çeşitli vasıtalarla amaçlı bir şekilde aktarılmasını ve özümsetilerek bir şahsiyet oluşturulmasını ifade eder.

9)Türkçe'de eğitim hangi fiilden türetilmiştir?
'Eğme' fiilinden.

10)Kültürümüzde eğitimi ifade eden kavramlardan biri hangisidir ve ne ifade eder?'
Edep'tir.Edep,hem tertipli ve düzenli olmayı,hem de haddini bilmeyi ifade eder.


11)Eğitim tanımları neye göre değişmektedir?
Toplumların inançlarına,felsefelerine,ihtiyaçlarına ve insan konusundaki anlayışlarına göre değişmektedir.


12)Socrates'in insan anlayışı nedir?
O'na göre insan bilgilerini doğuştan getirir.Kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder.Yapılacak ilk iş,insana kendisini tanıtmaktır.Sonrada iyilik ve mutluluğu birlikte aramaya çıkmaktır.


13)Socrates insanı tanıma konusunda hangi yöntemi kullanmıştır?
Socrates bu işi yaparken,soru-cevap metodunu kullanmış ve kesinlikle bir şeyler öğrettiği intibaını vermeden yapmıştır.Onun amacı bağnazlığa,çıkarcılığa meyletmeyen ve yaşadığı hayatı sorgulayan bir nesil yetiştirmektir.


14)Socrates'in öğrenci seçimi nasıldır?
Önce öğrenci adaylarını yakındaki bir göle gönderip ne gördüklerini sorarmış.Eğer sırf kendisini görmüşse,öğrenciliğe kabul etmezmiş.


15)'Kendini bil' sözü kime aittir?
Socrates'e.


16)'İlim kendini bilmektir' sözü kime aittir.
Yunus Emre'ye.


17)E.Durkheim'in insan anlayışı nedir?
Durkheim'e göre insan toplum içindir.Eğitimin amacı insanı sosyalleştirmektir.Bunun için toplumda oluşan değerlerin,yetişkinler tarafından genç kuşaklara bir şekilde aktarılması gerekir.


18)Durkheim'e göre insanın yetenekleri neye göre değişir?
Sadece toplumun ihtiyaçlarına göre değişebilir.


19)Farklı eğitim tanımları nelerdir?'
İnsanın daha mükemmel bir hayat yaşaması için hazırlanmasıdır''Fertte gelişmesi mümkün olan bütün yeteneklerin en ileri noktaya kadar getirilmesi,yani mükemmelleştirilmesi ameliyesidir.''İnsanın bedensel,zihinsel ve manevi potansiyelini,hiç birini yok saymadan,birbirine paralel şekilde geliştirmektir.


20)İnsanı yaratan,onu maddi ve manevi bütün potansiyellerle donatan;sonra peygamberleri vasıtasıyla rehberlik hizmeti sunan Allah(Taha20/50)insana,kendisini tanıtmak içinaçık ve net bilgiler vererek hangi noktalara dikkat çeker?
Başta,insanı topraktan yarattığını bildirir(Fatır 35/11 : Ğafir 40/67 : Rum 30/30)İnsanın sıkıntılı,acılı ve imtihanlı bir hayat içinde olduğunu söyler.(Beled 90/4)İnsanın içine iyilik ve kötülük duygusunu birlikte vermiştir(Şems 91/8-10)


21)Batı dillerinde din için kullanılan kelime ve kökü nedir ne anlama gelir?'
Religion'kelimesidir ve kökü'religo'dur 'boyun eğmek,itaat etmek'anlamına gelir.Diğer bir kökü'religare' kelimesi de 'bağlanma' demektir.


22)Her ikisi de neye işaret eder?
İnsanın zayıflığına ve tabiatüstü bir güce bağlanmasının zaruretine işaret eder.

Hazırlayan: semaerdeger


DİN EĞİT. VE DİN HİZ. REHBERLİK 1. ÜNİTE SORULARI (dikkat cevaplar koyu işaretlenmiştir)Aşağıdakilerden hangisi educare kelimesinin anlamları arasında değildir

a-yetiştirmek  b-yönetmek  c-yönlendirmek  d-yetişmek   e-potansiyelleri ortaya çıkarmak


....... göre insan, bilgilerini doğuştan getirir yapılacak ilk iş, insana kendisini tanıtmaktır
a-aristo
b-sokrates


...... göre insan toplum içindirinsanın yetenekleri, sadece toplumun ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.

a-sokrates
b-E. durkheimAşağıdakilerden hangisi batı dillerinde din için kullanılan kelimelerden biridir

a-religion
b-relidin

kim görüşlerini üç hal kanunu dediği bir evrim süreciyle açıklamaktadır
a-aguli
b-auguste comte
c-e. durkheim

comte'n üç hal kanunu evrelerinden değildir
a-teolojik
b-**** fi zik
c-pozitivist
d-modernist

teolojik safha içinde üçe ayrılır aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir
a-politeizm
b-fetişizm
c-faşitizm
d-monoteizm

Rönesansla başlamıştır olaylar sebep-sonuç ilişkisine dayanır bu anlayış tanrıya ihtiyaç duyulmadığı fikrini oluşturmuştur en sonunda haat felsefesi sunulur bunun adı "insanlık dini" dir

yukarıda üç hal kanunlarından hangisinden bahsedilmektedir?
a-teolojik
b-pozitivist

Ortaya çıkan olayları soyut kavramlarla açıklayan üç hal kanununda olan evre hangisidir?

a-pozitivist
b-me ta fi zi k.......... her şeyin canlı olduğu inancıdır.

a-politeizm  
b-fetişizm...... olayların görünmez varlıklar tarafından meydana getirildiği inancıdır.

a-fetişizm
 b-monoteizm   
c-politeizm

......... varlıkların tek ve büyük irade tarafından yönetildiği inancıdır.
a-monoteizm  b-fetişizm

İslam dünyasında bazı kişiler maalesef hümanist olarak nitelendirilir aşağıdakierden hangisi bunlar arasında değildir?
a-şeyh galip
b-yunus emre
c-mevlana

Renan müdafaanamesi kimin eseridir?
a-ziya gökalp
b-namık kemalEğitim mantığı olarak değerlendirecek olursa hangi yaklaşımın daha pedagojik olduğu söylenebilir?

a-teolojik
b-fenomenolojik


..... terim anlamı; allahın peygamberler vasıtasıyla göndermiş olduğu emirlere inanarak, düşünerek ve severek kabul edip uygulamaktır.
a-din
b-islam
c-ahlak

Egem yayınlarından bir soru
Aşağıdakilerden hangisi eğitim tanımlarını değiştiren bir faktör değildir?

a-toplumların inaçları
b-toplumların felsefeleri
c-toplumların birbirleriyle olan ilişkileri 
d-toplumların ihtiyaçları
e-toplumların insan konusundaki anlayışları

İslamın bilime ve hikmete yer vermediğini savunan aşağıdakilerden hangisidir?

a-auguste comte
b-ernest renanKuranı kerimde hangi ayetinde insanın düşünme ve öğrenme yetisi ile donatıldığından söz eder?
a-nahl-16/18
b-nahl-17/19

………………ilahiyat eksenli yaklaşımdır.
a-teolojik
b-fenomenolojik
c-teotalizm

kim hangi dini anlatıyorsa o dine inanırak ve tüm görüşleri savunarak anlatmalı.bu yaklaşım………………………………dır.

a-teolojik
b-fenomenolojik
c-pedagojik


*din olgusal temelde araştırılıp analiz edilmeli
*bu görüş ile batı dünyasının prob. Ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki bilgi hangisinin açıklamasıdır?

a-fenomenolojik
b-pedagojik
c-teoloj

Hangisi Türkçe eğitim fiilinin kökünden değildir?
a-eğme
b-eğmek
c-edepEğitim anlamına gelen kavram ve deyimlerden değildir?
a-edep
b-adam olmak
c-mürekkep yalamak
d-terbiye
e-eğilimKuranda Allahın eğitici olduğunu ve Rab ile ifade edildiği hangi sürede geçmektedir?
a-isra
b-fatiha
c-mülk
d-bakara


*insan bilgilerini doğuştan getirir.
*insan kendi haline bırakılırsa kötülüğe meyleder.
*insana iyilik ve mutluluk tanıtılarak yönlendirilmeli
Yukarıdaki özellikler kime aittir?

a-sokrates
b-aristotales
c-farabid-ibn Haldun

Kur an diliyle Allah(cc) ın kainatı belirli bir ölçü ve kanuna bağlı olarak yaratmasıdır.
a-kelamullah
b-sünnetullah'Kendini bil' sözü kime aittir?
a-Socrates'e.
b-yunus emre
c-farabi'


İlim kendini bilmektir' sözü kime aittir.?
a-Yunus Emre
b-sokrates
c-aristo tales
d-ibn haldun

İnsanın yeteneklerinin sadece toplumun ihtiyacına göre değişiceğini düşünen kişi?
a-sokrates
b-arısto tales
c-durkheim
d-farab


DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZ. REHBERLİK 2. ÜNİTE SORULARI (cevaplar koyu renkle belirlenmiştir.)....... terim anlamı; bir toplumun ya da milletin inanç, fikir, sanat, adet, ve gelenekleri, maddi ve manevi değerlerinin tümüdür.

a-medeniyet
b-kültürBir dinin ya da fikrin, maddi manevi boyutlarda, hayata yansıtılmasına ne denir?
a-ahlak
b-medeniyetTürklerin islamı kabul ettikten sonra verdikleri ilk eser hangisidir?

a-divan-ı lugatı türk
b-kutadgu biligDini motifin nasıl maddi ve manevi kültür unsuru haline geldiği şu ayette belirtilir"onların(varlıklı olanların) mallarında fakir fukaranın ve isteyenlerin hakkı vardır"bu ayet hangi sürededir ve kaçıncı ayettir

a-zariyat/19
b-yasin/30

........ "bilgi sevgisi" ya da "bilgiyi sevmek" demektir
a-felsefe
b-kültür

Peygamber efendimiz önüne elinde çürümüş kemikle çıkıp elinde ufalayarak "Allah bunu böyle çürüdükten sonra diriltir mi diyorsun" diye soru yönelten ve dirilişe karşı çıkan kimdir

a-cabir b. hayyan
b-ebu süfyan
c-übey b. halef


Aşağıdakilerden hangisi din eğitimi temelleri arasında yer almaz?
a-psikolojik temel
b-sosyolojik temel
c-kültürel temel
d-felsefi temele-hukuki temelf-evrensel temelg-
ekonomik temel
h-iç çatışmalar temeli"Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır" sözünü kim söylemiştir?
a-edip ahmet yükneki
b-yunus emre
c-mevlana

Savunlan bir fikrin ve hareketin, dünyanın her yerinde kabul görmesi ve uygulanabilirliğini akla getiren kavram nedir?
a-sosyalleşme
b-evrensellikKıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adaletli bir şekilde dağıtımına ne denir?

a-ekonomi
b-hukuk


İnsanın "yüce bir kudret tarafından yaratılmış varlık " olduğunu düşündüğümüzde eğitimin tanımı "yaratıcının razı olacağı insanı ...... süreci" olarak tanımlanır.
a-uyum
b-yetiştirme
Aşağıdakilerden hangisi bütün peygamberlere sorulan sorular arasında değildir?
a-gayp bilgisi
b-ruh
c-kıyametin kopuş vakti
d-öldükten sonra dirilme meselesi


Aşağıdakilerden hangisi din eğitimcileri ve din hizmeti sunanların uyması gereken ilkeler arasında değildir?
a-hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı
b-hidayetin allahın elinde olduğun bilmeli
c-iyi niyet, hoşgörü ve sabırla görevine odaklanmalı
d-arada sert tavırlarda bulunmalı
e-yaptıklarının karşılığını allahtan beklemeli


İnsan "sürekli gelişen ve değişen bir varlık " olarak telakki edilirse eğitimin tanımı gelişmeyi ve değişmeyi ........ süreci olarak yapılır
a-uyum
b-denetleme
c-yetiştirme


*İnsan doğuştan sosyal bir varlıktır.
*onun fıtratında birlikte yaşama ve yardımlaşmaya meyil vardır.
*hiç kimse yalnız yaşayamaz.
*insan ister köylü olsun ister şehirli farkında olmadan birilerinin hizmetçisidir.-
yukarda sıralanan maddeler kimin görüşleridir.

a-yusuf has hacip
b-ibn haldun
c-farabi


Müslümanca nasıl ahlaklı olunacağının hadisler ışında didaktik şekilde anlatıldığı atabetül hakayık eseri kime aittir?
a-hoca ahmet yesevi
b-edip ahmet yükneki
c-yunus emre


Aşağıdakılerden hangisi hoca ahmet yesevinin eserlerindendir?
a-atabetül hakayık
b-divan-ı lügatı türk
c-divanı hikmetOsmanlı dönemınde bazen camılerın avlularına bazende şehırde uygun gördüklere yere sadaka taşları dikerlermiş.bu sadaka taşlarını koyarken kimden nereden ilham almışlardır?
a-ayet ve hadis
b-halkın isteklerine
c-görülen sadık rüyalardan


Sadaka taşlarının dikiliş amacı nedir?
a-çevreye doğal bir güzellik katma
b-şehirde çok bulunan taşı güzel amaçlar için kullanma
c-ihtiyaç sahıplerine yardımNe irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır?
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.yüreklere çekilmiş farzetsin,havfı yezdanınne irfanın kalır ne tesirin katiyyen ne vicdanın..iş ahlakı ile ilgili dörtlük kime aittir ?
a-ibn haldun
b-fuzulic-yunus emre
d-mehmet akıf ersoy

2.ÜNİTENİN KİTAP SORULARI1.hangisi dinin insan fıtratında varolduğunu gösterir?

a.birisine yardım etmek
b.cami yaptırmak
c.bir dilenciye para vermek
d.bir kaza anında yaratıcı 'ya sığınmak
e.selam vermek

2.imkan ve ihtiyaçların eşit olmamasıyla ortaya çıkan problem en iyi şekilde nasıl çözülür?

a.insanları ikna ederek
b.ihtiyaçları kısarak
c.imkanları artırarak
d.baskı uygulayarak
e.adaletle3.batı medeniyetinin oluşumunda aşağıdakilerin hangisinin doğrudan etkisi yoktur ?

a.yahudilik
b.hristiyanlık
c.islamiyet
d.yunan kültürü
e.roma hukuku


4.Übey b.halef 'in dirilişi inkar etmesinin asıl sebebi nedir?

a.kendi gücüyle yaratıcının gücünü mukayese etmesi
b.herhangi bir diriliş görmemiş olması
c.ölenlerle iletişim kurulamaması
d.çürüyen bir şeyin yok olacağına inanması
e.Hz.Peygamberi sıkıştırma düşüncesi


5.İslam hoşgörü olayını aşağıdakilerden hangisiyle açıklamaktadır?
a.affetme
b.insan hakkı
c.görmezlikten gelme
d.zorlamama
e.yardımcı olma

sunan: makbergülü


3.ÜNİTENİN AÖF KİTAP  SORULARI (cevaplar koyu renkle belirlenmiştir.)

1.hangisi ,hz.peygamberin ilk tebliğe başladığı dönemdeki din eğitimini ,hedeflenen kitle açısından en doğru şekilde tanımlar ?

a.genel eğitim
b.örgün eğitim
c.yetişkin eğitim
d.yaşam boyu öğrenme
e.özel eğitim

2.Medrese öğretim prog.yer alan aşağıdaki derslerden hangisi mekasıd ilimleri arasındadır ?

a.astronomi
b.tefsir
c.arapça
d.matematik
e.mantık

3.Aşağıdaki eğitim ortamlarından hangisi yalnız hz.peygamber dönemine aittir?

a.cami/mescit
b.küttab/sıbyan mektebi
c.suffa
d.medrese
e.tekke


4.Darülfunun içindeki ulum-ı aliye diniye şubesi 'nin kuruluşu hangi yıldır ?

a.1949
b.1924
c.1914
d.1900
e.1839

5.Aşağıdakilerden hangisi tevhidi tedrisat kanunu 'nun hazırlanış amaçları arasında sayılamaz ?

a.din eğitiminin kaldırılması
b.laik eğitime doğru adım atılması
c.daha nitelikli bir eğitim sistemi kurulması
d.eğitim yöneyiminde birliğin sağlanması.
e.eğitimde amaç birliğin sağlanması

sunan: makbergülü


DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZ. REHBERLİK 3. ÜNİTE SORULARIPeygamberimiz dönemindeki eğitim ne nitelikliydi
a-dini
b-mantıki
c-ahlaki

Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemindeki eğitim merkezleri arasındadır.
a-küttab
b-suffa
c-darü'l-erkamAşağıdakilerden hangisi Medine dönemindeki eğitim merkezleri arasında değildir?
a-mescidi nebevi
b-suffa
c-darü'l-erkam
Yabancı kültürlere ait eserlerin toplanması hangi devirden itibaren başlamıştır?
a-abbasiler
b-emevilerAbbasiler devrinde kurulan "beytü'l-hikme"de toplanan eserlerin tercümesi yapılmıştırbeytü'l-hikme nerede kurulmuştur?
a-mağrip
b-horasan
c-bağdatKurulan medreselerden en ünlü olanı hangisidir?
a-beytü'l-hikme
b-nizamiye medresesiNizamiye medresesini kim kurmuştur?
a-Kanuni Sultan Süleyman
b-Nizamü'l-MülkMedreseler kaçıncı yüzyıldan itibaren kurulmaya ve gelişmeye başlamıştır?
a-X. yy.
b-XI. yy.
c-XIX. yy.


İlk osmanlı medresesi nerede kurulmuştur?
a-İzmit
b-İznik
c-İstanbul


Dönemin en büyük medresesi olan "sahn-ı seman" hangi padişah zamanında kurulmuştur?
a-Fatih
b-Kanuni

Süleymaniye medresesini kim kurmuştur?
a-Kanuni
b-Yıldırım beyazıt


Osmanlılarda medreselerin ve dersleri okutan müderrislerin, merkezde bağlı oldukları kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a-Diyanet işleri başkanlığı
b-şeyhlislamlık(meşihat) kurumuKadınların eğitim konusundaki olumsuzlukların ve kısıtlamaların temeli hangi anlayışa dayanır?
a-psikolojik anlayış
b-sosyolojil anlayış
c-geleneksel anlayışMedreseler kaç yılında tevhidi tedrisat kanunu ile kapatılmıştır?
a-1922
b-1924
c-1926

Aşağıdakilerden hangisi osmanlı devletinde medreselerin ilmi faaliyetlerin zayıflaması ve gerilemesinin sebepleri arasında değildir?
a-eğitim ve ilim anlayışının gelişmeye ve üretken olmaya kapalı olması
b-rüşvet ve iltimas ile ilmi yetersiz kişileri göreve getirme
c-medreselere talebin azalmasıMedreselerde halka açık olan dersleri veren görevliye ne denir?
a-dersiâm
b-suhtec-muid


Medreselerde müderrisin okuttuğu dersi tekrarlayan görevliye ne ad verilir?
a-mukim
b-muidDin kültürü dersi zorunlu olmaktan hangi yıl çıkartılmıştır ?
a.1991
b.1990
c.1994


Tevhidi tedrisat kanunun din eğitimi açısından en önemli maddesi hangisidir?
a.3.maddesi
b.4.maddesi
c.5.maddesi


Suffada yetişen ve öğretmen olarak görevlendirilen sahabi hangisidir ?
a.ebu hureyre
b.muaz b. cebelKurana göre insan dünyaya geldiğinde bilgiye sahip değildir.ancak eğitilebilecek özelliklerle donatılmıştır. bu hangi ayette belirtilir?

nahl 16-78Hangisi küttabın diğer isimleri arasında değildir?
a-mekteb
b-taş mektebi
c-sıbyan mektebi
d-medrese
e-mahalle mektebi

Yazının geliştirilmesi arapça gramerinin belirlenmesi hangi dönem ve kim tarafından gerçekleştirildi?
a-abbasi nizamülmülk
b-emevi- ebulesved eddueli
c -abbasi-sibeveyh


Kelime olarak ders okutulan yer?
a- küttab
b-mekteb
c-medrese
d-suffa
e-beytül hikme


İslamın altın çağı hangi dönem olarak adlandırılır?
a-emeviler
b-abbasiler
c-tanzimat
d-2.meşrutiyet


Hangisi yetişmiş talebe anlamına gelir?
a-muid
b-talebi ulum
c-dersiam
d-danişmendMedreselerden mezun olan talebeler "matlab" adı verilen deftere isimlerini kaydettirirler ve atanma için sıra beklerlerdi bu usule ne ad verilir?
a-meşihat
b-medaris
c-mülazemetÇocuklara ilköğretim zorunluluğu hangi padişah getirdi?
a-fatih
b- kanuni
c-2. mahmut
d-2. abdulhamit


DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZ. REHBERLİK 4. ÜNİTE SORULARIAşağıdakilerden hangisi din eğitimi ve öğretiminde kullanılacak yöntem ve tekniklere esas teşkil eden ilkeler arasında değildir?

a-kapalılık

b-bireysellik
c-bütünlük
d-açıklık
e-amaca dönüklük

Din eğitimi açısından ....... insanı sadece birkaç yönü ile değil, bütün fıtri kabiliyetlerini geliştirmeyi ifade eden kavramdır?
a-bireysellik
b-bütünlükEğitim öğretim sürecinde, öğrenme olayını gerçekleştirme amacıyla başvurulan tüm yollara ne denir?
a-öğretim yöntemleri
b-amaca dönüklük


Aşağıdakilerden hangisi öğretim stratejileri arasında değildir?

a-sunuş yoluyla öğretim stratejisi
b-buluş yoluyla öğretim stratejisi
c-araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisi
d-açıklama-örneklendirme yoluyla öğretim stratejisiSunuş yoluyla öğretim stratejisinde nasıl bir yol izlenir?
a-tümevarım
b-genelden özele
Sunuş yoluyla öğretim stratejisi arasında hangi öğretim yöntemi yoktur?
a-anlatım
b-soru-cevap
c-gösterip yaptırma
d-gözlem gezisiBuluş yoluyla öğretim stratejisinde hangi öğretim yöntemi yoktur?
a-soru-cevap
b-örnek olay incelemesi
c-problem çözme
d-grup çalışması ve tartışma
e-gösterip yaptırmaÖzellikle din eğitimi ve öğretiminde yüzyıllardır cami kürsülerinden vaizler, minberlerden imamhatipler, cemaate hitap ederken hangi öğretim yöntemini kullanmıştır?
a-anlatım yöntemi
b-grup tartışma yöntemi
c-soru-cevap yöntemi


Peygamber efendimizin kullandığı öğretim yöntemi hangisidir?
a-soru-cevap yöntemi
b-grup tartışması yöntemi


Tartışma yöntemmini soru cevap yönteminden ayıran madde hangi şıkta verilmiştir?
a-soru cevapta genelde öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen bir etkileşim söz konusudur tartışmada ise çok yönlü bir etkileşim söz konusudur.

b-tartışmada farklı bir etkileşim söz konusudur izleyizilerde olaya dahil olabiliyorken soru cevap sadece öğretmen öğrenci arasıdna gerçeklerşir

...............iki grubun bir konuyu karşıt iki tez halinde ele alarak dinleyiciler ve juri önünde savunmalarıdır.
a-panel
b-anektod kaydı
c-münazaraVerilenlerden örnek olay incelemesi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a-seçilen konu öğretilen yaş grubuna hitap etmelidir
b-olayın istenilen yönde gelişmesini sağlamak için kilit sorular hazırlanmalı
c-empati yapılmalı
d-öğrencilerin istedikleri çözümleme yolundan gitmelerine izin verilmeliAynı yaştaki iki çocuğun boyu ağırlığı saç renginin aynı olmaması farklılık göstermesi hangi ilke ile açıklanabilir?a-açıklık
b-bütünlük
c-bireysellik
d-amaca dönüklük


Din eğitimi ve öğretimindeki ilkelerden değildir?
bireysellik
açıklık
amaca dönüklük
akıcılık
bütünlük


'Din, ne mahza tefekkür, ne sırf histir, ne de ancak amel' ifadesi kimindir?
a) muhammed ikbal
b) gazzali


Eğitimcinin,- zihnindeki bilgiyi ve gönlündeki duyguyu muhatabı ile paylaşırken üstü kapalı ifadelerden, anlaşılmaz terkiplerden, soyut ifadelerden kaçındığı- konuları anlatırken, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru bir yaklaşım sergilediği
din öğretimi ilkesi hangisidir?
a) bütünlük
b) açıklıkGenel anlamda .......... , 'her şeyin, bir başka şeyle ilişkili ve bağlantılı olduğu' düşüncesinden kaynaklanır
a) yöntem
b) bütünlükEğitim öğretim sürecinde, öğrenme olayını gerçekleştirmek için başvurulan tüm yollara ne denir?
a) öğretim yöntemleri
b) öğretim stratejileri


Öğretim stratejileri hangi soruya cevap verir?
a) nasıl öğretelim?
b) ne öğretelim?


Öğretim stratejilerinden değildir?

sunuş yoluyla öğretim stratejisi
buluş yoluyla öğretim stratejisi
görüş yoluyla öğretim stratejisi
araştırma yoluyla öğretim stratejisi


- konunun öğretmen tarafından öğrenmeye en uygun şekilde organize edilerek sunulduğu
- açıklayıcı, yorumlayıcı bir yaklaşımla kavram ve genellemelerin öğretildiği
- çeşitli örnekler, resimler ve şemalarla farklı duyu organlarına hitap etmeye önem verilenöğretim stratejisi hangisidir?

a) sunuş yoluyla
b) buluş yoluyla


Birçok kavram arasındaki ilişkilerin kurulması gerektiği ve kavramlar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmadığı durumlarda, .................. öğretim stratejisi tercih edilir?
a) sunuş yoluyla
b) buluş yoluyla


Öğrencinin, kendisine sunulan örneklerden yola çıkarak, öğretmenin rehberliğinde kavramlara ve genellemelere kendisinin ulaştığı öğretim strateji türü?
a) buluş yoluyla
b) araştırma yoluyla


Araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisinde başvurulan öğretim yöntemlerinden değildir?

soru cevap
gözlem gezisi
anlatım
grup çalışması
problem çözme


............ , bilgileridaha az bir zaman içinde ve kalabalık dinleyici kitlesi ile paylaşmaya imkan veren öğretim yöntemi hangisidir?
a) anlatım
b) grup tartışması


Sokrates yöntemi ve bulduru yöntemi olarak da bilinen öğretim yöntemi?
a) soru cevap
b) problem çözme


.............. yönteminde, genelde öğretmen ve öğrenciler arasında bir etkileşim söz konusudur............. yönteminde ise çok yönlü bir etkileşim söz konusudur.
a) tartışma - soru cevap
b) soru cevap - tartışmaNamazın nasıl kılınacağı, haccın nasıl yapılacağı, Kuranın en güzel şekilde nasıl okunacağı vs. gibi pek çok konunun öğretiminde başvurulabilecek yöntem türü?
a) gözlem gezisi
b) gösterip yaptırmaAmacı, bir olay üzerinde somut hale getirilen bir mesele hakkında öğrencileri düşündürmek sebebiyle, empati yapma, alternatifleri düşünme, analiz etme, problem çözme, seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek olan yöntem türü?
a) örnek olay incelemesi
b) gözlem gezisi


Hazırlayan:Medine grup çalışmasıdır.Din Hiz.ve Rehberlik 5.Ünite Özet Çalışması 

ÜNİTE 5

*İnsanın küçük yaşlardan itibaren varlık ve olayların mahiyetini neden? ve niçin? lerini araştırmaya,olup bitenlere anlam verme arayışı nihai olarak ‘kutsal’ ile buluşturur.

*İlk formal eğitim dini kurumlarda başlamıştır.(Sümer,Mısır ,Babil ve Asur larda tapınakların okul haline getirilmes)
*Hz.Peygamberimiz(sav) insanın belli bir dini gelişim potansiyeli ile dünyaya gelip çevrenin etkisiyle farklı inançlara yöneldiğini; -‘Her çocuk fıtrat üzere doğar.Sonra anne babası onu ya Yahudi,ya Hristiyan ,ya da Mecusi yapar.Eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur ‘ sözleriyle buyurmuştur.

*İnsanın dini gelişimi için gerekli öz anlamındaki fıtrat hali çocuk konuşmaya başlayıncaya kadar devam eder.(2 yaş-tatbiki olarak eğitimin başladığı yaş)
*Çocukluk dön.din eğitimi: 1
-İlk çocukluk dönemi 2-son çocukluk dönemi
*İlk çocukluk dön.din eğitimi (2-6 yaş): 2.yaş yürüme ve konuşma gibi özgürlük ve güç duygusu veren başarıların yaşandığı mutluluk çağıdır.Çevresindeki herşey ilgisini çeker bu çağda en çok kullanılan söz’görmek istemek’olur.
*2,5-3 yaşında dini sorularla ilgilenmeye başlar, 4 yaşında bu ilgi doruğa ulaşır.
*İlk çocuklukda;yaşanılan dünyaya olan ilgi ve bu dünyanın sırlarını merak duygusu oldukça güçlü dür.Nerden nasıl geldiğini düşünür sorar,varoluşuna dair bilgi ister.Allah ,melek,peygamber,cennet ,cehennem ,şeytan kavramları sırlarla örtülüdür fakat çocuk sır perdesinin kalkmasını içte içe ister tatmin edici cevaplar bulamamaın rahatsızlığını duyar.

*Bu dönemde anne ve babaya benzeme onları taklit arzusu yoğundur.
*Uzmanların ortak görüşü anne en önemli dini ve ahlaki özdeşleşme objesidir.
*Ailede anne baba tutumları çocukların kişilik ve benlik gelişimini etkileyen en önemli çevre faktürüdür.Anne babası demokratik tutuma sahip olan çocuklar daha olumlu ve sağlıklı bir benlik kavramı geliştirir.
*Eğitimci yada anne baba çocuğun nasıl bir dini ve ahlaki şahsiyeti olamasını istiyorsa önce kendisi öyle olmalıdır.Okul öncesinde çocuk büyüklerin hal ve hareketlerini gözlerken onların yüzlerindeki saygıyı ,başkalığı ve ciddiyeti fark etmeli ve dinini yaşayarak öğrenmelidir.(Konuk un bu durumu anlatan sözleri var sy.94)
*Çocukların sorularına verilecek cevaplarda dikkat edilecek hususlar:
1-Çocuk neyi sormuşsa ona cevap verilmeli ,soru cevaplandırılmadan o soruyu sordurtan sebepler öğrenilmeye çalışılmalıdır.

*4-6 yaş korkuların kaygıların yoğun olduğu dönemdir.Çocuğun Allah kavramını bu korkularla ilişkilendirmemeye dikkat edilmelidir.2-Anne babanın cevaplamak da zorlandığı sorularda soruyu cevaplamadan geçiştirmek,çocuğu susturmak,konuyu değiştirmek,nasıl ifade etmesi gerketiğini bilmediği halde cevaplamaya çalışmak doğru değildir.Açılıkla ‘bu soru gerçekten güzel bir soru,fakat cevabını bende bilmiyorum ‘ denilebilmelidir.3-Çocuğun sorduğu her soruyu din öğretimi için bir fırsat bilerek ,doğrudan Allah ile ilişkili olarak cevaplamak da doğru değildir.Yakın sebeplerine dikkat çekerek açıklamak yerinde olur.Çocuğa Allah ın yarattıklarıyla ilgili bilgiler verilmeli yaratılış süreci tanıtılmalı ve nihai olarak herşeyin yaratıcısı ve sahibinin O olduğu inancını geliştirmesine imkan verilmelidir.Allah ı yetişkinler gibi bütün noksanlıklardan münezzeh bir varlık olarak tasavvur etmesinin bu yaşlarda mümkün olmadığı unutulmamalıdır.
*Son çocukluk dönemi din eğitimi:(6-11ve 12 yaşlar)-Öğrenme çağı1-Orta çocukluk(7-9) 2-ileri çocukluk(10-12*İbadet öğretimi için başlangış çağı(Çocuklarınız 7 yaşına ulaştıklarında onlara namazı öğretiniz )
*7 yaşından itibaren Allah ın ’mekandan münezzeh oluşu ‘ anlaşılır hale gelmeye başlar.
*Varlığını çok iyi bildikleri rüzgar,hava gibi Allah ın varlığınada inanmakda terettüt etmezler.
*İlk çocuklukdaki şeker,oyuncak istemek için(ben merkezci) yapılan duaların yerini ,son çocuklukda hastalık ve felaketlerden korunma anne baba ve sevdiklerinin sağlığı ve iyiliğini isteyen dualar alır.Duanın Allah ile kendisi arasında bağ kurma işlevini fark eder.
*Ailede din eğitiminin dayandığı temel sevgi ve güven duygularıdır.*Ergenlik ve gençlik dönemi hangi yaşlardır?-Bulüğ başlangıç kabul edilir.Kızlar için genellikle 11-12 , erkekler için 13-15 yaşlarda başlar 16-17 yaşlarından sonra dönemin sonları yaşanır.18-19 yaşlar denge dönemidir.
*Ergenlik dön. Özellikleri:-Dini mükelleflik başlar.-Akıl ve kavrama gücü bakımından sorumluluğu kabul edebilecek asgari olgunluğa ulaşır.-‘Dini uyanış ‘veya ‘dini gelişim çağı ‘ gibi adlarla ifade edilir .(12-13 yaşlar).Şuurlu dini inanç başlar.-Soyut anlama kapasitesi gelişir.Tanrı,melek,cin,ahiret vs. kavramları daha iyi anlar.(11-12 yaşlarda başlar)-

Allah tasavvuru maddi içeriğini kaybedip ruhani nitelik kazanır.(14-25 yaşlar)-Entelektüel bir açlığın yaşandığı dönemdir.Din ve ahlak konuları entelektüel ilgi ve merakların başında gelir.-Gencin kimliğinin güçlü bir şekilde inşa edildiği ,benlik arayışının gerçekleştiği dönemdir. Ben kimim?neyim?niçin varım… vb. sorular nu dönemde ort.çıkar. Kühüne vakıf oma (var olan herşeyin sorgulanması) duygusunun hissedildiği dönemdir.-Bağımsızlık duygusu baskındır.-İmanla ilgili soru şüphe,kararsızlık ve çatışma ortaya çıkabilir.(14-18 yaşlar) Bu şüpheler ;çocukluk ve ergenlik döneminde yeterli din eğitimi alan gençlerde dini duyguyu saflaştırıcı ve daha şuurlu dindarlığa götürücü etki yapar.
*Kur’an ın problem edindiği ve eğitimini hedeflediği başlıca duygu?
-Benlik duyguları 

*Gençlik dön. Din eğitim ilkeleri :-Çocukluk dönemi eğitimi gençlik dön.için temel oluşturmalı.
-Sosyal ortam ve kurumların önemi unutulmamalı.(Hz.Peygamberin muhacir ve ensar kardeşliği uygulamasının etkileri)
-Gençlerle arkadaş olabilmeli onlara arkadaşça yaklaşılmalı
-Gencin bağımsızlık duyguları desteklenmeli,sağlıklı bir özgürleşme süreci yaşaması desteklenmeli
-Din eğitimi dinin ruhunu ve gencin gelişim özelliklerini bilen kişilerce verilmeli-Doğrudan davanışları hedef alınmamalı(kasıtlı bilgi ol. Değil objektif gerçeklik olarak sunulmalı)
-Yetişkin bir birey olarak kabul edildiğini gösterecek bir konuşma tarzı ve davranış biçimi benimsenmeli
-Gençlerce sorulan sorulara verilecek cevaplarda dikkatli olunmalı
-İletişim ağını altüst en davranışlardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır(Azarlamak,nutuk çekmek…. vb)
-Karşılarında iyi birer öğütçü yerine dinleyici olunmalıdır

*Yetişkinlik dönemi evreleri:-İlk yetişkinlik dönemi (18-22 ile 35-40 yaşlar arası)-Orta yetişkinlik dönemi (35-40ile 55-60 yaşlar arası)-Son yetişkinlik(yaşlılık dönemi) (55-60 ve sonraki yıllar)

*İlk yetişkinlik dön.özellikleri:-Evlenme,iş sahibi olma,yuva kurma vb. gibi geleceğini etkileyen kararların alındığı dönemdir.
-Ergenlikte yaşanan dini şüphe ve kararsızlıklar durulmaya başlar,dini hayatta bir dengelenme ve yapılanma ,eski inanç ve alışkanlıkların gözden geçirilip düzenlendiği dönemdir.
- Bu dönemin başlarında anne ve babasına sahip olduğu inançlara mesafeli durabilecek yaşlardadır.Bu dönemde dini pratikleri yerine getirme ortamında düşüş yaşanır.
-Dönemin başlarındaki kısmi dini ilgisizlik sonraki yaşlarda evlenip aile kurmanın ve anne –baba olmanın yüklediği sorumluluklarla ortadan kalkmakta ve dine karşı yeniden ilgi uyanmaya başlamaktadır.
-Dönemin sonlarında kişi dini gerçeği kavramaya başlayarak kendine mal etmeye ve içselleştirmeye yönelir.

*Orta yetişkinlik dön.özellikleri:-Kişi sıradan dini hayattan dini arzunun üstün olduğu davranışa doğru gelişim göstermekte ve geleneksel dini hayattan daha içten tasavvufi bir hayata geçiş yapmaktadır.
*Son yetişkinlik (Yaşlılık ) dön.özellikleri:
-Yaşın ilerlemesiyle en üst noktaya ulaşan dini ergenin zirveye ulaşan dininden farklıdır.Gençlerin eğilim ve kabulleri ani olarak değişiklik gösterebilirken ileri yaşlarda hem duygular hemde zihin daha yerleşik hal alır.
-Yaşanılan ayrılık kayıpları bu dönemde en ciddi duygusal sarsıntıdır.Bu dönemde dini inanç hayata tutunabilme ve gelecek endişelerini kısmen bertaraf etmede psikolojik destek sağlar.

*Yetişkinlik dönemi din eğitiminin ilkeleri:-Problem merkezli bir öğretim tarzı belirlenmelidir.(yetişkinin hayatında çözüm bekleyen meselesine cevap bulabileceği bir ders daha ilgisini çeker)
-Dini konular,soyut bir anlam tarzında sunulmak yerine örnekler,hikayelerle hada somut hale getirilmeli(Kur’an-ı Kerim in muhataplara yönelik en etkili hitap tarzı ayetlerde yapılan benzetme,anlatılan kıssalar,verilen mesellerdir.Bu metod kullanılmalıdır)
-Yetişkinlerin değer ve anlam duyguları beslenmelidir.(Hayatın anlam dolu olduğu duygusu güçlendirilmelidir)
-Öğretim zamanı ve süresi konusunda esnek davranılmalıdır.(Uygun bir zaman dilimi seçilmeli)
-Yetişkinlerin dini etkinliklere katılımları teşvik edilerek,ileri yaşlarda toplumsal ilişkileri canlı tutulmalıdır
-Yaşlıların değişime ayak uydurmada zorlandıkları gerekçesiyle eğitim etkinliklerine katılma fırsatları engellenmemeli,aksine motive edilmelidir
-Yetişkinlerin ölüm bilinci kazanmalarına yardımcı olunmalıdır.

Din Hiz.ve Rehberlik 6.Ünite Özet Çalışması 

ÜNİTE 6
KÜRESELLEŞME, ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ve DİN EĞİTİMİ

Kültür:Maddi ve manevi unsurlardan oluşan bir bütün ve genel olarak bir hayat tarzıdır.
Kültür tanımları:Edward Tylor:Bilgi inanç,sanat,ahlak,gelenek olarak öğrenilmiş yapı
Thurnwald:Bir toplulukta örf ve adetlerden,davranış tarzlarından,teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli bir bütündür.
Wiesler:Kültür bir toplumun hayat tarzıdır.
Ziya Gökalp:Bir kavmin vicdanında yaşayan kıymet hükümlerinin toplamı ya da bir milletin dini , ahlaki, hukuki,akli,astetik,lisani,iktisadi ve fenni hayatlarının ahenkli bir bütünüdür.

*Kültür,eğitim vasıtasıyla öğrenilen,aktarılan ve geliştirilen bir ogudur.Çokkültürlülük:Bir toplum içerisinde birden fazla kültğrel yapının yaşaması olgusu.Bu ilk defa çağdaş dünyada ort.çıkmamış aksine tarihi süreçte daima var olmuştur.

Çokkültürcülük:Aynı toplum içerisindeki kültürel farklılıkların yok sayılmaması ve kabul edilmesi.
Küreselleşme:20.yy ın 2.yarısından sonra iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla yaygınlaşması,artan uluslararası ilişkiler sonucunda bilim,hukuk,kültür,sanat,siyaset ve ekonomi alanlarında dünyadaki ülkelerin birbirine daha çok bağımlı hale gelmeleri,ortak değer ve yaklaşımlar benimsemeye zorlanmaları süreci olarak tanımlanabilir.1990 dan sonra dünya siyasetindeki dengelerin değişmesi bu süreci daha da hızlandırmıştır.
Kültür,Eğitim ve Din ilişkisi:Din ilahi kaynaklı ve kutsal olma özelliği taşırken kültür insan kaynaklıdır.

Kültür yaptırım gücüne sahip nolmakla birlikte kutsal değildir.Din,kültürü oluşturan öğelerin ve değerlerin biçimlenmesinde etkilidir.(giyim ,beslenme,sanat….)Mezheplerin ortaya çıkmasında,taraftar bulmasında mezhebin taraftar bulduğu toplumun kültürü ile uyumlu olmasının etkisi vardır.Kültürel etkinin dinin temel ve ilahi özünden uzaklaşmasına neden olacak kadar dedrinlere uzamnasına o dinin ‘tahrif’e uğraması denir.Kültür ve dinin öngördüğü esaslar ve davranış biçimlerinin yaşatılıp nesilden nesşleaktarılarak devamının sağlanması eğitimle gerçekleşir.Din-kültür arasındaki ilişkiyi D.M Edwars:Gerçekte dinin kültür unsurları yelpazesinin bir yaprağı veya kültür ağacının abir dalı değil,fakat ağacın bizzat gövdesini oluşturduğunu belirtir.

*Hayatın dinanizmi içerisinde kültürel unsurlar zamanla değişebilir.Değişimin çok hızlı ve gelenekten tamamen kopuk olmaması gerekir.Bu değişimin doğru yönde olmasında eğitime görev düşer.


Çoğulluk:Değerler,kurallar,dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik Çoğulculuk(Pluralism):Bütün çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması Çoğulluk+çoğulculuk:toplumdaki farklılıklar Çok kültürlülük ve eğitim arasındaki ilişki:Eğitim aracılığıyla kültür aktarımı ve sosyalleşme gerçekleştirilirken,farklılıkların doğal oluşunun kavratılarak,bunların insanın öğrenme ve üretme kapasitesinin zenginliği olduğu,bu nedenle saygı duyulması gerektiği bilincinin verilmesi gerekir.

Eğitim aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılan çokkültürcü yaklaşım ,farklılıkların yok sayılmaması esasına dayanır;ancak bunun toplumda parçalanmaya yol açmaması gerekir.Batıda çokkültürlülük kavramı daha çok etnik ve dini farklılıklar üzerine inşa edilmiştir ülkemizde ise bu kavram daha çok kültür ve inanç farklılıkları etrafındadır.Nohl un kültürel farklılıklar yorumu:Yaşanan yoğun göçler sonucu Avrupa ya dışarıdan gelenlerin toplum içerisinde kabul edilmeleri ve yer bulmaları sürecini açıklarken ilk dönemlerdeki yaklaşımın asimilasyon biçiminde gerçekleştiğini,daha sonra bu yaklaşımdan vaz geçilerek kültürlerarası/çokkültürlü pedagojiye geçildiğini belirtir

.Çokkültürlülük ve din eğitimi:Beyza Bilgin in yorumu:Son zamanlarda görüldüğü üzere din ve dünya görüşünün işe karışmadığı hiçbir anlaşmazlık bulunmadığından,karşılıklı anlayışı sağlayacak yeni tarz bir din eğitimi ihtiyacı da çıkıyor ortaya.Birbirine yaklaşan fakat henüz birbirini yeterince tanımayan insanların birbirleri hakkındaki peşin hükümleri,kesin kabulleri ve karşılıklı savunma tutumları,daha iyi bir karşılıklı anlayışı gerçekleştirme hatırına aşılmak zorunda.Bu yeni tarz eğitim konusundaysa ailelerin ve cemaatlerin yanı sıra okullara özel görevler düşüyor.DİNİ FARKLILLIKLARA BAKIŞ

Eskiden olduğu gibi bugünde hangi dinin gerçek(hak) olduğu meseşesi üzerinde kafa yorulmuştur.Bu konudaki sistemli çalışmalar daha çok din felsefecileri ve Hristiyan teologlar tarafından yapılmıştır.
*Dinlerin diğer dinlere bakışındaki yaklaşımlar:

1-Dışlayıcılık
 2-Kpsayıcılık
3-ÇoğulculukDışlayıcılık:Hakikat sadece kendi sahip oldukları dine aittir ve kurtuluşa erecek olanlarda sadece bu dine mensup olanlardır.Diğer din mensuplarıyla olan ilişkide temek hedef onların bu dine katılmalarını sağlamaktır.Temelde şu sorunun cevabı aranır:Herhangi bir dine inanmış olan kimsenin ,kurtuluş hususunda diğer dinleride kendi dini ile aynı ve eşit olarak görmesi mümkün müdür? Buna ‘hayır’ olarak devağ verirken diğer dine karşı hoşgörülüdür.Diğer dinlerle saygı esasına dayalı diyolog kurulmalı anacak bu diyolog ‘herkes aynı şeyi söylüyor’noktasına taşınmamalıdır.

Kapsayıcılık:Tek bir din haktır fakat bu din diğer dinleride kapsar.Kapsayıcılığa özgü anahtar kelimeler: 1-hazırlayıcı 2-sadecedir.İlki diğer dinler için diğeri Hristiyanlık için kullanılır.Buna göre Hristiyanlık,tam bir kurtuluşun söz konusu olduğu yegane dindir diğer dinlerse kurtuluşa hazırlıktır.

Çoğulculuk:Hakikat değeri açısından bütün dinler eşittir.Bütün dinler aynı hakikate farklı biçimlerde işaret eder.

İSLAM DİNİ KAPSAYICI YAKLAŞIMA DAHA YAKINDIR.Dinlerarası diyalog:Farklı din mensupları arasında karşılıklı hoşgörü ve anlayış esasına dayalı ilişki.1962-65 yılları arasında toplanan 2.Vatikan konsilinde alınan ve klişenin diğer dünya dinleriyle diyoloğa girme isteğini ifade een kararla teril olarak kull.başlanmıştır.
*
DİNLERARASI DİYALOG
İSLAMIN DOĞUŞUNDAN İTİBAREN YAŞANAN BİR GERÇEKTİR. 
OKULLARDA DİN EĞİTİMİ VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK
Yaklaşımlar:
1-Konu merkezli din eğitimi
 2-İnsan merkezli din eğitimi

Konu merkezli din eğitimi:Geleneksel din eğiiminde daha çok kullanılır.İnanç,ibadet ve ahlakla ilgili konuların açıklanması ve öğrenci tarafından bilinmesi başlıca amaçtır.

Öğrenci ve sorun merkezli din eğitimi:Sadece bilgi aktarma ve açılama ile yetinmek yerine öğrencilerin yaşadıkları hayatın içinde karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları için yol göstermesi ,sorularına tatmin edici cevaplar bulabilmelerini sağlamak öncelikli amaçtır.Küreselleşen dünyada kültürlerarası din eğitiminin amaçları
:1-Farklı inançlar karşısında doğru bakış açısı geliştirmek
2-Farklı din ve inançların din eğitimindeki yerini,değerini ,önemini fark edebilmek
3-Farklı din ve inançların karşılaştırılmasında kendi inancının değeri ve anlamı hakkında değerlendirme yapabilmesine katkıda bulunmak
4-Farklılıkların hayatın dinamik bir gerçeği olduğunun ve birlikte yaşamanın vazgeçilmez bir zorunluluk olduğunun fark edebilmesine yardımda bulunmak

Türkiye ve Avrupa’da okullarda din eğitimiAvrupa merkezli çalışmalar:
*Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) tarafından 2007 yılıkda yayınlanan;’Toledo okullarda din ve inançlar hakkında öğrenme raporu’
*Avrupa Konseyi’nin ‘Dini Farklılık ve Kültürlerarası Eğitim:Okullar için referans kitap
*Avrupa insan hakları mahkemesi tarafından alınan kararlarTürkiye de okullarda din eğitimi
*1982 yılından itibaren Din.Kül.ve Ahlak Bil. Dersi adıyla ilköğretimde 4-8.sınflarda haftada 2 saat,ortaöğretim bütün sınıflarda haftada 1 saat zorunlu olarak okutulmaktadır.
*Osmanlı dön.sonları ve Cumhuriyet dön. 1982 yılına kadar programların İslam merkezli olduğu diğer dinlerin öğretimine hiç yer verilmediği ve bazı kısa tanıtıcı bilgilerle yetinildiği görülmektedir.1982 sonrasında diğer dinlerede yer verilmiştir.

*Ülkemizdeki Gayrimüslimlerin çocukları 1982-0 yılları arasında İslam inanaç ve ibadet konularında sorumlu olmamakla birlikte derslere katılmak zorunda iken 9,7,1990 tarihinde Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Başkanlığı nın kararıyla derslerden tamamen muaf olmuşlardır.
*Gayrimüslimler özel okullarında kendi dinlerine ait eğitim yapmaktadırlar.
*1982 sonrası hazırlanan programlar mezheplerüstü ve dinler açılımlı anlayışla yani herhangi bir mezhep esas alınmayıp,yer verilen konular ve bunların açıklanmasında Kur’an esas alınmıştır.

Avrupa da okullarda din eğitimi

İtalya:
Sadece Katolik Mezhebine dayalı eğitim
Yunanistan:Sadece Ortodoks mezhebine dayalı eğitim
Almanya:Din dersleri din/mezhep merkezli olmakla birlikte diğer dinlerede yer verilir.Okuıllarda ilgili dinin belli sayıda öğrencisi olduğu taktirde birden çok dinin öğretimine yer verilir.Öğrenci 14 yaşından itibaren din dersi alıp almamaya kendi karar verir.Din dersi almayan öğrenciler moral/ ahlak dersi alır.
Avusturya:Yasaların kabul ettiği dini topluluklara mensup öğrenciler kendi din derslerine katılabilirler.Hangi din dersini alacağını zamanında okul idaresine bildirmelidir. Bildirmezse Katolik din derslerine katılması söz konusudur.Din dersi almazsa moral/ahlak dersi alırlar.
Belçika:Okullarda seçimlik ve herhangi bir mezhep/dine bağlı statüde din drsine yer verilmektedir.Ataistler ve diğerleri içinde ahlak dersine katılma imkanı vardır.1975 ten itibaren İslam din dersine yer verilmektedir.
İngiltere:Derslerde belirli bir dinin öğretimi yapılmaz.Batıda yaygınlaşan fenomenolojik yada dinlerarası din eğitimi olarak tanımlanan modele göre bütün dinler eşit olarak ve tarafsız biçimde tanıtılır.
İsveç:Bütün büyük dinlerin öğretildiği derslerde müfredatı devlet hazırlar ve bu dinlerin temsilcilerini derslere davet ederek dinlerini anlatırlar.
Fransa:Devlet okullarında din dersine yer verilmez.Din Hiz.ve Rehberlik 7.Ünite Özet Çalışması 

ÜNİTE 7 İLETİŞİM KAVRAMI VE MODELLERİ

*İletişim kavramı çok yönlü bakış açılarına ve değerlendirmelere müsait olduğundan herkesin üzerinde birleşeceği bir cevabı bulunmuş değildir.
 *İletişim;anlamlar,değerler,bilgiler,duygular ve fikirler üzerinde bir paylaşım olarak kabul edilir.Fiske nin iletişim tanım ve yaklaşımları:İletişimi herkesin bildiği ancak çok az kimsenin doyurucu şekilde tarif edebildiği ,araştırmaya elverişli ancak çok sayıda disipliner yaklaşıma ihtiyaç duyulan bir insan etkinliği olarak görür.

Yaklaşımları:
1-Süreç Ekolü:İletiyi taşıyan araçların seçimi ve kullanımı üzerinde durarak iletişim sürecinin doğru işlemesi ve unsurlarının etkinliği konularıyla ilgilenir.Mesajın kendisinden çok iletişim şekli başarısını belirler.
2-Göstergebilim Ekolü:İletilen mesajların mahiyetiyle ilgilenerek bunların insanları nasıl etkilediği üzerinde durur.Mesaj hem kolay iletilebilir hemde kolay anlaşılır olmalıdır.İletişimin başarısızlığı verici ve alıcı arasındaki bilgi,kültür ve anlayış farkından kaynaklanır.

***Ayrıca iletişim olgusunun anlaşılmasında ‘insandan insana iletişim ve ‘Kitle iletişimi’ni ayırarak …. ‘yüzyüze iletişim ve uzaktan iletişimi’ ayırarakda tanımlamalar yapmak gerektiği dile getirilmiştir.
*Başarılı iletişim:İletişim sürecinde etki ve tepkinin aynı anlamı yansıtıp doğru aylaşım ortaya çıkmasıdır.
*İletişim bozukluğu:İletişim sürecinde etki ile tepkinin aynı anlamı yantıtmamasıdır.
*İnsanlar arasında yanlışda olsa bir alış-veriş gerçekleşirse bu durum iletişimsizlik değil bozuk iletişimdir .Sıkça yaşanan çatışmaların anlaşmazlıkların temelindeki sebepiletişimsizlik seğil iletişim bozukluğudur.
*Öğrenme sonucu vermeyen iletişim kurmak mümkün değildir.
*İletişim eylem transfetidir ve bir nevi müzakere olup sonucunu önceden tahmin etmek mümkün değildir.Bu iletişimin sübjektifliğidir.
*İletişimin etki ve başarısı belli teknik ve kurallara bağlı olduğu kadar,mesajı gönderen ve ona muhatap olanın özelliklerine ve iletişim ortamı değişkenlerine de bağlıdır.

İLETİŞİM MODELLERİ

1-Doğrusal Model:İletişimin ,kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlübir işlem oarak açıklanmasına denir.Aktarılan iletinin doğru olarak alıcıya ulaştığı varsayımına dayanır.Unsurları(sırasıyla):kaynak,mesaj,kanal ve alıcı

*
Kitle iletişimi için kullanılır. Konferans,vaaz, nutuk gibi topluluklara hitap şeklindeki bilgilendirme çalışmaları(Örn:imamın camide hutbe okuması)
*Modele yapılan eleştiriler ve verilen cevaplar:-Alıcının mesajı eksik yanlış alma ihtimali tartışılmış.Savunanlar mesajın etkin düzenlenmesi açısından yaklaşarak ‘ne söylerseniz o işitilir’ açıklamasını getirmişler.
-Mesaj etkili olsada verimsizliğin devam edeceği iddiasına;problemin sistemin yetersizliğinden değil,sürece müdahale eden engelleyici ve yanıltıcı ortam faktörlerinden kaynaklandığı cevabını vermişler.İkna olmayan araştırmacılar doğrusal modelin açıkladığı sürecin iletim eyleminden ibaret olduğu,iletimin geri bildirimle devam edebileceği üzerinde yoğunlaşmışlar

.2-Dairesel model:Doğrusal modeldeki iletişim sürecinin dört temel unsuru değişmemekle birlikte bunlara mesajın,alıcıya doğru ulaşmasını güvenceye alan 5.unsur olarakgeribildirim(yansıma)eklenir.5.unsur alıcının cevabı olarak devreye girdiğinde süreç alıcıda sonlanmayıp devam etmiş olmakta,mesajı almış olan kişi kaynak durumuna, iletmiş olan kişide alıcı durumuna geçer ve süreç dairesel döngü halinde sürüp gider.

*
Yüzyüze iletişimi tanımlamaya elverişlidir.(örn:öğretmenin sınıfta ders anlatması)
*İletişim sürecinde kodlama ve kod açmadaki başarısızlığa 
yanılsama denir. Konuşmalardaki öyle demek istememiştim vb. sözler yanılsamaları gösterir.
3-İşlemsel Model:İletişimi dairesel bir model olarak benimseyen ancak geribildirimi yeni bir mesaj olarak kabul eden modeldir.İletişimde kaynak ve alıcı diye taraf yoktur ,her iki taraf aynı zamanda hem kaynak hemde alıcıdır. İletişim paylaştıkça var olan şeydir ve karşılıklı etkileşim söz konusudur.

*
Görüşmeler,tartışmalar,müzakereler bu modeli açıklar.(örn:iki arkadaşın sohbet etmesi)
*Sistemin diğer kavramları:Mesaj:bilgi konusu içinden muhataba iletilmek üzere kaynak tarafından belirlenen ve alıcının ihtiyacına uygun olacak şekilde düzenlenen kısımdır.Mesaj düzenleme:Mesajı muhataba iletmek istediğimizde maksadımıza uygun seçim yapmak.

Kodlama:Düzenlenen mesajı en güzel ifade edecek kelimeler ve cümleler kullanarak dile getirme.Başarılı kodlama:Muhatabın sözlerimizden kast ettiğimizi tam ve net anlamasıdır.Tam ve net anlamamışsa kodlama başarısızdır.
Kod açma:Muhatabın sözlerden anlam çıkarması.Burdaki başarı sadece ;-İkna olmayan akaynağın kodlama becerisine değil alıcının bilgi,kültüri anlayış,kavrayış düzeyi ve dil becerisinede bağlıdır.


İLETİŞİM ŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ
İletişim insanların ,sadece söz ve yazı ile gerçekleştirdiği bir etkinlik değildir.Resim,şekil,nesne,vücut hareketleri,giyim-kuşam,dokunma gibi anlam ifade eden herşey birer iletişim aracıdır.
*İletişim etkinliğinin yerine getirdiği görevler:-Bilgi ve malumat sağlama-İkna etme ve kanaat oluşturma-Duygu ve duyarlılık oluşturma-Görüş ve anlayış kazandırma
-Fikir ve düşünce kazandırma

İletişim çeşitleri:Sözlü,yazılı,nesnel,duygusal

1-Sözlü İletişim:Mesajın sözlerle iletildiği iletişim şeklidir.Sözler ilk insanla var olan ,toplum içinde belirlenmiş ortak anlamları taşıyan sembollerdir.Dil sözlerin toplamından oluşur.İletişimde ,kaynak kişinin iletmek üzere zihninde biçimlendirip hazırladığı mesajı,kullandığı dilin sözleri ile ifade etmesi yani anlamları seçtiği kelimelere yüklemesi mesajın kodlanmasıdır.Sözlü iletişimdeki en temel sorun başarılı kodlama yapabilmektir. Ortak dilde nesnelere yapılan kodlamalar,kullanıcılar arasında kendiliğinden oluşmuş bir uzlaşmaya dayanır.(Örn:üzüm kelimesiyle kodlanan nesne herkesçe aynıdır)

*İletişimdeki yanlış anlamalarda sorun anlamların kelimelerle kodlanmasından değil,dilin kullanımındaki farklı üsluplardan,özel ve özgün tonlamalardan kaynaklanır.
*Ortak dil günlük dildir.
*Anlatımda kullanılan kalıpların iletişimde faydalı ve etkili olabilmesi,bunların insan aklının ve tecrübesinin oluşturup sosyal hafızaya yerleştirdiği kalıplar olması gerekir.(Örn:Sosyal hafızada asker hep kahramandır askere kabadayı demek iletişim amacımıza uygun düşmez)
*Anlatım özgürlüğü,dili farklılaştıracak heni kalıplar ve terimler ihdas etmek dğildir. Özgünlüğün değişmez ölçüsü , iletişim süresince muhatapla kurulan canlı ve etkin iletişim bağını sağlayıcı olmaktır.
*İletişimde sözle birlikte jestler,mimikleriresimler,şekiller ve diğer uyarıcılarla anlatım desteklenmelidir.

2-Yazılı İletişim:Konuşmada kullanılan sembollerin ses kanalı ile değil yazı kanalıyla kurulan şeklidir.Yazı dili ve konuşma dili diye ayırdığımız şey dilin kendisi değil ,onun dışa yansıtılış şeklidir.
Beden dili:İnsanın konuştuğu dili,yazının dışında el,yüz,vücut hareketleriyle dışa yansıtmasıdır.Yazılı iletişi ve sözlü iletişimin farkları:
*Sözde sesler ortaya çıktığında kaybolur,Yazıda var olur.
*Sözlü iletişimde alıcının algı tekrarı yoktur,yazılı il.de vardır.
*Sözlü iletişimde söz ağızdan çıktığında alıcıya ulaşmadan değiştirme imkanı yoktur,yaılı iletişimde vardır.Yazılı iletişim daha güvenlidir.
*Yazılı iletişimde mesaj saklanıp asırlar sonrasına intikal ettirilebilir.
*Yazılı iletişim sözlü iletişimdeki kelimelerin yanlış telaffuzundan doğan yanılsamalara izin vermez.Şive farklılıkları olmaz.
*Yazılı iletişimde sözlü iletişimdeki sesteki titreşim,tonlama,perdeleme ve duygular iletilemez.
*Yazılı anlatımda kelimelerin,metnin amacı dışında sergilediği kaçınılmaz bir önyargı sorunu vardır.Kelimenin sözlük anlamı onun terim anlamına ve yazarın kast ettiği anlama karşı önyargı oluşturur.
*Yazılı anlatım soyut düşünceleri aktarmada yetersizdir.
*Yazılı anlatımda sözlü anlatıma göre doğallık çok azdır.

***Yazılı iletimin başarısı hem kaynağın(yazarın) hemde alıcının (okuyucu) birlikte kodlama ve kodlama becerilerine yan yazarlık ve okuyuculuk yeterliliklerine bağlıdır.

3-Nesnel(Görsel )İletişim:İnsanların oturuş,yürüyüş biç.el yüz hareketleri,çeşitli nesneler,şekiller,renkler aracılığıyla kurulan iletişimdir.Alıcının görme duygusuyla nesnelerin taşıdığı anlamlara yönelmesi esasına dayanır.İletşim dilinde gösterge denilen her nesnel görüntü bir uyarıcıdır.Nesnelerin tamamlama ilişkisi:Sözlü iletişime derin bir boyut kazandırarak iletişimi zenginleştirmek;Çatışma ilişkisi:sözlerin yanlış anlamalara sebep olması durumunda düzeltici eki yapması.

*
Görsel arağların iletiyi desteklemekte 2 görevi vardır:
1-anlamı güçlendirmek
 2-anlam kaymalarını ve yanılsamaları önlemek.

*Nesnel araçlar sözel iletilerin verdiği ipuçlarından daha az yanıltıcıdır.
*Nesneler sözlerden veya kelimelerden soyutlanamaz.
*Nesnel araçlar 2 ye ayrılır:1-İnsanın kendinde olanlar 2-İnsanın dışında olanlarİnsanın kendinde olanlar:el ,yüz hareketleri,duruş,oturuş,yürüyüş,kılık-kıyafet yani beden dili….Beden dili sözlerin anlattıklarından daha etkilidir.Çünkü insan duyduklarından çok gördüklerine inanır.İnsanın dışında olanlar:İnsanın dışındaki nesnel araçlar,anlam ifade eden her türlü şekiler,şemalar,çizimler,işaretler,cisimlerdir*Beden dilinin sembolleride toplu hafızasında ortak anlamlara kodlanmıştır.( Örn:sözsüz olarak üzüntü,öfke,dargınlık vb.tepkileri göstermek,Kibirli kişilerin duruş yürüyüşleri,trafik polisinin kavşakta trafiği yönlendirmesi vb….)

4-Duygusal iletişim:Duyguların paylaşımıyla ilgili iletişim şeklidir.Sevinç,heyecan,korku,saygı vb. duygular sözlü ifadelerden çok temaz duruş mesafes, ve davranışlarla kolay ifade edilip aktarılır.Nesnel öğretimde olduğu gibi duygusal iletişimd de araçlar görsel malzemelerdir.

Aradaki fark nesnelde bütün görsel araçların kullanılması hertürlü mesajın iletilmesi ,duygusalda sadece insana ait göstergelerle duygusal mesajların iletilmesidir.Duygusal iletişim göstergeleri:
duruş şekli, duruş mesafesi,dokunuşlar.Duruş mesafeleri:En yakınlarımızla olan mahrem mesafe:0-25 cmArkadaşlarımızla olan samimiyet mesafesi:45-75 cmTanıdıklarla resmiyet ölçüsündeki sosyal mesafe:1-1,5Tanınmayan kimselerle gözetilen genel mesafe:3 m


ALANLARINA GÖRE İLETİŞİM TÜRLERİ

1-Yaşantısal iletişim(özel yaşamda )
2-İlişkisel iletişim(sosyal ilişkilerde)
3-Akademik iletişim(eğitim,öğretimve bilgilendirme maksatlı)

Akademik İletişim:Bütün öğretici etkinlikler(okulun dışındakilerde dahil);pedogojik iletişim:okuldaki öğretici faaliyetlerdir.Özellikleri:Tamamen öğretim ve bilgilendirme amaçlıdır.Önceden tasarlanan ,planlı ve düzenli bir etkinliktir.Tesadüflere bırakılamaz.Akademik iletişimde kaynak kişi(öğretici) sürecin başarısından sorumludur.

***Öğretme ve öğrenme amaçlı her etkinlik akedemik iletişimdir.Akademik iletişimde kavrama,inandırma,ikna etme,güdüleme,yetkinleştirme vb. yönündeki çabalar ve tedbirler kaynağın sorumluluğu olarak sürecin önemli bir kısmıdır.Akademik iletişimlere profesyonel iletişimde denir.

İlişkisel İletişim:İlişkişsel iletişimde olumlu sonuçlara ulaşmanın yolu çevreyle uyumlu veuzlaşmacı ilişkiler kurabilmek ve geliştirebilmektir.Kişinin kendi özel tercihlerinden çokortamın müşterekleri ve toplumun genel kabulleri önemlidir.

*İnsan davranışları ve ilkişkilerine dair göstergelerin iletişimsel rolü:
1-Etkileşimi yönlendirme rolü:Kişinin giyim-kuşamı,vücut harekerleri,ilk karşılaşılan kişiyle ne yönde etkileşim kuracağının ipuçlarını verir,ilk izlenim(imaj) oluşturur.Bu ilk izlenimin etkisi, iletişime yön verir
.2-Duyguları açığa vurma rolü:Her insan bulunduğu toplumun dğer ve yargılarına dair göstergeler taşır.Moda,gelenek,adet,alışkanlık ve bunlara dair ilişki biç.gösteren kılık-kıyafet,hal ve tavırlar,dil ve uslup iç dünyamızı açığa vuran göstergelerdir.’Söyle bana arkadaşını,söyleyeyim sana kim olduğunu’sözü ilişkilerin insanın kişiliğini açığa vurma fonk. anlatır.
3-İletişimsizliği İmkansızlaştırma rolü:Anlam taşıyan göstergelerden kurtulmak,insanlardan uzak tek başına yaşamak mümkün olmadığına göre sosyal hayatta iletişimsizlik imkansız demektir.

Yaşantısal iletişim:Özelliklerimizin ve değerler sistemimizin geliştiği yaşam alanı aile ortamıdır.
Yaşantısal iletşimde etkili olan hususlar ;
1-Otoritenin düzenleniş biçimi;Çocukların istemneyen davranışarara sürüklenmemesi için sevgi,saygı ve güvene dayalı bir otorite gereklidir.Baskı,sindirme,korkutma gibi gücü ve şiddeti ifade eden otorite sakıncalıdır.
2-Çocuğun kendini gerçekleştirme arzusu ve özgürleştirme tutkusuyla ebeveynin korumacılık tutkusunun zıt yönlü çekimler oluşturması;Özgür davranış geliştirme duygusu yıpratılmadan,yeteneğine olan güveni sarsılmadan yönlendirici bir iletişim olmalıdır.
3-Aile bireyleri arasında istek,arzu ve beklentilerin ortak anlayış ve hassasiyet düzleminde karşılık bulması.Din Hiz.ve Rehberlik 8.Ünite Özet Çalışması 
ÜNİTE 8


DİNE EĞİTİMİ VE DİN HİZMETİ

*Din eğitimi ve öğretimi ile ilgili işler Milli Eğitim Bakanlığı,Din hizmetlerine dair işler ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülür.
*Din eğitimi ilk ve orta öğretim kurumlarında din.kül ve ahlak bil. dersleriyle ,orta öğretim düzeyinde de İmama Hatip Liseleri kanalıyla,yüksek öğretim düzeyinde üniversiteler,İlahiyat Fak.ile yürütülür.
*’din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek’ görevi verilmiş olan Diyanet İşleri Başk.bu görevi yaygın eğitim faaliyetleriyle yürütür.(Kur’an kursları,yaz kursları,irşad faaliyetleri,seminerler,konferanslar ,vaazlar,hutbeler..vb)

*Din hizmetleri;İmamlık,vaa,hutbe,cenaze ve defin,toplu dua,rehberlik,irşad,uzlaştırma gibi din görevlisinden beklenen bütün işerdir.İnsana yönelik,onun sorunlarını çözme,iktiyaplarını giderme ,yaşantısını kolkaylaştırma adına yapılan bütün çalışmalar ‘hizmet’ kavramıyla ifade edilir.Hizmet,inasana yönelik saygıyla,özveriyle içten gelerek yapılan çalışmadır.
*Din hizmetlerinin 3 yönü vardır:
yasal,insani,manevi yönleri..
DİNİ İLETİŞİM
Dini iletişim :Dini konulu mesajlar içeren iletişimdir.2 türlü dini iletişim vardır:
 1-Akademik dini iletişim 2-İlişkisel dini iletişim

1-Akademik dini iletişim:Dini bilgi,tutum ve davranış kazandırma amacıyla girişilen iletişimlere akademik dini iletişim denir.Öğretim amaçlı ileştişimlerde belletme,kavratma,ikna etme,özümsetme şeklinde çabalar öne çıkar .Akademik dini ilişkilerde öğretici konumundaki kişilerin iletişimine yansıyan en önemli sorun,kullandıkları araçlar bütününde görülen onların duygusal güdüleri ve bilinç dışı tepkileridir.Yani konuşurken kendi öznel değerlendirmelerinden sıyrılamamaları.
*hutbe,vaaz,irşad gibi etkinliklerde akademik iletişim kuralları geçerlidir.

2-
İlişkisel dini İletişim:Din hizmetleri insani ve manevi yönü en güçlü insan ilişkileridir.Düzgün usulüne uygun olarak yürütülen bu ilişkilerle duygusal ve zihinsel bütünleşmeler,sevgi,saygı ve dostluklar şeklinde çok değerli sosyal kazanımlar elde edilir.Dini hizmetlerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi kadar nasıl yerine getirildiği ve insanların bu ilişkiden nasıl etkilendikleri önemlidir.Din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimler şu esaslara uygun olmalıdır:
-Otoriter ve buyurgan davranmamak
-Usandırıcı ve bıktırıcı olmamak-Dostça,samimi,hasbi davranmak
-Esnek olmak,takıntı ve sabit fikirlerden uzak olmak
-Gereksiz ve ilgisiz söz ve davranışlardan kaçınmak
-Dini grup normları ile çatışma veya uyuşma çabası içine girmemek
-Eleştirici,sorgulayıcı ve yadırgayıcı davranmamak
*Namaz kıldırma,cenaze ve defin,doğum,ölüm,hastalık,mahkumiyet,felaket vb. konulardaki yardım ,destek ve yönlendirme çalışmalarında da ilişkisel iletişimin kuralları geçerlidir.
*
Akademik dini iletişimlerde belletme,kavratma,ikna etme,özümsetme çabaları öne çıkarken,ilişkisel dini iletişimlerde yasal,insani,manevi yöndeki tutum ve davranışlar öne çıkar.
DİNİ İLETİŞİMDE KAYNAK VE ÖZELLİKLERİDini iletişimde kaynak;din öğretimi ve din hizmetleri yürüten ve bu görevler gereği insanlarla iletişime giren kişidir.Kaynak sadece mesaj üretmekle kalmaz,muhatabın geri bildirimlerinide cevaplayıp başarılı bir sonuç almaya çalışır.
Kaynağın sahip olması gereken özellikler:1-Kaynağın kişisel özellikleri 23-Kaynağın iletişim becerisiKaynağın Kişisel özellikleri:Güvenilirlik,İnanılırlık,Uzmanlık,Çekicilik(sevile n biri olması)(bunları açıklamadım kitaptan bir kere okumak bence yeterli olacaktır)

Kaynağın iletişimbecerileri:1-süreç yönetimi 2-iletişim tarzı
Süreç yönetimi:İşlemlerin bir düzen içinde ve birbiriyle uyumlu yürütülüm iletişim döngüsünün sağlanmasıdır.Yapılaması gerekenler:
-İletişim amacının belirlenmesi-Mesajın muhataba uygun düzenlenmesi
-Mesajların algılanabilir ve anlaşılanilir araçlarla iletilmesi-Muhatabın mesaja tepkisi gözlenerek geribildirim alınması
-Geribildirimin değerlendirilerek düzeltme ve doğrulama yapılması
İletişimde Süreç yönetimi ancak bilgi,yetenek ve terübeyle başarılabilir.
İletişimtarzı
:Kişinin çevresiyle yoğun ilişkilere ve çok yönlü iletişim sürecine girmeksizin insanlarda bir takım izlenim bırakmasını sağlayan özelliklerdir.(kendine özgü konuşma,giyim-kuşam,duruş-yürüyüş…)Konuşurken eee sesi çıkarmak,yani ondan sonra gibi kelimeleri tekrarlamak,tesb,h kullanmak ,bıyıklarıyla oynamak gibi alışkanlıkları hoş karşılanmayan ortamda askıya almak gerekli ve mümkündür.Gerektiğinde askıya alınabilmesi iletişim tarzının kontrol edilebilir olduğunu gösterir.

DİNİ İLETİŞİMDE MESAJ
Dini mesaj,Allah ın insanlara bildirdiği inanç,bilgi,duygu ve davranışlara dair öğretilerdir.Dini iletişimde mesaj 3 e ayrılır:
1-Zihinsel mesaj:anlama ve kavramaya yönelik bilgileri ve anlamları içerir.Deliller getirerek,ilişkiler kurarak,örnekler verilerek ikna edici tarzda iletilir.
2-Duygusal mesaj:sevgi,bağlılık,güven,ümit,endişe vb.tutumlar geliştirmeye yöneliktir.3-Edimsel mesaj:Yaşantıları değiştirmeye şekillendirmeye yöneliktir.

Dini
 Mesajın Özellikleri:Mesaj; dini açıdan doğru ve anlamlı , Kolay anlaşılır , Muhatabın ihtiyaçlarına uygun , Dini amaca uygun , Düzenli sistemli ve hiyerarşik olmalıdır.*İlahi mesaj K.Kerim de bazen hikayeler kıssalar,bazen temsiller,teşbihler ve mecazlar kullanılarak;bazen akıl ve mantığa yönelik formlar bazende dugusal formlar kullanılarak,bazen müjdeler,teşvikler,ödüller şeklinde önendirici unsurlarla,bazen cezalar tehditler şeklinde caydırıcı unsurlarla bazen de insanlardan kendi akılları,gözlemleri ve basiretleri ile gerçeği kavramaları istenerek verilir.İletişim araçları:İletiyi alıcıya taşıyan sembollerdir.

Araçlar:Konuşma dili,beden dili,resimler,şekiller,grafikler,işaretler…Kategor ik olarak;yazısal,sözsel,görsel araçlar olarak sınıflandırılrler.Dini iletişimde konuşma dilinin kullanılması:Nesneler dünyası,kendiliğinden sağlanan uzlaşmalar sonucu onların ortak dil kodları ve dil yapılarıyla anlam kazanır.Sözlü iletişimde temel iletişim aracı olan dilin en yaygın kullanım şekli alışılagelmiş anlarım tarzıdır.Din oldusu,hayatın kendisiniien doğal ve sade yanın oluşturduğundan 
günlük dilin kullanılması kaçınılmazdır.(dikkat edilmesi gereken hususlar sy.169 bir kere okumak yeterli olacaktır bence)

Dini iletişimlerde Din dili ve özellikleri:
Din dili,bir dine inananların dini anlayış ve kavrayışlarını ,hayatlarına yön veren dini tutum ve davranışlarını anlatan sosyal dilin özgün bir şeklidir.Sosyolojik ve antropolojik alanda değil inanç ve maneviyat alanında rol oynayan bir kanaat dilidir.Din dili,bilimsel dilin deneysel doğrulama ölçülerine ihtiyaç duymaksızın akıl yürütme,analoji ve determinist çıkarmalar gibi zihinsel ikna yöntemleriyle yetinir.Vahiy ve ilham bilimsel yöntem ve çabalarla üretilen teorilerden daha ikna edici ve mantıki temele sahiptir.Dini iletişimde beden dilinin kullanılması:Bedenin sessiz dilinin anlattıkları,insanlar tarafından sözlerin anlattıklarından daha güvenilir bulunmaktadır.Beden dili fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından ; fizyolojik olan ve olmayan diye ikiye ayrılır.Fizyolojik olan(sinir dili):Bedendilininfizyolojik yönü insan metobolizmasının ortaya koyduğu davranışları kapsar.Zihindeki duygular düşünceler ,anlayışlar sinirler yoluyla vücut hareketlerine yansır.(yüzün asıklığı,kaşların çatıklığı,düşük omuzlar,titrek ses vb..)
Beyin ve insan davranışları üzerinde ortak çalışma yapan:John Grinder 
ve Richard Bandler (20.yy da)Geliştirdikleri teknik:Sinir Dili Programlaması anlamında NLP(Neuro Linguistic Programming)Sonra NLP konusundaki çalışmalar kişisel gelişmeyi sağlamada,profesyonle başarıları arttırmada özelliklede öğretim ve iletişimde bir insan modelleme yöntemi olarak gelişti.
Sinir dilinin kontrolü:
Konuşmacının sözlerinin duygusal içeriğine ve tonuna uygun ,letişim pozisyonu almasıdır.Dini İletişimde Kılık ve Kıyafetler:Giysi vücudu gizler ama kişiliği açığa çıkarır.Dini iletişim açısından en uygun kılık kıyafet şekli;içinde bulunduğumuz toplumun hassasiyetlerini ve genel kabullerini dikkate alarak kendimize ve konumumuza uygun olanı tercih etmektir.Din Hiz.ve Rehberlik 9.Ünite Özet Çalışması 

ÜNİTE 9 REHBERLİK KAVRAMI VE İLKELERİ

*Hayat standartlarındaki değişmeler ve gelişmeler insanı mutlu etmeye yetmez.Modern toplumlarda ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma’ kavramının önem kazanması belkide bundandır.
*Rehberlik çalışmaları ilk zamanlar;gençlere iş,işverenlerede işçi bulmak amacıyla yapılan mesleki rehberlik çalışmaları bugün her alandaki danışma hizmetleriyle atrmıştır.
*Rehberlik ve danışma hizmetini profesyonel anlamda sunan ülkelerin başında ABD gelir.
*rehberlik ve danışmanlık anlayışının temelinde;insanın her alanda rehberliğe muhtaç olduğunu kabul etmek ve bu yöndeki çalışmaları önemsemek düşüncesi gelir.
*İnsanoğlu fıtratı itibariyle rehberliğe muhtaç yapıda yaratılmıştır.Hz.Adem Allah Teala nın kendisine tüm isimleri öğretmesi ,bilgiyle donatması,kısacası rehberliği ve yönlendirmesiyle meleklere karşı üstünlük sağlamıştır.
*
Rehberlik faaliyetini ilk icra eden bizzat Allah Teala dır.Rehberlik:yol göstermek,kılavuzluk etmek (farsça rehber kelimesinden türemiş)

Diğer dillerde rehberlik:İngilizce:guide ve guidance Almanca:führer ve führung Fransızca:guide ve conducteur 
*Rehberlik aynı zamanda ;tavsiye etmek,öğüt vermek,akıl öğretmek,heber veya bilgi vermek,sevk ve idare etmek,işaret etmek,yetiştirmek,önderlik,liderlik etmek,irşad etmek,yolgöstermek,yönetmek,gütmek,yürütmek,ulaştı rmak,erdirmek,çobanlık, bakıcılık ,klavuzluk etmek,doğru yolu göstermek,çalıştırmak,başarıya ulaştırmak, bildirmek,göstermek,örnek teşkil etmek,refakat etmek anlamlarına da gelir

.
Rehberlik:Birinsanayadainsankendini anlaması,problemlerini çözmesi,gerçekçi kararlar alması,kapasitelerini geliştirmesi,çevresine dengeli ve sağlıklı biçimde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce belli bir süreç içind yapılan yardımlardır.

Rehberlik kavramının unsurları:
insan,yardım,süreç ve uzman rehberİnsan:Rehberlik faaliyetinin odak noktasıdır.Yardım:Yardım sistemli ve profesyonelce olmalıdır.Yardım problemi çözme çabası değil,problemin çözüm yolları ve eldeki imkanlar gösterilmelidir.Süreç:Süreçtebaşarı içinsüreklilik esastır.Uzman Rehber:Rehberlik yapacak yeterlilikde olmalı
Amacı:Ferdin kendini gerçekleştirmesidir.Kişilerin karar verirken daha çok bilinçli ve daha az gelişi güzel davranmasına ,dış baskılardan uzak kalmasına yardımcı olmaktır.

Rehberlik Çeşitleri:
1-Fertsayısına göre rehberlik
:Rehberlik ,rehber ile danışan arasında olursa ‘ferdi rehberlik’,danışman birden fazla ferde rehberlik etmekteyse ‘grup rehberliği ‘denir.

2-Fonsiyonlarına göre rehberlik
:a)Uyum sağlayıcı fonk.:Danışmanındanışan kişilerin yeni ortama uyum sağlayabilmesi için bazı tedbirler alması ve bazı teknikler kullanmasıdır.
a
)Yöneltici fonk.:Öğrencinin kabiliyet,ilgi… vs. tanıyarak ona uygun ve tatmin edici alana yönelmesi sağlayan fonk.b)Ayarlayıcı fonk.:Danışmanlar,danışanlarının problemlerini,kabiliyetlerini,ihtiyaç ve arzularını bildiği gibi mevcut imkanları ve toplumun isteklerini ve bu çerçevedeki problemleride bilir ve kişilere yardımcı olacak bilgiler sunarak başarılı sonuçlarelde etmesini sağlamaya çalışır
.
c)Önleyici fonk.:Özellikle okullarda genel ruh sağlığı şartlarını sağlayarak öğrencilerin uyumsuzluk ve davranış bozukluğu geliştirmelerini önleme çabalayan fonk.d)Düzeltici-iyileştirici fonk.;Önleyici foks. rağmen bazen problemli ve rahatsızlığı olan kişiler olabilir.Rehberlik psikoterapi ve diğer ihtisas servislerini dereye sokarak insanların sağlıklı ruhsal hayata sahip olamalarında etkili olan fonk.En önemli fonk.biridir.e)Ferdi anlama(teşhis)fonk.:Ferdi anlamak(tanıma-teşhis etme) için onu etraflıca tanıyıp ,toplanan bilgileri tahlil ederek ve değerlendirerek kişiliğini gelirştirmede etkili olan fonk
.
f)Ferdi Geliştirici fonk:Ferdin azami dewrcede gelişebilmesini sağlayacak düşünce ve hareketleri okuldayken yerleştirmeye çalışan fonk.g)Bilgi toplama fonk:İnsanların okul,çevre,değişik hayat durumlarına intibağı için çeşitli mesleklere okullara ait bilgileri sağlayan fonk.

3-Yapıldığı alana göre rehberlik:3 e ayrılır:
1-Eğitimle ilgili rehberlik
2-Kişisel problemlerle ilgili rehberlik
3-Psikolojik problemlerle ilgili rehberlik(Bunları açıklamadım şimdiye kadarki konulardan genel bilgilerle çıkabilecek sorular rahat cevasplanır bence.Sayfa 184.ü bir kere okumanızı tavsiye ediyorm)

PSİKOLOJİK DANIŞMATerim anlamı:Psikolojik danışma:Pyschological Couseling :Danışma,müşavere,istişare, tedbir,ihtiyat,basiret,öğüt ,nasihat gibi manalara gelir.Psikolojik danışma tanımları:Nelson:Kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede,kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci Gibson ve Mitchel:Psikolojik Danışma,bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüzyüzekurulan ilişkidir.yapılan yardımdır.
Tan:
Danışma kuru bilgi verme ,öğretme ve öğüt verme işi değildir.Zorlama yoktur……(çok uzun bir tanım sadece girişini yazdım umarım sınavda bu tanımları sormazlar)

*Psikolojik danışma rehberlik hizmetleri içinde yer alan ,fakat rehberlik hizmetlerinin daha ziyade bireysel ve duygusal boyutuna ağırlık veren profesyonel bir hizmettir.
Amacı:Septomlardan kurtulmak,kendisine,çevresine,kültürüne uyum sağlamak,iyi bir ruh sağlığı geliştirmek,kaygı korku fobilerden kurtulmak ….. 

Weiner:
Kişinin kendini anlayabildiği ve davranışlarını kontrol edebilmesini öğrendiği oranda yararlandığı bir öğrenme durumu olarak görür.
Psikolojik danışma 
kişiler arası iletişimdir.4 amacı vardır:
1-Olumlu davranış değişikliği
 2-Gittikçe artan kendini anlama
3-Gittikçe artan kontrol 
4-Danışmandaki anlayış ,saygı ve yardım arzusunun danışana iletimi

Rehberlik ilkeleri: İnsan saygıya değer bir varlıktır, seçmeve karar verme özgürlüğüne sahiptir, insan yardıma ihtiyaç duyar ve yardım almalıdır (rehberlik faaliyeti uyum sağlama,yönelme,ayarlama fonk.dan bir mutlaka yerine getirmelidir.) , gizlilik esastır, kendine has kuralları vardır, profesyonel bir yardım sürecidir ,gönüllülük ve içtenlik esastır, yaşam boyu süren bir yardım sürecidir, değer yargıları açısından rahat olmak esastır, İnsana ve topluma karşı sorumludur

DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK
*Maneviyat konusu uzun süre ‘kişilere özgü bilim dışı bilinmez bir özel alan ‘ olarak görülmüş ilk defa 
Abraha Maslow un ‘kendini gerçekleştiren kişiler’araştırmasıylanihaibirihtiyaç ve önemli bir motivasyon alanı olduğu fark edilmiştir.Maslow; eseri Toward a Psychology of Being de maneviyatla ilgili ’aşkınlık ve ben ötesi olmazsa hepimiz hasta ,saldırgan,nihilist ve ümitsiz oluruz’ değerlendirmesinde bulunmuş.

*Günümüzde Amerikan Psikoloji Birliği(APA) nin çalışmaları vardır.
Dini Danışma ve rehberlik=Pastoral CarePastor=papaz pastoral care=dinadamlarınınverdiğimanevidestek ,tavsiyeveöğüt

*Ülkemizde bazı psikologlar Rastoral care kavramına ‘vaizsel ilgi’ karşılığını verir ancak doğru bir çeviri değildir.
*Papazlar tarafından daha ziyade Hristiyanlığı benimsetme,kabullendirme ve dine karşı sempati uyandırma amaçlıdır.Dini Danışma ve Rehberliğin Amacı:Dini danışma ve rehberlik hizmetinin amacı peygamberliğin üstlendiği görevlerden biri olan manevi rehberlik faaliyetlerinden farklıdır.

Peygamberler ,gönderildikleri toplumuhidayete ulaştırmak,ıslah etmek gibi rehberlikde bulunurken günümüzde bu faaliyet dinin bağlılarına yönelik olarak,sorunlarının çözümüne katkı,maneviyatlarını yükseltme ve iç huzuru sağlamaya yöneliktir.
Clebsh-Jaecke ikilisi bu hizmetin 3 fonk.olduğunu eifed eder:1-İyileştirme fonk:Kötü durumlardan kurtulma2-Destekleme fonk:İntibak güçlüklerini aşma3-Yönlendirme fonk:Hayati konularda kolay tercihde bulunmada yard.fonk.

*Ayrıca 
ikna etme yani dini başa çıkabilmeyi sağlama ve uzlaşma fonk.da dini danışmada yer alımalıdır
.*Dini Danışma ve Rehberlik İhtiyacı konusunu okumanızı tavsiye ederim.

Din Hiz.ve Rehberlik 10.Ünite Özet Çalışması 

ÜNİTE 10 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Davet:Çağırmak,gelmesinive kabul etmesini istemek Davet,hem Allah yoluna çağırmayı hemde İslam ın hükümlerini ,emir ve yasaklarını insanlara en güzel şekilde anlatmaktır.

Rehberlik
 açısından davet:İnsanların öğrenme ve ikna olma ihtiyacına yönelik dini danışma ve rehberlik yöntemidir.Diaye:Davet ile aynı köktendir. Kelime anlamı :propaganda Diye:Bilinmesi kabul edilmesi istenen herhangi bir düşüncenin ,fikrin,kanaatin, muhatabın dikkatini çekerek en güzel şekilde tanıtmak‘Rabbinin youna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde tartış’(Nahl 16/125)
Hikmet
:ustalıklı ve anlamlı söz söylemegüzel öğüt:iiletişim ve enformasyon tekniklerini kullanma en güzel şekilde tartışma:polemik ve çekişmeye varmayan,gerçeği aramayı ,ona ulaşmayı sağlayan tartışma yöntemi Davetin uygulanış şekilleri:müjdeleme,kolaylaştırma,uyarma,öğüt verme,hatırlatma, etkileyici sözlerle anlatma tavırlarının her biriDelalet:Yol bilmeyenlere yol göstermek,tarif etmek,kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikde bulunmaktır.

Aynı kökten 
Dall ve Delil:Bir işe öncülük eden,işi nasıl yapacağını bilmeyenlerin önüne düşerek rehberlik edenlere verilen isimdir.(Hac da rehberlik yapanlara delil isminin verilmesi bundandır)

Hidayet:Yol göstermek  birisinin doğru yolu bulmasına ,doğru yola iletilmesine kılavuzluk etmektir.K.Kerim de geçen aynı kökten helen 
Hüda ve Had:Yol gösteren,rehber ve kılavuz anl.

İrşad: 
Rüşd:Olgunluk K.Kerim de Rüşd,Reşed,Reşad,Raşid,Reşid,Mürşid de Rüşd kökünden gelir.
Rüşd:
İnsanlara hak yolu göstermek,eksikleri gidermelerine yardım etmek hatalarını düzeltmek suretiyle olgunlaştırmak ,doğru yola sevk etmek ve nasihatte bulunmaktır.Sorumluluk alacak olgunluğa erişmeye rüşd çağı,b u çağa gelmiş olana reşid,onlara rehberlik edene Raşid ve Mürşid denir.

Müşavere=Danışma :Bir konu üzerinde karşılıklı görüş bildirme,görüş alış-verişinde bulunma.Kur’an da Müslümanların nitelik ve hareket tarzlarından biri olarak sunulur.

*Şura ve istişare,müşavir,müsteşar kelimeleride aynı köktendir.

Müşavir:
Danışman Müsteşar:Danışılan kişi
Nasihat:Tatlı söz,öğüt-karşısındaki kişinin iyiliğini istemek ve ona karşı samimi davranmak.Peygamberlerin kendilerini ‘nasih’oarak nitelendirmeleri bu sebeptendir.
Tavsiye:Doğruyu ve gerçeği telkin etmek(Asr suresi ve birçok ayette geçer)
Ta’lim:ÖğretmekTebliğ:Allah ın emirlerini kullarına duyurmak,bildirmekVaaz-Mev’iza:Nasihat etmek,öğüt,ders vermek
*Ayrıca Emri bil maruf,Nehy i ani l münker,tenbih,adab-ı maşeret ve tezkiye de rehberlikte kullanılan kavramlardandır.

DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK İLKELERİ

*Maverdi 
nin mürşid-rehber ile muhtesib arasındaki farkları ortaya koyduğu eseri:El-Ahkamu’s SultaniyyeMürşid-rehber:irşad ve rehberlik göreviyle görevlendirilen
Muhtesib:
Devlet tarafından asyiş ve düzeni sağlamakla görevlendirilen
 
İhtisab:Günümüzün kolluk-güvenlik güçleri Muhtesib ile mürşid arasındaki farklar:
*Kötülüğü men etmek muhtesib için farzı ayndır,mürşid için şart söz konusu değildir
*Muhtesib başka işle meşgul olamaz,mürşid olabilir
*Muhtesib yardım istenirse gitmeye mecburdur,mürşid değildir.
*Muhtesib tecessüsden sakınarak araştırma-soruşturma yapabilir,mürşid yapamaz
*Muhtesib devletçe resmen tayin edilir,mürşid için tayin söz konusu değildir.
*Muhtesibgörevini yaparken yardımcılar kullanabilir,mürşid kullanamaz.
*Muhtesib suçluya hapis,kınama,nezarete atabilir, mürşid yapamaz.
*Muhtesib maaş alır,mürşidin karşılık beklentisi yoktur.
*Muhtesib örf ve adetlerle ilgili hususlarda içtihatta bulunabilir,mürşid bulunamaz.


***Cebeci nin sy.207 de ilkeleri var bir genel bilgiye dayanarak yapılabileceği için almadım bilginize!!!

DİNİ REHBERLİK GEREKTİREN KONULAR
*Cebeci nin konuyla ilgili görüşlerine göre 3 grupta ele alınır:
1-İnanç ve ibadetler:İnançsızlık,batıl inançlar,bid’atler 2-Sosyal yaşantılar:Dini niteliğe bürünmüş yanlış gelenekler-Kötü alışkanlıklar (içki,kumar vs.) -zorla evlendirmeler-töre cinayetleri-kan davaları-kazalar felaketler (sel ,deprem vs.)3-Bireysel dini sorunlar:Derin duygusal etkilere sahip olaylar(doğum,ölüm,evlenme,iflas vs) -Hastalı ve manevi huzursuzluklar-Fakirlik,düşkünlük,çaresizlikler

DİNİ REHBERLİKDE BULUNANLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

*Uludağ’ ın İslam’ da İrşar adlı eserine göre:
1-İyimserlik:
2-Hasbilik:Din hizmetlerinin karşılık ve menfaat beklenmeden yapılması(hasbeten lillah,rızaen lillah)
3-Diğergamlık =
isar:başkalarınıda düşünmek,onların haklarını vemenfaatlerini kendinden önce tutmak
4-Cömertlik:seha ve cüd kelimeleriyle anılan cömertlik eli açık olmak demektir.En ideal şekli isar dır.Gönül kazanmaya yönelik diğer yöntemler:Hediye,yardım,bahşiş ve ihsan,sadaka,ikram
5-Feragat ve Fedakarlık:Feragat;,nsanın gerektiğinde kendi canından bile vazgeçmesi ,herşeyini Allah yolunda feda etmek,ideali uğruna sahip olduğu herşeyden vaz geçmektir.
6-Takdir etmek:Şu şekillerde yapılabilir:Kendisinde meziyet ve kabiliyet bulunan kimseye bu özelliğinin yüzüne söylenmesi-Meziyetlerinin kişinin gıyabında söylenmesi-Meziyetini en güzel şekilde ifade edecek bir lakapla o kişiden bahsedilmesi-maziyi unutma(tövbe edenlerin geçmişi araştırılmamalı)
7-Samimiyet:İnsanda samimiyetin bulunması için taşıması gereken artlar:
İhlas:İbadetlerisadeceAllahTealanın hoşnutluğunu kazanmak için yapmak.istikamet:Kullukta sapmadan yürüyüş.Bu mertebe kerametten daha üstün kabul edilmiştir.Sadakat:özü-sözü biridoğruluktan ayrılmayan,verdiği sözde duran
8-Hoşgörü:Müsamaha ve tolerans yani başkalarının inanç,düşünce ve duygularına karşı saygılı ve anlayışlı olmak….
taassup:Başkalarının kendisi gibi düşünmesini sağlamak için cebir ve şiddet kullanmaya çalışmak
9-Şevkat ve Sevgi:
10-Sabır

DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK ALANLARI
Cami ve mescitler 
Hastaneler:Dr.Alexsis Carrel in yaptığı çalışmalar dua edenlerin tedavi sürecinin daha kısa sürdüğünü ortaya koymuş.Din görevlisi uygun şartlar oluşursa Hz.Eyyub ün kıssasından bahsederek hastayı teselli eder.(diğer rehbelik yollarını almadı sy.215 te)edilir.Huzurevleri,Hapishaneler,Fabrikalar,İş dünyası
DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK ARAÇLARI
Kitle iletişim araçları(medya):
internet,sinema(çağrı filmi vb.),tiyatro,radyo,tv…Müzik:Tasavvuf musikisi….Mevlid merasimi ve arasında okunan salavatlar vb.
Yazılı irşad araçları:
Kitap,makale,broşüriel ilan vb. yazılı metinler.İmam Gazali nin ihya adlı eseri yüzyıllardır insanlara rehberlik etmektedir.Yine mektuplardan oluşan mektubat eserleri,karikatür,takvim,fıkra ,öykü,romanlarda ilave edilebilir.
Sözlü irşad araçları:
Vaz ve hutbeler.

Dini hitabette hazırlık safhası:Dini hitabetin dökümanları:
Kur’an-ı Kerim ayetleri:Din görevlisi konuyla ilgili ayetleri mutlaka bilmeli ve zikretmeli
Hz.Peygamber in sözleri:
Hadis i şerifler bazen tek cümleyle çok şeyler ifade eder. Peygamberimizin Cevamiul Kelim özelliği vardır.(az sözle çok şeyler ifade edebilmek)
Yaşanmış hayat hikayeleri:
Hz.İbrahim,Hz.Yusf,Hz.Musa,Hz.Lokman,Kz.Meryem ,Ashabı Kehf vb….

Dini Hitabetin Sunum Safhası:Din görevlisi kelimeleri doğru ve düzgün telaffuz eden, vurgu ve ses tonuna özen gösteren hitabet anlayışına sahip olmalıdır.

5-10 arası  özet  İlimhazinem'den alınmıştır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder