27 Mart 2013 Çarşamba

Hadis 1-3 Ünite Soruları

HADİS 1. ÜNİTE SORULARI


........ beşer cinsinden birine uymayı ifade etmektedir

a-beyan
b-ittiba
kendisine bildirilen bir şeyi muhataplarına haber vermeye ne denir

a-tebliğ
b-beyan
c-rivayet
allah resulü kuranın sadece tebliğ edicisi/ulaştrıcısı değil aynı zamanda ......edicisi (mübeyyin), açıklayıcısıdır

a-takyit
b-beyan
kuranda allah resulünün tebliğ sorumluluğunu "ey resul rabbinden sana indireleni tebliğ et" emriyle beyan etmiştir

bu ayet hangisidir

a-maide 67. ayet
b-nisa 54. ayet
aşağıdakilerden hangisi hadis okuma adabları arasında değildir

a-hadis tahsilinden önce kuran ezberlemeli
b-abdestli olmalı
c-temizlik ve giyim kuşamına dikkat etmeli
d-gereğinden fazla soru sormalı
aşağıdakilerden hangisi hadis okuma adabları arasında değildir

a-hocası ve arkadaşlarına karşı saygılı olmalı
b-hadis meşguliyetini rızık kapısı olarak görmeli
c-geçmiş alimlere karşı saygıda kusur etmemeli
d-hadis mutlaka bir hocadan öğrenmeli
e-icazetsiz hadisleri mütalaa etmemeli

aşağıdakilerden hangisi hadis dersindeyken ve derse katılmadan önce yapılması gereken adaplardandır

a-mümkünse ders salonuna erken gelmeli
b-abdest alıp 2 rekat namaz kılmalı
c-hamdele ve salvele çekmeli
d-kuran okuyarak başlamalı
e-kuranın ardından fatiha okunmalı
f-hangi hadis derste okutulacaksa kitap ve bab hakkında kısa bilgi vermeli
g-hepsi
'sevad-ı azam' hangi anlama gelmektedir?

a-islam toplumunu teşkil eden ana kitle 
b-iman edip salih amel işleyenler
c-kendilerine kitap ve hikmeti öğretilenler hadis öğrenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangisidir?
a-yaşantımızı meşrulaştırma aracı kılma.
b-yaşantımıza yeri geldikçe yer verme 
'onun eşleri müminlerin anneleridir' ayeti hangi surede geçmektedir?
a-ahzap suresi
b-enbiye suresi
c-nur suresihadis öğrenirken dikkat edilmesi gereken en önemli husus yaşantımızı meşrulaştırma aracı kılmadır.
*yukardaki bilgi;
a-doğrudur
b-yanlıştırihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem tayin etmedikler....... diye devam eden ayet hangi sürede bulunmaktadır?
a-ihlas suresi
b-bakara suresi
c-zilzal suresi
d-nisa suresiAllaha ve resulune iman edin ayeti hangi srede yer almaktadır ?
a-nisa- 136
b-ali imran- 32
c-meryem- 95Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram saymazlar ayeti hangi sürede geçmektedir?
a-tevbe suresi
b-nur süresi
c-nisa
d-bakara 


Sünnetin intikal ettirilme yollarından değildir?
a-beyan 
b-takyit 
c-tebliğ 
d-tahsis
e-tahlil 


HADİS DERSİ 2. ÜNİTE SORULARI

müslüman alimlerin yapmış oldukları ayrıma göre kuran vahyine, namaz esnasında kıraat edilen vahye ne denir

a-vahyi gayri metluv
b-vahyi metluv

müslüman alimlerin yapmış oldukları ayrıma göre kuran dışındaki vahye kendisi namazda okunmayan anlamında ne denir

a-vahyi metluv 
b-vahyi gayri metluv

aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kuranı açıkladığına dair ayetler arasında değildir

a-nahl 44
b-bakara 151
c-fatiha 2
"kim resule itaat ederse allaha itaat etmiş olur" ayeti nisa süresi 80. ayette geçiyor

bu ayette vurgulanmak istenen nedir

a-peygambere itaatın zorunlu olduğu
b-peygamerimizin kuranı açıkladığını belirten
"de ki eğer allahı seviyorsanız hemen bana uyun ki, allahta sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın" ayeti ali imran 31. ayettir

burda vurgulanmak istenen nedir

a-peygambere itaatı zorunlu kılan ayet
b-peygamberi örnek almayı emreden ayet
mutlak anlamda haram-helal kılam yetkisi kime aittir

a-peygamberimize
b-allaha
egemden bir soru şıklarını eksilterek

peygamberimiz bir konuşmasında " yüz çevirenler hariç ümmetimin tamamı cennete girecektir" buyurmuştur

buna göre aşağıdakilerden hangisi "yüz çevirenler" olarak nitelendiriir

a-allaha inanmayanlar
b-peygambere isyan edenler
c-kurana inanmayanlar

3.ünite kitap soruları1.muksirun'un özellikleri arasında hangisi yoktur ?

a-hz.peygamberin çevresinden olmaları
b-hz.peygamberin vefatının ardından uzun yıllar yaşamaları
c-hadis öğrenme iştiyakları
d-hadisleri yazmaları
e-çok sayıda talebelerinin olması


2.aşağıdakilerden hangisi hadis kaynaklarında sünnetin bağlayıcılığını gösteren bir delil olarak kabul edilemez ?

a.hz.peygamberin sözlerinin öğrenilmesi ve başkalarına aktarılması konusunda ki teşviki
b.sahabenin hadisleri öğrenme iştiyakları
c.ilk neslin günlük hayatve ayrıntılarda dahi hz.peygamberi takip etme hassasiyeti
d.sünnete aykırı gördükleri yakınlarını,diğer sahabe ve yöneticileri uyarmaktan çekinmemeleri
e.sünnet terimini sadece hz.peygamber için kullanmaları


3.aşağıdakilerden hangisi hedy kavramının anlamına dahil değildir ?

a.islam
b.sünnet
c.hediye
d.kur'an-ı kerim
e.hayat tarzı


4.sünenil hüda rivayetini dikkate aldığınızda hadislerden hangi sonuçlar çıkartılamaz ?

a.nebevi geleneğin dinin genel ilkelerine dayanak oluşu
b.teşrii hüküm ile sünnet arasındaki güçlü irtibat
c.ihmal edilen sünnetlerle hidayet yolundan sapma ilişkisi
d.sünnet ile nebevi davranış modeli ilişkisi
e.kur'an ile sünnet ilişkisi


5.aşağıdakilerden hangisi sünnet teriminin anlamına dahil edilemez.?

a.hz.peygamber sonrasında yaşanan sürekliliği olan uygulama
b.her çağın alimlerinin öngördüğü yaşantı biçimi
c.sahabe ve tabiin kavli
d.hz.peygamberin yaşayış biçimi
e.hadis 

2.ünite kitap soruları 

1.ilk müslümanların islama girmelerinde en etkin rol hangisine aittir ?

a.melekler
b.müşriklerin her türlü azgınlığı yapmaları
c.hz.peygamber (s.a.v)
d.ekonomik sıkıntılar
e.kölelik sistemi


2.aşağıdakilerden hangisi hz.peygamberin kuran dışında vahiy almış olabileceğinin doğrudan bir delili sayılabilir ?

a.diğer peygamberlerin kutsal kitapları dışında vahiy aldıklarının bilinmesi
b.peygamberlerin masum olması
c.hz.peygambere itaat edilmesinin istenmesi
d.sahabelerin rasüle bazı kararlarının vahiy olup olmadığını sormaları
e.sahabilerin hz.peygamberi sürekli takip etmeleri

3.aşağıdakilerin hangisi sünnete uymayı gerektiren ayetler grubundan sayılmayabilir ?

a.hz.peygambere itaat etmeyi emreden ayetler
b.hz.peygambere helal ve haram kılma yetkisi veren ayetler
c.hz.peygamberin örnek olduğunu belirten ayetler
d.hz.peygambere tebliğ ve açıklama görevi veren ayetler
e.hz.peygamberin müminlere iyi davranmasını öğütleyen ayetler

4.''resulullah helal ve haram koyma yetkisine sahiptir '' görüşüyle ilgili hangisi yanlıştır ?

a.Allah ,rasule helal ve haram kılma yetkisi vermiştir.
b.Resulullah mutlak olarak haram ve helal kılma yetkisine sahiptir.
c.bu yetkinin Allah rasulune verildiği kuran da zikredilmiştir.
d.söz konusu yetki onun sünnetine uymayı gerektirir.
e.resulullah,kur'an dışında bazı şeyleri haram veya helal kılabilir.

5. Hz.peygamber ihtilaf anında ,ashabından aşağıdakilerden hangisini takip etmelerini istemiştir ?

a.sadece kur'an 
b.sünnet
c.ümmetin alimleri
d.geçmiş ümmetlerin tecrübelerini 
e.kendi e'y ve ictihadlarını 


HADİS DERSİ 3. ÜNİTE SORULARI

muksirun arasında en fazla hadis rivayet eden kimdir

a-ebu hureyre
b-hz. aişe
kime hz. osmanın halifeliği zamanında hacc-ı temettü ve hacc-ı kırana izin vermesi kendisine sorulunca "biz kimsenin sözüne dayanarak, peygamberin sözünü bırakacak değiliz" demiştir

a-hz. ömer
b-hz. ebu bekir
c-hz. aliaşağıdakilerden hangisi sünnetin sözlük anlamı arasında değildir

a-takip edilen yol
b-davranış tarzı
c-yaşam stili"(sahabe ve tabiin nesli) tıpkı ilim öğrenir gibi, davranış biçimini öğren(ip sürdür)mek için gayret sarf ederlerdi" sözü kime aiitir

a-ebu hureyre
b-hz. ali
c-ibn sirin
d-enes b. malik"selam (ve huzur) doğru yola uyanlaradır" ayeti hangi sürededir

a-yasin
b-mülk
c-taha.......... kuranı kerimin nasıl yaşanması gerektiğini ortaya koymuştur

a-hadis
b-tefsir
c-nebevi sünnet


allahın çizdiği istikamet yolunun(hedy) ancak bir cemiyet içerisinde bazı süreçlerin eş zamanlı algılanmasıyla mümkün kılınacağı kanaatinde olduğunu ortaya koymaktadır
aşağıdakilerden hangisi bu süreçler arasında değildir

a-yazdırma
b-öğrenme
c-anlama
d-taşıma
e-sürdürme
hadislerde geçen,süneni hüda ne anlama gelmektedir
a.kurtuluş
b.insanı hidayete erdiren yol
c.delalete düşüren yo
d.sahabenin yolu


modern dönemde yapılan sünnetin açiklamsıyla ilgili hataya düşülen nokta nedir
a.hadislerin amele kaynaklık eden yanı temel alınarak tarif yapılmış
b.alimlerin görüşlerinide gözönüne alarak hadis tanımı yapmışlar
c.ilk nesillerde sünnetin dindeki yeri çok tartışma konusu olmuştur
d.sahabenin sünnet tasavvurunu hep ön planda tutmuşlarnebevi sünnetle ilgili hangisi yanlıştır
a.nebevi sünnet kuranın nasıl yaşanması gerektiğini ortaya koymuş
b.sahabe ve tabiun ameli uygulamalarıyla nebevi sünneti sürdürmüşler
c.nebevi sünnet sadece peygamberimizin sünnetidir,sahabenin yaptıkları göz önüne alınmaz
d.hiçbiri

peygamberimizin yemene gönderdiği ümmetimin eminidir dediği kişi kimdir
a.zeyd b.n sabit
b.hz.ali
c.ubeyde b. cerrah
d.ubeyde b. samit

peygamberimizin hac dönüşü konakladığı ve namaz kıldığı, abdullah b. ömerinde 
aynı sünneti devam ettirdiği yer neresidir
a.gadri hum
b.mikad
c.sefa merve
d.zul huleyfe

süneni zevahid nedir,ve yapmanın fazileti nedir
a.pey.arda yaptığı davranışlar-yapılması güzeldir
b.pey.günlük hayatındaki davranışları-muhabbeti artırır
c.pey.ısrarla yapılmasını istediği davranışlar-farzdırb

sahabe arsında görülen sünnetin uygulaması konusundaki farklılıkların asıl sebebi nedir
a.allah rasulünün davranışlarını kabul edip etmeme
b.birbirine aykırı görüş ve davranış içinde olma
c.birbirlerini kıskanmaları
d.sahabe arasındaki meşrep farklılığı

imamlık neyle ilgilidir
a.terbiye-ahlak
b.amel-irşad
c.bilgi-görgü
d.maaş-lojman

muaviyenin ordu komutanı olup,şüphe ile yaklaştığı bir rivayeti açıkça dile getiren sahabe kimdir
a.hz ömer
b.hz ali
c.ubeyde b. samit
d.ebu hureyre

hadis rivayetlerinde kütübü sitte ve diğer erken dönem kaynaklarda bulunan sünneti terkedenin küfre düşeceği ibaresi kimin eserinde bulunmaktadır

a.ebi şeybe-müsned
b.sahihi müslim
c.ahmet b.hanbel
d.ebu davud
terkibini kuranda bulamadıkları için sünnetin bağlayıcılığını reddedip,nebevi sünnetle ilgili,sanki 
kelime arkeolojisi üzerinden haraket etmişlrdir.burda vurgulanan asıl konu nedir
a.nebevi sünneti ne kadar anladığımız
b.arşatirma yaparken metot ne olmalı
c.sünnet konusunda müsteşriklerin düştüğü hatalar
d.hiçbiri
........1000 den fazla hadis rivayet eden sahabeye denir.

a.talebilhadis
b.muksirun 
Muksirunler :

-ebu hureyre
-hz.aişe
-abdullah b. ömer
-enes b.malik
-ubade b.es-samit
-abdullah b. abbas
-cabir b.abdillah
-ebu said el hudari


hangisi muksirun değildir ?

a.enes b.malik
b.abdullah b.ömer
c.ubade b.es-samit


........adlı şerhinde (lekefertum) lafzını sünnetin parça parça terkinin nihayet insanı küfre götüreceği şeklinde ifade edilmiştir.

a.ibn ebi şeybe müsnedi
b.hattabi, mealimussüneni 


........ cematten ayrılmama konusunda şiddetli bir ikaz ve sakındırma şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemiştir.


...... sünnetin kasten terkinde kafir olunacağını savunmuştur.

a.sindi-ayni 

b.ayni -sindimuksirun özelliklerinden değildir ?


a-hz.peygamberin çevresinden olmaları
b-hz.peygamberin vefatının ardından uzun yıllar yaşamaları
c-mekkeli olmaları
d-hadis öğrenme iştiyakları
e-çok sayıda talebelerinin olması


hadislerin konularına göre düzenlenmesine ne ad verilir?
a-alelabvab
b-alel rical 
dünyanın geçiciliğini vurgulayan dünya hırsının zararlarını anlatan ibadet ve güzel ahlaka teşvik eden hadisleri ve seleften gelen rivayetleri bir araya getirmeyi amaçlayan kitaplara ne ad verilir?
a-zühd
b-fedail
c-muvatta 


hangisi muksirun özelliklerinden değildir?
a-hz.peygamberin çevresinden olmaları
b-hz.peygamberin vefatının ardından uzun yıllar yaşamalrı
c-hadis öğrenme iştiyakları
d-çok sayıda talebelerinin olması
e-muhsin özellileriyke korunmuş olmalar
cematten ayrılmama konusunda şiddetli bir ikaz ve sakındırma şeklinde anlaşlması gerektiğini söylemiştir.
yukardaki görüş kime aittir?
a-sunenni
b-sindi
c-ubade b sait

'hattabi'görüşüne hangi şıkta yer verilmiştir?
a-mealimussünen adlı şerhinde söz konusu ibareyi sünnetin parça parça terkinin nihayet insanı küfre götüreceği şeklinde ifade edilmiştir.
b-cematten ayrılmama konusunda şiddetli bir ikaz ve sakındırma şeklinde anlaşlması gerektiğini söylemiştir.
c-sünnetin kasten terkinde kafir olunacağını savunmuştur.


kütübi sitenin Türkçeye tercümelerini yapan muhaddis kimdir?
a-ibnu mace
b-nesai
c-tirmizi 


peygamberi birbirinizin arasında çağırır gibi çağırmayın ayeti hangi sürede geçmektedir?
a-nur -63 
b-enbiya-4
c-bakara-45 hac dönüşü resullahın mola verdiği yer ?
a-zü'l huleyfe
b-zü'l hakire 

es- seneül Kübra isimli eser kime aittir?
a-nesai
b-ibnu mace
c-suneni
d-sindi


muvatta kimin eseridir ?
a-imam malik
b-suneni
c-sindi
d-ibnu mace
e-nesai 


imam olacak kişileri tercihteki esaslar nedir?
a-kuran en iyi okuyan 
b-sünneti en iyi bilen
c-kuran okumada denk iseler sünneti en iyi bilen

remel ne demektir?
a-sünnette devam 
a- sünneti terk
c-tavaf ederken çalımlı yürüme 
hz. peygamberin hanımların mescide gitmesini menetmemesine dair emrine itiraz eden kişi?
a-abdullah bin muğaffel
b-ubade b. samit 
c-abdullah bin ömerin oğlu 
tıpkı ilim öğrenir gibi davranış biçimini de öğrenip sürdürmek için gayret sarf ederlerdi.sözü kime aittir.
a-ibn mace 
b- ibn sirin er rıhle fi talebil hadis ne demektir?
a- hadislerin uygulanması
b-hadislerin anlayıp aktarılması
c- hadis uğruna yapılan seyahatler 
لا يَدْخُلُ الجنّة قاطِعُ رَحيمٍ 

anlamı hangisidir?
a-akrabalar ile bağını kopaan cennete giremez
b-ailesi ile bağını koparan cennete giremez

medine web grup çalışmasıdır...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder