14 Nisan 2013 Pazar

2.Sınıf Yaşayan Dünya Dinleri Deneme Soruları

İlahiyat Önlisans 2.Sınıf Yaşayan Dünya Dinleri Deneme Soruları
YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" 1.ünite deneme soruları
 (murat yayınlarının)


soru 1) aşağıdakilerden hangisi tarihi edyan yazarlarından biri değildir? 

A) Ahmet midhat efendi
B) Esad efendi
C) Mahmut esad
D) Şemsettin sami
E) Şemsettin günaltay

2) aşağıdakilerden hangisi Kuran'da din anlamında kulllanılan kavramlardan değildir? 
A) yol 
B) hayat tarzı
C) kanun
D) hesap günü
E) vahiy

3) dinler tarihi,dinleri çeşitli yöntemlerle inceler. hangisi bu yöntemlerden biri değildir? 
A) deiptif 
B) fenomenolojik
C) analitik
D) karşılaştırma
E) deneysel

4) dini geleneklerin birbiriyle yada dinin farklı tezahürleriyle mukayese edildiği dinler tarihi yöntemine ne ad verilir;? 
A) deiptif
B) fenomenolojik
C) analitik
D) karşılaştırma
E) apolojetik

5) ülkemizde dinler tarihi ile ilgili ilk eser hangisidir? 
A) şemsettin sami__esatir
B) ahmet mithat efendi__tarihi edyan
C)) mahmut esat__tarihi edyan
D) esad efendi__tarihi edyan
E) m.şemsettin günaltay__tarihi edyan

6) farklı inanışların,müslümanların iletişim içersinde bulunduğu farklı dinsel ve kültürel grupların tanınmasını ve anlaşılmasını konu alan geleneğe ne ad verlir?
A) diyalog
B) reddiye
C) tarihi edyan
D) milel ve nihal
E) apolojetik

7) aşağıdakilerden hangisi milel ve nihal türü eserlerden değildir? 
A) Abdulkahir el-bağdadi'nin el-milel ve'n-nihal
B) İbn hazm'ın kitabu'l-fash fi'l-milel ve'l-ehvali ve'n-nihal
C) Şehristani'nin kitabu'l-milel ve'n-nihal
D) İbnu'n nedim'in kitabu'l-fihrist
E) İbn'i kesir'in el-bidaye ve'n-nihaye 

8) aşağıdakilerden hangisi senkretik dinlerden değildir? 
A) sihizm
B) yahova şahitleri
C) caynizm
D) moonculuk
E) sayentoloji

9) farklı inanç sistemlerinden inanç ve ibadet unsurları taşıyan dinsel geleneklere ne ad verilir? 
A) heterodoksi
B)ortodoksi
C) heretik
D) senkretik
E) neognastik 

10) belli bir varlık yada obje ile ilgil inançları ve ibadet anlayışlarını ifade etmede kullanılan kavrama ne ad verilir? 
A) kült
B) din
C) mezhep
D) dogma
E) tarikat

11) kavramlardan hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? 
A) kristosentrik:mesih merkezli
B) etnosentrik:israiloğullarının seçilmişliğini inancın merkezine koyma
C) teosentrik:tevhid merkezli
D) panteist:inanılan tanrının evrenle ve insanla ilişkisi
E) henoteist:tanrının bilinip kavranması

12) aşağıdakilerden hangisi Tanrını tekliği veye çokluğuyla ilgili bir kavram değildir? 
A) monoteist
B) politeist
C) dualist
D) henoteist
E) deist

cvp anahtarı: 1)d 2)e 3)e 4)d 5)a 6)d 7)e 8)c 9)d 10)a 11)e 12e 

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ DENEME SORULARI 

10) sihlerin en önemli mabetlerinin bulunduğu şehir ve en önemli mabedin adı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verimiştir? 
A)benares_ankorwat
B)meru_altın mabet
C)sri lanka_harmandir sahib
D)amritsar_altın mabet
E)benares_altın mabet

9)meditasyonu ön plana çıkaran mezhep hangisidiir? 
A)sihizm
B)caynizm
C)zen budizmi
D)taoizm
E)şintoizm

8)şintoizmin kutsal kitabı hangisidir? 
A)vu king
B)se şu
C)kojiki
D)tao_te_king
E)sutta pitaka

7)çin in en eski kutsal metni hangisidr? 
A)şu king
B)yi king
C)li king
D)ŞUN KİYU KİNG
E)şi king

6)budizm ilk olarak hangi ülkeye girip yayılmıştır? 
A)sri lanka
B)tayland
C)nepal
D)laos
E)kamboçya

5)cayminizmde dünyayı terketme anlamına gelen kavram hangisidir? 
A)ahimsa
B)satya
C)asteya
D)apigraha
E)brahma_carya

4)caynizmin kurucusu kimdir? 
A)guru nanak
B)ekber
C)KUNGFU T ZU
D)vardhamana
E)buddha

3)aşağıdakilerden hangisi smriti metinlerinden değildir? 
A)romayana
B)muhapharata
C)mana yasaları
D)puranalar
E)aranyakalar

2)hindular kendi dinlerini ifade etmek için hangi ismi kullanır? 
A)sanatona d harma
B)brahman
C)hindu
D)veda
E)harappa

1)Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi yöntemlerinden değildir? 
A)deiptif
B)fenomenolojik
C)Analitik
D)Anket
E)karşılaştırma

cvp anahtarı:1)D 2)A 3)E 4)D 5)D 6)A 7)B 8)C 9)C 10)D


"YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" ünite 2 deneme soruları (murat yayınlarının) 

 
1) aşağıdakşlerden hangisi hinduizmin özelliklerinden biri değildir? 
A) dünyada varlığını devam ettiren en eski dindir.
B) herhangi bir şahsı kurucu olarak kabul etmezler.
C) herhangi bir kutsal metni tek başına bağlayıcı olarak kabul etmezler.
D) sistematik bir teolojiye sahip değildir.
E) uygulamaları bütün hindu grupları için geçerlidir.

2) hinduizmi devlet dini olarak kabul eden ülke hangisidir? 
A) TAYLAND
B) LAOS
C) NEPAL
D) VİETNAM
E) SEYLAN

3) hinduların kendi dinlerini ifade etmek için kullandıkları kelime hangisidir) 
A) atman
B) samsara
C) sanatana dharma
D) varna
E) makşa

4) aşağıdakilerden hangisi hinduizm'in özelliklerindendir? 
A) belli bir kurucusunun olması
B) kurumsal bir din olması
C) ortaklaşa kabul edilen bir inanç sisteminin olması
D) evrensel bir din olması
E) kast denilen toplumsal sınıflara ayrılması

5) hinduizm'de ayinler ve onların yerine getiriliş tarzıyla ilgili metinlere ne ad verilir? 
A) brahmanlar
B) upanişadlar
C) sanhitalar
D) mahabhanata
E) ramayana

6) hinduizm'in tarihsel safhalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır) 
A) mö.4000-2000 harappa medeniyeti
B) mö.2000-500 veda dini
C) mö. 500-ms. 500 klasik hinduizm
D) ms. 500-1800 ortaçağ safhası
E) ms.1500-1800 yeni hinduizm

7) aşağıdakilerden hangisi smniti kategorisindeki kutsal metinlerden değildir? 
A) vedalar
B) puranalar
C) ramayana
D) mahabharata
E) drahma-şastra

8) hinduizm'de "üstadın dizine oturmak" anlamına gelen kelime hangisidir? 
A) brahmana
B) aranyaka
C) upanişad
D) ramanyana
E) purana

9) aşağıdakilerden hangisi vedaların en eski parçasını oluşturan derlemelerden değildir? 
A) rig-veda
B) sama-veda
C) yacur-veda
D) ayvurr-veda
E) atherva-veda

10) hinduizm'de yoksul işçi,hizmetçi ve kölelerin tabakasına ne ad verilir? 
A) brahmanlar
B) vaişyalar
C) şudralar
D) kşatriyalar
E) dokunulmazlar

11) hinduizm'de Tanrı vişnunun insan ve hayvan bedenlerinden oluşan farklı bedenlerde tecessüt ederek yeryüzüne inmesi hangi kavram ile ifade edilir? 
A) avatar
B) alvar
C) linga
D) maya
E) yoga

12) hinduizm'de "Tanrı'nın yaratıcı gücü" anlamına gelen hinduizm mezhebi hangisidir? 
A) şivacılık
B) vişnuculuk
C) şaktizm
d) Sihizm
E) caynizm

cevap anahtarı: 1)A 2)C 3)C 4)E 5)A 6)E 7)A 8)C 9)D 10)C 11)A 12)C 

"YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" ÜNİTE 3 DENEME SORULARI 

 1) aşağıdaki ülkelerin hangisinde budizm bir devlet kurumudur?

A) TAYLAND
B) VİETNAM
C) NEPAL
D) BURMA
E) KORE

2) budizm'in kurucusu kimdir? 
A) guru nanak
B) goutama siddhartha
C) aşaoka
D) kalosoka
E) kasyepa

3) aşağıdakilerden hangisi güney budizm'le kastedilen ülkelerden biri değildir? 
A) sri lanka
B) laos
C) kamboçya
D) tayland
E) çin

4) buddha her çağda yeni bir bedenle yeryüzüne inen aydınlanmaya hazır,aydınlanacak olanlardan,....................biridir. 
yukarıdaki boşluğa hangi kavram getirilmelidir?
A) nirvana
B) hulul
C) boddhisattva
D) mahayana 
E) zen

5) aşağıdakilerden hangisi buddha'nın öğretisinin ana kaynağı sutta pitaka 'nın bölümlerinden değildir? 
A) disha-nikaya
B) mojjhima-nikaya
C) anguttara nikaya
D) abhidhamma pitaka
E) khudda-nikaya

6) buddha'nın söz, vaaz ve düşüncelerini içeren metinlere ne ad verilir? 
A) vinaya pitaka
B) abhidhamma pitaka
C) theravada
D) stupa
E) sutta pitaka

7) buddha 'nın kalıntılarının saklandığı yere ne ad verilir? 
A) vesak
B) stupa
C) bodhisatva
D) sangha
E) pegoda

8) budizm'de kendi aydınlanmasını gerçekleştirmiş ve nirvanaya ulaşmış kişiyi ifade etmek için hangi sıfat kullanılır? 
A) arhat
B) dharma
C) sangha
D) mahayana
E) samudya

9) aşağıdakilerden hangisi buddha'nın 4 seçkin hakikatinden değildir? 
A) dukkha
B) samudaya
C) vinaya pitaka
D) niradha
E) maggha

10) aşağıdakilerden hangisi buddha'nın sözlerinin tercümesi olan kenjur'u oluşturan metinlerden değildir? 
A) vinaya
B) sutra
C) abhidhamma
D) samudaya
E) pantrik

11) budizm'in kutsal metinlerine ne ad verilir? 
A) boddhisatva
B) mahayana
C) tripitaka
D) shastra
E) theravada

12) aşağıdakilerden hangisi budim'in sekiz dilimli yolundan değildir? 
A) doğru niyet
B) doğru çaba
C) doğru davranış
D) doğru ibadet
E) doğru geçim

CEVAP ANAHTARI: 1)A 2)B 3)E 4)C 5)D 6)E 7)B 8)A 9)C 10)D 11)C 12)D 


"YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ" ÜNİTE 4 DENEME SORULARI


1) aşağıdakilerden hangisi çin ve japon dinlerinin özelliklerinden değildir? 
A) atalara saygı
B) budizm den etkilenmişlerdir.
C) yoga-meditasyon
D) yin ve yang ilkesi
E) tek tanrı inancına sahip olmaları

2) taoizmin kurucusu kimdir? 
A) GURU NANAK
B) LAO-TSE
C) KUNF-FU TZU
D) VARDHAMANA
E) GOUTAMA SİDDHARTA

3) aşağıdakilerden hangisinde tao-te-king hakkında verilen bilgi yanlıştır? 
A) mistik düşüncenin en eski eserlerinden biri olarak kabul edilir.
B) toplam 81 bölümden oluşur.
C) anlaşılması güç, özlü sözler içermektedir.
D) çin in büyük klasikleri içnde yer alır.
E) üç kısımdan oluşur.

4) taoizm de herşeyin belli bir kadere bağlı olarak hareket ettiğini savunan ekol hangisidir? 
A) mistik ekol
B) simyacı ekol
C) ferdiyetçi ekol
D) legalist ekol
E) ch'an mezhebi

5) bireyin erdemli olmasından hareketle toplumun saadetini devletin saadeti ile birlikte ele almasıyla, öğretilerinde daha çok yöneticilere yönelik tavsiyelerde bulunmasıyla ön plana çıkan din hangisidir? 
A) TAOİZM
B) KONFÜÇYANİZM
C) BUDİZM 
D) CAYNİZM
E) ŞİNTOİZM

6) aşağıdakilerden hangisi konfüçyanizmin beş klasik metinlerinden değildir? 
A) yi king
B) şu king
C) li king
D) şun kiyu king
E) lun yü

7) konfüçyüs ün ahlak, siyaset ve eğitime dair görüşlerini ihtiva eden kitabı hangisir? 
A) yi king
B) şu king
C) ta hsiah
D) şung yung
E) mong tse

8) konfüçyanizm de ibadet hakkında verilen bigilerden hangisi yanlıştır? 
A) tütsü yakılır,hububat, şarap ve kurban sunulur.
B) toplu halde dualar edilir.
C) ferdi ibadet ve dua şartı yoktur.
D ibadetler,ruhani varlıkları, ilahları ve insanları memnun etmek için yerine getirilir.
E) rahipler sınıfı vardır.

9) şintoizm de baş tanrı ya ne ad verilir? 
A) atago
B) susonova
C) tsukiyomi
D) ameterasu
E) nihangi

10) şintoizm de Tanrısal varlığın her yerde mevcut olan belirtilerine ne ad verilir? 
A) kami
B) yoga
C) zen 
D) ameterasu
E) kendo

11) aşağıdakilerden hangisi şintoizm ibadet esaslarından değildir?

A) kamilere derin bir saygı duymak esastır.
B) ibadet, dua ve kurban sunmaktan ibarettir.
C) ibadetlerin rahiplerle yapılması esastır.
D) dualar yüksek seslede yapılabilir.
E) evde ibadet yapılamaz.

12) aşağıdakilerden hangisi şintoizmin bayramlarından değildir? 
A) matsuri
B) toşikgoy
C) kanna-niname
D) oh-harehe
E cinca

cevap anahtarı: 1)e 2)b 3)e 4)c 5)b 6)e 7)c 8)e 9)d 10)a 11)e 12)e

Alıntı...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder