12 Nisan 2013 Cuma

TÜRK DİLİ 2 ÜNİTE SORULARI


TÜRK DİLİ 2 1. ÜNİTE SORULARI

Komposizyonun kaç türü vardır
Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir
a-1 türü var “yazılı”
b-2 türü var “sözlü” ve “yazılı

aşağıdakilerden hangisinde yazılı ve sözlü komposizyon hakkında
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
a-sözlü komposizyon değişebilir ve esnektir
b-yazılı komposizyon değişmez ve durağandır
c-yazılı komposizyon daha kuralcı daha düzenlidir
d-sözlü komposizyonda karşılıklı etkileşim söz konusudur
e-sözlü komposizyon daha kuralcı daha düzenlidir

Dilimize …….. geçen kompozisyon sözünün kökeni ……..
dayanmaktadır.
a-fransızca-latince
b-latince-arapça
c-latince-fransızca

Latincede “bir araya getirmek, birleştirmek, inşa etmek”
anlamındakihangi sözünden gelişencompositio(n-) eski
Fransızcaya geçmiştir
a-comperosör
b-comple
c-componere


“ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi 
ve işi”
Yukarıdaki tanım komposizyonun dar mı geniş mi tanımıdır
a-dar
b-geniş
c-hiçbiri


“öğrencilere duygu ve düşüncelerini
etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı veya 
sözlü çalışma”
Yukarıdaki tanım komposizyonun dar mı geniş mi tanımıdır
a-geniş
b-dar

Composition sözü hangi dilde “bileşim, beste” gibi anlamlarda 
kullanılır
a-ingilizce
b-latince
c-fransızca

Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik nedir
a-yazma
b-okuma

aşağıdakilerden hangisi sözlü ve yazılı kompozisyonda 
vazgeçilmez kavramlar arasında değildir
a-bütünlük
b-etki bırakma
c-güzellik
d-doğruluk
e-betimleme

….. kavram birimi
…… yargı birimi
……. ise anlatım birimidir.
a-sözcük-cümle-paragraf
b-paragraf-cümle-sözcük
c-cümle-sözcük-paragraf

........ yazarın bir sorunu, bir düşünceyi, bir bilgiyi yakalayıp
sorgulamasıyla ortaya çıkardığı malzemedir
ana düşünce ise bu sorgulamanın yanıtıdır.
a-konu
b-kitap

aşağıdakilerden hangisi Kompozisyon yazmada izlenecek adımlar
arasında değildir
a-konu
b-konunun sınırlandırılması
c-ana ve yardımcı düşüncelerin belirlenmesi
c-konunun sınırsız olması

Fransızcadan alıntı olan ……..“bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi
için uyulması tasarlanan düzen” anlamındadır
a-şiir
b-plan

Kompozisyonda ……. konunun nasıl ve ne ölçüde işleneceğinin;
görüşlerin, düşüncelerin hangi sırayla ele alınacağının adımlarıdır.

a-düzen
b-paragraf
c-plan

Genellikle öykü, roman, tiyatro eseri gibi sanatsal yazıların
hazırlanmasında …….. plan uygulanır
a-düşünceye dayalı plan
b-olaya dayalı plan

komposizyon yazmada üç tür plan kullanılabilir
aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında değildir
a-kişi ve nesnelere dayalı plan
b-olaya dayalı plan
c-düşünceye dayalı plan
d-duyguya dayalı plan

Bakış açısının egemen olduğu, düşüncelerin işlendiği, kavramların
ve sorunların tartışıldığı yazılarda ………….. plan uygulanır.
Makale, konferans, araştırma gibi bilgilendirici metinlerin
hazırlanmasında da bu plan uygulanır
a-olaya dayalı plan
b-düşünceye dayalı plan

Belirli nesne, olay veya bireylerin iç dünyamızda uyandırdığı
izlenimlerin, heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin yer
aldığı yazılar……….. planile yazılır
a-duyguya dayalı plan
b-düşünceye dayalı plan

aşağıdakilerden hangisi paragraf anlatım biçimleri arasında
değildir
a-örneklendirme
b-tanıklama
c-tanıtlama
d-tanımlama
e-karşılaştırma
f-kanıtlama

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek, açıklamak onu
………tır.
Yazıda savunduğumuz düşünceyi çeşitli özellikleriyle …….. yaparak
ilgili düşüncenin kavranmasına yardımcıoluruz.
a-örneklendirme
b-karşılaştırma
c-tanımlama

Konuyu daha ayrıntılı bir biçimde anlatmanın bir yolu da ………
……… uzun açıklamaların da önüne geçeceğinden birkaç sayfada
anlatılacak düşünceyi birkaç örnekle ifade etme kolaylığı sağlar.
……… çoğu zaman soyut düşünceleri somutlaştırmak için daha çok
gelişme bölümünde
yararlanılan anlatım biçimlerinden biridir.
a-örneklendirme
b-tanımlama
c-tanıtlama

……….. kişilerin, nesnelerin, olayların ve olguların benzer veya ayrı
yanlarını incelemek için yapı
lan kıyaslamadır
…….. daha çok gelişme bölümünde yararlanılan anlatım
biçimlerinden biridir.
Ak-kara, iyi-kötü, güzel-çirkin gibi ………amacı gütmeyen karşıt
anlamlı kavramların bir paragrafta yer alması ………. Değildir
a-tanımlama
b-tanıklama
c-karşılaştırma

-……….. Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynağa
dayandırılarak yazıya giriş yapılması,
konunun açılımında tutulan bir başka yoldur.
-Tanık gösterilen kişiler sıradan kişiler olmamalıdır.
-Tanık bazen söz, bazen kişi olabilir.
-……. gelişme bölümünde yararlanılan anlatım biçimlerinden biridir
a-açıklama
b-tanıklama
c-tanıtlama

……….. Bir düşüncenin gerçekliğini yadsınamayacak bir kesinlikle
göstermek anlamında kullanılır
……… sayısal ve istatistik verilerinden (nicel veriler) yararlanarak
anlatılmak isteneni
Kanıtlamayı gerektirir.
Bazı kaynaklarda bu anlatım biçimi sayısıl verilerden yararlanma
olarak da adlandırılmaktadır.
a-örnekleme
b-tanıklama
c-tanıtlama
hangisi doğrudur?
a) sözlü kompozisyon değişebilir ve esnek, yazılı kompozisyon 
değişmez ve durağandır
b) sözlü kompozisyon değişmez ve durağan, yazılı kompozisyon
değişebilir ve esnektir

biçim açısından kullanılan kağıdın kompozisyon yazmaya
uygunluğu, üstten ve alttan kaç cm olmalıdır?
a) 6 - 2
b) 6 - 3
*ayrıca soldan 1 cm, sağdan 3 cm

kompozisyonlarda hangisi vazgeçilmez kavramlardan değildir?
bütünlük
etki bırakma
doğruluk
açık sözlülük
güzellik

Dil becerisinin temelleri hangi dönemde atılmıştır?
a) bebeklik
b) çocukluk

'Güneş altında söylenmemiş söz yoktur' deyişi ne anlatır?
a) söylenmemiş sözlerin olduğuna
b) insanlığın binlerce yıllık geçmişinde söylenmemiş söz 
kalmadığına

Kompozisyon yazmada izlenecek adımlardan değildir?
konunun seçilmesi
konuyla ilgili araştırma yapılması
konunun sınırlarının çizilmesi
ana düşünce ve yardımcı düşüncelerinin belirlenmesi

Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazandırmak için
hangisinden yararlanılır?
a) atasözü
b) deyimler

Yazarın iletmek istediği temel düşünceye ne denir?
a) ana düşünce
b) yardımcı düşünce

Yazarın bir sorunu, bir düşünceyi, bir bilgiyi yakalayıp
sorgulamasıyla ortaya çıkardığı malzeme?
a) konu
b) ana düşünce

Olaya dayalı plan hangi yazılarda uygulanır?
a) heyecanların egemen olduğu, betimlemelerimizin olduğu
yazılarda
b) bir veya birkaç olayı konu edinen yazılı anlatım türlerinde

Düşünceye dayalı plan hangi türde uygulanmaz?
makale
konferans
roman
araştırma

Paragrafta anlatım biçimlerindendir?
tanımlama
karşılaştırma
örneklendirme
tanıklama
tanıtlama
hepsi

*......kompozisyon değişebilir ve esnek.
*kompozisyon değişmez ve durağan.
a.yazılı-sözlü
b.sözlü- yazılı

Kompozisyonun bütünün de bir düzen olması gerekir..
a.doğru
b.yanlış

Kompozisyonda anlatıma akıcılık ve etki kazandırmak için uzun
yazılmalıdır...
a.doğru
b.yanlış

Bir düşüncenin gerçekliğin yadsınamayacak bir kesinlikle
göstermek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılabilir ?
a.sayısal verilerden
b.anılardan
c.gözlem verilerinden
d.etrafta söylenilenlerden
e.günlüklerden

''ülkemizde de sınav gerçeğini şu örneklerle değerlendirelim ''
cümlesi bir paragrafta hangisi olabilir ?
a.giriş cümlesi
b.gelişme cümlesi
c.tanıtma cümlesi
d.yargı cümlesi
e.sonuç cümlesi

Paragrafta verilen bilginin tanınmış bir kaynaga dayandırılarak
anlatılmasına ne denir?


a.kanıtlama
b.karşılaştırma
c.açıklama
d.tanıklama
e.tanıtlama

Aşağıdakilerden hangisi sınırlandırılmış konudur ?
a.tanımlamada sözcüklerden yararlanma
b.okuma
c.araştırma
d.dil
e.bilim

Kompozisyonda anlatımı güçlendiren söz varlığı hangisidir ?
a.şiirler,hikayeler
b.atasözleri

Yazı hangisi olmadan asla olmaz ?
a.duygu ,düşünce
b.konu,mevzu
c.deyim,atasözü

Okul öncesinde ilk gelişen ....?
a.dinleme
b.konuşma becerisi
c.dil becerisi ,dinleme

TÜRK DİLİ-2 2. ÜNİTE SORULARI

Yazılı anlatımda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran, yazarın okura
aktarmak istediği düşünce ya da duygunun doğru ulaşmasına
yardımcı olan, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirten
işaretlere ne denir
a-yazım kurallari
b-noktalama işaretleri

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin birçoğu, yazı
dilimize Batıdan, .........döneminde geçmiştir.
a-fecr-i ati
b-tanzimat

Edebiyatımızda noktalama işaretini ilk kullanan yazar kimdir
a-namık kemal
b-mehmet rauf
c-şinasi

Şinasi noktalama işaretlerini ilk olarak hangi eserinde kullanmıştır
a-hastalık hastası
b-şair evlenmesi

Türk yazı dilinde yaklaşık kaç tane noktalama işareti kullanılmaktadır?
a-40
b-30
c-50

Öznenin yüklemden uzak düştüğü cümlelerde, özneden sonra
hangi işaret konur
a-virgül
b-nokta

Alıntı cümleler tırnak içi işareti yerine hangi işaretle verilebilir?
a-nokta
b-virgül
c-noktalı virgül

Onaylama ve ret bildiren kelimelerden sonra hangi işaret kullanılır?
a-virgül
b-iki nokta

Bu, şu, o zamirleri özne olarak kullanıldığında bunları işaret
sıfatlarıyla karıştırmamak ve anlam karışıklığına yol açmamak için
hangi işaret konur?
a-virgül
b-nokta
c-noktalı virgül

Onaylama ve ret bildiren kelimelerden sonra kullanılır
bilimsel çalışmalarda kaynakça olarak kullanılır
rakamların yazımında kesirleri göstermek için kullanılır
cümlede benzer veya eş değer öğeler, art arda sıralanıyorsa
bunların arasına konur
yukarıda hangi işaretten bahsedilmiştir
a-nokta
b-noktalı virgül
c-virgül

Bağlaçlı cümleleri birbirine bağlamak için hatta, yoksa, oysa,
hâlbuki, ne var ki, bundan dolayı, bu nedenle, öyleyse, çünkü,
sonra, ancak, lâkin, fakat, meğer, meğerse, yalmz, yani gibi
bağlaçlar kullanılıyorsa çok defa bu bağlaçlardan önce hangi işaret
kullanılır
a-noktalı virgül
b-iki nokta

Apaçık ortadadır ki papazlar( ) tapmağı, içindeki hazineleri elde
etmek için yakmışlar ve masum bir deliyi( ) tapmağı yakıp
içindekileri çalmakla suçlamışlardı ( )
yukarıdaki cümleye sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir
a-(;) (,) (.)
b-(,) (;) (.)

Aynı eki alan kelimeler virgülle art arda sıralandığında
oluşabilecek anlam karışıklığını önlemek için hangi işaret kullanılır
a-iki nokta
b-soru işareti
c-noktalı virgül

*Cümleyle ilgili verilecek örneklerden önce kullanılır.
*Cümleden sonra, cümle ilgili yapılacak açıklamadan önce
kullanılır.
*Karşılıklı konuşma bölümlerinde konuşucuyu bildiren kelimenin
sonunda kullanılır.
*Ses bilgisiyle ilgili çalışmalarda ünlünün uzun olduğunu
göstermek için ünlüden sonra konur.
Yukarıda hangi işaretten bahsedilmektedir
a-noktalı virgül
b-iki nokta
c-üç nokta

Yazarın söyleyeceklerinin tam olarak bitmediği ya da devamım
okuyucuların hayal gücüne bıraktığı izlenimini uyandıran
cümlelerin sonuna hangi işaret konur
a-üç nokta
b-soru işareti

Açıkça ne olduğunu yazmak istemediğimiz kişi, yer, kurum vb. adı
yerine hangi işaret konur. Aynı şey genel ahlaka aykırı, argo,
küfür sözlerini yazarken de söz konusudur
a-üç nokta
b-iki nokta

Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için çok defa
iki nokta konmaktadır.
Ünlem ve soru işaretinden sonra anlatımı pekiştirmek için iki
noktadan başka hangi işaret konur
a-üç nokta
b-noktalı virgül

Alıntı yapıldığında atlanan yeri belirtmek için kullanılan işaret
hangisidir
a-üç nokta
b-soru işareti

Konuşma dilinde kimi zaman olumlu görüş belirtir; ancak aslında
görüşün olumsuz olduğu jest ve mimiklerle ifade edilebilir. Yazı
dilinde bunu belirtmek için ayraç içinde ne işareti kullanılır
a-ünlem
b-soru işareti

Cümlede özellikle vurgulanan unsurlar hangi işaretle belirtilir
a-ünlem
b-tırnak işareti

Vurgulanmak istenen özel adlar, bölüm başlıkları veya kitap,
makale, köşe yazısı başlıkları vb. de kullanılır
Bilimsel yazıların kaynakçalarında makale adlarında kullanılır
yukarıda hangi işaretten bahsedilmektedir
a-tırnak işareti
b-tek tırnak

Açılan tırnak içinde ikinci bir tırnak açma ihtiyacı duyulursa hangi
işaret kullanılır
a-tek tırnak
b-eğik çizgi

Düz yazıda yapılan şiir alıntılarında mısraları birbirinden ayırmak
için kullanılır
Özellikle bilimsel yazılarda veya, hem o hem bu bağlaçlarının
yerine kullanılır.
yukarıda hangi işaretten bahsedilmektedir
a-tırnak işareti
b-eğik çizgi

Tarih yazımında ay, yazıyla belirtiliyorsa eğik çizgi kullanılır mı
a-kullanılır
b-kullanılmaz
Aşağıdakilerdeki cümlelerin hangisinde kesme işareti(') doğru
kullanılmıştır
a-Adana'lı ona bu nasıl Müslüman'lık dedi
b-Adanalı ona bu nasıl Müslümanlık dedi

Onay veya ret bildiren kelimelerden sonra hangi işaret
kullanılabilir
a-ünlem
b-kısa çizgi

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve
duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı
kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek
üzere ..................nden yararlanılır
a) noktalama işaretleri
b) soru işareti

Noktalama işaretlerini bizde ilk defa kim hangi eserinde kullanmış?
a) şinasi - şair evlenmesi
b) reşat nuri - çalıkuşu

Hani. noktanın kullanıldığı yerlerden değildir?
a) cümle sonunda
b) -ncl eki yerine
c) kimi kısaltmalarda
d) saat ile dakika arasında
e) hitap kelimelerinden sonra

Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri değildir?
a)Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını
ayırmada kullanılır.
b)Anlama güç katmak için tekrarlanan sözler arasına konur.
c)Hitaplardan sonra kullanılır.
d)Önceki cümleye “fakat, oysa ,lakin, ancak, çünkü…” gibi 
bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, cümleler birbirini bağlamazsa 
bağlaçlardan önce kullanılır

Göktürk ve yenisey yazıtlarında kullanılan tek noktalama işareti ?
a) iki nokta
b) üç nokta

Türkçede soru işareti yoluyla, cümleye kattığı anlamlardan
değildir?
şaşma
çıkışma
rica
beğenme
açıklama

Ayraç içindeki ünlemlerin amacı nedir?
a) konuşanın söylediğinin aslında tam tersini düşündüğünü 
göstermek
b) emin olunmayan şüpheli durumları belirtmek

Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’(-)kullanılmaz?
a) Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında
b) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda
c) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
d) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...)kullanılmaz?
a) Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
b) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
c) Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine

Tiyatro esrlerinde oyuncunun konuştuğu sıradaki davranışları veya
o sırada sahnede gelişen diğer olaylar ........ içinde verilir?
a) ayraç/parantez
b) tek tırnak

........... Türkçede Latin harflerinin kabulü ( 1928) ile kullanılmaya
başlanmıştır
a) kesme işareti
b) soru işareti

Roman, hikaye, masal, tiyatro gibi türlerde kişilerin konuşmaları
verilirken kullanılır
a) kısa çizgi
b) uzun çizgi

‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı (
) çağdaş yaşayışın ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan
bilimsel kesinlik.’’
a ( . ), ( ; ), ( , )
b ( : ), ( ; ), ( , )
c) ( ; ), ( , ), ( , )
d) ( : ), ( , ), ( , )

Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda
yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir?
a) Soru işareti
b) Ünlem işareti
c) Üç nokta
d) Uzun çizgi

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin
kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?
a) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan
cümlelerin sonuna konur
b) Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur
c) Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta :işaretinin kullanımıyla
ilgili yanlış bir bilgi vardır?
a) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
b)Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
c)Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.
d)Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.

  Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı verilirse kullanılı
 Cümledeki herhangi bir sözcüğün açıklanması durumunda
kullanılır
 Cümle içinde kullanılan tarihler ya da bir sözcüğün anlamıyla
ilgili noktalamalar parantez içine alınır.
*yukarıdaki özelkkler hangi noktalama işaretine aittir?
a-parantez
b-tırnak
c-soru işareti

Arasözlerin başında ve sonunda kullanılan noktalama işareti
hangsdir?
a-nokta
b-virgül
c-noktalı virgül

 öğe sayısı fazla olan ya da cümle içinde virgül bulunan sıralı
cümleler arasıÖnda kullanılan noktalama işareti hangisidir?
a-noktalı virgül
 b-kısa çizgi
 c-parantez
 d-nokta

TÜRK DİLİ 3.ÜNİTE SORULARIMIZ

Kaç yılında basılan İmla Lügati, Türkçedeki sözcüklerin yeni Türk
harfleriyle nasıl yazılacağını göstermiştir. Bu yazım kılavuzu 1941
yılına kadar basım-yayım ve eğitim kurumlarında kullanılmıştır
a-12 aralık 1926
b-12 aralık 1928

Cins isimler, özel isimlerin yerine kullanıldığında bunlar da büyük
harfle başlar mı?
a-evet
b-hayır

İki noktadan sonra veya tırnak içinde verilen cümlelerin ilk
kelimesi büyük harfle başlar ve sonuna ilgili noktalama işareti
konur.
yukarıdaki bilgi doğru mudur?
a-doğru
b-yanlış

Aşağıdakilerden hangisinde Unvanlar ve lakap gibi kullanılan
akrabalık sözleri yanlış yazılmıştır?
a-Dede korkut hikayelerini severim
b-Dede Korkut hikayelerini severim

Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle mi yazılır
a-evet büyük harfle yazılır
b-hayır küçük harfle yazılır

Aşağıdakilerden hangisinde Hitap sonrası kullanılan unvanların
yazımı doğru yapılmıştır?
a-Sevgili Babacığım
b-Sevgili babacığım

Aşağıdakilerden hangisi büyük harf yazımıyla ilgili yanlış bilgidir
a-Tabela, levha gibi yazılarda sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır
b-Özel adlardan türetilen bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük
yazılır
c-Hitap sonrası kullanılan unvanlar büyük harfle yazılır
d-Unvanlar ve lakap gibi kullanılan akrabalık sözleri büyük harfle
yazılır
e-Bütün cümleler ile şiirlerde dizeler büyük harfle başlar
f-Birtakım kısaltmaların tamamı veya ilk harfleri küçük harfle 
yazılır

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a-Müslümanlık
b-Türkçülük
c-Eskişehir'li
d-Türklük

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili yanlış
yapılmıştır?
a-Mihrinaz'ın geldiğini hissettim
b-pazar ertesi gelmeliydim
c-allaha şükrettim

Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerin biri ya da ikisi de artık asıl
an*lamlarını yitirmiş, yeni bir anlam kazanmışlarsa bitişik yazılır
aşağıdakilerden hangisi bu kurala örnektir?
a-hanımeli
b-kalburabastı
c-danaburnu
d-suçiçeği
e-dilberdudağı
f-hepsi

Birleşik sözcüklerde, her iki sözcük de anlamını yitirmişse birleşik
yazılır; ancak aslında birleşik isim olup da insanları nitelemek için
kullanılan eli sıkı, eski tüfek, demir yum*ruk, eski toprak, yeni
yetme, sonradan görme gibi sözcükler ayrı yazılır
bu bilgi doğru mudur
a-doğru
b-yanlış

Gerçek anlamı dışında, yardımcı fiil olarak kullanılan,vermek,dur*mak, yazmak, kalmak, bilmek ve gelmekfiilleri, kendisinden
önceki fiile -A, -U, -I zarf-fiil ekleri yardımıyla bağlandığında bitişik
mi yazılır?
a-evet
b-hayır

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a-çekyat
b-yap boz
c-barışsever
d-çıtkırıldım
e-gecekondu
f-dedikodu

Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
a-Beyoğlu
b-kasım paşa
c-açık öğretim
d-genel kurmay
e-yeşil ırmak

Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
a-posta hane
b-hastane

Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a-köpek balığı
b-muhabbet kuşu
c-namazkılmak
d-kuru incir
e-tuz ruhu
f-kabul etmek
g-not etmek

Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
a-iç savaş
b-dışborç
c-arkaplan
d-karşıoy
e-yasadışı

İç, dış, alt, üst, ön, art, büyük, küçük, orta, karşı, sağ, sol, bir, iki,
tek, çift, sıra, gibi sözcüklerin başta olduğu birleşik sözcükler ayrı
yazılır
bu bilgi doğru mudur?
a-doğru
b-yanlış

Türk dili 2- 4.ünite sorularımız

gazete ve dergilerde ki haber yazılarına ne denir ?

a.bilimsel yazılar
b.sanatsal yazılar
c.düşünce yazıları
d.kurgusal yazılar
e.edebi yazılar

eleştiri türünün bağımsız bir tür olmasına çabalayan kimdir ?

a.namık kemal
b.ziya paşa
c.halid ziya
d.nurullah ataç

mehmet fuat ve suut kemal ne tür eleştiriler yazmıştır ?

a.özsel
b.nesnel
c.toplumsal
d.bireysel

t.edeb.1990 sonrası ne tür eleştiriler görüldü ?

a.izlenimci
b.nesnel
c.toplumcu
d.post modern
e.akademik

günlükle eş anlamlı olarak kullanılmayan hangisidir ?

a.journal
b.diary
c.ruzname
d.hatıra
e.günce
f.anı

bir konunun iyi yada kötü yanlarını ele alan denem türü hangisidir?

a.felsefi
b.edebi
c.klasik
d.eleştirel


bir duygunun yada düşüncenin yazı ile anlatılması
a) sözlü anlatım
b) yazılı anlatım
c) öyküleyici anlatım
d) eleştirici anlatım

türk edebiyatında batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı hangi dönemde olmuştur
a) cumhuriyet dönemi
b) serveti fünun dönemi
c) tanzimat dönemi


insanları bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartışmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türü
a) düşünce yazıları
b) duygusal yazılar
c) sanatsal yazılar


anı, günlük, gezi, öz yaşam öyküsü gibi türler kişisel hayatı konu edinen düşünce yazıları olarak kabul edilir
doğru yanlış

makale ile ilgili hangisi yanlıştır
a) yazar dilediği konuyu seçer
b) sanatsal bir anlatım kaygısı taşımaz
c) önemli olan, düşüncelerin birbirini bütünleyen ve örüntüleyen bir düzen içinde verilmesidir
d) yazar karşılaştırmalardan, sayısal verilerden, farklı örneklerden ,alıntılardan yararlanmazgazetelerde ve dergilerde yer alan haber yazıları
a) bilimsel yazılar
b) edebi yazılar
c) düşünce yazıları
d) sanatsal yazılar


amacı bilgi vermek, okurun görüş ve düşüncesini etkilemek olduğu için genellikle açıklayıcı yada tartışmacı anlatım biçimi ile yazılan yazılar
a) röportaj
b) makale
c) fıkra
d) anı


hangisi yanlıştır
a) fıkra makaleden daha kısa yazılır
b) makalenin en belirgin özelliği nesnelliktir
c) makaleler bir tezi savunma yazılarıdır
d) fıkrada yazar anlattıklarını kanıtlamak zorundadır


eleştiri sözcüğüyle ilgili hangisi yanlıştır
a) fransızcada yargılamak anlamına gelen critique teriminin karşılığıdır
b) tenkit ile eş anlamlıdır
c) terlik ile zıt anlamlıdıreleştiri türlerinden değildir
a) sanatçıya dönük eleştiri
b) topluma dönük eleştiri
c) sanatçıya dönük eleştiri
d) çözümleyici eleştiri
e) bireye dönük eleştiri
f) yapıta dönük eleştiritanzimat dönemi edebiyatçılardan şinasi, namık kemal,ziya paşa hangi yazılı anlatım türünün öncüleridir
a) deneme
b) makale
c) eleştirid) fıkratürk edebiyatında gazete fıkracılığı hangi yyda ortaya çıkmıştır
a) 21
b) 19c) 20
d)18ince anlamlı , güldürme amacı güden kısa öyküler
a) anı
b) fıkra
c) günlük
d) deneme1960 sonrası türk edebiyatında hangi eleştiri türü çeşidi görülmez
a) izlenimci eleştiri
b) akademik eleştiri
c) nesnel eleştiri
d) toplumcu gerçekci eleştiri
e) yapısalcı eleştiriherhangi bir konuyu yeni ve kişisel görüşlerle ele alarak etkili bir anlatımla sunan düzyazı
a) denemeb) anı
c) fıkra
d) makalehangisi yanlıştır
a) yaşam öyküsünde üçüncü kiş anlatımlı, öz yaşam öyküsünde birinci kişi anlatımı kullanılır
b) yaşam öyküsünde nesnellik , öz yaşam öyküsünde öznellik vardır
c) yaşam öyküsündesöz konusu kişiye dışardan bakılırken öz yaşam öyküsünde içerden bakış vardır
d) yaşam öyküsünde belge, öz yaşam öyküsünde bellek ön plandadır
e) yaşam ve öz yaşam öyküsünün amaçları aynıdır


türk edebiyatında batılı anlamda düşünce yazılarının ortaya çıkışı ne zamandır
a.kanuni dönemi
b.tanzimatla birlikte
c.tevhidi tedridat kanunu ile
d.inkılaplarla
*
düşünce yazıları ile ilfili hangisi yanlış bilgidir
a.sanatsal boyutlu yazılardır
b.gözlem deneyim ve araştırmaya dayalı yazılardır
c.sanatlı anlatım kaygısı yoktur
d.bilimsel kavram ve terimlere yer verilir
*
makaleyle ilgili hangisi doğru bilgidir
a.konu sınırlaması vardır
b.amaç bilgi vermek ,okuru düşüncesini etkilemek değildir
c.açıklamaya ve bilgi vermeye dayalı anlatım türlerinden biridir
d.yazar konusunda öznel davranmalı
*
makale türk basınına ilk kiminle girmiştir
a.abdülhak hamid
b.namık kemal
c.şinasi
d.vedat nedim
*
örnekleri arsında nasreddin hoca,bektaşi,incili çavuş gibi eserler bulunan yazı türü hangisidir
a.espri
b.fıkra
c.deneme
d.seyahatname
*
ruhbilimsel eleştir ve yaşam öyküsel eleştiri, biçimleri bu türün içindedir
a.yapıta dönük eleştiri
b.sanatçıya dönük eleştiri
c.okura dönük eleştiri
d.topluma dönük eleştiri
*
yapıtı çok yönlü ele alır
eleştirmen gerektiğinde nesnel,öznel yada toplumcu bir bakış açısıyla yapıta yaklaşır
*
a.topluma dönük eleştiri
b.çözümleyici eleştiri
c.betimleyici eleştiri
d.hiçbiri
*
türk edebiyatının klasik dönemi hangi yy la başlar
a.15.yy
b.17 yy
c.14. yy
d.12.yy
*
hangisi deneme türleri arasında değildir
a.klasik deneme
b.edebi deneme
c.felsefi deneme
d.düşünsel deneme
e.eleştirel deneme
*
batı edebiyatında,en tanınmış deneme yazarları,fransız edebiyatında türün kurucusu sayılan........,İngiliz edebiyatında..........dır
a.bach-çhirçill
b.victor hügo-balzac
c.tolstoy-gothe
d.montaigne-bacon
temsilcileriarasında, Ahmet rasim,ercüment ekrem,peyami safa,nurullah atacın da bulunduğu yazı türü hangisidir
a.deneme
b.anı
c.mkale
d.söyleşi
*
bir kişi,yeri,veya sanat dalını geniş okur kitlelerine aktaran, ayrıntılı bilgi veren yazı türüne ne ad verilir
a.söyleşi
b.anı
c.röpörtaj
d.makale
*
türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röpörtaj örneğini kim vermiştir
a.nurullah ataç
b.yaşar kemal
c.ruşen eşref ünaydın
d.namık kemal
*
anı ve gezi yazısını birbirinden ayıran en önemli özellik hangisidir
gezi yazısında anılar değil coğrafya temel alınır
b.ikiside birbirinin aynısı yazılardır
c.anılr daha belge niteliklidir
d.hiçbiri
*
türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek ilk eser ve yazarı kimdir
a.nasreddin hoca-ye kürküm ye
b.hoca gıyaseddin nakkaş-seyahatname
c.hoca gıyaseddin nakkaş-hıtay seferatnamesi
*
hangisi anı türüne özgü özellikler taşıyan eserlerden değildir
a.gazavatname
b.mersiye
c.vakayiname
d.fetihname
e.sefaretname
*
aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır
a.fransız kafka-günlükler
b.andre gide-günlük
c.stefan zweig-bir yazarın günlüğü
d.nigar hanım-haytımın hikayesi
*
meydan larousse,ana britanika gibi ansiklopedilerde yer alan yzı biçimi hangisidir
a.anı
b.hikaye
c.biyografi
d.deneme
Medineweb sitesinden alıntıdır.
1 yorum: