22 Aralık 2012 Cumartesi

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 (1-4) Ünite [YENİ KİTABA GÖRE SORU CEVAP ÖZETİ]

1. ÜNİTE

3/4/5 SAYFALAR ARASI SORU ÇALIŞMASI 

1.duraklama (buhran )dönemi kaçıncı yüzyılları kapsar ?

a.15. y.yıl-16. y.yıl
b.14. y.yıl-15. y.yıl
c.17. y.yıl-18. y.yıl
1. ÜNİTE

18-19-20. sayfalar


1-istanbul ile anlaşmaya yanaşmayan mehmet ali paşa ve İbrahim paşa için saray ne fermanı çıkardı?

a-idam fermanı
b-barış fermanı

2-5 Nisan 1833’te Rus filosu……….kuvvetlerine karşı koymak üzere Beykoz’a asker çıkardı?


a-ibrahim paşa
b-mehmet ali paşa3- 8 nisan 1833’te İbrahim paşa ile nerde anlaşmaya varıldı?

a-kastamonu
b-izmir
c-kütahya


4-II. Mahmut Mısır’ın yakın gelecekte yeni bir tehlike arz etmesi ihtimaline karşı Rusya ile 8 Temmuz 1833’te sekiz yıllık bir ittifak ve yardım anlaşması olan hangi antlaşmayı imzaladılar?


a-hünkar iskelesi antlaşması
b-balta liman antlaşması5-kim mısır meselesini nihai olarak sona erdirebilmek maksadıyla İngiltere’nin de desteğini almayı zorunlu görmüştür?

a-I. Mahmut
b-II. Abdülhamit
c- II. Mahmut

6- 5. sorudaki maksatla 16 Eylül 1838’de osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması (balta limanı antlaşması) imzalanmıştı

Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış
7-II. Mahmut kendi devrinde yeniliklere hangi alanda başlamıştır?

a-eğitim
b-askeri


8-II. Mahmut sekban-ı cedit ocağını kaç yılında kurmuştur?

a-14 ekim 1808
b-13 ekim 1809


9-II. Mahmut hangi olay üzerine sekban-ı cediti dağıtmak zorunda kaldı?

a-yeniçerilerin ayaklanarak Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürmesi
b-düzensiz ordu olması


10-uzun zamandır devlete zarar veren yeniçeri ocağı kaç yılında kaldırıldı?

a-17 Haziran 1826
b-4 Haziran 1838

11-yeniçeri ocağının kaldırılması olayı ne olarak adlandırılmıştır?

a-vaka-i Hayri
b-vaka-i Hayriye


12-yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla hangi isimde modern ordu kuruldu?

a-Asakir-i Mansure-i Muhammediye
b-Asakir-i Muhammediye


13-II. Mahmut zamanındaki idari ve mali alandaki yeniliklerden hangileri doğrudur?

a-1834’te evkaf vekaleti kurularak vakıf gelirleri merkeze aktarıldı

b-30 mart 1838’te alınan kararla sadrazamlık kurumu “başvekalet” adını aldı

c-“adli” işleri yürütmek için “meclis-i ahkam-ı adliye” kuruldu

d-“idari” işleri yürütmek için “dar-ı şura-yı bab-ı ali” kuruldu

e-“askeri” işleri yürütmek için “dar-ı şura-yı askeri” kuruldu

f-hepsi


14-II. Mahmut zamanında kaç yılında ilk kez dört öğrenci eğitim görmek için Avrupa’ya gönderildi?

a-1823
b-1826
c-182515-II. Mahmut zamanında 1827 yılında açılan tıp okuluyla ne için hekim ve cerrah yetiştirilmesi sağlandı?

a-hastane
b-ordu

16-ilk ……ve ……. Gazetesi olan takvimi vekayi 1 kasım 1831’de haftalık olarak yayın hayatına başladı?

a-türkçe-osmanlı
b-arapça-osmanlı

17-ilk nüfus sayımı
İlk karantina
İlk posta teşkilatı

Kimin zamanında kuruldu?

a-II. Mahmut
b-I. Mahmut
18-II. Mahmut zamanında eğitim ve alanında yapılan yenilikler
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-muzika-i hümayun ve mekteb-i ulum-ı harbiye adıyla Fransız modelinde iki yeni okul açıldı

b-ilk ve orta seviyede devlet memuru yetiştirmek amacıyla “mekteb-i maarif-i adli” ve “mekteb-i ulum-ı edebi” açıldı

c-hepsi
Hazırlayan: mehmet akif2
2.duraklama dönemine buhran dönemi denmesinin sebebi nedir?

a.iktisadı ve sosyal hayatın durması
b.fetihlerin durması
c.fetihlerin ve zaferlerin devam etmesi ,duraklamaması 


1. Ünite


9-10-11. sayfalar


1-III. Mustafa, tahta kimden sonra ve kaç yaşında geçmiştir?
a)I. Mahmut-55 
b)III. Osman-55
c)III. Osman-41 

2-III. Osman döneminin sadrazamı Mehmet Ragıp Paşa ile birlikte izlemiş olduğu politika neticesinde hangi yenilikler yapılmıştır?
I)Vakıflara, tımarlara ve iltizamlara sıkı denetim getirildi
II)Hazine gelirleri artırıldı
III)Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidildi
IV)Saray masrafları kısıldı 
V)Askeri alanda yenilikler
a)I, II, IV b)I, III, V c)II, III, V d)hepsi

*Rusya’nın Lehistan’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya sert bir nota göndermiş ve Rusya’nın geri çekilmemesi üzerine Osmanlı-Rus savaşı başlamıştır

3-Ragıp Paşa’nın 1763 te ölümünden sonra barış ortamı 1768 yılında Osmanlı-Rus savaşıyla sona erdi

4-Küçük Kaynarca Antlaşması hangi tarihte sona ermiştir?
a)1774 b)1789

5-Küçük Kaynarca Antlaşma Osmanlı Devleti’nin 
Karlofça’dan sonra imzaladığı en ağır ikinci antlaşmadır

6-Küçük Kaynarca Antlaşma, Osmanlıların toprak kaybından ziyade hangi alanlarda aldığı en büyük yenilgidir?
I)hukuk II)ticaret III)diplomasi IV)askeri
a)I, II b)I, II, III c)I, II, IV


7-I. Abdülhamid Dönemi hangi yıllar arasındadır?
a)1757-1774 b)1774-1789
8-Sürat Topçuları Ocağı’nı kim kurmuştur?
a)Baron François de Tott b)Ahmet Paşa

9-Hangisi I. Abdülhamid döneminde yapılan yenilikler arasında yer almaz?
a)Kütüphanecilik faaliyetleri artmış
b)Medine’ye yazma eserlerden oluşan bir kütüphane yaptırılmış
c)Ticaret alanında yenilikler yapılmış
d)Avrupa malları karşısında yerli pazarın korunması amacıyla yerli malı kullanımı zorunlu tutulmuş

10-Ziştovi Antlaşması kimler arasında ve kaç yılında olmuştur?
a)Osmanlı-Rus / 4 ağustos 1791
b)Osmanlı-Avusturya / 4 ağustos 1791

11-Rus ordusunun Maçin’de elde ettiği başarı üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. 10 Ocak 1792 de imzalanan Yaş Antlaşması ile Osmanlılar Kırım’ı ele geçirme ümidini tamamıyla yitirdi
12-Sefaretname kimin eseridir?
a)Ebubekir Ratıp Efendi
b)Mehmet Ragıp Paşa

13-Nizam-ı Cedit hareketi neden başlamıştır?

cevap: III. Selim, döneminde kötü durumda olan devleti düzeltmek için14-Nizam-ı Cedit (yeni düzen) hareketi hangi alanları kapsar?
a)siyasi, iktisadi, askeri
b)siyasi, iktisadi, sosyal, askeri
15-Nizam-ı Cedit hareketiyle yapılan yenilikler;
-Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
-Ulemanın nüfuzunun kırılması
-Şeyhülislamların siyaseti yönlendiren fetvalarına son verilmesi
-Avrupa’nın ilim, sanat, askerlik, ziraat, ticaret ve medeniyet hayatındaki yenilikler


Hazırlayan: serap-369


3.Osmanlı doğu sınırını Hazar denizine kadar genişleten savaşın adı nedir ?

a.osmanlı -iran savaşı
b.osmanlı-safevi savaşı
c.osmanlı -rus savaşı


4.Osmanlı devletinin 1594 'te kuzeye yönelmesinin sebebi nedir?
a.kossakların osmanlıya savaş açması
b.kossaklarla anlaşmaya varılması
c.kossak saldırı ve yağmaları 

5.Osmanlı ordusunun viyana kuşatmasında bozguna uğratılmasından sorumlu tutan paşa kimdir?

a.damat ibrahim paşa
b.damat ferit paşa
c.kara mustafa paşa

6.hangisi osmanlıya karşı kutsal ittifak kuran devletlerden değildir?

a.avusturya
b.almanya
c.lehistan
d.venedik
e.rusya

7.osmanlı hangi antlaşmayla karşı taraftaki imparotorlukla eşit olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır?

a.zoravna antlaşması
b.zitvatorok antlaşması
c.vestfalya antlaşması

8.60 yıl süren savaş hangi devletle yaşandı ?

a.emeviler
b.safeviler
c.ruslar

9.tereddi ve tagayyür terimi ne için kullanılmıştır ?

a.devlet adamlarının rüşvet aldığını belgelemek için
b.askerin yolsuzluk yaptığını belirtmek için
c.devletin içinde bulunduğu buhranı ifade etmek için

10.gelibolulu mustafa ali hangi eserinde buhrana sebeb olarak devlet adamlarının niteliksizliğinden bahseder?

a.nizamil alem
b.nasihatüs selatin
c.mizanül hak 
11.buhrana dair eserler ve yazarları hangileridir ?

gelibolulu mustafa ali efendi -nasihatüs selatin
hasan kafi-usulül hikem fi nizamil alem
manisalı defter emini ayni ali-riseleyi vazife haran ve meratibi bendeganı ali osman
göriceli koçi beyin 4.murata sunduğu risale
katip çelebi-mizanul hak fi ihtiyaril e hakk
Hazırlayan: makbergülü1. ÜNİTE

12-13-14 sayfa 


* 3.selim zamanında kurulan ordunun adı?
a-tımarlı sipahi
b-kapıkulu ocakları
c-nizam-ı cedid 
d-yeniçeri ocağı

*osm.döneminde daimi elçilikleri hangi padişah döneminde kuruldu?
a-2.mahmut
b-3.selim
c-abdulmecid
d-1.abdulhamit

*yenileşme hareketinin başarı olduğunun topçu,humbaracı,lağımcı,top arabacı ocaklarındaki askerlere hangi padişah zamanında evlenme yasağı getirildi?
a-2.mahmut
b-3.selim
c-2 abdulhamıt

*3.selim zamanında ordunun harcamaları için getirilen vergi hangisidir?
a-irad-ı cedid
b-ağnam vergisi

*eski askeri kurumların modernleşmesi ve idari-askeri işlerin birbirinden ayrılması hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
a-abdulhamıt
b-3.selim
c-2.selim


*Avrupa tarzı yeni ordu olan nizam-ı cedit kaç tarıhınde kuruldu?
a-24 şubat 1793
b-12 eylül 1893
c-14 temmuz 1798

*yeni orduyu ve eski askeri kurumları nitelikli askerlerle güçlendirmek maksadıyla kurulan mühendishaneyi berr-i hümayun (kara mühendishanesi)kimin zamanında kuruldu?
a-1.abdulhamit
b-3.selim
c-3.mustafa


*3.selim döneminde donanmanın güçlendirilmesi ve yenilenmesi için kurulan mühendishane hangisidir?
a-mühendishaneyi berr-ihümayun
b-mühendishane-i bahri humayun

*kaptan-ı derya sıfatıyla donanmanın başında bulunan terfi ve tayin işlerinde düzene sokarak yolsuzlukları engellemeye çalışan kişi?
a-damat küçük Hüseyin paşa
b-damat küçük rıza paşa


**
· -donanmaya asker sağlanması için askerliğin zorunlu hale getirilmesi
· Tersaneler genişletilerek bahriye için sağlık teşkilatının kurulması
· Bulaşıcı hastalıklar için karantina uygulaması 
Yukarıdakiler hangi padişah döneminde yapılmıştr?
a-3.selim
b-1.abdulhamit
c-1.mahmut


*Londra da 1792 de ,Paris te ,viyana da ve berlinde açılan daimi elçilikler hangi padişah dnemınde açılmıştır?
a-1.abdulhamit
b-abdulaziz
c-3.selim


* selim yerel yönetimleri neden üçlendirmek istemiştir?
a-eyalet idari teşkilatı düzenlemek için
b-ilgilenecek vakti olmadığı için 


* 3.selim zamanında bazı timar arazilerinin iltizama verilmesi neye nende olmuştur?
a-ayanların güçlenmesine 
b-r boğaza giren hazineyi iyileştirmek için


* hangisi 3.selimin yaptığı yeniliklerde değildir?
a-memleketin madenlerinin işletilmesi
b-ihtiyaç olmayan lüks tiketim eşyalarının ithalatının yasaklanması
c-sikkelerin değerinin düşürülmesi
d-küçük işletmelerin kaldırılması* 3.selim iktisadi hayatın ıslahı için öncelikle ……………….usulunu kaldırmıştır.

cevap: imtiyaz

* 25 temmuz 1802 tarıhınde imzalanan Paris ant. Tarafları kimelrdir?
a-osmanlı-fransa
b-osmanlı-rusya

* osm.dev.hangi yenilgiden sonra Fransayla tek başına karşı koyamayacağını öğrendi?
a-fransız ordusunun mısıra saldırması
b-fransız ordusunun boğazlara hakim olmak istemesi

* Fransa ile yakın ilişkiler kuran Osmanlı Mehmet ali paşayı mısıra vali olarak atamasının sebebi?
a-İngilizleri mısır üzerindeki hesaplarını boşa çıkarmak için 
b-Mehmet ali paşa çok iyi bir yönrtici olduğu için

* Osmanlı ile rus ordusu tarihte ilk defa ne için savaşmışlardır?
a-napolyon kuvvetlerini mısırdan çıkarmak
b-rusyaya kaptırdığı toprakalrı almak


Hazırlayan: ayşeşan
1. ÜNİTE

15,16,17. sayfaları

* osm dev mora isyanini bastıra bilmek için kimden yardım istemiş?
a-m.ali paşa
b-tevfik paşa
c-a.hamit paşa


* 20 kasım 1827 de navarin limanında bulunan osm donanmasını yakan dev.ler?
a-fransa,çin
b-fransa,ing,romanya
c-ing,isveç
* 1829 da vakayı mısriye adıyla mısırın ilk resmi gazetesini çikaran ve avrupa ögrenci gönderen birde tıp okulu açan kim?
a-1.murat
b-a.aziz
c-a.mecid
d-m.ali paşa
* balkanlarda osm.ya karşı ilk milliyetçi isyan nerede çıkmış?
a-sırbistan
b-yugoslavya
c-ing.

* hangi antlaşma ile prut nehri,tuna ağzı osm.-rus sınırı kabul edildi?
a-pasarofça
b-bükreş
c-k.kaynarca*ilk egitim mecbur hale getirildi
*ilkdefa avr.ya ögrenci getirildi
*sekbanıcedid ocagını kurdu
*ilkdefa genel anlamda nufus sayımı yapıldı
yukardaki yenilikler hangi padişah dön ait?
a-1.murat
b-a.hamit
c-2.ahmet
d-2.mahmut

* 2.mahmut yeniçeri ocağını kaldırıp yerine ...........kurdu. boşluga ne gelmeli
a-askeriyi mansureyi muhammediyye
b-vakayıhayriye
* ilk posta teşkilatı hangi padişah döneminde gerçekleşmiş?
a-1.abdulhamit
b-2.mahmut
c-a.mecid* nizamı ceditten etkilenerek nizamiye adını verdiği bir ordu kuran kim?
a-m.ali paşa
b-2.mahmut
c-3.selim

* 7ekim 1808 de ayanlar ile saray arasında...senedi ittifak.... imzalandı?
a-dogru
b-yanlış
 

* kal'a-yı sultaniye antlaşması kimler arasında olmuştur?
a-osm-rus.
b-osm-ing.
c-ing-avs.


Hazırlayan: batman

inkılap tarihi 1. ünite

6-7-8. sayfa soruları


1)prut savaşı kimler arasında ve niçin yapılmıştır?


1)osmanlı devleti ve ruslar arasında, rusyanın orta asyada ki yayılma siyaseti ve balkanlarda yürüttüğü slavlaştırma hareketleri tehlikeli boyutlara yol açınca 1711 yılında prut savaşı yapılmıştır..


2)azak kalesi hangi savaşla geri alındı?


2)prut savaşıyla geri alındı..


3)mora hangi savaşla osmanlı hakimiyetine geçti?


3)1715 te venedikle yapıln savaştan sonra mora osmanlı hakimiyetine geçti..


4)osmanlı devleti buhran ,yenileşme ve ekonomik bağımlılık süreci hangi tarihler arasında olmuştur?


4)(1700-1730)


5)osmanlı devleti sırbıstanın önemli bir kısmını hangi anlaşmayla kaybetmiştir?


5)1715-1718 yılları arasında süren avusturya savaşında osmanlı devleti mağlub olmuş 21 temmuz 1718 de pasarofça anlaşmasını imzalamak zorunda kalmış sırbistanın önemli kısmını kaybetmiştir..


6)1703 1730 yılları arasına neden lale devri denilmiştir?


6)istanbulda yoğun olarak lale yetiştirilmesinden ve bu lalelerin dünyaya yayılmış olmasından dolayı bu isim verilmiştir..

7)lale devrinde ne gibi yenilikler yapılmıştır?


7)*avrupaya gönderilen elçi sayısı artmıştır,avrupanın kültür,sanat,askerisanayi ve tarımıyla ilgili incelemeler yaparak saraya rapor sunmuştur..

*imalathaneler açılarak batı tarzı üretime ağırlık verildi..

*temel ihracat maddesi olan yünün yerini pamuk aldı..

*tercüme heyetleri kurularak arapça farsça ve batı dillerinden eserler tercüme edilmiştir..

*damat ibrahim paşanın izniyle 1729damüslümanlar arsında ilk matbayı kurmuştur..

*mimarlık alanında birçok gelişmeler yaşanmıştır..

8)lale devri nasıl sona ermiştir?


8)halkın ekonomik sıkıntısı ve enflasyona rağmen saray erkanının geceli gündüzlü dewam eden ziyafet ve eğlenceleri üzerine fakir esnaf patrona halil etrafında toplanarak isyan etmiştir.1.mahmut tahta geçmiştir.lale devri kapanmıştır..9)humbaracı ocağının başına getirilen isim kimdir?


9)fransız soylularından olan daha sonra müslüman olup humbaracı ahmet paşa ismini almıştır.

10)1. mahmutun yenilikleri nelerdir?


10)*askeri alanın yenileşmesinde ilk ciddi adımlar atılmıştır.

*ayasofya,fatihve süleymaniye camileri ile topkapı sarayında kütüphane açtırmıştır.

*os. dev. ilk kağıt fabrikasıda Polonya dan kağıt ustalarının getirilmesinden sonra1746 da yalovada faaliyete geçmiştir.

*istanbulun su meselesinin kökünden çözülerek şehrin su sıkıntısı çekmemesi sağlanmıştır.


Hazırlayan: nazlı turan
2. ÜNİTE

30-31-32. SAYFALAR


1-padişah Abdülaziz tahta çıktıktan kısa bir süre sonra temmuz 1861 tarihinde meclis-i Tanzimat ve meclis-i ahkam-ı adliye meclisini ne isim vererek birleştirmiştir?

a-meclis-i vala-yı
b- meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye2-bu yeni düzenlemelerle meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye kaç daireden oluşmuştur?

a-2
b-3
c-4
3- meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a-meclis-i tanzimatın yasama görevi “kanun ve nizamat dairesi” ne devredilmiştir

b-idari işleri için “umur-ı idare-i mülkiye dairesi” kurulmuştur

c-yargı için “muhakemat dairesi” kurulmuştur

d-hepsi


4-neyin başlangıcı sayılan “şura-yı devlet” 1868 yılında kurulmuştur?

a-yargı
b-danıştay
c-sayıştay
5-1868 tarihinde meclis-i ahkam-ı adliye; şurayı devlet ve divan-ı ahkam-ı adliye olmak üzere ikiye ayrılmıştır

Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış


6-aşağıdakilerden hangisi divan-ı ahkam-ı adliye yargı görevini yapacak şura-yı devletin görevlerindendir?

a-her türlü kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak

b-kanun ve tüzük gereği görevli olduğu işleri tektik ve karara bağlamak

c-her türlü mesele hakkında istenildiğinde görüş bildirmek

d-memurları yargılamak

e-devlet fertleri arasındaki davalara bakmak

f-hepsi

7-*şura-yı devlet içinde düzenli bir parlementer işleyiş kurulmuştur

*meclisin asıl üyeleri seçim yoluyla gelmiyor padişah tarafından atanıyordu

Bu bilgiler doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış
8-1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan “muhassıllık meclisleri” nin görevi sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktır

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-yanlış
b-doğru


9-osmanlı devleti tarihinde ilk defa halkın temsilcilerinin seçimle belirlenmiş olması ne yolunda önemli bir adımdır

a-saltanat
b-meşrutiyet
c-demokrasi


10-devletin vilayetlerindeki temsilcilerinin adı nedir?

a-mebus
b-yarı mebus
c-tam mebus

11- “yarı mebuslar” diye adlandırılan temsilcilerin meclis-i tanzimata girmeleri ne yolunda çok önemli merhaledir?

a-demokrasi
b-meşrutiyet

12-seçim usulü 1849 yılında kurulan hangi mecliste uygulanmıştır?

a-şehir meclisi
b-eyalet meclisi
c-kasaba meclisi
13-1853-1856 yılları arasında yaşanan kırım savaşı Osmanlı Devleti’nde birçok ilkin başlangıcını da oluşturmaktadır

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkler arasında değildir?

a-ilk defa geniş çaplı Avrupa ittifakı

b-ilk dış borçlanma

c-ruslarla olan ilk savaş


14-duyun-ı umumiye idaresi kaç yılında kuruldu?

a-1800
b-1881
c-1883

15-kırım savaşı sonucunda hangi antlaşma imzalandı?

a-sevr antlaşması
b-paris antlaşması
16-aşağıdakilerden hangisi Paris antlaşmasının olumlu sonuçları arasındadır?


a-rusyanın güneye inmesi engellenmiştir

b-osmanlı devletinin bir Avrupa devleti sayılması

c- osmanlı devletinin avrupa hukukundan yararlanması

d- osmanlı devletinin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerce garanti edilmiştir

e-hepsi


17-kırım savaşının sonucunda osmanlı devleti neyi ilan etmek zorunda kalmıştır?

a-I. Meşrutiyet

b-ıslahat fermanı18-Paris antlaşmasında ıslahat fermanı ilanının yer alması batılı devletlerin osmanlı devletinin iç işlerine karışmalarına bir dayanak teşkil etmiş midir?

a-evet dayanak teşkil etmiştir
b-hayır dayan teşkil etmemiştir

19-aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanının getirdikleri arasında yer almaz?


a-Müslüman olmayanlara askeri ve sivil bütün okullara girme hakkı vermiştir

b- Müslüman olmayanlara devlet memurluklarında görev almalarının önü açılmıştır

c- Müslüman olmayan osmanlı vatandaşlarına askerlik zorunlu hale gelmiştir

d- Müslüman olmayan osmanlı vatandaşlarına “bedel” vermek koşuluyla askerlikten muaf olabilme imkanını vermiştir

e- Müslüman olmayan osmanlı vatandaşlarının mülki memurluklarda görev alma hakkı

f-hepsi


20-yabancı devlet vatandaşlarına osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkını da tanıyan “ıslahat fermanı” iltizam usulünün sona ermesi, maaşların düzgün ödenmesi gibi Tanzimat fermanında belirtilen bazı hükümler de tekrarlanmaktadır

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış
21-ıslahat fermanına tepkiler gecikmemiş, bu tepkiler 1858 yılında nerde yaşanan olaylarla şiddete dönüşmüştür?


a-kırım
b-ırak
c-cidde


22-*Rumeli’de huzursuzluk baş göstermiştir

*Sırbistan’da, Karadağ’da, Bosna’da yer yer çatışmalar yaşanmıştır

*Lübnan ve Suriye’de de Cidde’de yaşanan olaylara benzer olaylar yaşanmıştır

Bunlar hangi fermana tepkidir?

a-Tanzimat fermanı
b-Islahat fermanı
23-ıslahat fermanına bir tepki de 1859 yılı içinde nerde yaşanmıştır?

a-İzmir
b-Ankara
c-İstanbul
24- ıslahat fermanına bir tepki de 1859 yılı içinde İstanbul’da ortaya çıkmıştır

Tarihe bu olay ne vakası olarak kayıt edilmiştir

a-kuleli vakası
b-kule vakası
25-kuleli vakasında “müdafaa-i şeriat” cemiyeti sultan Abdülmecit’in tahtan indirilerek eski düzenin yeniden kurulması amaçlamaktaydı

Bu bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış


26-*1858 Arazi Kanunnamesi kanunları

*1871 idare-i umumiye-i vilayet kanunları

*1878 dersaadet ve vilayet belediye kanunları
Yukarıdaki düzenlemeler hangi fermandan sonra yapılmıştır?

a-Islahat fermanı
b-Tanzimat fermanı

Hazırlayan: mehmet akif2

2. ÜNİTE

42-43 SAYFALAR


* kanuniesasiye göre egemenlik kime aittir?
 
a)sadrazma
b)padişaha
 

* aşagdakilerden hangisi ilk türk anayasasıdır?
 
a)gelneksel anayasa
b)kanuniesasi 
 

* kanuniesaside yürutme organının özelliklerinden hangisi doğrudur?

a)devlet başkanı olarak padişah ve hükümet bulunmakta.
b)sadece padişah bulunmakta
 

* heyeti ayan üyeleri kimin tarafından atanmaktaydı?
 
a)meclis
b)padişah 

* kanuni esasi kimin doneminde ilan edildi?
a)abdülmecid
b)abdülhamit

 
* türkler ilk defa hangi anayasayla seçme ve seçilme hakkını elde ettiler?
a)1876 anayasası
b)1862 anayasası
 
* padişah Abdulhamidin 1878 de meclisi kapatması ile meşrutiyet sona ermiştir.
 
a)doğrub)yanlış
 
* ............ osmanlı tebasından her ellibin erkek nufusa bir temsilci seçilmesiyle kurulur
a)heyeti ayan
b)heyeti mebusan
 
--para basılması --hutbelerde adının okunması
--harp ve barış ilanı --şerri hükümlerin uygulanması
yukardaki yetkilere sahip olan kim?
 
a)şeyhülislam
b)sadrazam
c)padişah
 

* ilk osm meclisi 19 mart 1877 pazartesi günü dolmabahçe sarayında yapılan bir törenle açıldı.
 
a)dogrub)yanliş

*aşagdakilerden hangisi padişahın yetkilerini sınırlayan belgedir?

cevap senedi ittifak
 
 

* anayasaya göre meclis*adına*,meclisi umumi denilen heyeti ayan ve heyeti mebusanismini taşıyan iki ayrı meclisten oluşmaktadır.
 
a)yanlış
b)doğru* Aşağıdakilerden hangisi 1876 kanun i esasi sinde 1909 da yapılan değişikliklerden biri değildir? 

A) padişaha mutlak veto yetkisi veren 54. Madde değiştirlmesi 

B) kabinenin sadece parlementoya karşı sorumlu olması esasının kabül edilmesi 

C) padişahın mebusan meclisi başkanını ve ayan meclisi üyelerini seçmesi maddesi getirilmiştr. 

D) sansür ve 113. Maddenin sürgün fıkrasının kaldırılması *--KANUN-I ESASİ’NIN OSMANLI TOPLUMU İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

- OSMANLI HALKI İLK KEZ SEÇME - SEÇİLME HAKKINI KULLANMIŞ VE OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KEZ HALK PADİŞAHIN YANINDA YÖNETİME ORTAK OLMUŞTUR. 

- OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK KEZ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLMİŞTİR. 

- KANUN-I ESASİ. TÜRK TARİHİNİN İLK ANAYASASI OLMUŞTUR. 


*-2.ABDÜLHAMİT’İN 1.MEŞRUTİYET MECLİSİNİ KAPATMASININ NEDENİ NEDİR? 

-1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞININ ÇOK KÖTÜ GİTMESİ


 
* Kanun-i Esasîye göre Heyet-i Âyan üyelerinin görev süresi ne kadardır? 

A) 2 yıl B) 4 yıl E) Hayat boyudur


Hazırlayan: batman2. ünite
27-28-29. sayfalar

27-28-29. sayfalar


* 1828-1929 osm.-rus savaşından sonra hangi ülke kurulmuştur?
a-yunanistan
b-bulgaristan
* mehmet ali paşa isyanı karşısında osm. içine düştüğü çaresizlik sonucu hangi ant. imzalanmıştır?

a-hünkar iskelesi ant.
b-balta limanı ant.

* hünkar iskelesi ant.sonucu aşağıdakilerden hengisi meydana gelmiştir?

a- rusyanın boğazlara inmesi
b-avrupanın osmanlıya ihtiyaç duyması

* karlofça ant. sonra yapılan ıslahatlar osmanlının durumunu kurtarmaya yetmediğinden bu durumu osmanlı idarecilerinin acil ve köklü bir ıslahata inandırmıştı.......................bu gelişmeler sonucu ilan edilmiştir.

cevap: tanzimat fermanı

* balta limanı ant. ile verilen ekonomık taviz 1840-1842 yıllarında londrada.............................içimde verilmiştir

cevap:mısır ve boğazlar sorunu

* 2.mahmut dönemınde hazırlanıp sultan abdulmecid döneminde ilan edilen fermen hangisidir.

a-ıslahat fermanı
b-tanzimat fermanı

* tanzimat fermenına gülhane hatt-ı humayun denmesinin sebebi?

a-tanzimatın kelime anlamıyla aynı olması
b-gülhane parkında okunması

*hangisi tanzimat fermanı ile gerçekleşmemiştir?

a-herkesin can mal ve namus güvenliği dev. korumasında alınacak
b-herkes vatandaş statüsüne gelecek
c-hristiyanlara askerlik zorunluluğu getirilecek* fermanın asıl amaçlarından biri hangisidir?

a-ülkeyi ve milleti kalkındırmak
b-ülkenin verimli topraklarını işletmek

* tanzimat dönemınde en etkili devlet adamı?

a-mustafa reşit paşa
b-sultan abdulmecid
*osmanlı hükümeti hangisiyle kendi istekleri ile güçlerini sınırlandırmışlardır?

a-ıslahat fermanı
b-tanzimat fermanı
* tanzimat fermanını kimle rolumsuz karşıladı?

a-görev yerinde kontrolsüzlüğe ve keyfiyete alışmış kimseler
b-köylüler
* osm. yeni kanun tasarılarını hazırlamak üzere devlet memurlarını yargılamak gibi temel görevleri yerine getirmek amacıyla 1838 yılında kurulan meclis?

a-meclisi ahkam-ı adliye
b-meclis-i vala-yı ahkamı adliye 


Hazırlayan: ayşeşan
inkılap tarihi 2. ünite 

39 40 41. sayfa soruları.


1)halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu devlet adamlarınca nasıl karşılanır?


1)devlet adamları hakkı kabul etmekle birlikte,halkın henüz yeterli olgunluğa ermediğini iddia etmekteydiler.2)halkın hakimiyete hakkı olup olmadığı hususu fikir adamlarınca nasıl karşılanır?


2)aydınlar,dağdaki çobanından şehirdeki kalem efendisine kadar her vatandaşın kendini en iyi şekilde temsil edebilecek insanları seçebilecek seviyede olduğunu savunmaktaydılar..3)2. abdulhamit'in meşrutiyet hakkındaki görüşü nedir?


3)halkı meşruti idare için yeterli bulmayan devlet adamlarına hak vermekle birlikte yine de meşrutiyetin devletin köklü dertlerine deva olacağı beklentisine sahipti.4)meşrutiyete nasıl bakılıyordu?4)devleti medeni memleketler seviyesine çıkaracak mevcut bütün idari siyasi ve sosyal probleleri çözecek adeta mucize bir ilaç gibi görülüyordu.
5)anayasanın yapılması için 30eylül 1859 tarihinde bir komisyon kurulmasını emreden padişah kimdir?


5)2. abdühhamit6)anayasa için 28 kişiden oluşan komisyonda hangi paşaların tasarıları vardır?


6)mithat paşa ile sait paşa nın tasarısı vardır.7)ilk türk anayasasının adı nedir kaç tarihinde ilan edilmiştir?


7)kanunu esasi 23 aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir.8)kanuni esasinin ilanı neden uluslararası tersane açılışına denk getirilmişti?8)yabancı güçleri reformları takip maskesi altında devletin iç işlerine müdahaleden alıkoymaktı.9)1877-78 osmanlı rus savaşı sonucu nedir?


9)osmanlı devleti ağır yenilgiye uğradı.meclis kapatıldı ve anayasada rafa kaldırıldı.

Hazırlayan: nazlı turan 
3. ünite

67-68. sayfa


Millet egemenliğini temsil eden esasa ne denir?
a)hakimiyet-i milliye
b)hakimiyet-i umumiye
21 Ağustos 1909 tarihinde 1876 Kanun-i Esasi’sinin 24 maddesi değiştirilmiş, yeni bazı maddeler ilave edilmiş

Hangisi bu değişiklerden değildir?
-hakimiyet-i milliye esası aranmıştır
-1876 Anayasası’nın padişahın hak ve yetkileri sınırlandırılmış
-meclisin etkinliği artırılmış
-basın-yayın hakları hususlarında ilerlemeler sağlayan adımlar atılabil
-çok partili seçim yapılmış
-padişahın, tahta çıkışında Meclis-i Umumide Şer’i Şerif ve Kanun-i Esasi hükümlerine uyacağına, vatan ve millete sadakat edeceğine dair yemin etmesi şartı getirilmiş

Padişahlığı meclis tarafından onaylanan ve mecliste yemin eden ilk padişah kimdir?
a)II. Abdülhamid
b)V. Mehmet Reşat

İlk çok partili seçim ve ilk erken genel seçim özelliğine sahip seçim?
a)1912 seçimleri
b)1914 seçimleri

1912 seçimlerine katılan partiler ?
İttihat ve Terakki – Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Genel seçimler ülke çapında çoğunlukla hangi aylarda yapılmış?
a)ocak-haziran
b)ocak-mart (bazı yörelerde seçim işlemleri mayıs a kadar sürmüş)


1912 seçimlerine ‘sopalı seçimler’ de denir
doğru yanlış


ocak-nisan ayları arasında yapılan 1914 seçimlerine tek parti olarak İttihat ve Terakki Fırkası katılmış

14 Mayıs 1914 tarihinde açılan Meclis-i Mebusan , kapandığı 21 Aralık 1918 tarihine kadar toplam 310 oturum yapmış

II. Meşrutiyet Dönemi’nin en uzun ömürlü meclisi ; 1914 Meclisleri

I)bütçe II)harp ödeneği III)askere alımlar IV)askerler
1914 Meclis-i Mebusan’ı I. Dünya Savaşı nedeniyle görüşmelerinin büyük bir kısmını hangi durumlar üzerine yapmıştır?
a)I,II, b)I,IV c)I,II,III,IV

Miladi takvimin kabülünün yılı ?
a)1912 b)1914

II. Meşrutiyet Dönemindeki gelişmelerden değildir?
-medreselerde ıslahat yapılmış, dernekler kurulmuş
-laik nitelikli yükseköğretim kurumlarını modern biçime sokmaya çalışılmış
-kadının sosyal hayatta layık olduğu yeri alabilmesi için çabalar gösterilmiş
-yeni okullar kurulmuş 
-Milli Kütüphane, Milli Filmcilik, Milli Coğrafya cemiyetleri kurulmuş

Hazırlayan: serap-369

3. ünite

55-56-57. sayfalar


1-osmanlının son döneminde iki meşrutiyetinin de ilan etmiş olan ,tahta çıkışı 19.yy sonlarına denk gelen ,Osmanlının çöküş ve parçalanma sürecine denk gelen Osmanlı hükümdarı……………………..dır(2.abdulhamit)

2-tanzimat ve ıslahat fermanıyla gelen uygulamalar hangisine sebep olmamıştır?
a-devlet siyasi dini alanda baskı yapması
b-halkın Müslüman unsurlara karşı şekil almış olması ve tepki toplamış olması
c-halk ile yönetimin bütünlenmiş olması ve tüm ülke sorunalrının hal edilmiş olması

3-tanzimatla başlamış olan kalkınma projelerinden istenilen sonuçlar alınamamış terakki kavramı yerine ……………kavramı kabul görülmüştür.(ittihat)

4-hangi tarihte İslam dini resmi din olarak kabul edilmiştir?
a-1876 kanun-i esasiye
b-1.meşrutiyet

5-1.meşrutiyet döneminde okullarda din dersinin okutulmamasından sonra hükümdara………………………………….yürütme görevi verilmiştir.(ahkam-ı şer’iyye)


6-adli yasamaların yanında……………………. Mahkemelerede yer verilmiştir.(şer’İ mahkemelere)
7-………………………..islamın koruyucusu olarak kabul edilmiştir(padişah)

8-şeyhüslamın devlet örgütü içerisine almasıyla beraber hangi yenilikleride getirmiştir?
a-adli yasama kurumalrın yanında şer’i mahkemelerede yer verilmiştir.
b-ayan meclisine İslami ilkelere aykırı yasaların reddedileceği maddesi konulmuştur.
c-iki dereceli seçim sistemine geçilmiştir.

9-meşrutiyet döneminde aydın devlet adamları arasında Osmancılığın yanı sıra hangi görülere taraftar olunmuştur?
a-islamcılık
b-adem-i merkeziyetçilik

10-osmancılık politıkasının gelişmesinde batı dev.takip ettikleri ………………politikalar etkili olmuştur(emperyalist)

11-meşrutiyet döneminde batılı devletlerin sömürge esaslı politikaları sonunda hangi topraklar kaybedilmemiştir?
a-cezayir
b-kırım
c-tunus
d-kıbrıs
e-malezya


12-hangi devlet Osmanlıyı kendi çıkarları karşılığında himaye edeceğini söyleyip Süveyş kanalına hakim olduktan sonra bu sözünü unutmuştur?
a-ingiltere
b-almanya


13-2.abdulhamit Rusya ile İngiltere arasında boşlukta kaldıktan sonra çözüme Avrupa devletleri arasında ………...politikasını takip etmekle bulmuştur.(denge)

14-meşrutiyet döneminin hangi devlet adamı hem devlet için hemde Müslüman alemi için saygınlık kazanarak politikalarını bu yönde değiştirmiştir.?
a-2.abdulhamit
b-abdulaziz

15-islamcılık fikrini savunan devlet adamları başında aynı zamanda hangi tarihçiler bulunmaktadır?
a-cevdet paşa ve şirvanizade rüştü bey
b-mahmut efendi ve Murathan efendi

16-hangi ülke sultan abdulmecitten orta Afrika daki misyonerlerin Müslüman kabileler tarafından öldürülmesi için yardım istemiştir.?
a-fransa
b-ingiltere

17-hangi ülke 1877-78 osmanlı –rus harbinde 2. abdulhamit Rusya dahilindeki Müslümanlar ve Afgan kralı üzerindeki halifelik nufuzünü kullanmasını tavsiye etmiştir?
a-ingiltere 
b-rusya

18-2.abdulhamit politiklarını…………………..karşıdır(panslavizme)


19-………………………..osmanlı sınırları içerisindeki gayrı müslümlerin oranı % 20 azalmıştır(Berlin ant.)

Hazırlayan: ayşeşan3.ünite 

70-71-72. sayfa


* trablusgarb ve balkan savaşları sırasında osmanlının yıpranmasına sebep olan temel mesele nedir?
cevap:subayların aktıf siyasete girmeleri

**2.Meşrutiyet döneminde yapılan anayasal değişiklikler.

* isviçre medeni kanunu
*alman medeni kanunu
mecelle aile hukuku ve ticaret hukuku

* .............. 1912 yılında türkçeye tercüme edilerek ceridei adliye dergisinde yayımlanmıştır.

a- Alman medeni kanunu
b- İsviçre medeni kanunu

sadrazam ahmet muhtar paşanın istifasından sonra yerine kim geçmiştir?

cevap: kamil paşa


* hukuk-i aile kararnamesi hangi tarihte ortaya çikmıştır?

a-1 mart 1916
b-1 aralık 1913


* 2.meşrutiyet donemi enönemli olumsuz nedenlerinden biri nedir?

cevap:iktidar muhalefet çatışmasıdır


*Türk siyasi tarihinde çok partili yaşama ilk defa hangi dönemde geçilmiştir?

a) I. Meşrutiyet 
b) II. Meşrutiyet


* hukuk-i aile kararnamesi hangi tarihte ve kimin tarafından kaldırılmıştır?

cevap:19 haziran 1919 daişgal kuvvetleri yüksek komserliğinin isteğile kaldırılmıştır


.............. Cumhuriyet ideolojisi ve kurumlari için en verimli kaynaklardan birisini teşkil eder.
a- 1.meşrutiyet
b- 2.meşrutiyet

* hıukuki laikliğin sağlanmasında önemli bir adım olan şerri mahkemelerin şeyhül islamlıktan ayrılarak adalet bakanlıgına bağlanması 25 mart 1917 tarihli bir kanunla sağlanmıştır.

a-doğru
b-yanlış


* 2.meşrutiyet doneminde anayasa düzenlemelerinin temel amacı nedir?

cevap:Hakimiyet-i milliye


* 31 mart olayının cıkmasının sebepleri nelerdir?

-meşrutiyet yönetiminin ortadan kaldırıması istekleri
-otorite boşlugu

* adliye mahkemeleri ile sıkıyönetim(divanı harp)mahkemelerinin görev ve yetkileri,ne zaman ayrılmıştır?

a-25 mart 1917
b-25 eylul 1916
c-19 haziran 1919


* Trablusgarb ve Balkan savaşları sırasında ortaya çıkan ve yıpratıcı sonuçlar doğuran temel meselelerinden biride subayların aktif siyasetin içine girmeleri dir.
a-yanlış
b-doğru* 31 mart ayaklanması nasıl bastırıldı?

cevap:selanikten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmıstır


31 mart ayaklanmasıyla tahtan indirilen devlet adami kim?

a-2.Abdülhamit
b-Abdülmecit
Hazırlayan: batman3. ünite

Sayfa 73-74-75


*Mecliste liberal fikirleri ile tanınan kimdir?
a-lütfi fikri bey
b-mahmut şevki paşa


*Lütfi fikri beyin 50000 erkek nüfusun 1 mebus seçebileceğine dair Anayasa’nın 65. Maddesindeki ‘erkek’ kelimesinin kaldırılmak suretiyle kadınlara da seçmen olma hakkının tanınması teklifine itiraz eden kimdir?
a-ismet İnönü
b-kozmidi efendi


*Cemiyetler kanunu ne zaman resmileşmiştir?
a-16 ağustos 1909
b-19 ağustos 1919

*1. Dünya savaşı hangi tarihte başlamıştır?
a-1914
b-1918


*trablusgarbta Osmanlı kimle savaşmıştır?
a-italya
b-rusya


*özgürlüğün, milli eğemenliğin, kişi hak ve hukukunun ilk uygulamaları Osmanlı devletinin hangi döneminde görüldü?
a-tanzimat
b-1.meşrutiyet
c-2.meşrutiyet


*İtalyanın trablusgarba saldırmasının temel nedeni?
a-halka özgürlük vermek istemesi
b-sömürge elde etmek istemesi


*Enver bey, Mustafa kemal ve arkadaşlarının düşman karşısında en çetin şartlar altında yerli halkla beraber geçirdikler, ilk savaş stajı hangi savaşta olmuştur?
a-trablusgarb
b-1.balkan*Osmanlının kuzey afrikada ki siyasi varlığı hangi antlaşma ile son bulmuştur?
a-uşi
b-trablusgarb
c-istanbul


*Osmanlının kuzey afrikada kaybettiği son toprak parçası?
Trablusgarb


*Osmanlı devleti nin başarılı geçen trablusgarb savaşı hangi savaşın patlak vermesi üzerine yenilgi kaçınılmaz olmuştur?
a-birinci dünya savaşı
b-balkan savaşı
c-osmanlı-rus savaşı

Hazırlayan: ravza'm

3. ÜNİTE

58-59-60. SAYFALAR


1-II. Abdülhamit, devletin diğer unsurlarını yok saymadan siyasi sosyal ve ekonomik şartlara uygun olarak İslami duyguları beslemek, ön plana çıkarmak amacına dönük politika izlemiştir

Yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış 


2-kaçıncı yüzyılın sonlarından itibaren kitle iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi ciddi olarak tesirli olmuştur?

a-17. yy.
b-14. yy.
c-19. yy.

3-19. yy. bir iletişim ve ulaşım devrimi olmuş, küresel bir değişim olmaya başlanmıştır

Bu bilgi doğru mudur?

a-yanlış
b-doğru


4-kim teknolojik gelişmelere ciddi destek vermiştir?

a-I. Abdülhamit
b-II. Abdülhamit5-aşağıdakilerden hangisi hızlı küreselleşme süreçleri arasındadır?


a-buharlı gemilerin yaygınlaşması
b-demir yollarının yaygınlaşması
c-telgraf hatlarının yaygınlaşması
d-hepsi
6-ilk telgraf hattı 1855’te Kırım Savaşı sırasında açılmış olmasına rağmen,
Sadece II. Abdülhamit Dönemi’nde kaç km’den fazla telgraf hattı çekilmiştir?

a-20 bin km.
b-30 bin km.
c-40 bin km.


7-II. Abdülhamit döneminde telgraf alanında ne gibi yenilikler yapılmıştır?


a-mors işaretleri seri bir şekilde Türkçeye uygulanmış

b-en son model telgraf makineleri getirtilmiştir

c-telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenciler gönderilmiştir

d- telgrafçılık öğrenimi için kurslar açılmıştır

e-hepsi
8-ulaşım ve haberleşmenin ikinci kısmının …….. hatları ile gerçekleşmiştir


Cevap: telgraf

9-Osmanlı Devleti yol ve demir yollarının inşası ile gidemediği yerlere kadar telgraf hatlarını ulaştıran …… ülke olmuştur

a-ilk
b-son
c-ikinci

10-islamcı dayanışma fikirleri, projeler ve haberler telgraf sayesinde hızlı bir şekilde takip edilmeye başlandığı için paralel bir şekilde İslamcılık politikası da giderek güç kazanmaya ve kabul görmeye başlamıştır

Telgraf devrimi bütün dünya için, ama özellikle de islam dünyası için bu sebeple çok önemli olmuştur.

11-kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılmasının diğer bir etkisi de dergi ve gazeteleraracılığıyla kamuoyu denen olgunun ortaya çıkmasıdır mı?

a-evet
b-hayır

12-II. Abdülhamit döneminin gazetelerinde son derece ilgi çekici ve alanında ilk olan …….. yayınlanmaya başlamıştır.


a-hikaye
b-yazı dizileri
13-II. Abdülhamit döneminde müthiş bir haberleşme ağı ortaya çıkmış ve osmanlı aydınları islam dünyasını tanımaya başlarken islam dünyası da Osmanlıyı tartışmaya ve tanımaya başlamıştır

Bu durum aynı zamanda hangi akımın da güçlenmesine vesile olmuştur?

a-İslamcılık
b-Türkçülük
14-İslam dünyasındaki tesanüt duygunsun ortaya çıkmasında ve İslamcılığın gelişiminde …….. da müthiş tesiri olmuştur


a-tekke
b-medreseler
c-tarikatlar15-tarikatların ağları çok geniş olup neresi mutlaka uğranılan bir merkez olma özelliğine sahiptir?


a-İstanbul
b-Sivas


16-haberleşmenin kolaylaşmasının sonucunda Afrika’nın Fransızlar tarafından işgal edilmesi ve sömürgecilik politikaları uygulamaları Osmanlı toplumunu yakından ilgilendirmeye başlamış ve

Bunun sonucunda da II. Abdülhamit Afrika’yla ilgilenmeye başlamıştır.


17-II. Abdülhamit tarafından Çad Müslümanları arasında Osmanlı Devleti’nin ve de hilafetin etkisini artırıcı çalışmalar yapılmıştır.


18-II. Abdülhamit Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla İstanbul’da ……… ve ………. Gazeteleri çıkarılmaya başlanmıştır?

Cevap: (vakit) ve (arapça el cevaih) gazeteleri19-II. Abdülhamit sadece Müslüman dünyası için değil, iktidarı süresince Batı’ya alternatif olacak …… gibi ülkelerle de yakın siyasi ve kültürel çaba kurmaya çaba sarf etmiştir

Boşluğa hangi ülke getirilmelidir?

a-Fransa
b-Japonya
c-İngiltere20-II. Abdülhamit döneminde Avrupa ülkeleriyle de yakın ilişkiler kurulmuştur.

Bu süreçteki Almanya-Osmanlı yakınlaşması dikkat çekici olup birçok öğrenci öğrenim görmek üzere Almanya’ya gönderildi.


21-kanun-i esas-i demokrasi tarihi açısından olduğu kadar, eğitim tarihi açısından da çok büyük öneme haiz olup üç maddesi eğitim hakkındadır

Bu maddelerin içeriği aşağıdakilerden hangisi değildir?

a-her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir

b-ülkedeki çeşitli dinsel inanca sahip toplumların öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktır

c-orta okul mecburi olacak

d-ilköğretim mecburi olacak


Hazırlayan: mehmet akif23.ünite sayfa 61/62/63 soru -cevapları

1.osmanlıdaki tüm bireylerin ilköğretim mecburiyeti hangi maddeyle kanunlaşmıştır ?

c: 114.madde

2.eğitim konusunda en ciddi kararları alan padişah kimdir?
c: 2.Abdülhamid 

3.şeyhül islamın coğrafya,tarih gibi derslerin okutulmasına izin vermesi kaç yılında olmuştur?

c: 1910 tarihinde

4.2.Abdülhamid eğitimde nasıl bir politika yürütmüştür ?

c:ilk etapta medreseler aynen korunup ,beraberinde modern ilimle eğitime hız verilmiştir.

5.padişahın islamcı siyasetine rağmen pozitif ilimlerle öğretime destek vermesi bize neyi gösterir ?

c: padişahın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu gösterir.

6.toplumsal değişimin anahtar rolü neydedir ?

c: eğitimdedir.

7.Osmanlı eğitim politikası neye dayandırılır?

hem osmanlı ve islam geleneğine,hemde batı eğitim anlayışının modernliğine

8.2.Abdülhamid'in eğitim çizgisi en çok hangi okullarda kendini göstermiştir ?

rüştiye,idadiye ve sultaniye okulları

9.tanzimat dönemine göre ilköğretim seviyesi artmıştır denebilir mi ?

yapılan onca politikalar rağmen ilk öğretim seviyesi lise ve dengi okullar kadar artmamıştır.

10.eğitim görenlerin bilgileri arttıkça ilk tepkiler hangi okullardan gelmiştir ?

tıbbiye ve harbiyeden gelmiştir.

11.eğitimde önemli gelişmeler sağlanmasının sebebi nedir?

c:kanuni esasinin eğitimle ilgili maddeleri ve 2 Abdülhamidin eğitim reformlarını savunan politikalar geliştirmesi eğitimde önemli gelişmeler sağlamıştır.

12.istiklal savaşını gerçeklerştirenler ve tc.devletini kuranlar nerelerde yetişmişlerdir?

2.Abdülhamid'in kurduğu idadiye ve harp okullarında yatişmişlerdir.

13.günümüz eğitim teşkilatının temelini oluşturan nedir?

c:1879 yılında düzenlenen maarif nezareti teşkilatıdır.

14.tanzimat dönemiyle 2.Abdülhamid dönemini eğitim yönüyle kıyaslarsak nasıl bir tablo ile karşılaşırız?

c:tanzimat döneminde eğitim istanbulla sınırlıyken,2.Abdülhamid döneminde anadoluya hatta orta doğu geneline yaygınlaştırılmıştır.

15.eğitimin tüm osmanlı coğrafyasına yayılmasını sağlayan nizamnamenin adı ve tarihi nedir?

c:1879 yılında Maarif nizamnamesi 

16.Osmanlıdaki sübyan mektepleri 2.Abdülhamid döneminde neye dönüştürüldü ?

c:mekatibi sübyaniye dairesine

17.ilköğretime gereken önemin verildiğini kanıtlayan uygulamaları sıralayınız ?

c: a.kanunla ilköğretimin mecburi kılınması
b.idari tedbirler; merkez ve taşrada ilköğretim teşkilatının kurulması
c.ibdidayi okullarının açılması ve çoğaltılması 
d.sübyan okullarına yeni üsüllerin uygulanması
e.müslüman halkın kalabalık bulunduğu yerlerde ilköğretime öncelik ve ağırlık verilmesi
f.halkın maarif alanında maddi yardımının sağlanması 
g.taşrada darülmualliminlerin açılması 

18.türkiye genelinde belli başlı liseler ne zaman açıldı ?

c:2.Abdülhamid döneminde 

19.2.Abdülhamid döneminde ilk defa açılan okullar hangileridir?

c:ilk kız idadisi,kız öğretmen okulu,özürlüler için eğitim okulu,liseler ve erkek liseleri,hukuk mektebi,ticaret mektebi,mülkiyemektebi,ve yeni yüksekokullar.

20.2.Abdülhamid zamanında maddi sıkıntılar olmasına rağmen eğitim kaynağı nereden karşılanmıştır?

c:ziraat bankalarına konan iane vergileri % 39 'a çıkarılmış ve maddi sıkıntılar için yoğun çaba sarfedilmiştir.

21.idadilerin yaygınlaştırılması neyle mümkün olmuştur?

c:ek vergiler sayesinde

22.ibdidailer ve rüştiyeler neyle kurulmuştur ?

c:vakıflar,bağışlar ve yerel kaynaklarla

23.2.Abdülhamid dönemi okullaşmasının kaç boyutu vardır ?

c:iki boyutu vardır.
a.öğrencilerin sayısını arttırmak
b.okulların çeşitliliğini ve sayısını arttırmak

24.bu maarif çabasındaki en dikkat çeken özellik nedir? örnekler misiniz?

c: istanbuldan çok vilayetleri hedef almasıdır.mesela toprakların genelinde idadi sayısı 1876 'da 6 iken 1908 yılında 98'e çıkmıştır..Hazırlayan: makbergülü3.Ünite 64-65-66.sayfa soru ve cevapları1-Büyük kentlerde meslek okulları ve yüksek okulları hangi tarihten sonra açılmaya başladı?
a-1890
b-1980

2-Hangisi Abdülhamid dönemine ait olan eğitim anlayışlarından ve gelişmelerindendır? 
a-okul sayısını, okul çeşidini,öğrenci sayısını artırmak
b-Yüksek öğretim arttı
c-kız okullarının sayısı artı
d-Hukuk mektebi,sanayi nefise (güzel sanatlar okulu),Ticaret mektebi,Mülkiye mektebi (siyasal bilgiler) gibi okulların açılması
e-İstanbul dışındaki illerinde eğitimde iyi olmasına çabaladı
f-meslek okulları yüksek okulları açıldı
g-Şamda tıbbıye,selanik,konya,bağdatta hukuk mektepleri,Selanikte polis mektebi açıldı
h-Okullar için yeni binalar yaptırılır,elde yeterli mimar olmadığı için Paristen mimarlar gelir.
ı-Okulların İstanbulda toplanmasını önlemek için İane vergisini yurt çapında yaymış bunda başarılı olmuştur.
i-Abdulhamit çok sınırlı imkanlar içinde başarılı bir eğitim politikası izlemiş''Maarifperver''lakabıyla övülmüştü.
k-hepsi

3-Osmanlı devletinin çökme sürecinde olduğu anlaşılınca Abdülhamit hangi yöntemi kulanmıştır.
a- İslam birliği politikasını kullandı.
b-Zenginleşme

4-Osmanlı devleti yöneticileri ,Devleti engeniş sınırlar içinde tutmak için hangi yöntemi kullanmışlardır?
a-Osmanlıcılık
b-Milliyetçilik
5-Osmanlıcılık nedir?
a-Devlet sınırlarını en geniş bir şekilde muhafaza edebilmek için Müslim ve Gayri müslim unsurları birarada yaşatabilme çabasıdır.
b-Osmanlıları herkesen üstün tutma 

6-Osmanlıcılık politikasını en çok kullanan kimdir?
a-II.Mahmut
b-IV.Mahmut
7-Başarılı olmuşmudur?
a-evet
b-hayır


8-Osmanlıcık politikasının başarılı olmadığı nasıl anlaşıldı?
a-Osmanlı Rus savaşında azınlıkların Osmanlı devletinden kopmasıyla
b-Savaşta azınlıkların yardım etmesiyle


9-Hangisi Osmanlıcılık politikasının sonucu değildir?.
a-tanzimat fermanının imzalanması
b-İslahat fermanının imzalanması
c-Yabancı devletlerin hoşgörüsünü kazanma
10-II.Meşrutiyet dönemi nasıl başladı?
a-meclislerin toplantıya çağrılması ile
b-savaşla

11-Son Osmanlı Mebusan Meclisi ne zaman toplanmıştı ve kapatıldı?.
a-11 Nisan 1920
12-Kim tarafından hangi olay üzerine kapatıldı?
a-İtilaf devletlerinin Meclisi basarak millevekillerini Maltaya sürgüne göndermeleri üzerine Vahdettin tarafından kapatıldı.
13''-1908 Meclisi Mebusan''da Hangi milletten milletvekili yoktur?
a-Türk 
b-Arap
c-Arnavut
d-Rum 
e-Ermeni 
f-Sırp
g-Bulgar
h-Yahudi
ı-Alman14-''-1908 Meclisi Mebusan''da hangi kanunlar çıkmamıştır?
a-Cemiyetler kanunu(partiler)
b-Serseriler kanunu
c-Toplantı kanunu
d-mektepler kanunu15-Meclisi Mebusanın en verimli yılı hangisidir.
a-1908-1909,yani birinci yılı
b-1910-1911,yani ikinci yılı

16-Meclisi Mebusanın toplantılarına hangi olay üzerine ara verilmiştir?
a-31 Mart vakası
b-Menemen olayı
17-31 mart vakası hangi tarihte oldu?
a-Rumi 31 mart 1325(13 nisan 1909)


18-Atatürkün hareket ordusu neden İstanbulun üzerine yürüdü?
a-31Mart vakası sonucu isyanlar meclise de sıçramış ,İttihadçılar meclisi terk etmişlerdir,
bunun üzerine Atatürk istanbula orduyla yürümüştür.


19-Abdülhamit tahttan ne bahane edilerek indirildi.
a-İsyandan sorumlu tutuldu.


20-Abdülhamit tahttan hangi tarihte indirildi.?

a-27 nisan 1909
21-Abdülhamitten sonra yerine kim geçti?
a-Mecliste (güya )oylanarak Kardeşi Reşad V.Mehmet ünvanıyla Harbiye nezaretinde başa geçirildi.


Not.İçim kan ağlayarak Koca çınar Osmanlının nasıl parça parça edilişini hem okudum hem üzüldüm.Osmanlıyı dağılmaktan kurtarmak için çırpınan ''Koca Padişah'' Kızıl Abdülhamit denilerek yıllarca okul kitaplarında okutuldu.Kızının yazmış olduğu kitabı okumanızı tavsiye ederim.Bu ülke insanının Abdülhamit hana Vefa borcu vardır.


''Babam Sultan Abdulhamit ''Yazar kızı ''Ayşe osmanoğlu''

Hazırlayan :muallime
3.ünite 68-69.sayfalarOsmanlı Devlet-i Aliyesinde;ilk genel seçim ,aynı zamanda ilk çok partili seçim hangi tarihte yapılmıştır?
a-1876
b-1902
c-1908
d-1912
d-1914

tariha sopalı seçim diye geçen millet vekili seçimleri hangi tarihte yapılmıştır?
a-21 mart 1912
b-10 şubat 1914
c-18 nisan 1912
d-31 mart 1902

II.meşrutiyet zamanının en uzun ömürlü meclisi kaç yılındaki seçimlerle iş başına geldi?
a-1921
b-1900
c-1914


aşağıdakilerden hangisi II.meşrutiyrt döneminde ittihat ve terakkiçilerin kurduğu derneklerden değildir?
a-milli filmcilik derneği
b-milli coğrafya derneği
c-milli futbol derneği
d-milli kütüphane derneği


aşağıdakilerden hangisi II.meşrutiyet döneminde Osmanlıyı kurtarmaya çalışan düşünce gruplarından değildir?
a-Osmanlıcılık
b-İslamcılık
c-Türkçülük
d-manda ve himayecilik
e-batıcılık


aşağıdakilerden hangisi II.meşrutiyet döneminde islamcılık fikrinin alt yapısını oluşturan dergilerden değildir?
a-sırat-ı müstegim
b-sebilür reşat
c-insan dergisi
d-beyan-ül hakk

Osmanlı Devlet-i Aliyesi ilk hangi savaş sırasında dışarıya borçlanmıştır?
a-93 harbi
b-viyana kuşatması
c-kırım harbi
d-zigtvar seferi
e-kıbrıs'ın fethi


devletin ancak dini-dili-soyu ülküsü bir olan insanlardan oluşan topluma dayanarak yaşayabileceğini savunan düşünce?
a-ırkçı
b-milliyetçi
c-türkçü
d-asabiyetçi

müslümanlığın batı medeniyetine nazaran üstünlüğüne karar kılan,batının da manevi ve ahlaki bakımdan zayıf olduğunu savunan,ekonomik ve maddi kalkınma için batıdan saadeceteknik metot ve malzeme alınması gerektiğine inanan düşünce grubuna ne ad verilir*
a-Osmanlıcı
b-Milliyetçi
c-İSLAMCI
d-Türkçüdevletin bütünlüğünü korumak için bütün milletleri aynı çatı altında tutmak gerektiğine inanan düşünce grubu nasıl adlandırılmıştır?
a-imparatorculuk
b-milliyetçilik
c-osmanlıcılık
d-islamcılık
e-ümmetçilik 

Hazırlayan: taycan
4.Ünite: sayfa 113,114,115

1-) Osmanlı, 1.Dünya savaşı sırasında 1916'da Galiçya'ya neden ordu gönderdi ?
a- Ruslarla savaşan ve zor durumda kalan Almanlara yardım icin.
b- Yunanlıları yenmek için

2-)Osmanlı Dobruca cephesine neden gitti?
a- Romanyanın Avusurya-macaristan sınırına dayanması sebebi ile
b-Ganimet elde etmek için

3-)Osmanlı 1.Dünya savaşını yaparken ayrıca hangi cephelere de asker gönderdi?
a-Galiçya
b-Dobruca
c- İkiside


4-)1.Dünya savaşında kaç asker silah altına alındı?
a- 3 Milyondan fazla
b- 5milyondan fazla

5-)1.Dünya savaşında kaç asker şehit oldu?
a- 550 bin asker
b- 350bin
6-)1.Dünya savaşında kaç asker yaralıydı?
a- 2.167 bin asker
b- 1000 asker
7-)1.Dünya savaşında kaç asker sakat kaldı?
a- 2.167 bin askerin yarısı sakat kaldı
b- 500 asker

8-)1.Dünya savaşında kaç asker kayboldu?
a- 103 bin asker
b- 13bin asker


9-)1.Dünya savaşında kaç askerimiz esir oldu?
a- 129 bin asker
b-19bin asker


10-)1.Dünya savaşında kaç asker esaret altında şehit oldu?
a- 50 bin asker
b-5bin asker


11-)20. yüzyıla kadar Ermeniler hangi adla anılmışlardır?
a- Tebaa-i Sadika

12-)Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin 1. Dünya savaşındaki haraketlerinden biri değildir ?
a- ihanet ettiler
b- Rusya ile işbirliği yapıp Osmanlıyı arkadan vurdular
c- Ermeni çeteleri Anadolu köylerine saldırdılar
d- 1915'te Süleymanlı (Zeytun) kasabasını işgal edip soykırımda bulundular
e-Osmanlı askerlerine yardım ettiler.

13-)Aşağıdakilerden hangisi 24 Nisan 1915'te Osmanlının Ermenilere karşı aldığı tedbirlerden değildir?
a- komite merkezlerini kapatı
b- evraklara el konuldu
c- Elebaşları tutuklandı
d- 235 kişi tutuklandı
e- İçlerine casuslar yerleştirdiler
14-)Ermeniler neden her yıl 24 Nisanı katliamgünü yıldönümü olarak kutlamak istiyorlar?
a- Osmanlı devletinin aldığı tedbirler, yaptığı tutuklamalar sebebiyle
b- Kendi yaptıkları katliamları kutlamak için


15-)27mayıs 1915'te Ermeniler için neden kanun çıkarmıştır?
a-ihanet,tecavüz ve ayaklanmalarından dolayı
b-Vatanperverliklerinden dolayı

16-)Ermeni kanununda genel olarak hangi madde bulunmuyordu?
a-Ülkenin savunmasına karşı koyarak saldırı yapan ,askeri kuvvetle cezalandırılır.
b-Ordu ve kumandan asi köy ve kasabaları sürebilir başaka yere yerleştirebilir.
c-kanun yayın tarihinden itibaren geçerlidir.
d- ermeniler ödüllendirilmeli


17-Ermeniler hangi şehirlerde ayaklanma yapmamıştır?
a-Van -bitlis
b-Şebinkarahisar-Amasya 
c-hakkari-Diyarbakır
18-Ermeniler kime karşı ayaklanmamıştı?
a-Hükümet ve orduya
b-Türk ve müslüman halka
c-Ecnebi devletlere
19-
Hangi vilayetlerdeki Ermeniler techir(başka bölgeye sevk )edilmemiştir?
a-Erzurum-Bitlis-Van
b-Mersin -İskenderun
c-Antalya-Adana
20-
Osmanlı devleti Ermeni kanunun uyglanması için devletin hangi birimini görevlendirmemişdir?
a-Dahiliye bakanlığı
b-Hariciye bakanlığı
c-Harbiye bakanlığı
d-Maliye bakanlığı
e-Adalet bakanlığı
f-Eğitim bakanlığı

21-
Ermeni sorunuyla ilgili hangi komisyon oluşturulmamıştır?
a-Muhacirin komisyonu
b-İskanı Aşair
c-Muhacirin müdüriyeti
d-Emval-imetruke kmisyonu
e-deprem komisyonu

22-
Emval-i metruke ne demektir?
a-terkedilmiş mallarb-malların sayımı


23-Hangi ermeniler techire tabi tutulmuştur?
a-Protestan Ermeniler
b-Hasta kör Ermeniler
c-Katolikler
d-İsyancı Gregoryan Ermeniler

24-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ve Ermeniler hakkında doğru bilgidir?
a-Osmanlı hükümeti Ermeniler isyan ve ayaklanma yapmasaidiler onları hiçbiryere sürmezdi
b-Osmanlı hükümeti Ermenileri techir ederken milyonlarca kuruş harcamıştır.
c-Emval-i metruke kayıt altına alınmış,Satılabilen mallar hak sahibine ödenmiştir.
d-Sadece isyan eden Ermeniler techir edilmiştir.
e-Sevk sırasında Ermenilere kötü davrananlar divanı harbe ve mahkemelere sevk edilmiştir.
f-700bin Ermeni Suriyeye sevk edildi.
g- Şartların kötülüğünden yada salgın hastalıktan birçok Ermeni yolda öldü.
ı-Batılı devletler Türklerin Ermeni katliamı yaptığını yıllardır iddia etselerde bugüne dek bir belge kanıt sunamamışlardır.
i-hepsi


Hazırlayan :muallime
4. ünite

101-102-103. sayfa


1914 yılı Haziran ayında Cemal Paşa vasıtasıyla yapılan ittifak teklifi, Rusların olur demeleri şartına bağlanmıştır
doğru yanlış

12 Haziran 1913 tarihinde Londra’daki Osmanlı Büyükelçisi Tevfik Paşa vasıtasıyla İngiliz Dışişleri Bakanı Grey nezdinde resmen yapılan ittifak teklifi, Osmanlı Devleti’nin Üçlü İtilaf’a girebilmesi için Rusya ve Fransa’nın düşüncelerinin alınması gerektiği, bu yakınlaşmanın iseÜçlü İttifakDevletlerince kendine bir meydan okuma şeklinde anlaşılabileceği nedeniyle reddedilmiştir

1914 yılı Mayıs ayında Talat Paşa, Kırım’da Rus Çarı’nı ziyaret ederek ittifak teklifinde bulunmuştur
doğru yanlış

Enver Paşa’nın 22 Temmuz 1914 tarihindeki ittifak talebinden bir gün sonra Avusturya’nın Sırbistan’a bir ültimatom vermesi üzerine Hans Von Wangenheim, Enver Paşa’nın talebinin araştırılmasını istemiş
doğru yanlış

1 Ağustos 1914 de yapılan gizli anlaşma ile ;
Almanya, Osmanlı Toprakları tehdit edildiği takdirde gerekirse silahla savunma yükümlüğünü kabul ediyor
Osmanlı Devleti, Sırbistan ile Avusturya-Macaristan arasındaki çatışmada tarafsız kalacak
Osmanlı Devleti savaşa, Rusya’nın Avusturya-Macaristan aleyhine askeri müdahalesi üzerine Almanya’nın savaşa girmesi halinde katılacak
İstanbul’daki Alman Askerî Islah Heyeti’nin ordunun sevk ve idaresinde fiili yetkisine izin verilecekti


İtilaf Devletleri 5 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti’ne harp ilan etmişler
Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914 te aynı devletlere harp ilanında bulunmuş


Cihad-ı ekber çağrısı kime karşı ve ne zaman yapılmıştır ?
a)İtilaf Devletlerine – 14 Kasım (bütün İslam alemine hitaben)
b)İttifak Devletlerine – 14 Kasım

I.Dünya Savaşı’nda, Rusya’ya gerekli yardımı ulaştırabilmesi ve Osmanlı Devleti’nin saf dışı edilebilmesi için boğazlara hakim olmak zorunda olduğu gibi Musul topraklarındaki petrolün de kontrolünü elinde bulundurmak isteyen ülke ?
a)Fransa
b)İngiltere


I.Dünya Savaşı’ndaki cephelerden değildir ?
Kafkas cephesi
Kanal cephesi 
Sakarya muharebesi
Çanakkale cephesi
Irak cephesi
Galiçya cephesi
Hicaz cephesi
Filistin cephesi1 Kasım 1914 te Rusların Doğu Beyazıt’tan saldırıya geçmeleri ile Kafkas Cephesi açılmıştır

doğru yanlış


Kafkas Cephesini iyice zayıflatan olay ?
cevap:Bu cepheye gönderilmek üzere yolda bulunan 3. Ordu birliklerinin bir kısmının Irak Cephesi’ne sevk edilmesiHazırlayan: serap-3694. ÜNİTE

110-111-112 . SAYFA


* aşağdakilerden hangileri savunma cepheleridir?

a-Hicaz-kafkas
b-Filistin-yemen-hicaz

* İngiliz arap ilişkileri 23 mayıs 1915 tarihli ............ ........... ile işbirliği şeklinde sonuçlanmıştır.

a-Şam protokolüb-Hicaz protokolü

* 7 haziran 1916 da ingilizlerin istekleri doğrultusunda yapılan anlaşma ile ing.nin destekleriyle ....................kurulması planlanmıştır.

a-Ermeni dev.
b-Arap dev.

* 9 haziran 1916 tarihinde Cidde,Mekke ve Taif te isyan çıkartan kimdir?

a-Yusuf ziya
b-Şerif hüseyin

* 27 haziran 1916 tarihinde yayımlandığı bildiri ile osm dev ne karşı bir ihtilal yapacaklarini ilan eden kimdir?

a-Şerif hüseyinb-Galip paşa

* her türlü imkansızlık ve olumsuzluklara rağmen çöl ortasında ....................olarak tarihe geçen medine müdafileri,medineyi savunmuşlardır.

a-çöl kahramanları
b-plevne kahramanları

*İngiliz sidi beşir kampında tutulan Türk askerlerine yapılan her türlü insanlık dışı muamele ............. de kınanmış.

a-Bm
b-TBMM

* .................... kendisini arabistan kıralı ilan etmiştir.

a-Enver paşa
b-Şerif hüseyin

* 9 aralık 1917 tarihinde ................. ingilizlerin eline geçmiştir.

a-Şam
b-Kudüs


* .....................in gri alınması için suriye bölgesinden düşünülen harekat için Yıldırım Ordulari Gurubu adına bir kuvet oluşturulmuş ve bu ordunun başına ...................getirilmiştir.

a-Irak-Ahmet
b-Bagdat-Falkenhayan

* Kudüsün ingilizlerin eline geçmesiyle hıristiyan dünyasında nasıl karşılanmış?

a-Haçlı zaferib-İslam zaferi

* İngilizler,kış gelmeden osm devletini saf dışı etmek istedikleri için esas saldırı nereden pılanlanmışlar?

a-Hicaz
b-Filistin


* Filistin cephesindeki gelişmeler kimin görüşleri doğrultusunda oluşmuştur?
a-Enver paşa
b-Mustafa kemal p.


* Hicaz cephesinin açılması nedeni nedir?

cevap:Osmanlı devletinin kutsal yerleri ingilizlerden kurtarmak isremesidir.

* Sina ve Filistin cephesi,1.dünya sav sırasında ............ isteği ile açılan cephedir.

a-İngiliz
b-Alman

Hazırlayan: batman
4. ünite

92-93-94 sayfa sorularıdır1)Osmanlı devletinin yıkılışını hazırlayan sebeplerden olan antlaşmanın adı nedir?

c:balta limanı antlaşması

2)Azınlıkların iktisadi alana yönelmeleri ve başarılı olmaları neye sebep olmuştur?

c:Osmanlıda iktisadi yapının siyasi güce doğrudan etki etmesine yol açmıştır.

3)Osmanlıda sanayi ve ticaretin çökme sebebi nedir?

c:Osmanlı devletinin kendi ticareti adına tüm korumaları kaldırmasıdır.

4)Dış borçlanma sebebi ve başlangıcı nedir?

c:devletin gelirleri karşılayamaz olunca 1854 yılında dış borçlanma başlamıştır.

5)Genel borçlar idaresi nezaman kurulmuştur?

c:1881 yılında yayımlanan muharrem kararnamesi ile duyuni umumiye idaresi(genel borçlar idaresi)kuruldu.

6)Devletin ekonomideki gücünü kıran şey nedir?

c:Ticaretin gayrimüslimlerin elinde bulunması ve bunların kapitülasyonlardan yararlanmaları.

7)Kapitülasyonların osmanlıya getirisi/götürüsü nedir?

c:Devletin güçlü olduğu zamanda avrupalılara tanınan ticari imtiyazlar zaman içinde siyasi,idari,dini,adli,eğitim v.b. alanda genişliyerek osmanlı alehinde bir güç haline gelmesidir.

8)Sanayi inkılabı nedir?

c:XVIII(18) yy.dan itibaren sınai üretimin ve ulaştırma imkanlarının gelişmesi ve ortaya çıkan 
değişimdir. 


9)Sanayileşmenin devletlerin mücadelesinde etkisi nedir?

c:Sanayileşme sadece ticari alanda değil teknik alandan ekonomik ve sosyal alana doğru ilerleyen bir ilişkiler dizisidir.

10)Dünya üzerinde siyasi ve askeri mücadeleyi kızıştıran sebep nedir?

c:Sanayileşmiş ülkelerin gerek hammadde ihtiyacının karşılanması gerekse yeni pazarlara açılma ihtiyacı buna sebep olmuştur.

11)Emperyalizmin güçlenmesini sağlayan nedir?

c:Ekonomik faktörlerin etkili olması

12)XIX(19.) YY başlarında ticarette en etkin ülke hangisidir.

c:İngilteredir.Dünya ticaretinin %50 sini elinde tutmuştur.

13)Ticaret hacminin 19. yy'da gelişmesine katkı sağlayan faktörler nelerdir?

c:Demiryolu ulaşımı ve buharlı gemilerin payı büyüktür.

14)Osmanlı devleti diğer avrupa devletleri tarafından nasıl bir konumdaydı?

c:Sanayileşmiş güçlü devletler için yatırım,hammadde ve pazar durumundaydı.

15)Avrupalıların sanayileşme ile beraber yürütükleri politika nedir?

c:Kendi topraklarından katkat büyük toprakları sömürgeleri altına almalarıdır.Koloni olarak ele geçirilen yerleri ucuz iş gücünden yararlanılan yerler haline getirmeleridir.

not:Osmanlı devleti sömürüye karşı durduğu için ve sanayileşme ile gelişen avrupalılara ekonomik yönden zayıf düşmesi ile emperyalizme direnemediği için boyun eğmek zorunda kalmıştır.
Hazırlayan: makbergülü4.ünite;sf 89-90-91
aşağıdakilarden hangisi Osmanlı İmparatorluğunu kökünden sarsan temel etkenlerden değildir?
a-coğrafi keşifler
b-dünya ticaret yollarının değiişmesi
c-avrupada sosyal ve ekonomik alanlarda meydana gelen değişmeler
d-Osmanlı Devletinin çok uluslu bir devlet olması


aşağıdakilerden hangisi avrupa sömürgeciliğine hız kazandıran,Osmanlıyı parçalamayı sistematik hale getiren olaylardan sayılamaz?
a-fransız ihtilali
b-1815 viyana kongresi
c-sanayi inkilabı
d-haçlı seferleri
COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI
1-iktisadi alanı ilk olarak etkiledi
2-geleneksel kıtalar arsı ticaret yolu değişti

3-hindistan-avrupa ticaret yoluavrupalı devletlerin kontrolune geçti

4-avrupanın ekonomik,kültürel,sosyal ,din-düşünce ve siyasi hayatını bütünü ile etkiledi

5-reform ve rönesansa zemin hazırladı

6-akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi üzerine avrupalı devletlerin Osmanlı'ya bağımlılığı azaldı

7-ilk sömürge devletlerinin temelleri;portekiz ve ispanya tarafından atıldı

8-zenginlik anlayışı toprak sahibi olmaktan taş sahibi olmaya döndü,ticaretle uğraşan burjuva sınıfı doğdu

9-ülkelerin zengin olma arzusu kamçılandı

10-yeni pazar ve hammadde ihtiyacıoluştu,bunun için her türlü yola baş vuruldu
aşağıdakilerden hangisi emperyalist devletlerin baskısına boyun eğmek zorunda kalan ülkelerin özelliklerinden değildir?

a-siyasileşmemiş
b-sosyal gücünü yitirmiş
c-askeri yaptırım gücü olmayan
d-müslüman olan (dikkat edin arkadaşlar adamlar pazar ve hammadde peşinde bu uğurda her dinden insanı harcamışlar)

hangisi avrupa devletlerinin,19.yy sonlarında petrol-kömür-sanayi için hammadde kaynağı olarak gördükleri doğu ülkelerine uyguladıkları politikalardan değildir?
a-ham maddelerini kullanmak
b-sanayilerinin gelişimini engellemek
c-ürettikleri malları satmak için pazar olarak kullanmak
d-demokrasi getirmek

aşağıdakilerden hangisi 20.yy da avrupanın Osmanlı'ya bakış açılarından değildir?
a-hasta adam

b-dini tehdit

c-verimli yatırım bölgesi

d-ham madde kaynağı

e-açık pazar

ingilizlerin Osmanlı'dan ilk ticaret imtiyazı aldıkları tarih?

a-1815
b-1789
c-1850
d-1893
osmanlının çöküşünü hazırlayan nedenlerden sayılan ve ingilizleri Osmanlı gümrüğünde en imtiyazlı ülke konumuna getiren antlaşma hangisidir?

a-gümülcine antlaşması
b-karlofça antlaşması
c-1838-balta limanı antlaşması

Hazırlayan: taycan
98–99–100 (4.ünite)1-Avusturya ve Macaristan’ın amacı?
Yakınçağda büyük devletlerle özellikle Rusya ile ittifaklar oluşturarak topraklarını balkanlarda genişleten Avusturya ise balkanlarda hakimiyet kurarak Selanik e ulaşmak.

2-macarlar ve çekler ne zaman ayaklanmışlardır?
1848 ihtilali sonrası

3-güney Slavların Sırbistan ve onun hamisi durumunda olan Rusya ya yönelmeleri neyi gösterir?
Bu imparatorun dağılacağını


4-avusturya ve Macaristan almanyanın desteğine niye muhtaçtır?
Orduya ayrılan bütçenin yetersizliğinden dolayı Rusya-prusya dan gelecek saldırılara karşı almanyaya ihtiyaç duymuştur.

5-avusturya ve Macaristan dağılmak üzereyken bile osm.hangi topraklarını almaya çalışmışlardır?
Bosna-hersek

6-italya birliği nasıl kurulmuştur?
İtalya parlamentosu 14 mart 1861 de birleşik İtalya krallığını dünyaya açıklaması ve piyomenta krallı viktor emanvelle ı İtalya kralı olarak açıklaması ile İtalya birliği kurulmuştur.


7-prusya kuzey Almanya birliğini nasıl kurmuştur?
Prusya öncelikle küçük prenslikleri yutarak toprağını genişletmeye Avusturya ile girdiği savaştan galip çıkınca kuzey Almanya birliğini kurmuştur.balkanlarda toplanıyor ve başkanlarıda otto van bismarcktır. Avusturya ve fransaya karşı kazandığı zaferler sonucunda 1871 bu birlik tam anlamıyla kurulmuştur.


8.avrupanın en güçlü devleti Fransa ve Avusturya kıtadaki hareket alanını nasıl kaybetmiştir.
Almanya ve İtalya birliklerinin kurulmasıyla

9-rusya …………..yoluyla balkanlarda yayılmayı tercih etmiştir.(Panslavizm)


10-Amerika misyonerlerinin Osmanlı faaliyetlerinin ilk aşaması?
Osm. Yörelerini halkını,yerel dilleri öğrenme ,örf adetlerini öğrenme

11-Amerika misyonerlerinin yayıldıkları alanlar?
Hastane ,okul,sosyal kurumlar

12-Protestan Ermenilere ayrı bir millet statüsü verilmesinin perde arkasında hangi olay verdir?
Amerikan misyonerliği

13-Osm. 20.yy yalnızlaşmasına sebep olan olay?
Şark meselesi


14-1875 yılında toplanan viyana kongresi neyin göstergesidir?
Osm. Artık yıkılmak üzere olduğunu,türk milletinin hayatının tehlikede olduğunu,sömürgecilik faaliyetlerininsürdüğünü.


15- 1.dünya savaşı Avrupa dev. İttifakını nasıl etkilemiştir?
Almanya ,Avusturya,Macaristan ve İtalya üçlü ittifak
Fransa ,Rusya,İngiltere üçlü itilaf oluşturmuştur.

16-1.dünya savaşını başlatan olay?
Avusturya Macaristan imp. Veliahdı arşidük ün bir sırp tarafından öldürülmesi


17-ittihat ve taraki liderlerine göre osm. Niçin savaşa girmelidir?
İngiltere ile Rusya nın yayılımcı emellerine engel olmak için

18-osmanlı ordusu ne zaman ıslah edilmiş disiplin kazanmıştır?
1912-1913 balkan harbinin başarızlıkla sonuçlanmasıyla
Hazırlayan: ayşeşan4. ünite

95-96-97. sayfalar


1-aşağıdakilerden hangisi Osmanlının orta doğudaki karlı ticareti nedeniyle iyi ilişkiler kurmaya özen gösterenler arasında değildir?

a-Amerika
b-İspanya
c-Fransa
d-Portekiz
e-İngiltere

2-hangi yüzyılın başlarında Osmanlı-İngiliz ticari ilişkileri gerileme dönemine girerken siyasi ilişkiler etkili bir gelişme göstermiştir?


a-17. yy
b-18. yy
c-19. yy

3-19. yüzyılda hangi ülke Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü savunur politika izlemiştir?


a-Almanya
b-Fransa
c-İngiltere


4-1827 yılında Navarin’de türk donanmasının yakılmasında Fransa ve Rusya ile birliktehareket eden İngiltere’dir.

5-Osmanlı toprakları üzerinde Rus nüfuzunun artacağı endişesiyle 1853-1856 Osmanlı-Rus harbi sırasında Osmanlıdan taraf olan ülke hangisidir?

a-Fransa
b-İngiltere

6-Orta doğuda zengin petrol yataklarının bulunması İngiliz politikasının ana stratejisi olmuştur. 


7-İngiltere’nin Osmanlıya karşı olumsuz tutumları nelerdir?

Cevap:

*bütün orta doğuyu içine alan bölgede büyük bir Arap devletinin kurulması fikrini Araplara aşılamışlardır.

*Rusya’nın Akdeniz’e inmesi ihtimaline karşı Ermenileri Osmanlı devletine karşı tahrik etmişlerdir.


8-İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü savunur olmasının asıl sebebi;

*Uzak doğu sömürgelerine giden yolun Osmanlı devletinin elinde olması ve

*Zengin orta doğu coğrafyasını ele geçirmek istemesine dayanmaktaydı.


9-İngiltere çıkarları için Osmanlının yanında durma politikasını hangi savaşa kadar sürdürmüştür?

Cevap: 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı

10-İngiltere’nin çıkarları için Osmanlının yanında durma politikası 20. yüzyılın başında değişmiştir

Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasındadır?


a-temel sebebi; emperyalist devletler arasında çıkar çatışmalarıdır.

b-Rusya boğazlara hakim olmak ve Akdeniz’e inmek istemekteydi.

c-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Balkanlar’da hakimiyet tesis etmek istemesi

d-Almanya’nın Berlin-Bağdat demir yolları projesi ile Basra Körfezi’ne inmek istemeleri

e-hepsi


11-İhtilaldan sonra sanayileşmesini de tamamlayan Fransa’nın İngiltere’den sonra sömürgeci bir devlet olarak dünyada kendisini hissettirmiştir.


12-Osmanlı ve Fransa’nın barış dönemi Napolyon’un Mısır seferine kadar sürmüştür.


13-Osmanlı devletinin Fransa’daki ihtilalı ile sonrasında ortaya çıkan fikir ve gelişmelerden etkilendiği görülmektedir

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’nın yaptığı faaliyetler arasındadır?

a-Fransa’nın özellikle hukuk, eğitim ve politik alanda etkili olduğu görülmektedir

b-açılan yeni okullarda Fransızca dersleri okutulmuştur

c-Fransa’ya öğrenci gönderilmiştir

d-hepsi


14-kimin döneminde dostane ilişkiler devam ederken Napolyan Bonaparte, 1 Temmuz 1798’de Mısır’ı işgal etmiştir?

a-I. Selim
b-II. Abdülhamit
c-III. Selim

15-İngiltere ve Rusya ile birlikte hareket eden Fransa, Yunanistan’a bağımsızlık verilmesi yönündeki hangi antlaşmayı imzalamıştır?

a-Sevr barış antlaşması
b-Londra Antlaşması


16-)1870-1871 Savaşı’nda Fransa’yı yenen Almanya, 1871’de birliğini tamamlayarak bir güç olarak ortaya çıktıktan sonra Avrupa’da güçler dengesi de değişmiştir.


17-)1871 yılında Alman, Avusturya-Macaristan ve Rus İmparatorları bir araya gelerek “Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen bir toplantı yapmışlar ve sözlü olarak üç devletin Avrupa’da ortak politika takip etmeleri kararı almışlardır.

18-)1878 Osmanlı-Rus savaşı gelişirken Osmanlı devletinin Balkan topraklarının paylaşılması konusunda Avusturya ve Rusya’nın anlaşamaması üzerine “Üç İmparatorlar Ligi” dağılmıştır.


19-kaç yılında Almanya ile Avusturya-Macaristan ittifakı kurulurken Rusya’nın başvurması üzerine 1881 yılında “İkinci Üç İmparatorlar Ligi” gerçekleşmiştir?


a-1879
b-1875


20-Bulgaristan’ı kontrolleri altına almak isteyen Avusturya ve Rusya’nın arası yine açılmış ve“İkinci Üç İmparatorlar Ligi” de dağılmıştır.

21-Büyük devlet olmanın şartını sömürgecilikte gören İtalya’nın teşebbüsüyle 1882 tarihinde Almanya, Avusturya ve İtalya arasında bir ittifak anlaşması yapılmıştır.22-)1887 tarihinde Rusya ile yeniden bir ittifak anlaşması yapan Almanya, Avrupa’da kesin bir üstünlük kurmuş oluyordu.


23-Rusya ile 1894 yılında Almanya’ya karşı resmi ve askeri bir ittifak anlaşması imzalayanFransa, 1904 yılında Mısır’ı tamamen İngiltere’ye bırakmak, buna karşılık Fas’ı almak üzere bir anlaşma yapmayı başarmıştır.


24-)18. yüzyılda hızla modernleşen ve Avrupa tekniğini ordularında başarıyla uygulayanRusya, Yakın Çağ’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmıştır.


25-Rusya’nın politikası, bütün Slavları Osmanlı devleti ve Habsburg İmparatorluğu’nun haberleri üzerinde birleştirmiştir.

Bu politika merkezi İstanbul(3. Roma) olacak ve Slav devleti kurmak şeklinde tanımlayabileceğimiz “Pan-Slavizm” ekseninde şekillenecektir.


26-Çar II. Aleksandr Dönemi’nden itibaren Rus siyasetinde etkili olmaya başlayanPanslavizm’in siyasi alandaki en önemli temsilcisi, İstanbul’da elçi olarak göreve 1864 yılında başlayan General Nikolay Pavloviç İgnatiyev’dir.


27- General Nikolay Pavloviç İgnatiyev’in daha İstanbul’a gelmeden önce şark masası müdürlüğü yaptığı dönemde başlıca üç amacı vardı.

Bunlar;

*1856 Paris Antlaşması’nda yer alan Rusya’nın Karadeniz’de donanma bulundurma yasağının kaldırılması

*İstanbul ve Boğazlarda Rus nüfuzunun sağlanması

*Balkanlardaki bütün Slavların Rusya’nın nüfuzuna sokulmasıdır.


28-Yakın Çağ’da büyük devletlerle, özellikle Rusya ile ittifak oluşturarak topraklarını Balkanlar’da genişleten Avusturya Balkanlar’da hakimiyet kurarak Selanik’e ulaşmak ve Adalar Denizi’ne çıkmak istiyordu.


Hazırlayan: mehmet akif2Sayfa 104-105-106-107-108-109*Kafkas cephesinde rusları kışkırtarak Osmanlıya savaş açanlar kimlerdir?
a-fransızlar
b-ingilizler
c-ermeniler*Rusların Kafkas cephesinde işgal ettikleri yerlerden değildir?
a-van
b-muş
c-bitlis
d-erzurum
e-trabzon
f-bitlis
g-samsun
h-bayburt
ı-erzincan*muş ve bitlisi Ruslardan kurtaran komutan?
a-enver paşa
b-mustafa kemal
c-kazım Karabekir*Ruslar Kafkas cephesinden hangi antlaşma ile çekilmişlerdir?
a-kars antlaşması
b-van antlaşması
c-brest-litovsk antlaşması


*Erzincan ve Erzurum hangi komutan tarafından kurtarılmıştır?
a-mustafa kemal
b-kazım Karabekir
c-talat paşa


*ayastefanos antlaşması ile Rusların eline geçen evliye-i selase hangi cephedeki savaş sonrasında kurtarılmıştır?
a-çanakkale
b-kafkas
c-kanal


*Rusların brest-litovsk antlaşmasını imzalayarak Kafkas cephesinden çekilmelerini sağlayan olay nedir?
a-muş ve bitlisin geri alınması
b-bolşevik ihtilali
c-ağır kış şartları


*Almanların savaş planına uygun olarak açılan cephe?
a-kafkas
b-kanal
c-çanakkale


*kanal cephesini yürütmek üzere 8. Kolordu kumandanlığı görevini kabul eden kimdir?
a-mustafa kemal
b-cemal bey
c-enver bey*Osmanlı kanal cephesinde kiminle savaşmıştır?
a-almanya
b-ingiltere
c-fransa


*kanal cephesi’ndeki savaş başarılı olmuş mudur?
a-evet
b-hayır

*kanal cephesindeki savaşla neresi tamamen kaybedilmiştir?
a-trablusgarb
b-mısır*hangisi Almanya karşısında bunalan çarlık rusyasına yardım göndermek amacıyla açılmıştır?
a-kanal cephesi
b-çanakkale cephesi
c-ırak cephesi*çanakkalede Osmanlıya karşı savaşan milletlerden değildir?
a-avustralyalılar
b-yeni zelendalılar
c-sihler
d-gurkalar
e-sudanlı zenciler
f-senegalliler
g-faslılar
h-rum ve Yahudi gönüllüler
ı-macarlar


*çanakkale cephesi başarıyla sonuçlanmıştır?
a-doğru
b-yanlış*Kafkaslarda soğuktan kırılan türk askeri ………. Cephesinde sıcaktan, koleradan ve açlıktan kırılmıştır?
a-ırak
b-galiçya
c-kanal


*hangi cephede kutü’l-ammare de türk birliklerinin başarısı üzerine İngiliz general tawnshend kumandasındaki İngiliz askerleri esir düşmüştür?
a-galiçya
b-ırak
c-filistin*İngiltere, Basra körfezinden kuzeye doğru çıkıp Rusya ile irtibat kurmak ve türk kuvvetlerinin irana girip Hindistan yolunu tehdit etmesini önlemek için hangi cepheyi açmışlardır?
a-filistin
b-galiçya
c-ırak*alman ve türk birlikleri hangi cephede avusturyaya yardım amacıyla savaşmışlardır?
a-galiçya
b-hicaz
c-kanal


Hazırlayan: Ravza'm


KIRMIZI İŞARETLENMİŞ OLAN YAZILAR DOĞRU CEVAPTIR...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder