3 Aralık 2012 Pazartesi

İSLAM SANATLARI TARİHİ Çıkmış Sorular ve Cevapları


İSLAM SANATLARI TARİHİ


1- Sanat özelliği olmayan, el emeği ve becerisi ile maddi ihtiyacını karşılayan kişiye ne ad verilir?

a- Hattat
b- Sanatkâr
c- Artist
d- Müzehhip
e- Zanaatkâr

2- Allahın buyruklarını sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara ulaştıran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Süleyman
b- Hz. Musa
c- Hz. Davud
d- Hz. İsa
e- Hz. Nuh

3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültüründe büyük sanatkârlar yetiştirmiş kurumlardan biridir?

a- Rüştiye
b- İdadi
c- Sanayi-i nefise
d- Enderun mektebi
e- Divan

4- Sanatın doğuşunda ve estetik kazanmasında öne çıkan en önemli iki etken aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

a- İklim ve coğrafya
b- Zekâ ve deha
c- Aşk ve meşk
d- Alet ve malzeme
e- Estetik zevk ve inançlar

5- Plan tasarımıyla Şam Emeviye camiine dayanan ve aynı zamanda cephe düzenlemesiyle Osmanlı camilerine uzanan bir köprü oluşturan, Aydınoğlu beyliği yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hacı İlyas bey camii
b- Manisa ulu camii
c- Aksaray ulu camii
d- Selçuk İsa bey camii
e- Kütahya kurşunlu camii

6- Aşağıdakilerden hangisi açık avlulu Anadolu Selçuklu medreselerinden biridir?

a- Kayseri çifte medrese
b- Afyon boyalıköy medresesi
c- Atabey Ertokuş medresesi
d- Konya Karatay medresesi
e- Konya ince minareli medrese

7- Kayseri Huand hatun Külliyesinin inşa edildiği dönemde Anadolu Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

a- I. Kılıçarslan
b- I. Gıyaseddin Keyhüsrev
c- Alâeddin Keykubat
d- Rukneddin Mesud
e- Kutalmışoğlu Süleyman Şah

8- Sivas ulu camii yapan, erken dönem Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

a- saltuklular
b- çaka beyliği
c- danişmendliler
d- mengücüklüler
e- artuklular

9- Osmanlı mimarisinde Barok döneminin en önemli camii aşağıdakilerden hangisidir?

a- laleli külliyesi
b- ist. Nuriosmaniye külliyesi
c- ist. Ayazma camisi
d- ist. Fatih camisi
e- ist. Hırka-ı şerif camisi

10- Sultanahmet camisinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Mimar atik Sinan
b- Mimar sedefkâr Mehmet ağa
c- Mimar acem ali
d- Mimar dalgıç Ahmet Ağa
e- Mimar Sinan 

11- Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk büyük eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a- Süleymaniye külliyesi
b- Rüstem paşa camisi
c- Atik valde külliyesi
d- Şehzade külliyesi
e- Mihrimar külliyesi

12- Sinan öncesi klasik dönemin en büyük külliyesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- ist. Fatih külliyesi
b- ist. Sultan selim külliyesi
c- Amasya II. Beyazıd külliyesi
d- Edirne II. Beyazıd külliyesi
e- İst. II. Beyazıd külliyesi

13- Yazı ile çiçek hayvan insan ve eşya şeklinde yapılmış kompozisyonlara ne ad verilir?

a- Reyhani
b- Resim-yazı
c- Müselsel aynalı
d- Celi
e- Muhakkak

14- Aklam-ı sitte içinde gelişmesini ilk olarak tamamlayan divanlarda kullanılan yazılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a- Sülüs-gubari
b- Talik-nestalik
c- Muhakkak-reyhani
d- Kufi mağribi
e- Tevki-rika

15- Aklam-ı sitte ikili gruplandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a- Muhakkak-reyhani, sülüs-rika, tevki-nesih
b- Tevki-rika, muhakkak-nesih, sülüs-reyhani
c- Tevki-reyhani, sülüs-rika, tevki-nesih
d- Talik-nestalik, muhakkak-reyhani, sülüs-nesih
e- Tevki-rika, muhakkak-reyhani, sülüs-nesih

16- Kalem ağzı meylini yeniden belirleyen aklam-ı sitenin klasik ölçülerini ortaya koyan hattat aşağıdakilerden hangisidir?

a- Yakut el mustasımı
b- Ebu Abdullah el hasan
c- Abdulmümin el urmevi
d- İbn mukle
e- İbnül bevvab 

17- Osmanlı devri saray üslubu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Akkoyunlu
b- Beylikler devri
c- Karakoyunlu devri
d- Saz yolu
e- Selçuklu devri

18- Hatime tezhibi, yazma eserin neresinde bulunur?

a- Sonunda
b- Ortasında
c- Metnin aralarında
d- Sure başlarında
e- En baş kısmında

19- Timur devri tezhibinin ikinci altın çağı, aşağıdaki hükümdarların hangisinin zamanındadır?

a- Uzun hasan
b- Şah İsmail
c- Şahruh
d- Baysungur
e- Hüseyin baykara

20- Muska koltuk, aşağıdakilerin hangisinin tezhibinde bulunur?

a- Dikdörtgen kıta
b- Kare kıta
c- Sülüs nesih kıta
d- Düz talik kıta
e- Mail talik kıta

21- Bir yazma kitapta metnin başladığı ilk sayfanın arkasındaki bezemeye ne ad verilir?

a- Sure başı
b- Unvan
c- Zahriye
d- Serlevha
e- Hatime

22- XV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı başkenti Edirne de hazırlanan minyatürlü eser aşağıdakilerden hangisidir?

a- Surname-ı humayun
b- Külliyat-ı katibi
c- Mecmua-i menazil
d- Tarih-i sultan beyazıd
e- Süleymanname

23- Osmanlı minyatür üslubu, Levni ve Abdullah Buharinin eserlerinde üç boyutlu ve hacimli İfade biçimlerine hangi yüzyılda kavuşmuştur?

a- XV.
b- XVI.
c- XVII.
d- XVIII.
e- XIX.

24- Sultan I. Mahmut döneminde tek figür kadın ve erkek resimlerinde yenilikçi bir adım atan nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?

a- Nakkaş Osman
b- Musavvir Hüseyin
c- Abdullah buhari
d- Nakşî
e- Veli can 

25- Aşağıdaki nakkaşlardan hangisi Sultan III. Ahmet’in oğullarının sünnet düğünü şenliklerini konu alan surname-i Vehbi adlı eserde çalışmıştır?

a- Levni
b- Nakkaş Osman
c- Abdullah buhari
d- Musavvir Hüseyin 
e- Nakkaş hasan

26- Aşağıdaki nakkaşlardan hangisi yapmış olduğu dizi padişah portreleri tasvirlerinin kurgularıyla Levni ye öncülük etmiştir?

a- Nakkaş ali
b- Musavvir Hüseyin
c- Nakşi
d- Nakkaş Osman
e- Veli canDoğru cevaplar kırmızı renk ile işaretlenmiştir.
hazırlayan
mikdad 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder