3 Aralık 2012 Pazartesi

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ VİZE SORULARI


ıSLAM DÜşÜNCE TARıHı


1-“Dil oyunları” tabiri, ıslam düşüncesi açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Bazı kötü niyetli insanlar , ıslami disiplinleri tahrif yoluna gitmişlerdir.
B) Yöntemsiz düşünce , kaçınılmaz olarak tesadüflerle yolunu bulacaktır.
C) Farklı ıslami disiplinler gerçekte aynı dili kullanmaktadır.
D) ıslami disiplinler arası ilişkiler , bir oyun gibi belirsizlik içerir.
E) Her ıslami disiplinin kendine özgü denilebilecek kavramsal yapısı ve düşünme tarzı vardır.

2- I- Felsefe, insanlığın tüm akli birikimini temsil etmektedir. 
II- ıslam dini metinlerinde , doğrudan açıkça felsefe yapmayı emreden ifadeler vardır.
III- ıslam devletle beraber var olduğu için Müslümanların akli ilimleri ihtiva eden felsefeye ihtiyaçları olmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri , Müslümanların geçmiş felsefe birikimine önem vermelerinin nedenleri arasında yer alır?

A) Yalnız I 
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3- Pertevname adlı eserde , Arsito’nun kategori anlayışını eleştiren filozof kimdir?

A) Biruni
B) ıbn Sina
C) Suhreverdi
D) Gazali
E) Farabi
www.ilimhazinem.com dan alınmıştır.
4-ıslam dininin siyasal yapı olarak ımparatorluk formunda yayılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) ıslam’ın aşkınlığı ve doğruluğunun daha kesin olarak ortaya çıkmasına
B) ıslam’ın içe kapanık bir din olmasına
C) ıslam’ın dini ilmi geleneklerinin oluşmasına 
D) ıslam’ın diğer kültür ve dinlerle zorunlu olarak ilişkiye geçmesine
E) ıslam’ın aşırı savunmacı bir din olmasına.

5- ıslam düşüncesine en çok etkisi olan yabancı düşünce kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hermes Geleneği
B) Hind 
C) Yunan
D) Sasani
E) Çin

6-“ıslam Felsefesi” tabiri kaçıncı yüzyıldan itibaren ve kimler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?

A) 15.yy iranlılar
B) 18.yy Hindler
C) 19.yy Batılılar
D) 19.yy Türkler
E) 19.yy Araplar 

7-Aşağıdakilerden hangisi ıslam Felsefe Okullarından biri değildir?

A) Meşşâilik
B) Mutezile
C) Tabiatçılık
D) Dehrilik
E) ışrakîlik

8-Aşağıdakilerden hangisi ıbn Tufeyl’in eserlerinden biridir? 

A) Tedbirü’l- Mütevahhid
B) şifa
C) Fasl’u l Makal
D) Medinetü’l- Fazıla
E) Hayy b. Yakzan 

9-Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin özellikleri arasında yer almaz? 

A) Açıklama
B) Dikey algı
C) Sorgulama/ Soru sorma
D) Düşünülebilir muhteva
E) Yatay algı

10- “Tekâfü-i Edile” kavramı aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini ifade eder?

A) Bilinemezcilik
B) Rasyonalizm
C) ıdealizm
D) Ateizm
E) Realizm

11- Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışarak ıslam aleminin ilerlemesini hedefleyen düşünür kimdir?

A) Roger Garaudy
B) Ziya Gökalp
C) Muhammed Hamidullah
D) Ahmet Han
E) Cemâleddin Afgânî

12-Fârâbî’nin Sudûr teorisindeki varlık şeması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tanrı- faal akıl- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- nefis- suret ve form
B) Tanrı- nefis- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- suret ve form
C) Tanrı- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- nefis- suret ve form
D) Tanrı- faal akıl- suret ve form- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- nefis
E) Tanrı- maddeden ayrı ( mufarık) akıllar- faal akıl- nefis- suret ve form

13- Aşağıdakilerden hangisi Meşşai filozofların felsefi ilimler tasnifi içinde yer almaz? 

A) Ahlak
B) Mitoloji
C) Metafizik
D) Fizik
E) Matematik

14- ıbn Bâcce’ye göre “ittisal” nedir?

A) ınsanın akıl arayıcılığıyla sadece sosyal ve siyasal hayatını en yetkin şekilde yönetmesidir.
B) ınsanın, duyuları aracılığıyla tabiatın ve gerçekliğin bilgisine ulaşmasıdır.
C) Bireyin Yüce Allah’ın zatında kendini yok etmesidir.
D) ınsanın aklıyla çokluktan kurtulup sürekliliğe , birliğe ve mutluluğa ulaşmasıdır.
E) ınsanın kalbini temizleyerek sürekli bir müşahade haline ulaşmasıdır.

15- ıslam dünyasında gerçek anlamda ilk filozof olarak kabul edilen düşünür kimdir?

A) ıbn Bâcce
B) ıbn Rüşd
C) ıbn Sina
D) Kindî
E) Fârâbî

16- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ve hadisleri, düşünce için bir imkan ve motivasyon olarak kabul eder?

A) Meşşailer
B) Mu’tezile ve Eş’ariler
C) Selefiler
D) ışrakilik ve Zahiriler
E) Hariciler

17- ıbn Sina’ya göre din felsefesinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ateizmin inkarı
B) Dinin ahlak boyutu
C) Dinin insan hayatındaki rolü
D) Vahyin imkanı, mahiyeti ve vahiy dilinin yapısı
E) Din ve siyaset ilişkisi

18- Babanzâde Ahmed Naim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır?

A) Eserlerinde batılı düşünürlerin görüşlerini ön planda tutmuştur.
B) Arapça, Farsça ve Fransızca’yı çok iyi bilirdi.
C) Doğu ve Batı kültürünü tam anlamıyla hazmetmiş çok yönlü bir alimdi.
D) Taklitçi ve kuru bir mürtecim olmayıp , tenkit ve tercihler yapan bir düşünürdü.
E) Edebiyat ve musiki dostu bir sanatseverdi.

19- Aşağıdakilerden hangisi ıbn Rüşd’ün felsefe tanımıdır?

A) Var olanlara bakmak ve onları Yüce Allah’a delaleti bakımından incelemektir.
B) Görünen dünyanın arkasındaki akıl ideaları bulmaktır.
C) Keşf ve müşahade yoluyla gerçek yetkinliğe ulaşmaktır.
D) Dini metinlerin, akıl incelemelerle deruni bir şekilde anlaşılmasıdır .
E)Evrenin matematiksel açıklamadır.

20- Aşağıdakilerden hangisi Muhammed ıkbal’e göre ıslam toplumunun çöküş nedenidir?

A) ıslam ülkeleri arasında istenen düzeyde işbirliğinin kurulamaması.
B) Müslümanların ıslami prensiplerinden uzaklaşmaları, içine düştükleri durumu kabullenmeleri ve bunu değiştirmek için harekete geçmemeleri.
C) Devlet adamlarının halkın sorunuyla ilgili gerekli araştırmaları yapmamaları.
D) Batının ilmi ve teknik eserlerinin yeterli derecede elde edilememesi.
E) ıslam aleminin ekonomik yetersizliği, iş gücü azlığı ve üretim eksikliği.

CEVAP ANAHTARI: 1) E 2) 3) C 4) D 5) C 6) C 7) B 8) E 9) 10) A11) E 12) E 13) B 14) A 15) D 16) A 17) D 18) A 19) A 20) B
Alıntı:Dilara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder