23 Aralık 2012 Pazar

Din Psikolojisi Soruları.

DİN PSİKOLOJİSİ 1. ÜNİTE

1-Din psikolojisinin temel ilgi alanı?
a-dindarlık
b-dini olgular2-din psikolojisinin araştırma konularından değildir?
a-dini törenler
b-dindarlığın gelişimi3-din-toplum ilişkisi ve etkileşimini ve bu çerçevede ortaya çıkan olgular, süreçler, kurumlar ve gruplaşmaları inceler?
a-din fenomenolojisi
b-din sosyolojisi4-dini olguların temel manasını oluşturan değişmez özü, asıl yapıyı ortaya çıkarmaya çalışan bilim dalı?
a-din fenomenolojisi
b-din sosyolojisi
c-din antropolojisi 5-Belli zaman ve mekanlarda özel bazı inanç ve uygulamaları (özel bir mit,ritüel)araştıran din psikolojisine yardımcı olan bilim dalı?
a-din fenomenolojisi
b-din sosyolojisi
c-din antropolojisi 


6-dini inanç, tecrübe ve olguyu felsefe bakış açısıyla ele alıp değerlendiren bir disiplindir?
a-din antropolojisi
b-din felsefesi


7-İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan tüm dinleri karşılaştırmalı olarak, tecrübi bilgi nesnel bilimsel yöntemle inceleyen bir disiplindir?
a-dinler tarihi
b-din sosyolojisi


8-w.james önemli şahsiyetler üzerinde hangi araştırma yöntemini kullanarak incelemeler yapmıştır?
a-sistemli gözlemler
b-kişisel dökümanların incelenmesi
c-deneyler


9-yazılı soru kağıtları hangi araştırma yönteminde kullanılan araçların başında gelir?
a-mülakatlar
b-deneyler
c-anketler
d-istatiksel analizler


10-din değiştirme olayları üzerine yapılan araştırma yöntemi?
a-kişilik testleri
b-mülakatlar
c-davranışların analizleri


11-tanrı tasavvuru üzerine yapılan araştırmalarda hangi yöntem kullanılmıştır?
a-semantik analizler
b-deneyler


12-din psikolojisinde dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturan yöntem?
a-semantik analizler
b-kişilik testleri


13-k.k de nefs kavramı kaç yerde geçmektedir?
a-300
b-500


14-insanın kişilik yapısı iç dünyası ve davranış eğilimlerini ifade eden kavram?
a-nefs
b-fıtrat


15-doğal inanma yeteneği;?
a-fıtrat
b-sadr
c-lübb


16-Kur’an da en geniş şekilde işlenen psikoloji?
a-iman ve inkar
b-ahiret


17-İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgin?
a-kindi
b-haris el-muhasibi


18-er-Rıaye li hukuk’ı-llah psikolojik tahlillerin yer aldığı en önemli eseridir? 
a-kindi
b-haris el-muhasibi


19-İslam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eser ve yazarı?
a-risale fi mahiyyeti’n nevm ve’r-ruya / farabi
b-risale fi mahiyyeti’n nevm ve’r-ruya / kindi


20-rüya ve vahy psikolojisi konusunda sistemli bir teori ilk olarak kim tarafından ortaya konuldu?
a-farabi
b-İbn sina


21-aristo’dan devraldığı Faal akıl kavramını İslam inancındaki vahy meleği ile eşitleyerek bunu er-Ruhu’l Emin, Ruhul Kuds gibi isimlerle karşılamıştır?
a-İbn Sina
b-Farabi


22-İslam filozofları içerisinde psikoloji ve din psikolojisinin çeşitli konularında en çok eser yazmış isim?
a-gazzali
b-İbn sina


23-insan psikolojısının doğal açılımını Roman olarak yazan ''hayy b.yekzan''alim kimdir..

çizgi filmıde yapılmıştı?

A-ibni hayyam 
b-ibni tüfeyl


24-et-Tıbbu’r-Ruhani isimli eseri gerek kavramsal gerekse içerik açısından ilk ve özgün bir ruh sağlığı kitabıdır.bu eser kime aittir?
a-ibn Haldun
b-ebu Bekir razi


25-gazalinin otobiyografisidir?
a-ihyau ulumid-Din
b-el munkizu mine’d-Dalal


26-Asabiyet adını verdiği dayanışma ve sosyal bütünleşme güdüsünü, bütün tarihi ve toplumsal olayların temelindeki psikolojik faktör olarak gören kimdir?
a-fahrüddin razi
b-ibn Haldun


27-din psikolojisinin modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası olarak kabul edilir?
a-w.james
b-s.freud


28-psikanaliz ekolünün kurucusu?
a-allport
b-s.freud


29-Dini tecrübede kişisel boyutun önemini savunan Dinler değerler ve doruk deneyimler kitabın yazarı?

a-W james
b-E from
c-A maslow
d-G allport


30-I korku ve fayda temeline dayalı dindarlık
II dini inancın kaynağı toplum ve tabiat karş.yaşanan çaresizlik
III din insanların aklının gelişmesini engeller
görüşlerinin sahibi
a-G Allport
b-S Freud
c-CG Jung


31-dini nasslar üzerinde çalışırlar,Muradı ilahiyi anlamaya çalışırlar,

A-ilahiyat ilimleri
b-dini biimler
32-"Kişiliğin dengeye ve bütünlüğe kavuşması kendini gerçekleştirmesi bilinç dışı ile bilincin bir bütünhaline gelmesi ile mümkündür"(bireyselleşme)"

Görüşü kime aittir
a-G Allport
b-S Freud
c-C.G JungDİN PSİKOLOJİSİ

3. ÜNİTE SORULARI


Vicdani mahkumiyetini ifade eden suçluluk duygusunun dindeki karşılığı?
a-Vicdan duygusu
b-günahkarlık duygusu
c-Korunma duygusu
d-Merak duygusu
e-Bağlanma duygusuHangisi dindarlığın sosyal ve kültürel kaynakları arasında gösterilemez?
a-bilişsel zeka
b-Aile
c-Vakıf
d-Cemaat
e-okulAşağıdakilerden hangisi bir üst kimlik ifade eder?
a-Türk
b-İngiliz
c-Arap
d-Mısırlı
d-Hristiyan


Dindarlığın kalıtımsal olduğunu düşünen bilim adamı?
a-K Koening
b-W James
c-A Maslow
d-S Freud
e-CG JungSPECT Beyin Haritalama Yöntemini ........... kullanmış.Tanrının beynin sabit parçası olduğunu savunmuş
a-A.Newberg
b-W James


Beynin farklı bölümlerinin din ile ilgili farklı işlevleri vardır.Beynin bir noktası vahdet/birlik fikrini anlamaya,diğer noktası Tanrının dünyada olup bitenleri nasıl düzenlediğini anlamaya çalışır.Dini tecrübelerden bir kısmı insanın belleğinden ölünceye kadar silinmeyecek ölçüde etkili olur.
Görüşü kime ait?
a-W James
b-E D Aguli
c A Newbergcanlıların kalıtımsal karakterini taşıyan ve zamanı geldiğinde ortaya çıkışını sağlayan kalıtım faktörü?
a-Hücre
b-Gen
c-doku
d-Beyin
e-SinirI Toplumsallaşma
II Bireysellleşme
III Sosyal öğrenme
IV Eğitim öğretim
Taklit benzeme özdeşleme davranışları yukardaki süreçlerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
a-IV
B-Hepsi
c-III
D-I
E-II


Anlam arayışını öğretisinin merkezine yerleştiren yaklaşım?
a-Psikoterapi
b-Neoterapi
c-Logoterapi
d-Fizyoterapi


Dindarlığın psikolojik kaynaklarından değildir?
a-anlam arayışı
b-ölüm korkusu-ölümsüzlük
c-çaresizlik engellenme
d-bilişsel tatmin
e-suçluluk günahkarlık duygusu
f-toplumsal baskı
g-Cografi çevreTüm davranışları beyin sinir sisteminin içinde oluşan elektriksel ve kimyasal olaylarla ilişkilendiren bilim dalı?
a-Nöroteoloji
b-Nöroloji
c-Nörobiyoloji
d-Psikobiiyolojı
e-TeolojıTanrı noktası kavramı üzerine araştırmalar yapan isimler?
a-S.Freud-C jung
b-W James-G Allport
c-A maslow-S Freud
d-M persinger-VS Ramachandıran
e-M persinger-G Alport


Tanrı Geni kavramını ortaya atan bilim adamı?
a-Hamer
b-M persinger
c-VD Ramachandran
d-V Frankl
e-W James


V Frankl ortaya attığı insanın anlam arzusunu tatmin etmek ve insanı anlamsızlıktan kurtarmak olan düşünce tedavi ekolu hangisidir?
a-Fizyoterapi
b-nörobiyoloji
c-Logoterapi
d-Psikoterapi
e-Biyofizyoloji


Din herşeyin derinliğinde bulunan anlamı keşfetmede en büyük güçtür.Zira din bütün dünya görüşleri arasında en tutarlı ve en kapsamlı olanı ortaya koyar der."görüşü
a-G W Allport
b-Geertz........İnsanın yaratıcısını tanımaya ve O’na bağlanmaya doğuştan eğilimli olması.

a-din
b-fıtrat
Dini ve mistik yaşantıların biyolojik temellerini araştıran bilime ne denir

a-nöroteoloji
b-nörobiyolojiebda82 ve son 2 soru ve düzenleyen mehmet akif2 

DİN PSİKOLOJİSİ 4. ÜNİTE SORULARI

insanın tabiat üstü bir varlık olarak tanımladığı tanrıyla kurduğu ruhsal ve manevi ilişkiye ne denir?
a-inanç
b-din
dinin insan psikolojisini zorladığı ve ruh sağlığını bozduğunu iddia eden filozof
a-tales
b-freud
psikotelojii nedir?

a-psikoloi ile insan fizyolojisinin uyuşması
b-psikoloji ile dinin uyuşması
din inanan insan için yaşama gücü ve hayat kaynağıdır'' diyen araştırmacı psikolog?
a-v.frankl
b-w.james
dinini inanç ve pratiklerin ruh sağlığına olumlu katkılarını klinik deneylerle defalarca kanıtlayan araştırmacı psikolog?
a-koenig
b-jung

kim dindar olan kişiler arasında daha az intihar olayının yaşandığını söylemiştir?

a-freud
b-james
c-koening

Koening ortalama yaşları 70 olan 542 kişide yaptığı araştırmada .........’ında dinin hayatta aldıkları önemli kararlarda belirleyici olduğu sonucuna varmış.

a-%45
b-%50
c-%90
d-%75

Dini inanç ve davranışların etki ve işlevinde belirleyici olan ruhsal yönelim ...... kavramıyla ifade edilir
a-niyet
b-akıl
.........dini ibadetlere fazla katılan kişilerde depresyon göstergesinin düşük olduğunu tespit etmiş.
a-koening
b-jung
c-james
d-allport

........güdümlü dindarlıkta benlik saygısı güçlü, yüksek

.....güdümlü dindarlıkta daha düşüktür.
sırayla boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?
a-dış-iç
b-iç-dış

hangisi psikotelojide dini başa çıkma yöntemi değildir?
a-kendini yönetme
b-takdire uyma
c-aracı koyma
d-işbirliği 

Dini inanç ve pratiklerin psikopatoloji ile birlikte anılmasının nedeni ..... tecrübelerdir.
a-mistik
b-akılcı
........ 'ın Logoterafi anlayışına göre ruhsal tedavinin 3 özelliği vardır:
1-Hastanın kendine olan güvenini ve saygısını kuvvetlendirmek
2-Ona daha iyi durumlara yönelmesi için çalışma gücü vermek
3-Davranışlarını uydurması için, kendisine daha iyi bir takım davranış örnekleri göstermek yeni ve sağlıklı uyum kazandırmak.

a-V.Frankl
b-w.james

ibadetini yerine getiren inanan yerine getirmeyen inanandan %50 daha az depresyona girdiği tesbit edilmiştir
a-doğru
b-yanlışbatıda kitabı muaddes ile desteklenen ruhsal tedavi metodu?
a-psikotelojik tedavi
b-postoral tanı ve tedavi

kişinin yaşadığı toplum veya özdeşleştiği grupların özelliklerini temel alarak yaptığı öznel değerlendirmeye ne denir?

a-kollektif benlik saygısı
b-kişisel benlik saygısı 

..........Kutsalla ilişkiye girmek, insanın iç dünyasında manevi bir alan yarattığından, sosyal olarak yalnız hisseden insanın en azından bu alanda yalnızlık hissetmeyeceği, olumsuz yansımaların en alt düzeye ineceği söylenebilir.

a-güvenlik duygusu ve din
b-yalnızlık duygusu ve din
insan hangi özelliğinden dolayı şuur dışı olarak ölümsüzlüğü düşünür?
a-fanatizm
b-narsizm

........çalışmalarında “önyargı” da dinin rolünün çift taraflı olduğunu 

yani hem önyargının oluşmasına zemin hazırladığını 

hem de önyargının etkilerinin olumsuzluğunu giderebileceğini söyler.

a-koening
b-allport

.........Dini inançlar insana ebedilik inancı(ahiret) ile ölüm korkusunu azaltıcı etki yapar. 

Diğer yandan hesap verme suçluluk duygularını ön plana çıkarır burada da Tanrının affediciliğini vurgulayarak aşmak ister.

a-ölüm korkusu ve din
b-yalnızlık duygusu ve din

yardım isteme-iç hayatı canlandıran büyük bir kuvvet-sevgi terennümü tabirleri hangi terimin tanımıdır?
a-iman kuvveti
b- dua
Bireyin kişisel özellikleriyle ilgili öznel değerlendirmelerine ne denir

a- kişisel benlik saygısı
b-kollektif benlik saygısı
....... dini ibadetlere fazla katılan kişilerde depresyon göstergesinin düşük olduğunu tespit etmiş.

a.freud
b.w.james
c.Koening
d.allport
ruhsalbakım ve hijyen hareketinin ilk halkasını kimler oluşturur
a-nebiler
b-din adamları

Kaygı Çağı olarak isimlendirilen?
a-20 YY ikinci yarısı
b-20 YY başları
c-19 YY sonları
d-20.YY sonları

Hangisi Dış etkilere karşı bir tür tepki olarak tanımlanır?
a-Ümit
b-Kaygı
c-Stres
d-Depresyon

Kişilerin dini hayatında bazen olumlu bazen olumsuz sonuçlar doğuran duygu?
a-Tövbe
b-Suçluluk
c-Affedilme
d-Niyet
e-Günahtan korunma
dindar insan açıklayamadığı olayları inanmış olduğu kutsal varlığın bir hikmet olarak yarattığını kendisinin bunları anlamaktan aciz olabileceğini düşünerek kendisini rahatlatır
Bu duygu din ile hangi kavramın ilişkisini ortaya koyar?
a-Güvenlik ihtiyacı ve din
b-dinlenme ihtiyacı ve Din
c-İyimserlik ve din
d-Yalnızlık duygusu ve din
e-Stres Kaygı ve din
namazı egzersiz orucu perhiz gören kişinin dindarlığı hangi kavramla açıklanır?
a-İç güdümlü
b-Dış güdümlü
c-İç-Dış güdümlü


I Psikoloji
II Psikoterapi
III Felsefe
IV Din
hayatın bütünün etkileme açısından bakıldığında hangisi /hangileri ilk sıralarda yer alır?

a-Yalnız I
b-I-II
C-IV
D-III-IV
E-III

çalışmalarında din önyargı ilişkisini irdeleyen dinin hem önyargıların gelişmesine zemin hazırladığını hem de önyargıların toplum içinde doğrulabileceği etkileri azaltabileğini ileri süren bilim adamı hangisidir?
a-S.Freud
b-allport
c-Koening
d-W James
e-V Frankl

dini sosyal organizasyonlara katılmak, ibadethaneye gitmek,insanlara yardım etmek " Din ile hangi duygunun ortaya çıkardığı şartlardandır?
a-Yalnızlık Duygusu-Din
b-Dinlenme ihtiyacı ve din
c-Güvenlik ihiyacı ve Din
d-İyimserlik ve Din

"Dış güdümlü dindarlık önyargıya zemin hazırlar" yargısı kime ait?
a-allport
b-w james
c-Koening

5. ÜNİTE SORULARI

Batı Avrupa ve ABD eksenli araştırmalara göre kadınlar erkeklere göre daha dindardır

a-doğru
b-yanlışilk eğitim kurumu hangisidir

a-ilkokul
b-anaokulu
c-aile
Köy ve ilçe boyutunda ise köydekiler inancın daha çok ..........boyutunda 

İlçelerdekiler inancın daha çok ......... boyutuyla daha ilgilidir.

yukarıdaki boşluğa sırasıyla ne gelmelidir?

a-davranış-inanç
b-inanç-davranış

-sadece seküler odaklı eğitim,

-din ile bilimin karşı karşıya gelmesi,

-yüksek öğretim sürecinin getirdiği sorgulayıcı akademik zihinsel yapıdır.

yukarıdakiler neyin nedenleridir?

a-eğitim yükseldikçe dindarlık düşer çünkü;
b-eğitimi düşük olan kişide dindarlık düşer çünkü;
Dindarlığı etkileyen demografik faktörlerden değildir?
a-Cinsiyet
b-Yaş
c-Öğrenim Durumu
d-Kırsal-Kentsel çevre
e-sosyo Ekonomik durumu
f-cesaret
f-Medeni durumu


hangisikadınların erkeklerden daha dindar olduklarını savunanların görüşlerinden değildir?
a-günahkarlık duygusuyla ilişkisi
b-Kadınlara has kişilk özellikleri
c-Etkilenme ikna edilebilirlik
d-Engellenmiş hissi
e-Sosyo ekonomik durum

hangisi cinsiyet din araştırmasının farklı çıkmasına neden olan etken değildir?
a-yaş
b-öğrenim durumu
c-gelir düzeyi
d-erkek olmak
e-meslek

geleneksel kuramla ilgili olrak hangisi doğrudur?
a-18-30 yaş arası dini yönelite düşüş
b-40 yaş sonrası dini yaşayışta düşüş
c-bireyin dindarlığı belirli bir çerçevede sürer
d-Yaş aralığı ile dindarlık arasında ters orantı vardır
e-Yaş ilerledikçe dindarlık zayıflar


dindarlığın çok boyutlu ele alındığı araştırmalarda yaş artıkça hangisinde artış görülmesi beklenmez?
a-genel dindarlık
b-sosyal dindarlık
c-tanrıya adanmışlık
d-yargılayıcı tanrı tasavvuru
e-tövbe etmeeğitim yükseldikçe dinin hangi boyutlarında önemli düşüşler yaşanmaz?
a-İbadet
b-Tecrübe
c-Etki
d-İnanç

hangisi cinsiyet dindarlık ilişkisini doğrudane etkileyenfaktörlerden değildir?
a-kültürel etkiler
b-Toplumsal ilişkiler
c-dini eğilimler
d-İçgüdüsel tepkiler
e-Kişisel ilgiler


liseli gençler üzerinde yapılan araştırmada dindarlık düzeyinde en düşük puanı alan grub?
a-Anadolu liseleri
b-Fen liseleri
c-İmam hatip liseleri
d-Özel liseler

hangisi ergenlik dönemi dinden uzaklaşma sebeblerinden değildir?
a-sosyal çevre
b-serbestlik ortamı
c-aileden uzaklaşma
d-biyolojik-Psikolojik etkiler
e-meslek edinme
ülkemizde hangi yailgisizlik kuramı görülür?
a-18-20
b-20-30

ülkemizde köylerde ve içine kapalı ailelerde hangi kuram görülür?
a-geleksel kuram
b-kararlılık kuramı


dindarlık-yaş ilşkili türkiyede en çok hangi inanç kuramı görülür?
a-kararlılık kuramı
b-geleneksel kuram


hangisi bireyin dindarlık kalitesini etkileyen olgulardan değildir?
a-yaş
b-eğitim -öğretim
c-cinsiyet

hangisi demografik değişkenler-dindarlık açısından,abd-avrupa ile türkiye de ters orantılı olarak görülür?
a-dindarlık-cinsiyet
b-dindarlık-medeni durum


hangisinde demografik değişkenler-dindarlık ilişkisinde abd-avrupa ile Türkiye'de görülme oranı paralellik göstermez?
a-kırsal-kentsel çevrede dindarlık
b-geleneksel yaş kuramı-dindarlık
c-cinsiyet-dindarlık
d-medeni durum-dindarlık


dindarlığın en genel tanımı hangisidir?
a-dinin kesin çizdiği kuralları,içselleştirmeksizin yaşamaktır
b-bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasıdır

tek bir dine inanan bir toplumda kaç çeşit dindardan söz edilebilir?
a-tek çeşit dindar

b-tarikat ve mezhebler kadar çeşit dindar

c-inanan insan sayısı çeşitinde dindar

6. ÜNİTE SORULARI


Dindar olmayan ana babasıyla 'güvenli bağlanma' ilişkisinde olanlarda dindar olma ihtimali ne kadardır

a-azdır
b-çoktur2-7 yaş.
zihni soyut mantıksal açıdan düşünemez.
Algıladığı şey realiteye eşittir

yukarıdaki bilgiler piagetin bilişsel gelişim teorisinin hangi evresidir

a-formal işlem evresi
b-işlem öncesi evre

piagete göre 9-10 yaşlarına kadar çocuklar ölümü ne olarak düşünür

a-kötü
b-güzel
c-tatil
........oluşturduğu ilk çekirdeğe göre: İlk 6 ay ve 6 yaş arası anne ilişkisi çok önemlidir.

a-piaget
b-bowlby

Bebek ve annesi arasında 3 bağlanma vardır: 
-Güvenli
-güvensiz
-gerilimli ve kaçınımlı
hangisinde anne bebeğe fiziksel temastan uzak durur, uygun olmayan zamanlarda ilgi gösterir.


a-güvensiz
b-gerilimli ve kaçınımlı


kime göre Tanrı, insanı her zaman tehikelerden koruyan ve güvenlik hissi veren baba gibidir.

a-bowlby
b-kirkpatrickkimin teorisi Bağlılık ve gizemle Tanrı anlayışının değişmesi ve gelişmesidir.

a-bowlby
b-baldwinkim Piaget teorisini dini gelişmeye uygulayarak geliştirmiştir

a-ekind
b-harms

kimin teorisi Harms ın teorisine çok yakın olmakla birlikte Piaget terminolojisiyle ifade edilir.

teorisinde birinci geçiş aşaması ikinci geçiş aşaması gibi evreler vardır

a-bowlby
b-goldmanBazı psikologlar ergenlik dönemine 'yeniden doğuş ' demiştir.

a-doğru
b-yanlış Batı ülkelerinde yaş ve sınıf seviyesi arttıkça Tanrının varlığını kabul eden gençler .................


a-azalmaktadır
b-fazlalaşmaktadır


Ülkemizde Hökeleklinin bizzat yaptığı çalışmada ergenlerin %..... dini şüphe yaşıyor.


a-%40
b-%30

I algı noksanlığı
II Hayatın sürekliliği
III Nesnenin devamlılığı
Elkind'in hangi aşamasını ifade eder?
a-Temsil arayışı
b-İlişkiarayışı
c-Korunma arayışı
d-İdrak arayışıçocukların dine yönelmesinde dini yaşayışın çekirdeğini oluşturan unsur?
a-Şüphe
b-Himaye altında bulunma
c-İçsel çatışma
d-Öğrenme isteği
e-Bilişsel çatışma
Piagetin 0-2 yaş aralığına denk gelen evresi.....
a-Somut işlem
b-İşlem öncesi
c-Duyuşsal devimsel evre
d-Formal işlem
e-Bilişsel

2-7 yaşarası çocukların zihni soyut kavramları düşünemez Çocuğun algıladığı şey realiteye eşittir.
Buna göre hangisi Piaget in bu açıklmasıyla örtüşen teorisidir?
a-Somutişlem
b-İşlem öncesi
c-Duyuşsal devimsel evre
d-Formal evre
e-Bilişsel
I Bilşisel faktörler
II Sosyal faktörler
III Kişisel faktörler
Ergenlik döneminde dini gelişiminde belirleyici faktörler hangisidir?
a-I
b-II
c-I-II
d-II ve III
e-Hepsi
Çocukların devler hayaletler kanatlı melekler ve Noel Baba tasavvurları peri masalları evresi hangi bilim adamının teorileri arasında yer alır?
a-Elkind
b-Harms
c-Baldwin
d-Kirpatrick
e-Bowlby
Çocukluk dönemi dindarlığın en karakteristik özelliği?
a-Anlam arayışı
b-Düşünmeden kabul
c-Mistik eğilimler
d-Şüphe ve çatışma
e-Sorgulama
Ergenlikde en çok güçlükle karşılaşılan problem?
a-Fiyolojik problemler
b-Madddi problemler
c-Manevi problemler
d-Kimlik problemi
e-Sosyal problemlerİnsanbiçimcilik (Antropomorfizm) hangi yaşdan itibaren ruhanileşme yönünde kesinleşir?
a-8
b-11
c-12


Ödül,ceza,pekiştirme,taklit,model alma ilkeleri hangi öğrenme yöntemine aittir?
a-Duyuşsal İlişki 
b-Bilişsel gelişim
c-Sosyal öğrenme


Allah inancına, ölüm sonrası hayata , ilahi mahkemeye, cennet ve cehennemin varlığına olan inancın en çok artan dönem?

a)orta yaş dönemi
b)yaşlılık dönemi

din psikolojisi 1.ünite soruları

1.Din psikolojisinin temel ilgi alanı?

a-dindarlık
b-dini olgular2.Hangisi din psikolojisinin amacıdır?

a.Dinin gerçek kaynağı ve özünü araştırmak
b .Dini kavram ve değerlerin hakikatı konularında hüküm yürütmek
c .Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu açığa çıkarmak
3.Din Psikolojisinin elde ettiği veriler sonucu itibari ile nasıldır?

a-Kesin ve bağlayıcıdır
b-Kesin ve bağlayıcı değildir
4.Belli zaman ve mekanlarda özel bazı inanç ve uygulamaları tezahürlerini araştıran bilim dalı?
a-Din Fenomolojisi
b-Din Felsefesi
c-Din antropolojisi
d-Din Sosyolojisi
5.Din-Toplum ilişki ve etkileşimini kurumlar ve grublaşmaları inceleyen bilim dalı?
a-Din Fenomolojisi
b-Din Felsefesi
c-Din antropolojisi
d-Din Sosyolojisi
6.Din psikolojisinde dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığını araştırma yöntemi?
a-Kllinik metot
b-Deney
c-Yorumlama
d-Semantik analiz
7.Din değiştirme üzerine daha çok kullanılan yöntem
a-Mülakat
b-Tutum ölçekleri
c-Kişilik Testleri
8.din psikolojisi hangi ilimlerle ilgili degildir?


a-insan ve toplum bilimleri
b-ilahiyat ilimleri
c-din bilimleri
d-matematik
9.w.james önemli şahsiyetler üzerinde hangi araştırma yöntemini kullanarak incelemeler yapmıştır?
a-sistemli gözlemler
b-kişisel dökümanların incelenmesi
10.tanrı tasavvuru üzerine yapılan araştırmalarda hangi yöntem kullanılmıştır?
a-semantik analizler
b-deneyler
11.ilahiyat ilimleri ile din bilimleri arasında ne fark var?

yöntem ve konu bakımından ayrılırlar.İlahiyat İlimlerinin yöntemi esas olarak nakil ve temel dini metinlere dayalı yorumdur. Din bilimlerinin ise gerçek dini olguların tecrübi ve nicel araştırılması ve bunlara dayalı nitel yorumdur.
12.Kuran'da nefs kavramı kaç yerde geçmektedir?

a-300
b-500
13.insanın kişilik yapısı iç dünyası davranış eğilimlerini ifade eden kavram
a-fıtrat
b-Nefs
c-Huy
d-ruh
e-Akıl
14.yazılı soru kağıtları hangi araştırma yönteminde kullanılan araçların başında gelir?
a-mülakatlar
b-deneyler
c-anketler

15.hangisi sistemli gözlem değildir?

a-doğal gözlem
b-katılımcı gözlem
c-iç gözlem
d-sacda yaptığımız ıspanaklı gözleme

16.Din psikolojisi araştırma yöntemlerinden değildir
a-Anketler
b-mülakatlar
c-kişillik testleri
d-Toplumsal referanslar
e-tutum ölçekleri

17.doğal inanma yeteneği;?

a-fıtrat
b-sadr
c-lübb

18.Kur’an da en geniş şekilde işlenen psikoloji?

a-iman ve inkar
b-ahiret


19.Riyanın ve uykunun mahiyeti adlı eseri ile Rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif sahibi islam bilgini
a-Haris el muhasibi
b-kindi
c-ibn sina
d-gazali
e-fahruddin razi

20.İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgin?

a-kindi
b-haris el-muhasibi

21.Kuranın anlatımı ile nefsin çeşitli duyu ve heyecanların yeri
a-akıl
b-kalb
c-ruh


22.er-Rıaye li hukuk’ı-llah psikolojik tahlillerin yer aldığı en önemli eseridir? 

a-kindi
b-haris el-muhasibi

23.İslam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eser ve yazarı?

a-risale fi mahiyyeti’n nevm ve’r-ruya / farabi
b-risale fi mahiyyeti’n nevm ve’r-ruya / kindi

24.zıt eğlimler bütününden oluşan gelişim değişim olgunlaşma gerilemeye açık dinamik yapı
a-nefs
b-fıtrat
c-ruh

25.rüya ve vahy psikolojisi konusunda sistemli bir teori ilk olarak kim tarafından ortaya konuldu?

a-farabi
b-İbn sina
26.üzüntüden kurtulma yolları kitabını kım yazdı ?hileli defil hazan

a-kındı
b-farabi


27.ilk özgün ruh sağlığı kitabı et-tıbbur ruhani adlı eser kimin
a-ibn sina
b-ebu bekir razi

28.aristo’dan devraldığı Faal akıl kavramını İslam inancındaki vahy meleği ile eşitleyerek bunu er-Ruhu’l Emin, Ruhul Kuds gibi isimlerle karşılamıştır?

a-İbn Sina
b-Farabi

29.insan psikolojısının doğal açılımını Roman olarak yazan ''hayy b.yekzan''alim kimdir..

çizgi filmıde yapılmıştı?

A-ibni hayyam 
b-ibni tüfeyl 
30.İslam filozofları içerisinde psikoloji ve din psikolojisinin çeşitli konularında en çok eser yazmış isim?

a-gazzali
b-İbn sina

31."refah ortamı ve baskıcı yönetim tarzı tutuculuk katılık gericilik meydana getirir"görüşü kime ait
a-gazali
b-haldun
c-razi


32.gazalinin otobiyografisidir?

a-ihyau ulumid-Din
b-el munkizu mine’d-Dalal

33.Asabiyet adını verdiği dayanışma ve sosyal bütünleşme güdüsünü, bütün tarihi ve toplumsal olayların temelindeki psikolojik faktör olarak gören kimdir?

a-fahrüddin razi
b-ibn Haldun


34.din psikolojisinin modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası olarak kabul edilir?

a-w.james
b-s.freud

35.Dini tecrübede kişisel boyutun önemini savunan Dinler değerler ve doruk deneyimler kitabın yazarı?
a-W james
b-E from
c-A maslow
d-G allport

36.psikanaliz ekolünün kurucusu?

a-allport
b-s.freud

37.fraudun öğrencisi ve en güçlü eleşstiricisi?
a-CG Jung
b-a maslow

38.Ülkemizde din psikolojisi ne zaman ve nerede başlamış?

a-Ankara ilahiyat fakültesi--1949
b-Ankara ilahiyat fakültesi--1939

39.I korku ve fayda temeline dayalı dindarlık
II dini inancın kaynağı toplum ve tabiat karş.yaşanan çaresizlik
III din insanların aklının gelişmesini engeller
görüşlerinin sahibi
a-G Allport
b-S Freud
c-CG Jung

40."Kişiliğin dengeye ve bütünlüğe kavuşması kendini gerçekleştirmesi bilinç dışı ile bilincin bir bütünhaline gelmesi ile mümkündür"(bireyselleşme)"

Görüşü kime aittir
a-G Allport
b-S Freud
c-CG Jung

41.aşagıda anlatılan hangi ilim dalıdır?

dini nasslar üzerinde çalışırlar,Muradı ilahiyi anlamaya çalışırlar,

A-ilahiyat ilimleri
b-dini biimler

42.ilahiyat ilimlerinin yöntemi nedir?


a-nakil ve temel dini metinler kuran tevrat sünnet vs.
b-dini olguların tecrübi nitel nicel araştırmaları
düzenleme bana sorular arkadaşlar aitdir  (Makbergülü)
2.ünite soruları

1.dini tanımlamadaki zorluklardan biri değildir?
a-çok yönlü olup basite indirgenemiyor olması
b-insan ve toplum hayatının her boyutunda olması
c-ilahi olması


2.dinin tanımlanmasının zor olması bilimsel olarak incelenmemesi................
a-anlamına gelir
b-anlamına gelmez


3.dini oluşturan asıl unsurlar açısından ele alınarak yapılan din tanımına ne denir?
a-ilkesel tanımlar
b-öznesel tanımlar


4.aşağıdakiler hangi tanımın özellikleridir?
dinde esas olan şey tabiat üstü ile olan ilişkidir
insanın ötesinde nesnel bir gerçeklik olan tanrı ile insanınkendini ilşkide hissettiği içsel bir gerçekliktir
a-işlevsel tanım
b-özsel tanım


5.Geertz e göre Özü itibari ile dinin işlevi 
a-sıradışı akıl ötesi
b-duygusal destek
c-ahlaki ölçütler
d-Hepsi
e-Hiçbiri


6.Dini külltür içinde yer alan semboller sistemi olarak ele alan tanım kime ait?
a-Geertz
b-Batson
c-E.From


7.dini oluşturan unsurlardan değildir
a-inanç
b-öğreti
c-ahlak 
d-kutsalla ilgili
tutumlar
e-idealizm


8.Hangisi özsel olarak dini meydanagetiren unsurlardan biri değildir?
a-Dini zaman mekan
b-dini güdüler
c-Dini tutumlar
d-Dini eylem ve etkinlikler
e-Dini kavramlar

9.Din psikologlarının görevi..........incelemektir
a-Dini terimleri
b-İnsan tecrübesinde ortaya çıkan tezahürleri

10.Din canlı varlık olduğumuzu ve mutlaka birgün diğer canlı varlıklarla öleceğimizi bilmemiz olgusundan doğan sorumluluğu tektek şahsen bizi sevk eden herşeydir sözü kime ait?
a-Fromm
b-Batson


11.Nesnell bir gerçelik olarak Dinin unsırlarından değildir?
a-Dini zaman mekan
b-dini Kurum,şahıslar,
c-Din dili,Dini nesneler
d-Dini uygulama eylem heyecanlar
e-dini topluluk görenek,törenler


12........Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da topluluk tarafından yaşanmasıdır.

a-dindarlık
b-toplu yaşam


13.Hangisi dindarlığın özellikeri arasında yer almaz
a-Değişen dinamik birsüreçtir
b-Tek biçimli sabittir
c-Kişi ve grubların din anlayışıdır
d-Artabilir azalabilir
e-Hayatın her alanında etkisini gösterir


14.İnsanların yaşadıkları dinin 3 farklı yapısı vardır: 
İman (taklit) 
fikir(ilim) 
marifet (sevk, şevk) devreleridir.

Buna “dindarlığın uzunlamasına boyutları” denilebilir.
bu dindarlığın boyutlarıyla ilgili kimin görüşüdür
a-gazzali
b-e. fromm


15.Dindarlığın 5 boyutlu tanımlaması kime aittir?
a-From-Barson
b-Glock-Stark
c-C.Jung-GW Alport

16.Baston ve ventis gibi araştırmacılar için din nedir
a-araç
b-araştırma
c-amaç

17.Dış güdümlü İç güdümlü dindarlık tanımı kime aittir?
a-G.W Alport
b-S.Freud


18.Dış güdümlüler ..kendileri ......için,iç güdümlüler... Allah rızası..... için yaşar.


19.İç güdümlü dindarlar için din........
a-Zamanzaman başvurdukları dış değer
b-Toplumsal makam itibar kimlik kazanma aracı
c-Kolayca vazçebilecekleri inanç sistemi
d-Nihai ilgi ve amaç konusudur
e-Hayatlarında birinci derece önem taşımaz


20.Manevi yaşam içindeki yaşantılar:
1-Yaşamda bir anlam arama,
2-Aşkınlıkla (yücelikle) bir karşılaşma,
3-Nihai gerçek arama,
4-toplumsal ilişki
5-Gizemli varlığa saygı ve minnettarlık,
6-Kişisel değişim
yukardakilerden hangisi yanlış şıktır

a-6
b-4
c-3


21........güdümlüler kendileri için,

......güdümlüler Allah rızası için yaşar

a-dış-iç
b-iç-dış

toplayıp sunan: makbergülü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder