27 Aralık 2012 Perşembe

İslam Mezhepleri Tarihi 1-6 Ünite Soruları

1.ÜNİTE SORULARI

1.Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollardan her birine ne ad verilir?
A) makalat
B) ihtilaf
C) mezhep 
D) fıkıh
E) tefrika

2.Kesin deliller kullanmak ve vaki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inanç esaslarını ispata kudret kazandıran bir ilim dalına ne ad verilir?
A) din sosyolojisi
B) din fenomenolojisi
C) din psikolojisi
D) nihal
E) kelam

3.Taşköprüzade mezhepler tarihine ne ad verilmiştir?
A) makalat
B) ilmu makalati'l-fırak
C) nıhle
D) mezahib
E) el-milel

4.Kelamcılara lazım olan bilginin sıhatli kaynaklardan ve doğru biçimde elde edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkündür?
A) dinler ve mezhepler tarihi araştırmalarıyla
B) insanların dini oluşumlara girişleriyle
C) çeşitli sosyal faaliyetlerle
D) ana bünyeden farklılaşmış yeni oluşumlara
E) batıl kabul edilen görüşlerin reddedilmesi

5.İslam düşünce tarihinde mezhepler tarihi yazıcılığını sistematik biçimde ilk başlatanlar ve aynı zamanda kelam usulünü ilk ortaya koyanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) eftahiyyeler
B) ismaililer
C) zemmiyye takipçileri
D) mu'tezile alimleri
E) şii kelamcılar

6.Mezheplerin inançlarına ait kavramların, terminolojik bakiyelerin geleneklerin, ritüellerin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi mezhepler tarihi'ne yardımcı olur?
A) din sosyolojisi
B) din psikolojisi
C) dinler tarihi
D) islam tarihi
E) din fenomenolojisi

7. I. gözlem
II. anket
III. görüşme
IV. deney
Yukarıda verilenlerden hangileri son yıllarda mezhepler tarihçileri tarafından kullanılan sosyolojinin ampirik yöntemlerindendir?
A) I,III ve IV
B) II,III, ve IV
C) I,II ve III
D) I,II ve IV
E) I,II,III ve IV

8.Kişinin mezhep ve cemaati ile aynileşmesi, inancında müteassıplaşması, grubundan olmayan diğer müminleri ötekileştirmesi, bazen şiddete yönelmesi gibi vakıalar aşağıdakilerden hangisinin ilgi alanı içerisindedir?
A) din sosyolojisi
B) din psikolojisi
C) dinler tarihi
D) din fenomenolojisi
E) islam tarihi

9. Ebû'l-hasan el-eş'ari'nin islam mezheplerini ve onların görüşlerini tanıttığı meşhur eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) makalatü'l-islamiyyin
B) el-milel ve'n nihal
C) el-gunye
D) el-fasl
E) itikadatü fıraki'l müslimin ve'l-müsrikin

10.Lügatında mezhep kelimesine ''takip edilen itikad'' anlamı veren dilbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
A) şehristani
B) ibn hallikan
C) ibn hacer
D) ibn manzur
E) buhari

11.El-milel ve'n-nihal adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) abdülkadir bağdadi
B) şehristani
C) istehani
D) ibn kuteybe
E) nevbahti

12. I. ibn sa'd
II. belazuri
III. yakubi
IV. taberi
Yukarıda verilenlerden hangileri mezheplerin oluşumuna tesir etmiş tarihi olayları kaydeder?
A) I ve III
B) III ve IV
C) I,II ve III
D) I,III ve IV
E) I,II,III ve IV

13. I. mürciiler
II. şiiler
III. hariciler
IV. mu'tezililer
Hicri ilk iki asra ait oldukları bilinen ilk makalat örnekleri, yukarıda verilenlerden hangileri tarafından kaleme alınmıştır?
A) I,II ve III
B) II,III ve IV
C) I,II,III ve IV
D) I,III ve IV
E) II ve III

14.İslam mezhepleri tarihi edebiyatının en tanınmış eserleri olan el-fark beyne'l-fırak'ın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) nevbahti
B) şehristani 
C) ebu davud
D) ibn mace
E) abdülkahir bağdadi

15.Eş'ari'nin makalat'ının ilk tahkikli neşri kaç yılında yapılmıştır?
A) 1924
B) 1930
C) 1921
D) 1918
E) 1927

CVPLAR; 1.C - 2.E - 3.B - 4.A - 5.D - 6.E - 7.C - 8.B - 9.A - 10.D - 11.B - 12.E - 13.C - 14.E - 15.A2. ÜNİTE SORULARI

1. I. insanın yetiştiği ortam
II. insanın yaşadığı zaman dilimi
III. karşılaştığı psiko-sosyal problemler
IV. muhatap olduğu insanlar
Yukarıda verilenlerden hangileri din anlayışının şekillenmesinde kilit rolü üstlenmektedir?
A) I ve III
B) I,II ve III
C) I,II,III ve IV
D) I,III ve IV
E) I ve II

2.Aşağıdakilerden hangisi ''nass''ları ifade eder?
A) din adamlarının açıklamalarını
B) kuran ayetleri ve hadisleri
C) tarihçilerin elde ettiği bulguları
D) sosyal ve siyasi olayları
E) mezhepleri ve kültürleri

3. I. insanın tabiatı
II. nassların tabiatı
III. farklı din, kültür ve medeniyetlerle olan etkileşimler
Yukarıda verilenlerden hangileri psiko-sosyal faktörlerdir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) yalnız III
E) I,II ve III

4.Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal faktörlerle ilgili yanlış bir ifadedir?
A) insan toplumla ilişkisi çerçevesinde kendisini inşa eden sosyal varlıktır.
B) içinde bulunduğu toplumsal gerçeklik, hakikat algısının şekillenmesinde birincil derecede işlev görür.
C) psiko-sosyal faktörler, temelde insanla ve insanın algılama biçimiyle ilişkili olan hususlardır.
D) insan tek başına bir varlıktır.
E) mezhepler insanın dini anlama ve yorumlama biçimlerinin zamanla kurumsallaşması üzerine kuruludur.

5.İslam dininin en temel iki kaynağı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve dogru verilmiştir?
A) kur'an ve sünnet
B) erdem ve fazilet
C) ahlak ve nefs
D) iyi niyet ve kötü niyet
E) fazilet ve ahlak

6.Önemli bir dini figür olmasının yanı sıra aynı zamanda mekke'yi bir ticaret ve kültür değişim merkezi haline getiren buluşma noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) kudüs
B) kufe
C) kabe
D) kahire
E) busra

7. I. yahudilik
II. hristiyanlık
III. mecusilik
IV. putpereslik
Yukarıdakilerden hangileri arap yarımadası'nda islamiyetten önce hakim olan inanma biçimlerindendir?
A) I,II ve IV
B) I,III ve IV
C) I,II ve III
D) II ve III
E) I,II,III ve IV

8.Hz. Muhammed'in ölümünden sonra halifelik seçimi için ilk girişimde bulunan kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A) ensar
B) haşimoğulları
C) abbasoğulları
D) ümeyyeoğulları
E) muhacirun

9.Hz. Osman kaç yıl halifelikte kalmıştır?
A) 10
B) 15
C) 17
D) 12
E) 23

10.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer'den sonra devlet başkanlığına gelecek kişinin seçimi için oluşturulan heyette yer almaz?
A) Hz. Osman
B) Hz. Talha
C) Hz. Zübeyr
D) Hz. Ali
E) Hz. Hasan

11. I. haricilik 
II. şiilik
III. mutezile
IV. mürcie
V. ismailiyye
Yukarıda verilen mezheplerden hangilerinin ortaya çıkışında ve görüşlerini oluşturmasında yabancı kültürlerden yapılan tercüme faaliyetleri etkili olmuştur?
A) II,IV ve V
B) III ve V
C) yalnız IV
D) I ve II
E) I,III ve V

12.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman'ın halifeliğine gösterilen tepkilerin nedenleri arasında yer almaz?
A) fetihlerin durması
B) devlet görevlerinde akrabalarını tercih etmesi
C) farklı kur'an nüshalarını yaktırması
D) Hz. Ömer'in katillerini bulmak için girişimde bulunmaması
E) bazı özel mülkiyetleri devlet arazisine dönüştürmesi

13.Müteşabihat olarak adlandırılan ayetlerin zahiri anlamlarına göre yorumlanması aşağıdaki mezheplerden hangisinin doğmasına yol açmıştır?
A) şia
B) ismailiyye
C) mücessime
D) mürcie
E) mutezile

14.Aşağıdakilerden hangisinde sıffın savaşının tarafları doğru olarak verilmiştir?
A) muaviye ve Hz. Ömer
B) amr b. el-as ve Hz. Osman
C) emeviler ve Hz. Ömer
D) abdullah b. sebe ve emeviler
E) muaviye ve Hz. Ali

15.Tahkim olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Ali'nin hakemi ebu musa el-eşari seçilmiştir.
B) muaviye'nin hakemi abdullah b. mülcem olmuştur.
C) taraflar, Hz. Osman'ın katillerinin bulunup derhal cezalandırılması konusunda anlaştılar.
D) muaviye'nin hakemi amr b. el-as anlaşma metnine sadık kalmamıştır.
E) Hz. Ali'nin hakemi anlaşmayı herkesin huzurunda dile getirmiştir.

CVPLAR; 1.C - 2.B - 3.E - 4.D - 5.A - 6.C - 7.E - 8.A - 9.D - 10.E - 11.B - 12.D - 13.C - 14.E - 15.B


3. ÜNİTE SORULARI

‎1. I. harûriyye 
II. vehbiyye 
III. mârika 
IV. muhakkime 
V. hâric 
Yukarıdakilerden hangileri hariciye mezhebi için kullanılan adlar arasında yer almaktadır? 
A) I ve V 
B) II ve III 
C) I,II ve IV 
D) II,III,IV ve V
E) I,II,III,IV ve V

2.Hariciler kendileri için daha çok hangi isimlendirmeyi kullanmışlardır?
A) marika
B) ehl-i şurat
C) haricun
D) vehbiyye
E) muhakkime

3.Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra hariciliğin ortaya çıktığı düşünülmektedir?
A) sıffın savaşı
B) nehrevan savaşı
C) bedir savaşı
D) uhud savaşı
E) hendek savaşı

4.Hariciler hangi bölgeleri istila ederek rüstemiler devleti'ni kurup burada hariciliğin ibadiyye kolunu oluşturmuşlardır?
A) kudaa-akabe
B) tebük-teyma
C) trablus-miknase-sicilmase
D) dımaşk-busra-tağlib
E) şeyban-hire

5.Aşağıdakilerden hangisi ilk harici fırkaların özellikleri arasında yer almaz?
A) kendi kanaatlerine katılmayanları, müslüman olsalar dahi kafir sayanlar; mal ve canlarını helal addederlerdi.
B) genellikle yeni müslüman olan kesimlerden gelmekteydiler.
C) devlet disiplinine uygun yaşamaya alışıktılar.
D) tek bilgi kaynakları kur'an-ı kerim'di.
E) günah işlemekten özenle sakınırlardı.

6.Aşağıdakilerden hangisi hariciligin ana fırkalarından değildir?
A) necedat
B) zeydiliyye
C) sufriyye
D) beyhessiye
E) acaride

7.Uman ibadiliği kaçıncı yüzyıldan itibaren genel olarak hakim aile ve veliaht sistemiyle yürüyen bir imamet şekline bürünmüştür?
A) 12. yüzyıl
B) 13. yüzyıl
C) 14. yüzyıl
D) 15. yüzyıl
E) 16. yüzyıl

8. I. ahirette şefaati inkar etmeleri 
II. Allah'ın sıfatlarının zatından ayrı olmadığını söylemeleri
III. imamın bazı istisnalar dışında seçim yoluyla başa geçirilmesini istemeleri
IV. Kur'an'ı mahluk kabul etmeleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ibadiler'in mutezile etkisinde kaldıklarını gösteren işaretler arasında yer almaktadır?
A) yalnız I
B) yalnız III
C) II ve IV
D) I,II ve IV
E) I,II,III ve IV

9. I. ekonomik problemler
II. emevilerin politik ve ekonomik siyaseti
III. emevi-haşimi çekişmesi
IV. harici zihniyeti
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mürcie mezhebinin ortaya çıkışında etkili olan sebepler arasında yer almaktadır?
A) yalnız I
B) yalnız IV
C) II ve IV
D) I,II ve III
E) I,II,III ve IV

10.Mürcielerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ilk mürcii fikirlerin oluşum dönemi abdullah b. ömer'in hayatının sonlarına doğru başlamıştır.
B) mürcie, büyük günah işleyen bir kimsenin mümin sayılıp sayılmayacagı hakkındaki tartışmaların çogaldıgı bir dönemde ortaya çıkmıştır.
C) mürcie, ameli imandan üstün görmüştür.
D) mürcie mensupları kendilerini daha çok ilme vermiştir.
E) mürcieler daha çok horasan ve maveraünnehir'de yürütülen fetih hareketlerine katılmışlardır.

11.Aşağıdakilerden hangisi ''günahın imana zarar vermediği tezini savunarak, büyük günah işleyene ümit veren ve onun hakkındaki nihai kararı Allah'a havale edip tehir edenler'' anlamında mezhebe ad olarak kullanılmıştır?
A) mürcie
B) haruriyye
C) mutezile
D) vehbiyye
E) sufriyye

12.Aşağıdakilerden hangisi yönetim, iman-kültür, kader meseleleri etrafında oluşan ilk mezhepler arasında yer almaz?
A) mutezile
B) mürcie
C) kaderiyye
D) hariciyye
E) selefiyye

13.Kaderiyye inançları el-cüheni'den sonra kim tarafından daha sistemli bir biçimde savunulmuştur?
A) şebib b. yezid eş-şeybani
B) mirdas b. udeyye
C) useme b. zeyd
D) vasıl b. ata
E) geylan ed-dımeşki

14.Aşağıdakilerden hangisi ''uzaklaşan, ayrılıp bir köşeye çekilen'' anlamındaki mezhep adıdır?
A) haricun
B) mürcie
C) batıniyye
D) mutezile
E) şia

15.Mutezile mensupları ''Allah şerri yaratmaz'' dedikleri için aşağıdakilerden hangileriyle adlandırılmıştır?
A) cehmiyye-vaidiyye
B) seneviyye-mecusiyye
C) muattıla-cehmiyye
D) kaderiyye-muattıla
E) ibadiyye-seneviyye

CVPLAR; 1.E - 2.B - 3.A - 4.C - 5.C - 6.B - 7.E - 8.D - 9.E - 10.C - 11.A - 12.E - 13.E - 14.D - 15.B


4. ÜNİTE SORULARI

‎1.Hz. Peygamber'in sahabenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüş ve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesimlere ne ad verilmektedir?
A) ehl-i adl 
B) ehl-i sünnet ve'l-cemâat 
C) ehl-i beyt 
D) ehlu'l-hak 
E) el-fırkatü's-seneviyye

‎2.Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnete verilen adlardan biri degildir?
A) ehl-i adl 
B) ehl-i hak 
C) ehl-i hüdâ 
D) ehl-i cemâat 
E) sevâd-ı a'zam

‎3.Aşağıdakilerden hangisi ehl-i sünnetin temel inançlarını oluşturan görüşlerden degildir?
A) Allah sayı yönünden degil, ortagı bulunmaması yönünden birdir. 
B) nebilerin mucizeleri haktır; velilerin kerametleri hak degildir. 
C) kıyamet ve hesap haktır. 
D) bir müminin, kafir olmamakla birlikte, fasık olması caizdir. 
E) peygamberlerin hepsi günahlardan, küfür ve çirkin fiillerden münezzehtir.

‎4. Aşağıdakilerden hangisi "ehl-i sünnet ve'l-cemaat" terkibi terimleşene kadar onun yerine kullanılan terimlerden degildir?
A) ashab-ı eser 
B) sünni 
C) ehl-i eser 
D) ehl-i adl 
E) ashab-ı hadis

‎5. I. tasdik 
II. keff 
III. sükut 
IV. imsak 
V. Takdis 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri selefiyye'nin, inanç esaslarını ortaya koymada takip ettikleri metodik prensipler arasında yer almaktadır?
A) yalnız II 
B) yalnız V 
C) I ve IV 
D) II,III ve V 
E) I,II,III,IV ve V 

‎6. Selefiligin siyasallaşması ve suud hanedanı nezdinde bir devlet mezhebine dönüşmesi kim tarafından saglanmıştır?
A) yahya ibn zekeriyyâ 
B) ibn teymiyye 
C) ibn abdülvahhab 
D) ibn kayyım el-cevziyye 
E) ibnül-vezir

‎7.Aşağıdakilerden hangisi gazzali'nin eserlerinden degildir?
A) tehâfütü'l-felâsife 
B) el-ibâne'an usûli'd-diyâne 
C) mihakkü'n-nazar 
D) el-iktisâd fi'l-itikâd 
E) makâsidü'l-felâsife

‎8.Aşağıdaki şahıslardan hangisi ehl-i sünnet çerçevesinde, hicaz bölgesinde medine halkının yaşayışıyla bütünleşen nebevi sünnetini esar alarak kendi ekolünü oluşturmuştur?
A) mâlik b. enes 
B) hasan el-basri 
C) ahmed b. hanbel 
D) ebû hanife 
E) ibn teymiyye 

‎9.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ehl-i sünnete verilen "sevâd-ı a'zam" ismi "çoğunluk müslümanlar" anlamında sünnilik için kullanılmıştır. 
B) eş'arilik, nakille aklı uzlaştırarak mu'tezile ve selefiyye arasında mutedil bir çizgide yer almıştır.
C) ebû bekir bâkıllâni cevher, araz ve aded kavramlarına dayanarak eş'ariyye'nin tabiat felsefesini geliştirmiştir. 
D) nesefi ailesi ebû'l-mu'in dışındaki mensuplarıyla selefiyye mezhebine hizmet etmiştir. 
E) mâtüridi, isabetli din anlayışının ancak ehl-i sünnet'in izledigi yöntemle belirlenecegini savunmuştur.

‎10. I. sıfâtiyye 
II. mücbire 
III. sevâdiyye 
IV. nâsıbiyye 
V. müşebbihe 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ehl-i sünnete muhalifleri tarafından verilen yergi isimleri arasında yer almaktadır?
A) yalnız II 
B) yalnız III 
C) II,III ve V 
D) I,II,IV ve V 
E) I,II,III,IV ve V

‎11.Selefiyye mezhebinin prensiplerinden olan "itikaden şüpheli meseleleri kalben düşünmekten dahi çekinmek" düşüncesi aşağıdaki terimlerden hangisiyle karşılanmaktadır?
A) keff 
B) takdis 
C) sükut 
D) imsak 
E) tasdik

‎12."Kitâbü't-tevhid" ve "te'vilâtü'l-Kur'an" adlı eserler kime aittir?
A) ebû mansur matüridi 
B) ebû hanife 
C) ebû'l-hasen el-eş'ari 
D) ahmed b. hanbel 
E) hasan el-basri 

‎13. I. selefilik 
II. eş'arilik 
III. mâtüridilik 
IV. haricilik 
V. mu'tezililik 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ashâb-ı rey ve kelâm mezhepleri arasında yer almaktadır?
A) yalnız I 
B) yalnız V 
C) II ve III 
D) I,IV ve V 
E) I,II,III ve V

‎14.Aşağıdaki şahıslardan hangisi hasan el-basri'den itibaren sistemleşmeye başlayan ehl-i sünnet akaidini temsil edenler arasında yer almaz?
A) ebû hanife 
B) ahmed b. hanbel 
C) mâlik b. enes 
D) muhammed b. idris eş-şâfii 
E) seyyid şerif cürcâni

‎15.Aşağıdakilerden hangisi eş'a-ri'nin yazıp imam berberhâri'ye sunduğu ve ahmed b. hanbel'in akidesini yansıtan eserdir?
A) el-luma 
B) el-ibâne an usûli'd-diyâne 
C) mihakkü'n-nazar 
D) el-iktisâd fi'l-i'tikâd 
E) miyârü'l-ilm

CVPLAR;‎ 1.B - 2.A - 3.B - 4.D - 5.E - 6.C - 7.B - 8.A - 9.D - 10.D - 11.A - 12.A - 13.C - 14.E - 15.B

5. ÜNİTE SORULARI

‎1.Hz. Ali lehindeki ilk hareket aşagıdakilerden hangisinin valiligi devrinde kufe'de ortaya çıktı?
A) velid b. ukbe 
B) selmân-ı fârisi 
C) ebû zer el-gıfâri 
D) ammâr b. yâsir 
E) mikdâd b. el-esved

‎2.Emeviler'den hüseyin'in intikamını almak için süleyman b. surâd el-huzâi tarafından başlatılan harekete ne ad verilir?
A) tevvabûn 
B) ğâli 
C) mehdi 
D) râfiziyye 
E) sebeiyye

3.Zeyd'in en önemli çalışması kabul edilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) eş-şifa
B) en-necat
C) el-mebde vel'-me'ad
D) el-işarat vet-tenbihat
E) el-mecmu

‎4.Aşağıdakilerden hangisi efdalın kavramını tanımlar?
A) en üstün ve en erdemli kişi demektir. 
B) bir toplumda aynı mesele etrafında teşekkül eden gruplardan (fırkalar) her birisine verilen isimdir. 
C) bitişme anlamına gelir. 
D) bazı sahabe ve tabiün fakihleriyle ebu hanife'ye göre yaş üzümden elde edilen içkiyi ifade eder. 
E) söz ve davranışa farklı bir anlam vermektir.

‎5.Aşağıdakilerden hangisi kötülük yapanları, günah işleyenleri cezalandıracağını söyleyen Allah'ın bu sözünde durmasıdır?
A) muhtesib 
B) va'id 
C) tevhid 
D) mefdûl 
E) mehdi

‎6.Hz. Osman devri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) yakınlarına ölçüyü aşan ihsanlarda bulunması 
B) yakınlarının yaptıkları yanlış işlere göz yumması 
C) ümeyye ailesine mensubiyeti dolayısıyla valilik ve memuriyetlere yakınlarını tayin etmesi 
D) yakınlarını kontrol etmesi 
E) emeviler'in idare ettikleri yerlerin ahalisine kötü davranması

‎7.Şiiliğin teşekkülü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) şiiliğin ibn sebe ile birlikte Hz. Osman döneminde başladıgı iddiası önemli sorunları içerir. 
B) ibn sebe'yle ilgili rivayetler birbirleriyle çekişkilidir. 
C) ilk dönemden itibaren ortaya çıkan bu gruplardan Hz. Ali'nin ilahlığını ve ölümsüzlügünü ileri süren sebeiyye'dir. 
D) şiiligin hz. Osman dönemindeki fitne olaylarına baglı olarak ortaya çıktığı görüşünde olanlar, daha çok ibn sebe meselesinden hareket etmektedirler. 
E) Hz. Ali'nin geç biatını sadece, eşi hz. Fatıma'nın ebû bekir'e olan kırgınlıgına baglayan alimlerin görüşlerine katılmak mümkündür.

‎8. I. zeydiyye 
II. ismâiliyye 
III. imâmiyye 
Yukarıda verilenlerden hangileri şia'nın günümüze kadar yaşayan büyük kolları arasında yer alır?
A) yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I,II ve III 
E) yalnız III

‎9.Zeydiyye'nin teşekkülü ve tarihçesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) emeviler'e şiddetle mukavemet eden zeyd ve taraftarları, hasımlarından yetmiş kadarını öldürmelerine ragmen maglup oldular. 
B) zeyd'i harekete geçiren en önemli husurlar, emevi-haşimi çekişmesi ve emevilerin kötü yönetimleridir. 
C) takiyyeye uyarak evinde oturan, siyasete karışmayan ve cihattan geri kalan kimse ise imam sayılır.
D) zeyd b. Ali'nin isyanı, başarısızlıkla neticelenmiş olmasına ragmen, zeydi fikirlerin oluşumu bakımından bazı önemli sonuçlar dogurmuştur. 
E) zeyd'e göre, imâmet şartlarını taşıyıp da imâmetini iddia eden kişinin, insanları kendisine tabi olmaya çagırması şarttır.

‎10.İyilik yapanları ödüllendireceğini vaat eden Allah'ın bu sözünden dönmemesine ne ad verilir?
A) tevhid 
B) el-vâd ve'l-vaid 
C) muhtesib 
D) nâtık 
E) mehdi

‎11.Aşağıdakilerden hangisi zeydiyye'nin imâmet anlayışı ile ilgili degildir? 
A) zeydiyye'yi imâmiyye ve diğer şii fırkalardan ayıran en önemli görüşü imâmet anlayışıdır. 
B) zeydiyye, ali'nin fatma'dan gelen evlâdından her kim olursa olsun, imâmet şartları kendisinde mevcut olan kimsenin imâmetini kabul eder. 
C) zeydiyye'ye göre hz. Peygamber, saglıgında isim vererek ve şahıs belirterek yerine bir iman tayin etmiştir. 
D) imamın sahip olması gereken özellikler bildirilmiştir. 
E) zeydiyye'ye göre imam, en küçük şüphelerden dahi kaçınmalıdır.

‎12.İmam olacak kişide mutlaka bulunması gereken iki önemli vasıf aşağıdakilerden hangisidir? 
A) takvâ ve ilim 
B) erdem ve fazilet 
C) hudûs ve nizam 
D) erdem ve nizam 
E) kudret ve fazilet

‎13.Dâisi ebû abdullah'tan kurdugu devleti teslim alarak "emirü'l-müminin" ve "mehdi" unvanlarıyla kısa zamanda hamiyetini pekiştiren kişi aşagıdakilerden hangisidir? 
A) mustansır 
B) nizâr 
C) ubeydullah 
D) kerim şah 
E) zeyd 

‎14. Şia terimi ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi dogru degildir? 
A) Hz. Ali, imâmette en fazla hak sahibi olandir. 
B) Hz. Ali, Peygamber'den sonra insanların en üstünüdür. 
C) imâmet Hz. Ali'den sonra ogullarına geçmektedir. 
D) Hz. Ali nass ve tayinle imam tayin edilmiştir. 
E) Hz. Ali, Osman'dan sonra halife olmalıdır.

‎15.Nizârilerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) mustansır'ın büyük oglu nizâr'ın imâmetini savundugu için nizâriyye ismiyle anılır. 
B) günümüze kadar devam eden mevcudu ve islam tarihindeki yeri itibariyle, ismâiliyye mezhebinin en önemli koludur. 
C) nizâri ismâilileri'ne, hindistan'da genellikle hocalar, nur şâhiler veya imam şahiler denilir. 
D) hasan ali şah, feth ali şah'ın kızı serv-i cihân begûm ile evlenip saraya intisap ettikten sonra, kendisine ağa han şeref unvanı verildi. 
E) hasan sabbah'ın kurdugu etrafa dehşet saçan terör teşkilatı tevvabûn adıyla anılır.

CVPLAR; 1.A - 2.A - 3.E - 4.A - 5.B - 6.D - 7.E - 8.D - 9.C - 10.B - 11.C - 12.A - 13.C - 14.E - 15.E

‎6.ÜNİTE SORULARI

‎1.Şia'nın doguş dönemi olarak adlandırılan bu devrede ortaya çıkan oluşumlara ne ad verilir? 
A) batıni hareketler 
B) ilk şii hareketleri 
C) ilk nusayri hareketler 
D) kadiriye hareketleri 
E) ilk kalenderi hareketleri

‎2.İmâmiyye şiası'nın teşekkülü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hz. Hüseyin'in ölümünden sonra siyasi istikamette oluşan şii temayüller, farklı istikametlerde gelişmeye başladı. 
B) Hz. Peygamber'in ölümünden sonra emevi-haşimi çizgisinde gelişen olaylar ve emeviler'in iktidara gelişi, imâmiyye'nin tarihinde ilk evreyi oluşturmaktadır. 
C) Hz. Peyga...mber'in fatıma soyundan gelenler, diger hâşimiler'den ayrılarak alioğulları cephesini oluşturdular. 
D) imâmiyye-isnâaşeriyye mezhebinin geliştigi siyasi ve fikri hareketliligin vuku bulması, hicri 290'lı yıllara kadar gecikmiştir. 
E) imâmete kimin geçecegi, genel temayül olarak, önceki imamın en layık olana vasiyet etmesinin dışında bir yolla tespit edilmiştir.

‎3.İmâmiyye günümüzde hangi devletin resmi mezhebidir? 
A) iran 
B) bahreyn 
C) suriye 
D) lübnan 
E) ırak

‎4.On iki imamın her birinin isimleriyle anıldıgı ilk rivayet, aşagıdakilerden hangisinin tefsir'inde yer alır?
A) hişam b. hakem 
B) muhammed b. el-hanefiyye 
C) ali b. Ibrahim el-kummi 
D) mugire b. said 
E) abdullah b. muaviye

‎5. I. ali b. ebi tâlib 
II. hasan b. ali 
III. hüseyin b. ali 
IV. ali b. hüseyin zeyne'l-abidin 
V. mugire b. said 
Yukarıda verilenlerden hangileri bahsedilen on iki imam arasında yer alır? 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) III ve IV 
D) I,II,III ve IV 
E) I,II,III,IV ve V

‎6.Lakabı eş-şehid olan kişi aşagıdakilerden hangisidir? 
A) ali b. ebi tâlib 
B) hüseyin b. ali 
C) ali er-rızâ b. mûsâ el-kâzım 
D) hasan el-askeri b. ali en-naki 
E) cafer es-sâdık b. muhammed el-bâkır

‎7.Gaybet-i sugrâ dönemi ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) sefir,nâib, yahut vekil diye adlandırılan görevliler, imamla toplum arasında irtibat kurmuşlardır.
B) imama gelen humus ve diger gelirleri imam adına toplayıp muhafaza etmişlerdir. 
C) insanların Allah'ın yolundan sapmaları sebebiyle Allah'ın onlara gazap edip huccetini aralarından çekip almasıdır. 
D) gaybetin şia için bir imtihan vesilesi olmasıdır. 
E) mehdi'yi, dört sefiri dahil herkesin gördügü ifade edilir.

‎8.Gaybet-i kübrâ dönemi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) imâmiyye şiası'na göre 328/940 yılından itibaren gaybet-i kübrâ başlamıştır. 
B) imâmiyye'ye göre, ulemânın imamın dolaylı temsilcisi olabilmesi için sadece iki ön şart gerekir. 
C) dört sefir hz. Ali soyundagelen kişilerdi. 
D) şia fıkhının kurucusu olarak tusi kabul edilir. 
E) şeyh müfid ve şerif murtazâ usûli ekolüne mensup kabul edilmişlerdir. 

‎9.Küleyni ve şeyh sadûk'un başını çektigi bir grup ulemâya, dini bilginin kaynagı olarak sadece imamların ahbârına dayandıkları, akla ve ictihada karşı çıkan bu kişilere ne ad verilir? 
A) ahbâri 
B) takiyye 
C) bedâ 
D) rec'at 
E) tevvabûn

‎10.Usûlilik ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) şii gelenek ve adetlerinin bir kısmı büveyhiler döneminde başlatılmıştır. 
B) tugrul bey'in bagdatı ele geçirmesiyle başlayan selçuklular dönemi, şia için bunalımlı bir devre olmuştur. 
C) kaçarlar döneminde, şii ulemâ, imamların vârisleri olma özelligini kaçar şâhıyla paylaştı. 
D) imâmiyye'nin en muteber saydıgı hadis külliyatı, itikad ve fıkha dair eserler, hep büveyhiler zamanında telif edilmeye başlandı. 
E) iran'da safeviler devletinin kurulmasıyla birlikte, devletin resmi mezhebi ilan edilen imâmiyye şiası, tarihte ilk kez resmi devlet destegine kavuşmuştur.

‎11. I. tevhid-i zât 
II. tevhid-i sıfât 
III. tevhid-i fiil 
IV. tevhid-i ibâdet 
Yukarıda verilenlerden hangileri imâmiyye'ye göre tevhid'in dayandıgı esaslar arasında yer alır? 
A) I ve II 
B) yalnız II 
C) II ve III 
D) I,II ve III 
E) I,II,III ve IV

‎12.On iki imam anlayışı aşagıdaki fırkalardan hangisine uymaz? 
A) keysâniyye 
B) isnâaşeriyye 
C) imâmiyye 
D) kâimiyye 
E) caferiyye

‎13.Tekrar dönülüp gelinen veya önceden bulunulan yere ne ad verilir? 
A) tevvabûn 
B) takiyye 
C) nübüvvet 
D) meâd 
E) tevhid

‎14.İmâmet ile ilgili aşagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) imâmiyye şiası'nda iman, usûl-i dinden olan imâmete inanmakla tamamlanabilir. 
B) imâmiyye'ye göre imamın liderligi dini ve dünyevi bakımdan peygamber'inkine benzerdir. 
C) imâmiyye'ye göre, hiçbir peygamber kendi bilginin gerçek vârisleri olan imamlar olmaksızın gönderilmemiştir. 
D) peygamber "kendisine vahyedilen" imam da "kendisine ilham edilen kişidir. 
E) imâmiyye, hz. Adem'in sulbünde, peygamber'in ve ehl-i beyt'in nurlarının bulundugunu ve bu nurun Hz. Muhammed vasıtasıyla Hz. Ebubekir ve sırasıyla diger imamlara geçtigini ifade eder.

‎15.Aşağıdakilerden hangisi bedâ kavramını ifade eder? 
A) bir işi yapmaya niyetlenmişken o işten vazgeçip başka bir işi yapmaya kalkışmak anlamlarına gelir. 
B) tekrar dönülüp gelinen veya önceden bulunulan yer demektir. 
C) daha az üstün ve daha az erdemli kişi demektir. 
D) Allah'ı birlemek demektir. 
E) kötülük yapanları, günah işleyenleri cezalandıracagını söyleyen Allah'ın bu sözünde durmasıdır.

CVPLAR; 1.B - 2.E - 3.A - 4.C - 5.D - 6.B - 7.E - 8.C - 9.A - 10.C - 11.E - 12.A - 13.D - 14.E - 15.AAlıntı:Ravzam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder