23 Aralık 2012 Pazar

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 1.-4-5-6 ÜNİTE SORULARI

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 1. ÜNİTE SORULARI

1-Kindi ve İbn Rüşd’ün alemin yaratılışı izahları, daha çok kelamcıların ...... ...... kavramına benzer. (yoktan yaratılış)

2-………. İbn sina ve İbn Tufeyl’in kurmayı denedikleri ‘’Doğu Hikmeti’’nin son aşamasıdır.(işrakilik)
3-İşrak kavramını ilk defa ortaya atan kimdir?
a-Farabi
b-Suhreverdi
4-İşrakilik hangisinin etkisinde kalmamıştır?
a-eflatunculuk
b-işrakilik
c-gazali
d-rivakiyye
e-meşşailik

5-İşrakilik gerçek taraftarlarını ve asıl hakimiyetini …….. da buldu. 
a-İran
b-Irak
6-Gazali hangi eserinde İbn Sina’yı tenkid etmiştir?
a-Makadisu’l felasife
b-Tehafüt el-Felasife
7-“Tek Tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmiştir” görüşü kime aittir?
a-David Hume
b-Tales
8-Tarih Felsefesi ve Sosyolojinin kurucusu kabul edilen kimdir?
a-İbn Tufeyl
b-İbn Haldun
9-İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği?
a-Hermes
b-Yunan-hellenestik
10-Müslüman düşünürlerin çoğuna göre Hermes kimdir?
a-Hz. Lokman
b-Hz. İdris
11-Hermes geleneğinin İslam düşüncesine tesiri birkaç yoldan olmuştur.Hangisi bunlardan değildir?
a-Sabilik
b-yunan-hellenistik
c-fars düşüncesi
d-gnostisizmi
e-zürdilik
12-bazı Dürzi yazarlara göre beklenen Mehdi….’dır.(Hermes)
13-İslam düşüncesinin en önemli yabancı kaynağını hangi düşünce teşkil eder?
a-iskenderiye
b-yunan-hellenistik
14-Sokrat öncesi filozoflar doğa felsefesiyle ilgilendikleri için kendilerine Fizikçiler adı verilir.hangisi bu fizikçilerden değildir?
a-tales
b-aristo
c-fisagor
d-empedokles

15-Abbasilerin ilk devrinde …….. mektebinde yetişen meşhur tabib aile Bahteyşu ailesidir.(Cündişapur)
16-Hermenötik öğretinin son temsilcisi sayılan mektep?
a-harran
b-nusaybin
c-urfa
17-Hz. Peygamber teyzesinin kocası Harise’yi tıp öğrenmesi için hangi mektebe göndermiştir?
a-harran
b-cündişapur
d-iskenderiye
18-Akli düşüncenin,özellikle felsefi ve bilimsel düşüncelerin gelişmesinde ilk ……….. halifelerinin büyük katkısı olmuştur?
a-emevi
b-abbasi

19--Vahiy ile aklın uzlaştırılabileceğini savunan düşünürlerden ilk akla gelenlerden değildir?
a-ibn sina
b-ibn rüşd
c-farabi
d-kindi

20-Yabancı eserlerin arapçaya tercümesi ilk kimin zamanında olmuştur?
a-Hz. Ömer
b-Hz. Osman

21-ilk sistematik tercüme faaliyeti kimin zamanında ve nerede başlamış?
a-Halife Me'mun,Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda
b- Halife Mut’asım ,Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda

22- Biruni'nin hind kültürü ile igili eseri? -Hint İncelemeleri(Tahkik Ma li'l-Hind)
23- Urfa Mektebinin açılış sebebi neydi?

a-Hıristiyanlaşan İranlılara Yunancayı ve Hıristiytanlığı öğretmek
b-Yahudileşen İranlılara Yunancayı ve Yahudiliği öğretmek

24-Farabi ve İbn Sina’yı Aristo’nun felsefesini bozmak, Eflatun ve Yeni-Eflatunculukla karıştırmakla suçlayan kimdir?
a-İbn Rüşd
b-Kindi
c-Gazzali
25-Suhreverdi’nin en temel me ta fizik kavramı …….. kavramıdır.(Nur)
26-3 meselede filozofları ‘küfürle’ itham etmiştir.
-Alemin kıdemi
-Allah’ın cüzileri bilmediği
-Dirilişin sadece ruhsak olacağı
Kimdir bu filozof?
a-İbn Haldun
b-İbn Sina
C-Kindi
d-Gazzali

27-Osmanlıda felsefi düşünce kimle başlamıştır?
a-fatih
b-kanuni
28-Hocazade’nin Tehafütül Felasife eserine şerh yazanlardan değildir?
a-Alaeddin Tusi
b-İbn Kemal
c-Muhyiddin Muhammed Karabaği
d-Amasyalı Müeyyezade
d-Yahya b. Ali Nev’i
29- Endülüste yetişen filozoflardan değildir? 
a-İbn Bacce
b-İbn Sina
c-İbn Tufeyl
d-İbn Rüşd
30- İslam Felsefesi tanımını ilk kullanan kimlerdir?
a-İslam filozofları
b-Oryantalistler
31- felsefe kime göre ruhun,ilim ve amelle terbiye edilmesidir.?
a-kindi
b-ibn Haldun
c-ibn rüşd
32- -Osmanlı zamanında Aristonun Fizik kitabını yunan aslından arapçaya çeviren bilgin kim?

a-Yanyalı Esad Hoca Efendi
b-İbrahim Kasapbaşızade


islam düşünce tarihi 1. ünite kodlaması

9- ilk dönem arapça tercüme faaliyetleri yapan meşhur mütercimler kimlerdir?

Kodlama: (sa-k-si- mu-m-osman)

Cevap:

– Sabit ibn Kurra (sabidir, bir rivayete öre sonra Müslüman olmuştur)

Oğlu Kura ibn sabit (Müslüman)

oğlu Sinan ibn sabit (Müslüman)

İbn Mukaffa (İranlı zerdüşlükten sonra İslam a geçmiştir)

Oğlu Muhammed

Osman el dımişki (Müslüman )

-------------------------------------------


16- İslam düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar kimlerdir?

Kodlama: (p-a-p-a-g-e)

Proclus
aristo (aristotales), 
plotinus,
alexandre d’afrodise,
galen
Eflatun (platon)

Papagei, Almanca papağan demek 
-----------------------------------------


23-Harran mektebi? 

Cevap:

Harran mektebi hermenötik geleneğinin son temsilcisidir. 

Harran mektebi;

Kodlama: (f-a-m-a)

Felsefe,

astronomi, 

matematik ve

astroloji

alanında faaliyet gösteriyordu.


--------------------------------------------------------


39- Meşşailerin neden sıralaması nasıldır?

Cevap:

Kodlama: (fail- şe-ma- gaye)

1- Fail neden 

2- Şekli(suri) neden 

3- Maddi neden 

4-gaye(ga’i) neden
16- İslam düşüncesine, eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar kimlerdir?

Kodlama: (g-a-p-a-p-e)


galen, 

alexandre d’afrodise,

proclus

Aristo (aristotales), 

Plotinus,

Eflatun (platon).


*çok anlamlı olmadı ama akılda bir kelime kalacak 
***********
Proclus
aristo (aristotales), 

plotinus,
alexandre d’afrodise,
galen
Eflatun (platon)İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 4. ÜNİTE SORULARI


Süleymaniye kütüphanesinde bulunan yazma mecmuasındaki kindinin eserleri ilk defa bütün halinde 

Abdulhadi Ebu Ride 

Resail el-Kindi el-Felsefiye adı altında yayınlamıştır.
a-doğru
b-yanlışRisale fi hududi’l-eşya ve rusumiha
adlı eseri kindi hangi alanda yazmıştır
a-felsefe
b-fizik


kindinin tercüme anlayışı nasıldı ?
a.doğrudan tercüme yapardı
b.yapılmış tercümeleri düzenlerdikitabül ibane kindinin hangi alandaki eseridir
a-psikoloji
b-felsefe
c-fizikKindiye göre matematik 4 disiplin içerir hangisi bunlardan değildir?
a-Aritmetik
v-Geometri
c-Astronomi
d-Müzik
e-Fizik
kindiye göre en şerefli ilim?
a-kelam-
b-**** fizikikinci muallim ismi verilen kişi kimdir

a-farabi
b-kindifarabinin müzik alanındaki eseri hangisidir

a-musik
b-musikal kebir


Dini bir telakkinin dışına çıkarak ahlakı bir felsefe problemi olarak tartışan ilk Meşşai filozofunun ....... olduğundan şüphe yoktur.

a-kindi
b-ibn sinaKindi **** fiziğin en temel problemlerinden biri olan Allah-alem ilişkisinin yorumunda Aristocu doktrinden tamamen ayrılarak,

bu meseleyi .......... doğrultusunda temellendirmeye çalışmıştır.
a-fizik ilkeleri
b-islam ilkeleri

İbn Sina ya göre nefs her insanın .......sözüyle ifade ettiği şeydir.
a-ben
b-birlik
Hangisi türk kökenli filozoftur?
a-Farabi
b-İbn Sina
c-Kindi
d-İbn tufeyl
e-İbn Bacce
Nefsin mahiyeti işlevleri arınmasının yol ve yöntemlerini İLK olarak belirleyen filozof?
a-Aristo
b-İbn Rüşd
c-Farabi
d-Kindi
e-Platon
Farabinin ilim tasnifi arasında yer almaz?
a-Dil
b-Matematik
c-Mantık
d-Fizik ve m e t a f i zi k
e-Bedevi ilimler
Hangisi Farabinin nübüvvet ile ilgili görüşlerinden etkilenenler arasında yer almaz?
a-St Thomas
b-Spinoza
c-İbn Meymun
d-Kindi 
Batıda 17.yy kadar etkili olan tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan el kanun fit -tıb kimin eseridir?
a-İbn Haldun
b-İbn Bacce
c-İbn Sina
d-Ebu bekir Razi
e-İbn Rüşd
El medinetul fazıla isimli eser kime aittir?
a-Farabi
b-İbn Rüşd
c-İbn Sina
d-Kindi
e-Platon
Farabi faziletleri 4 katagoriye ayırır hangisi bunlardan değildir?
a-İnsani
b-Fikri
c-Nazari
d-Ameli
e-Ahlaki
Kutsi akıl kavramı tanımı hangi filozofa aittir?
a-Spinoza
b-Descartes
c-İbn Sina
d-Farabi
e-Kindi

Sezgi ve düşünce özünde birdir.Peygamberlerin doğuştan getirdiğ bilgi ve yetenekleri sıradan insandan üstündür
Yukarıda görüşleri verilen filozof?
a-İbn Sina
b-İbn Rüşd
c-Farabi
d-İbn Haldun
e-Kindi

İbn Sinaya göre akıl çeşitleri arasında yer almaz?
a-Beyani
b-Meleke halinde
c müstefad akıl
d-Fiil halinde akıl
e-Bilkuvve akıl

Felsefenin temel konularında okuyucuya bilgi vermek için yazılmış ibn sinanın eseri hangisidir
a-hay b. yakzan
b-en necat

Uyunül’l – hikme kimin eseridir
a-farabi
b-ibn sina 

İnsanın her çeşit bilgiye ulaşabileceğini söyleyen .......Bilmenin zihnin soyutlama yapmasıyla başladığını belirterek bunu idrak terimiyle ifade eder.
a-farabi
b-ibn sina

El- Hikmetü’l – merikıyye kimin eseridir
a-farabi
b-ibn sina
c-kindi

Farabiye göre her insanın nihai hedefi ......olmaktır.
a-zengin
b-bilgili
c-mutlu

Felsefe alanında Farsça yazılmış ilk ansiklopedik eser ve yazarı kimdir
a-daniş name-i alai- ibn sina
b-daniş name-i alai- farabi

kime göre devlet iki şekildir ve( bunlar erdemli devlet ve erdemsiz devlet olarak ayrılır)
a-kindi
b-ibn sina
c-farabi

Farabi ve İbn Sinanın temsil ettiği sudur anlayışına tepkilerin zirvesinde .....bulunur?
a-Gazali
b-İbn Rüşd

Muallim sani(ikinci muallim) olarak tanınan filozof?
a-Farabi
b-Aristo
c-İbn Sina
d-KindiKimin biyografisini Ebu Ubeyd el-Cüzcani yazmıştır.
a-ibn sina
b-farabi
c-kindiİSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ 4. ÜNİTEDEN KODLAMALAR

Farabiye göre Siyaset ve Toplum felsefesi? 

El Medine tü’l fazıla (erdemli devlet) isimli meşhur eserinde ve diğer bazı eserlerinde öncelikle devletin menşei meselesi üzerinde durmuş ve devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında nasıl oluştuğu meselesinde kafa yormuştur.

Bu bağlamda 4 anlayış açığa çıkar:

(f-a-b-o)

1-Fıtrat teorisi

2-adalet teorisi

3-biyo organik teori

4-ontolojik teori

---------------------------------------

Farabinin ilimler tasnifi?

İhsanu’l-ulum eserinde her bir ilimin teorik ve pratik açıdan değerini belirterek eğitim ve öğretimdeki önemine işaret etmiştir. 

İlimleri 5 ana başlık altında toplar:

1 – Dil: Sarf, Nahiv.

2 – Mantık: Organondaki 8 kitap

3 – Matematik: 

(o-g-a-m-a-m)

optik,

geometri, 

aritmetik, 

müzik,

astronomi, 

mekanik
5. ÜNİTE SORULARI
hangisinin endülüsün felsefe geleneğinin en özgün örneklerini sunmasının nedeni olduğu söylenemez?

a-felsefi çalışşmalarında fiziği öncelemeleri
b-astronomi çalışmalarında dünya merkezli taasarımı tartışmaya açmaları
c-coğrafi olarak avrupada bulunmaları
d-ahlak ve siyaset konularına önem vermeleri 

hangisi baccenin nitelendirdiği akli yetkinliklerden değildir
a.nuzzar
b.cumhur
c.sueda
d.suradan insanlar
e.tasavvufçu
f.mutlu insanlar

tabiat ve matematiklsel bilimlerle uğraşan kimselerdir

a.sueda
b.cumhur
c.nuzzar
d.hiçbiri

ibni baccenin savunduğu teoridir

a.keşf ve müşahade yolu
b.teorik bilgilenme ve entellektüel yetkinleşme

hangisi endülüslü filozoflardan değildir
a-ibn rüşd
b-ibn haldun
c-ibn bacce
d-ibn tufeyl 

endülüslü filozoflar hangi felsefi etkileri ayıklamaya çalışmışlardır?
a-aristocu
b-yeni eflatuncu

hangisi ibn baccenin eserlerinden değildir

a.risaletül veda
b.tedbirül mütevahhid
c.ittisalül akl
d.kitabünnefs
e.faslul makal


endülüslü filozoflarda hangi konular ön planda değildir

a.akıl
b.ittisal
c.mutluluk
d.eğlence
e.siyasal yaşamla ilgili konular 


ibni baccenin felsefesinin temel konusu nedir
a.siyaset
b.akıl
c.insan ve insan mutluluğu


batı kültüründe avempace ismiyle tanınan filozof?
a-ibn rüşd
b-aristo
c-ibn bacce


devlet yönetiminde vezirlik yapmış, müzikte otorite kabul edilen ve kur'an hafızı olan endülüslü filozof kimdir?
a-ibn rüşd
b-ibn bacce 

batı islam dünyasında ilk yetişen filozof kimdir?
a-kindi
b-farabi
c-ibn bacce
d-ibn rüşd 


ibn bacce şerh yapma tarzında kimi model alır?

a-aristo
b-farabi
c-ibn rüşd 


ibn baccenin Aristocu plan üzerinde nefs ve güçlerini ele aldığı tamamlanmamış eseri aşağıdakilerden hangisidir?

a-fi'l gayreti'l insaniye
b-kitabünnefs ibn bacce temel yapısı ile insanı neye benzetir?

a-tabiata
b-kainata


ibn bacceye göre ,maddilik ile hiçbir ilgisi olmayan -kendi idrakinin bilincinde olan idrak hangisidir?

a-duygusal idrak
b-mantıksal idrak
c-akli idrak


erdemsiz toplumda yalnız başına kalan filozofun mutluluğa nasıl ulaşacağı hangi filozofun konu alanıdır

a.bacce
b.tufeyl
c.ibn rüşd 


aklın yetkinleşme sürecitemelini duyu verilerinde bulmaktadır
bu yönüyle baccenin bilgi kuramıkime benzemektedir

a.gazzali
b.aristocu
c.eflatuncu 


ahlak siyerdemli veya bozuk yönetim konularında bacce kime benziyor

a.ibn rüşd
b.farabi
c.gazali tabip ve fakihtir

a.ibn tufeyl
b.ibn bacce 


hak b.yakzanda eleştirdiği fililozoflardan değildir

a.ibn rüşd
b.bacce
c.farabi
d.ibn sina 


hak b.yakzanda salaman kimi temsil etmektedir

a.akledenleri
b.dinin zahirine bağlı geniş kitleleri


Aristo’nun felsefi doktrinine sadık kalarak eserlerini şerhettiğinden İslam aleminde ‘şarih’,

Latin dünyasında ‘commentator’ unvanıyla tanınmıştır.


a-farabi
b-ibn tufeyl
c-ibn rüşdaşağıdakilerden hangisi hem tabib hem de fakih değildir?
a-ibn rüşd
b-ibn bacce
c-ibn tufeyl 


ibn rüşdle ilgili hangisi yanlıştır

a.meşşai okulun son temsilcisi
b.filozof,fakih ve hekimdir
c.tasavvuf ehlidir
d.islam aleminde şarih olarak bilinir
e.fıkıhla ilgilenmiş
f.işbiliye ve kurtuba gibi ilim merkezlerinde kadılık yapmışakli mutluluğa akıl olmadan ulaşmayı imkansız gören ve bu konuda gazzaliyi eleştiren endülüslü filozof?

a-ibn tufeyl
b-ibn baccehangisi ibn rüşdün mukayeseli fıkıh kitabıdır

a.faslul makal
b.el keşf
c.bidayetül müctehidhangisi ibn rüşdün gazzalinin tehafütül felasifesine reddiye olarak yazdığı eserdir
a.elkeşf
b.faslul makal
c.tahafütü tehafütül felasife


ibn rüşdün küçük şerhlerinde görüşlerine daha yakın olduğu filozof

a-aristo
b-ibn bacce 

küçük şerhlerle ,orta şerhler arasında...vardır?
a.benzerlik
b.farklılıklafzi tefsir gibi olan şerh hangisidir?

a.küçük şerh
b.orta şerh
c.büyük şerh 


hangisi ibn rüşdün,çağdaş diye atıfta bulunduğu felsefecilerden değildir?

a-farabi
b-ibn sina
c-ibn bacce
d-ibn tufeyl 


ibn rüşd hangi aristo felsefesinin temel kavramlarını analiz eder

a.kuvve,nefs,ilk madde,suret
b.keşf,müşahade
c.yalnız adam ,mütavahhid 


ibn rüşde göre nefsin akli kısmının kendisiyle özdeşleştirdiği erdem hangisidir?

a-şecaat
b-hikmet
c-iffet 


din ve felsefe ilişkisini incelediği eser hangisidir

a.el keşf
b.faslul makalinsan için4 tür mükemmellik,erdem kategorisi vardır,hangisi zirveyi oluşturan yetkinliktir

a.ameli
b.ahlaki
c.nazari
d.teorik yetkinlik


ibn rüşde göre siyasi organizasyon ......ibn baccedende bu konuda ayrılır...

a.serbest olmalıdır.
b.mecburidir. 


ibn rüşde göre felsefe ve din nasıl bir ikilidir?

a.zıt fikirli
b.süt kardeş gibi.


İbn Rüşd ün Kudema olarak adlandırdığı Aristo sonrası İki önemli kaynağı?

a-Themıstus-Aleksander
b-Thephrastus-Ebul ferec


İbn Rüşdün şerh tekniklerinden değildir?
a-Kavramsal analiz
b-Aristo sonrası tarihsel birikimin analizi
c-Sistematik eleştiri
d-Meşriki hikmeti elde etmede manevi tecrübe
e-Problemler ve kavramlar üzerinde sistem içi vurguların değiştirlmesi


İbn Bacce felsefi alanda takib ettiği ve model olduğu filozoflar sırasıyla hangisidir?
a-İbn Rüşd-Farabi
b-Farabi-İbn Rüşd
c-İbn Bacce-Farabiİnsanın en yüksek ve yetkin boyutu..... en emel fiili....


a-Akıl-tümel kavramlar
b-Mutluluk-Duyusal kavramlar


Mutasavvıfların önerdiği mutluluk yollarından değildir?
a-Keşf
b-Müşahede
c-Zevk
d-Müstefad Akıl


Erdemsiz toplumda erdemli yaşamaya çalışan kişi İbn Bacce hangis isimlerle adlandırmamıştır?

a-Mütevahhid
b-Yalnız adam
c-Ayrık otu
d-Nevabıt
e-MutasavvıfMuvahhidlerin eylemleri nasıl isimlendirilir?

a-Tıbbun nufüs
b-Nefis Terbiyesi
c-Bencillikİbn Tufeylin felsefe anlayışı?

a-Meşrikilik
b-Meşşailik
c-İşrakilikLatin dünyasında Awempace lakabı ile tanınır, müzikte otoritedir,Hafızdır?

a-İbn Sina
b-İbn Bacce
c-İbn Rüşdİbn Bacce e göre Yetkinlik bakımında en düşük seviyede olan akli yetkinlik?

a-Cumhur
b-Nüzzar
c-Süeda

Doğuda Şarih ünvanı,Batıda Commentator olarak tanınır 

a-İbn Sina
b-İbn Rüşd
c-İbn Bacceİbn Rüşd ün küçük şerhlerinden hazf ve asıl metni atlayarak hazırladığı örnek kitabı?

a-Kitabun nefs
b-es-Simaut -tabiibn rüşd fıkıhla felsefe arasında benzerlik olduğunu neye dayandırarak savunur


cevap: Kuranda Tevile teşvik olması 


hem de ''ey basiret sahipleri ibret alın ''ayetini baz alır
ibn rüşdün açıkca eleştirdiklerinden değildir?

a.çağdaşlar
b.yunan filozoflar
c.aristo
d.ibn sina 


6. ÜNİTE SORULARI

cemaleddin afgani kiminle birlikte Müslümanları batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen El-Urvet’ul Vüska’yı çıkardı.

a-muhammed abduh
b-muhammed ikbal
“Yaşayanlara Çağrı“ isimli eser kimindir

a-muhammed abduh
b-roger garaudy
kimin En önemli eseri materyalistlere karşı yazdığı er-Redd ala’d Dehriyyun adlı kitabıdır.


a-babanzade ahmet naim
b-cemaleddin afgani
Muhammed İkbal’e şiir, mistisizm alanlarında en büyük etkiyi ................’nin yaptığı görülür. 

a-mevlana Celaleddin-i Rumi
b-ahmet fakih
c-sultan veled
Sorbanne’de felsefe alanında doktora çalışması yapan ilk Türk öğrenci olan kimdir

a-mehmet akif
b-nurettin topçu
*................'nin dini fikirleri akılcı ve bilimseldir. 
Açıklamalarında akli ve nakli delilleri birlikte kullanır.
*Rumca, Arapça, Fransızca, Rusça bilmesi sayesinde hem Yunan felsefesini ve İslam felsefesini hem de Batı felsefesini kaynaklarından tetkik etmiştir.

a-nurettin topçu
b-ismail hakkı İzmirli
kimin İslamcı düşünceye geçişi Muallim Naci vasıtasıyla olmuştur

a-mehmet akif ersoy
b-nurettin topçu
c-ismail hakkı izmirli
*İslam Milletinin içine düştüğü problemleri şöyle sıralar;
teknik yetersizlik, 
ilerlemeye ayak uydurmama, 
gevşeklik ve tembellik, 
ilme gereken önemin verilmemesi, 
kardeşlik ve dayanışmanın bozulması, 
idarecilerin yetersizliği, 
iktidar ihtirası, 
batı taklitçiliği. 
Bütün bunlara çözüm ise İslam ilkelerine sarılmaktır.

yukarıda kimden bahsedilmiştir?

a-ismail hakkı izmirli
b-muhammed abduh
c-babanzade ahmed naim
................, fakirlere maddi-manevi yardım yapmak ve

eğitim seviyelerini yükseltmek amacıyla ‘Müslüman Hayır Severler’ cemiyetinin kurucularındandır. 

‘Arapça Eserleri Canlandırma Cemiyeti’ isimli bir de dernek kurmuştur.

a-nurettin topçu 
b-muhammed abduh
kimin manevi mürşitliği sosyolog ve islahatçı Muhammed Abduh’un aktif bir insan olmasını sağlamıştır

a-cemaleddin afgani
b-mehmet akif

kim akli delillerin imanı zayıflatmayıp aksine güçlendireceğine ve düşünme sanatı ve bilimi olan mantığın değerini tam olarak kavramanın İslam kelamı için zorunlu olduğuna dikkat çekmiştir.

a-muhammed abduh
b-elmalılı hamdi yazır


.............'a göre en önemli mesele Kuran’ın lafzî anlamında takılıp kalmayıp, özünü ve genel anlamını açıklamak olduğundan, 

Kuran’ı tamamıyla filoloji ve gramer açısından ele alan pek çok Kur’an tefsirinin bomboş şeyler olduklarını başından itibaren ortaya koymaya çalışmıştır.

a-cemaleddin afgani
b-muhammed abduh

aşağıdakilerden hangisi mehmet Akif’in Düşünsel manada etkilendiği şahıslardan değildir

a-ismail hakkı izmirli
b-Cemaleddin Afgani, 
c-Abdurreşid İbrahim
d-Muhammed Abduh 

kim musikiye de aşinadır. Sanatçı kişiliği daha çok hattatlığında ortaya çıkar.

a-nurettin topçu
b-elmalılı hamdi yazır

1922 yılında ''tulu-i islam ''adlı eserinde türklerin kurtuluş mücadelesini islamın şahlanışı olarak ele alan islam düşünürü kimdir?
a-cemaleddin afgani
b-muhammed abduh
c- muhammed ikbal

"İslam’da Dava-yı Kavmiyyet" adlı eser kimindir

a-babanzade ahmed naim
b-roger garaudy


ingilizlerin sömürgesi altındaki müslüman topraklara girmesini yasakladığı islam düşünürü kimdir?
a-muhammed abduh
b-muhammed ikbal
c-cemaleddin afganisırat-ı müstakım dergisinde yazdığı yazılarla afganiyi savunan islam düşünürü kimdir?
a-babanzada ahmed naim
b-mehmet Akif
c-izmirli ismail hakkı


celaleddin afganinin çıkardığı, ingilizlerin mısır-hindistan da yasakladığı derginin adı nedir?
a-sırat-ı müstakım
b-el urvet el vusga
c-sebilür Reşad


batılıların 'politik pan islamizm kahramanı ilan ettikleri islam düşünürü kimdir?
a-muhammed ikbal
b-cemaleddin afgani


müslüman hayırseverleer cemiyeti-arabca eserleri canlandırma cemiyetinin kurucusu mısırlı islam düşünürü?
a-muhammed ikbal
b-muhammed abduh


doğrudan doğruya iletişimin insanları harekete geçireceğini düşünen batılı ve doğulu filozoflar hangi s-şıkta doğru olarak verilmiştir*
a-aristo-ibn rüşd
b-aristo-kindi
c-eflatun-muhammed abduh
d-aristo-muhammed ikbal
e-eflatun-muhammed ikbal

dinin çağrı yolunu akıl olarak gören;ilim ile dini bir bütün olarak gören çağdaş islam düşünürü kimdir*
a-elmalılı hamdi yazır
b-mehmet akif
c-izmirli ismail hakkı
d-bursalı ismail hakkı

TBMMNİN kararı ile hadis tercumesi ile vazifelendirilen islam düşünurüm 
a-elmalılı hamdi
b-babanzade ahmed
c-iimail hallı izmiri

aşağıdaki islam düşünürlerinden hangisi 1. dönem TBMM milletvekilliği yapmamıştır?
a-mehmet akif ersoy
b-izmirli ismail hakkı
c-elmalılı hamdi yazır

görevi olmadığı halde II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için hall fetvasını yazan islam düşünürü kimdir?
a-ismail hakkı bursevi
b-elmalılı hamdi yazır
c-ismail hakkı İzmirli
kim çalışmalarını daha verimli hale getirebilmek için UNESCO’ya bağlı Medeniyetlerin Diyalogu için Milletlerarası Enstitü’yü kurdu.

a-nurettin topçu
b-babanzade ahmed naim
c-roger garaudy
"esra-hodi" kimin eseridir

a-muhammed ikbal
b-muhammed abduh

6. ÜNİTE BAZI KODLAMALAR


*Nurettin Topçu’nun düşüncelerinin başlıca boyutlarından biri, 

Kodlama: (on-son-no)

Blondel, 

Bergson ve 

Massigno’nun yorumlarıyla değerlendirdiği ve 

esas olarak 

Kodlama: (a-h-me-y)

Abdülaziz Bekkine, 

Hallacı Mansur, 

Mevlana

Yunus Emre 

tefsiri etrafında şekillenmiş olan tasavvufi birikimdir.

-------------------------------------


NURETTİN TOPÇU’NUN ESERLERİ; 

Kodlama: (i-d-d-i-a- yar-a-m-berg- büyük-isyan)

İslam ve İnsan, 

Düşünen Adam Aranızda,

Devlet ve Demokrasi,

İradenin Davası, 

Ahlak Nizamı,

Yarınki Türkiye,

Amerikan Mektupları,

Mehmet Akif, 

Bergson, 

Büyük Fetih, 

İsyan Ahlakı,


-------------------------------

ELMALILI HAMDİ YAZIR’IN ESERLERİ;

Kodlama: (h-i-m-met-i)


Hak Dini Kuran Dili, 

İrşadu’l Ahlaf fi Ahkami’l Evkaf, 

Hz. Muhammed’in Dini İslam,

Meta lib ve Mezahib,

İstintaci ve İstikrai Mantık.

----------------------------


Mehmet Akif’in Düşünsel manada etkilendiği şahıslar;

kodlama: (c-a-m)

Cemaleddin Afgani, 

Abdurreşid İbrahim

Muhammed Abduh 
SADECE ALLAH RAZI OLSUN DEMENİZ YETERLİ HAZIRLAYAN ARKADAŞLARIN EMEĞİNE SAĞLIK...

1 yorum: