23 Aralık 2012 Pazar

Günümüz Fıkıh Promlemleri Soru Cevap 1-6 Ünite

1.ünite soruları

1....................... akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur.

a.icma
b.din
c.tavsiye

2.............................;”Fakih’in Şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarfetmesi “

a.şeriat
b.icma
c.ictihat

İslam’ın bir taraftan özünü safiyetini koruyup diğer taraftan durmadan değişen hayat realitesine uyum sağlama zorunluluğu ve yeteneği onun bazı hükümlerinde zamana çevreye ve şartlara göre nispi bir değişme olup olmayacağı meselesini gündeme getirmiştir.Bu konu klasik fıkıhta .................................


a.ahkamın tegayyürü
b.edillei şeriyye
c.hiçbiri

3.Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur.

yukardaki tanımı kimler yapmıştır
a-oryantalistler
b-islam bilginleri

4.Fıkhın Değişme İle Bağdaşmaz Gözüken Özellikleri

a.evrensel olması
b.ilahi olması

5.din sözcüğünün kökeninde............ve ........diğeri....ve......şeklinde zıt yönlü iki anlamı vardır
hakimiyet-mülkiyet;itaat-boyun eğme
6.içtihad unsurlarındandır
a.naslar
b.sosyoloji unsurcakli çıkarımlar
d.hepsi


7.imam azamın inanç konularını ele alan eseri

a-fetavayi hindiyye
b-fıkhul ekber

8.fıkhi hükümlerin değişmesi demek,hükmün nesih veya iptali anlamında olup 

eski şartlar yerine gelsede hükmü yürürlüğe girmez

bu tanım doğrumu yanlışmı

"hükmü yürürlüğe girer" nasların hükmü zaruret halinde değişir.

9.hangi hükmün en temel özellikleri kesin nassa dayanmış olması dinin aslına dahil olması kıyasa konu olmaması ve özü itibariyle değişime kapalı olmasıdır?

a-Taabbudi 
b-talili


10.aşağıdakilerden hangisi fıkhın alanlarından değildir?
a-ibadat
b-ukubat
c-muamelat
d-fetevat

11.Fıkhın Değişmeye Açık Olduğunu Gösteren Özelliklerinden değildir?

a.İslam Dininin Evrenselliği
b..Hükümlerin Esnekliği
c..İslamın Kemale Ermiş Olması
12.Hükümlerin taabbüdi talili uygulamasını kabul etmeyen mezhep

a-Zahiriler
b-Hanefiler
c-Şafiler
d-Malikiler

13.her peygamber yanlızca kendi kavmine gönderilmişken,ben bütün insanlara gönderildim

peygamberimizin bu sözleri,fıkhın değişime elverişli olduğunu gösteren hangi özelliktir

a.is.dinin evrensel olması
b.islamın kemale ermiş olması

14.Taabud sahasını en geniş tutan mezhep?
a-Zahiriler
b-Hanefiler
c-Şafiler
d-Malikiler

15.Fıkıh usulu açısından muamelatla ilgili konular..........dır
a-Taabbudi
b Talili
boşluğa hangisi gelmelidir?


16.hakkında şeri bir hüküm verilmesi gereken mesele ve olayları ifade etmek üzere kullanılan kelime

a-nevazil
b-mevali


17.fıkıhta hükümlerin esnekliğini sağlayan en önemli prensipler hangileridir

a.icma kıyas
b.kolaylık ,zaruret prensipleri

18.miktarla ilgili hükümlere ne denir?
a-mükedderat
b-mirtarat

19.Hanefilerde nevazil görüşlerini toplayan ve günümüze ulaşan ilk eser Ebu’l-Leys es-Semerkandi’nin Kitabun Nevazil adlı eseridir

bu bilgi doğru mudur

a-doğru
b-yanlış

20.kıyas için gerekli olan hükümlerdir
a-taabbudi-talili hükümler
b-sahabe kavli

21.kıyas ve ictihatın en çok kullanıldığı alan?
a-muamelet
b-ibadat

22.nevazil kelimesini en çok hangi mez.kullanmıştır?

a.hanefiler
b.malikiler


23.Hanefi mezhep görüşleri bilgi ve değeri bakımından 3 gruba ayrılır hangisi bunlardan değildir?
a-Usul meseleleri
b-Nevadir meseleleri
c-Vesail
d-Nevazil


24.hanefi mezhebinde görüşler bilgi ve delil açısından 3 e ayrılır

1.usul meseleleri
1nevazil görüşleri
3.........nevadir......siz söyleyin
25.günümz fıkıh problemlerinin çözümünde daha çok hangi yaklaşıma başvurulur?

a-gelenekselci taklitçi yaklaşım
b-yeni selefeci yaklaşım
c-akademik yaklaşımlar

26.miras ,iddet ,zekat ...............................ilgilidir

ibadetler
mukadderat

27.i.azam ve öğrencilerini kapsayan döneme ne denir?
a-selef
b-ictihat

28.İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi kaç yılında İslam Konferansı Teşkilatına bağlı olarak kurulmuştur.
a-1980
b-1982
c-1983
29.hanefilerde nevazil kelimesi yerine kullanılan vakıat,havadis kelimelerinin anlamı nedir

a.sonradan ve aniden meydana gelen
b. sonradan ve aniden meydana gelemeyen

30.hanefi mezhebinin en güvenilir kabul edilen kaynakları
a- nevadir eserleri
b-usul eserleri

31.alış veriş ,evlenme ,boşanma...........................
a.tahsiniyat
b.zaruriyyat
c.haciyat
32.Fıhhul ekaliyat fıkhul cahiliyat isimleri ile anılan fıkıh alanı hangi topluluğa ait dini meselelere çözüm arar?
a-Müslümanlar
b-Gayri müslimler
c-Gayri müslim ülkede yaşayan müslümanlar
33.sonraki nesillere güvenilir raviler tarafından tevatür ve şöhret yoluylaaktarılmıştır.
a.zahirür rivaye
b.zahirür kinaye


34.bilgi ve görüş bakımından hanefi mezhebinin delillerinden değildir
a-nevazil görüşler
b-zahirur rivaye
c-nevadir meseleler
d-sahabe kaavli

35...............................çağdaş fıkıh meselesi anlamında değildir
a.kadaya müstecele
b.fetava musırra
c.mecmun nevazil vel havadis

36.akıl ve bilim ışığında güncel meseleler çözülmeli,tarihsel olan evrensel olamaz
hangi yaklaşımın düşünce yapısıdır?
a.modernist
b.selefçi yaklaşım

37.Mısır’da Ezher’e Bağlı İslam araştırmaları akademisi kaç yılında kurulmuştur?
a-1960
b-1961

38.giyinme temizlik yeme içme ............................ 
tahsiniyat ,zaruriyat, haciyat

39.Avrupa’daki Müslümanların dini ihtiyaç ve problemlerine çözüm üretmek üzere kurulmuş merkezi İrlanda’nın Dublin kentinde olan kurula veirlen ad nedir
a-avrupa fetva ve araştırma kurulu(ECFR)
b-islam araştırmaları akademisi


40.başkanlığını yusuf el kardavinin yaptığı kurul hangisidir
a.avrupa fetva ve araştırma kurulu
b.is.konferansı teşkilatı

41.hangisi günümü güncel meseleleriyle ilgili eser vermemiştir?

a.reşit rıza
b.şerbasi
c.hayrattin karaman
d.faruk beşer
e.mustafa döngeloğlu

42..................MAKASID ....... bizatihi amaçlanan iş ve işlemlerle hükümler......VESAİL.................bi zatihi amaçlanmış olmayıp başka hükümlerin tam gerçekleştirme aracı kılnmış hükümler


43.islamda bütün dini düzenlemelerin temel amacı insanlar için fayda sağlamak,onları zarardan korumak,dünyayı 
şerlerden temizlemektir,bu açıklamanın anlamı nedir

a.maslahatların temin edilmesi
b.mefsedetlerin giderilmesi her ikiside

44.en çok başvurulan fıkıh kuralı nedir?
eşyada asl olan ibahadır
45.5 temel değerin korunması zaruiyyat tır bunlar nelerdir?
mal ,can ,akıl, din, nesil


46.öncelikli değer ve hükümlerden hangisi tahsiniyyata örnektir*

a.alışveriş,kiralama
b.temizlik,yeme içme
47.alimlerin şeri ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmeleri için çaba sarfetmeleri"
a-icma
b-kıyas
c-ictihad
d-istihsan
e-müctehid


48.Terimlerden hangisi yeni ortaya çıkan meseleleri ifade etmek üzere kullanılmaz?
a-vakıat
b-nevadir
c-feteva
d-nevazil
e-havadis

49.aşağıdakilerden hangisi şeri hükümlerden değildir?
a-farz
b-vacip
c-mekruh
d-fasid
e-ifta

50.aşağıdakilerden hangisi taabbudi hükümlerden değildir?
a-oruç keffareti
b-namazların rekatları
c-içkinin hramlığı
d-hırsızlık cezası
e-kira sözleşmesi

51.eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
a.sadrüşşehid,vakıat
b.keşşi,mecmuun nevazil vel hayadis
c.natıfi,vakıat
d.şatıbi,ezzühre vennecat

1-Din sözcüğünün kökeninde iki anlam vardır.hangisi bunlardan değildir?
a-hakimiyet ve mülkiyet
b-uluhiyyet ve ubudiyet
c-itaat ve boyun eğme


2-ibadet, ahlak ve muamelat dinin hangi boyutundadır?
a-davranış
b-inanç


3-bir veya birden fazla nassı gerektiğinde metin dışı unsurları da dikkate alarak kendi iç bütünlüğü ve birbirleriyle ilişkisi bağlamında anlama ve yorumlama faaliyetinin adıdır?
a-din
b-fıkıh
c-ictihat


4-fıkıh ‘kişinin hak ve vecibelerini bilmesidir’ diyen alim?
a-ebu Hanife
b-imam şafi


5-Ebu Hanife el-Fıkhu’l Ekber adlı eserinde hangi konuları ele almıştır?
a-inanç
b-ibadet
c-muamelat


6-günlük hayattaki bütün haram ve helaller Fıkıhta hangi başlık altında incelenir?
a-ibadet
b-muamelat
c-ukubat


7-toplum hayatında işlenen bütün suç ve cezalar Fıkıhta hangi başlık altında incelenir?
a-ibadet
b-muamelat
c-ukubat


8-fakihin şer’i ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarfetmesi?
a-içtihad
b-fıkıh


9-hangisi ictihadın unsurlarından değildir?
a-psikolojik unsur
b-sosyolojik unsur
c-akli çıkarım
d-ilahi iradenin tecelli ettiği naslar


10-İslam’ın bir taraftan özünü ve sayfiyetini koruyup diğer taraftan durmadan değişen hayat realitesine uyum sağlama zorunluluğu ve yeteneği onun bazı hükümlerinde zamana,çevreye ve şartlara göre nısbi bir değişme olup olmayacağı meselesini gündeme getirmiştir.bu konu klasik fıkıhta ……….. ……… adı altında ele alınmıştır. ‘’ahkamın tağayyürü’’


11-Din tamamlanmış olup onun hükümlerine eklemeler yapmak veya mevcut hükümleri başkaları ile değiştirmek İslam’ın hangi özelliğine uymaz?
a-islamın kemale ermiş olması
b-dini hükümlerin ilahi nitelikli oluşu


12-Dinin kemale ermiş olmasının yeni içtihatlara engel olmadığını düşünen düşünür?
a-Şatibi
b-Kurtubi


13-hükümlerin esnekliğini sağlayan araçlardan değildir?
a-kolaylaştırma
b-ruhsat
c-zaruret


14-dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur eden durum?
a-zaruret
b-kolaylaştırma


15-Hangi hükümlerde değişiklik meydana gelebilir?
a-iman
b-ahlak
c-ukubat
d-ibadet


16-fıkıh ve fıkıh usulü eserlerde, gerekçesi akılla kavranlamayan, dolayısıyla kıyas ve içtihada konu olmayan hükümler?
a-taabbüdi
b-talili


17-hükümlerin taabbüdi ve talili şeklinde ayrılmasını hangi mezhep kabul etmez?
a-hanefi
b-mürcie
c-zahiri
d-şia


18-cezalarla ilgili hükümler taabbüdi değildir’ görüşü kime aittir?
a-gazali
b-şatibi


19-3 mezhep içerisinde taabbud sahasını en geniş tutan mezhep?
a-şafii
b-hanefi
d-maliki


20-taabbud özelliğini hemen hemen bütün hükümlere yayarlar?
a-hanefiler
b-zahiriler


21-taabüdi hükümler kapsamına girer?
a-inançla ilgili hükümler
b-ibadetlerle ilgili hükümler
c-muamelatla ilgili hükümler


22-hangisi mukadderata örnek sayılamaz?
a-miras payları
b-teravih namazının cemaatle kılınması
c-hadler
d-idder günleri


23-Bir şeyi helal ve haram kılma yetkisi kime aittir?
a-Allah
b-Hz. Muhammed 


24-kıyas ve içtihadın en fazla işletildiği alan?
a-muamelat
b-ibadet
c-ahlak


25-her şeyin tarihe göre değiştiği ve tarihsel olanın evrensel olamayacağı temel düşüncesine dayanan yaklaşım?
a-modernist yaklaşımlar
b-geleneksel yaklaşımlar


26-klasik fıkıh birikimi ve geleneğini büyük ölçüde yok sayan veya reddeden yaklaşım?
a-yeni selefici yaklaşımlar
b-akademik yaklaşımlar


27-mısır’da ezher’e bağlı İslam arştırmları akademisi kaç yılında kurulmuştur?
a-1976
b-1961
c-1983


28-Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi nerede ve ne zaman kurulmuştur?
a-mekke-1976
b-medine-1976


29- Fıkhın Değişmeye Açık Olduğunu Gösteren Özelliklerinden değildir?

a.İslam Dininin Evrenselliği
b..Hükümlerin Esnekliği
c..İslamın Kemale Ermiş Olması


30- günümz fıkıh problemlerinin çözümünde daha çok hangi yaklaşıma başvurulur?

a-gelenekselci taklitçi yaklaşım
b-yeni selefeci yaklaşım
c-akademik yaklaşımlar


31- İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi kaç yılında İslam Konferansı Teşkilatına bağlı olarak kurulmuştur.?

a-1980
b-1982
c-1983


32-hakkında şeribir hüküm verilmesi gereken mesele ve olayları ifade etmek üzere kullanılan kelime

a-nevazil
b-mevali


33-Avrupa’daki Müslümanların dini ihtiyaç ve problemlerine çözüm üretmek üzere kurulmuş merkezi İrlanda’nın Dublin kentinde olan kurula veirlen ad nedir?

a-avrupa fetva ve araştırma kurulu(ECFR)
b-islam araştırmaları akademisi
2. ÜNİTE SORULARI

hastalığı cem yapma sebebi olarak görüp, bu konuda hastalığın sınırlarını oldukça geniş tutmuşlardır?
a.hanefiler
b.hanbeliler
c.malikiler

kendini tutma, engel olma anlamlarına gelir
a.sıyam
b.sevap


tavaf sırasında abdestli olmaya gerek yoktur

a.ibn teymiyye
b.maliki


hangisi udhiyeyle ilgili doğru bilgidir

a.vakitle bağlantılı olması
b.kuşluk vaktinde kesilen hayvanı veya eylem için kullanılmış
c.hepsizekat olarak verilen malın zekat alanın mülkiyetine geçmesi lazım diyen mezhep hangisidir?

a.hanbeli 
b.hanefi
Aşağıdakilerden hangisinde şafiilere göre cem etmenin caiz olduğu yerler doğru sıralanmıştır?

a-arafat-müzdelife-yolculuk-yağmur
b-arafat-müzdelif-yağmur-hastalık


3. ÜNİTE SORULARIMaslahat gereği aynı mecliste 3 boşamayı 3 boşama olarak uygulayan ilk halife?

a-Ömer B.Abdulaziz
b-Hz.Ali
c-Hz.Ömer
d-Hz.Ebubekir


Boşanma sonucu kadınların beklemesi gereken süre?

a-İddet
b-Talak
c-Hul
d-Tefrik
e-Fesih


Dönüşlü olmayan boşama?

a-Bain talak
b-Rici talak
c-Tefrik
d-Hul
e-Sünni boşama

Hangi mezhep yetişkin kızların tek başlarına evlilik kararı alabilme yetkisi olduğunu söyler?

a-Hanefiler
b-Malikiler
c-Şafiler
d-Zahiriler
Sünnete uygun olmayan boşama?
a-Rici Talak
b-Bain talak
c-Bidi Talak
d-Hulle
e-İddet

evliliğin tescili sayılan şarttır?
a-mehir
b-2 şahit
c-talak hakkı


Tek taraflı irade ile kocanın boşaması?
a-Tefrik
b-Tefvizüt Talak
c-Unsur
d-Talak
e-Hilaf


Eşiyle fiili birliktelik yaşamayan kadının boşanması ile ilgili hüküm nedir?

a-4 ay 10 gün bekler
b-3 ay bekler
c-3 kuru gün bekler
d-iddet beklemez
e-Doğumla iddet biter


hangisi evliliği konu edinmez?
a-ibadat
b-muamelat
c-ukubat


nişanlılık döneminde akrabaya -çevreye duyurulmadan yapılan nikahın hükmü?
a-mekruh-caiz
b-dinen meşru değil


Yargı yolu ile boşanma?

a-Tefrik
b-Talak
c-Muhalea


Sırf birbirinin cinselliklerinde yararlanma amacı taşıyan evliliklere fıkıh literatüründe müta evliliği denir.

a-yanlış
b-doğru


Dönüşlü boşamalarda (ric’i talak) taraflardan birisinin ölümü halinde diğeri ona varis olabilmektedir mi

a-evet
b-hayır


hangi talağın gerçekleşmesi durumunda sıhriyet ve velayet ortadan kalkar?

a-bid'i
b-bain


Boşama yetkisinin erkeğe verilme sebepleri arasında sayılmaz?

a-Kadının duygusal yapısı
b-İki tarafın da boşama yetkisinin basit sebeblere boşanmalara yol açması
c-Maddi yükün sorumluluğunun erkekde olması
d-Mahkemelerin boşamasınınahlakive hukuki sorunlara yol açabilmesi
e-Mahkeme kararı olması


hangi sahabe döneminde aynı anda 3talak bir boşama sayıldı?

a-hz ömer
b- hz ebu bekir


2 şahit bulundurmayı boşanma şartlarından sayan sahabelerden değildir?

A-ibn abbas
b-ibn mesudGÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 4. ÜNİTE SORULARI

dini usule uygun kesilmeden öldürülmüş ya da kendiliğinden ölmüş hayvanlar ......gurubuna girer. 

a-meyte
b-teyme

Düzenli olarak farzları ifa eden-dini için maddi,manevi büyük fedakarliklar yapan mükellefin duasını ifsad eden eylem?
a-gıybet
b-cimrilik
c-haram lokma
gıdanın helal-haramlığı ile ilgili olan mecelle hükmü(günümüzde de geçerli olan şer'i hüküm) nedir?
a-zaruret halinde haramlar mübahtır
b-eşyada asıl olan ibahadır
helal rızık konulu ayetlerden değildir
a-bakara 29
b-casiye 13
c-a2raf 32
d-en'am 146


Şafilere ve bazı fakihlere göre ise kesim sırasında besmele çekmeğin hükmü nedir
a-sünnet
b-farz
c-vacip
hayvanların deri kemik kıkırdak bağ dokusu gibi kısımlarının uzun süre kaynatılması asit ve kireçle belli işlemlere tabi tutulması sonucunda elde edilen şeffaf ve yumuşak maddeye ne denir

a-yumuşak madde
b-jel
c-jelatin
hangisi kur'an-ı kerim'de haram yiyeceklerin belirtildiği ayetlerden değildir?
a-en'am 145
b-nahl 115
c-bakara 182

……………Peygamber’in ,sahabenin ve onların yolunu takip eden ilk nesillerin inanç sahasındaki görüş ve tercihlerini benimseyip izleyen geniş kesim
lere verilen isimdir.

a-ehli sünnet
b-cemaat

Aşağıdakilerden hangisi haram kapsamında değildir?
a-ölmüş hayvan
b-balık ölüsü
c-Akıtılmış kan
d-domuz eti
e-Allahtan başkası adına kesilen hayvanlar

aşağıdakilerden hangisi kur'anın yasakladığı yiyeceklerden değildir?
a-meyte eti
b-domuz eti
c-yırtıcı kuş eti
d-Allah'tan başkası adına kesilen hayvan eti 


hem kur'an da hem hadislerde haram kılınan gıda?
a-pençeli hayvan eti
b-hamr

kur'anda helal-haram gıdalar hangi lafızlarla ifade edilir?
a-helalün-haramün
b-tayyibat-habais


domuzun bünyesinde 

1-birçok hastalık taşıdığı 

2-ölümcül hastalıklara yol açtığı 

3-cinsel arzu duygusunu ortadan kaldırdığı

4-kıskançlık duygusunu ortadan kaldırdığı 

5-namaz kılma duygusunu ortadan kaldırdığı

şeklindeki açıklamaların ön plana çıktığı görülmektedir.

yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır


a-3
b-4
c-1
d-5

istihale ve karışımın fıkhi hükmü aynıdır
a-doğru
b-yanlış ........dışında başka ham maddelerden elde edilen içkiler sarhoşluk meydana getiriyorsa haramdır. 

a-kuru üzüm
b-yaş üzüm
c-elma


rasulallah(sas) şarabın sirkeye dönüştürülmesini yasaklamıştır
bu hadis neye delildir?
a-şarabın necis oluşuna
b-dışarıdan müdahale ile istihalenin haramlığı kaldırmamasına


istihalesi ittifakla söz konusu olmayan yiyecek?
a-hamr
b-hınzır
c-meytetavuklarda sulu yolum yönteminin fıkıhtaki hükmü nedir
a-mekruh
b-caiz
c-caiz değil 


Alkollü içeceklerin haram kılınması konusunda asli ilke?
a-Malın korunması
b-Dinin korunması
c-Canın korunması
d-Aklın korunması
e-NEslin korunmasıHayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden bir hale geçmesi?
a-İstihale
b-Mübadele
c-İllet
d-Mendub
e-Mekruh


İslam dininne göre hayvanı kesenin dini aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a-Dine gerek yoktur
b-Mecusilik
c-Sadece İslam
d-Hristiyan-yahudi-İslam gibi ehli kitap
e-Budizm


Hangisi haram kılınan bir gıdayı yemeyi meşru kılar?
a-Tadının güzel olması
b-dünya üzerinde birçok insanın tüketmesi
c-kokusu görüntüsü gi cezb edici özelliği
d-Zaruri durum oluştuğunda canı koruma gereği
e-Sevdiğimiz kişilerin ısrarı


İstihaleye uğrayan madde mudahele ile gerçekleşirse aşağıdakilerden hangisine göre helal sayılmaz?
a-Hanefi
b-Maliki
c-İbn Hazm
d-Şafi
e-İbn Kayyımİstihalenin kendiliğinden veya mudahale ile helal olduğunu savunanların şartlarından değildir?
a-Sağlığa zararlı olmaması
b-Uzman görüşün helal sayması
c-gıda ihtiyacını karşılamasıSığır jelatini üretimine başlayan ülkeler?
a-Suudi Arabistan
b-Endonezya
c-Malezya
d-singapur
e-Türkiye

Mecusilerin ehli kitaba dahil eden?
a-Hanefi
b-İbn Kayyım
c-İbn Cevzii
d-İbn Hazm
e-ŞafiKesilme esnasında besmelenin unutulmasını ve kasıt fark etmeksizin haram sayan?
a-Zahiriler
b-Şafi
c-Hanefisahoş edicilik özelliği?
a-İllet
b-Hamr
c-İskarİlahi taleb ve yasakların taşıdığı dini mahiyet dini terminolojide hangi terimle anılmıştır?
a-Taabbud
b-Nevadir
c-Nevazil
d-İllet
e-İstihaleDomuz eti yemenin dini terminolojide karşılığı?
a-İllet
b-istihale
c-Li aynihi haram
d-Mekruh
e-Tayyibat-Habais


Hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden bir hale geçmesi?
a-İstihale
b-Mübadele
c-İllet
d-Mendub
e-Mekruh


balinin illeti nedir?
a-sağlığa zarar
b-sarhoşluk


BİR HARCAMANIN İSRAF OLMASI NEYE BAĞLIDIR?
A-harcamada bulunan kişinin bütçesine
B-harcamanın mahiyetine


normal şartlarda tedavi amaçlı alkol kullanmanın hükmü
a-haram
b-mekruh 

sigaranın haramlığından hareketle nargile içmenin hükmü nedir?
a-tahrimen mekruh
b-haram 
güzel koku ve temizlik için kullanılan kolonyanın keyif için içilmesinin hükmü nedir?a-haram
b-tahrimen mekruh
c-tenzihen mekruh 
hangisi kesip
kanı akıtılarak yenilmesi gereken hayvanlardandır?
a-yunus balığı
b-fok balığı

c-balina
İKÖ'e göre aşağıdakileerden hangisinin kestiği yenilir?
a-mecusi
b-mürted
c-evanjelist
d-ataist
e-budist 

5. ÜNİTE SORULARI


Ülkemizde diyanetin otopsi ile ilgili vergiği karar?
a-Caiz
b-Şartlı caiz
c-Caiz değilötenazinin sözlük anlamı?
a-İyi ölüm
b-kötü ölüm
c-Acılı ölüm


Kişinin kendi isteği ve kanuni temsilcilerinin isteği üzerine hayatına son verilmesi?
a-Pasif ötenazi
b-Aktif ötenazi
c-İntihar


Hangisi Ötenaziyi yasal olarak uygulayan ülkelerden değildir?
a-Belçika
b-hollanda
c-abd
d-RusyaHayber Fethinde acılara dayanmarak kılıcı üzerine yatıp intihar eden sahabenin(KUZMAN) cenazesinin kaldırılması ile ilgli Hz Peygamber nasıl davrandı?
a-Cenaze namazı kılındı
b-Cenaze namazı kılınmadı
c-Şehit hükmünde kabul edildiHastanını tedaviyi kabul etmeme(pasif ötenazi)hakkı olduğunu söyleyen mezhep?
a-Hanefi
b-Hanbeli
c-Maliki
d-ZahiriOrgan naklinin ilk örneği nezamana dayanır?
a-Eski mısır hint uygarlıkları
b-Asya Çin uygarlığı
c-Orta Asya Türk uygarlığıHangisi İlk olarak nakliyapılan organlardan değildir?
a-Deri
b-Damar
c-Kas
d-Böbrekorgan naklinin itikadi boyutunda ele alınan konulardan değildir?
a-Cismani haşir
b-Organların şahitliği
c-Yaratılışı bozma
d-Kşilik özelliği ve dini sorumluuluk
e-organ mafyası olgusuİnsanın yaratılış evlerinin anlatıldığı ayet?
a-Ahzap 55-56
b-Müminun 12-14a.alternatif helal bir ilacın bulunamaması
b.ehliyetli bir doktorun teşhis ve önerisi

bunlar hagi hükmün belli şartlarıdır

a.haram maddeyle tedavi caiz değildir
b.haram maddeyle tedavi caizdir

otopsinin caiz olması için yerine getirilmesi gereken şartlardan değildir

a.otopsi yapılacak kişinin ölümünün tam olarak gerçekleşmiş olması şart değil
b.ölü yakınlarının rızası alınmalı
c.bu işin uzman tabip tarafından yapılması
d.maddi bir menfaat karşılığı yapılmamalı........ Malikilerdeki hakim görüşe paralel olarak çocuk düşürmenin hiçbir şekilde caiz olmadığı görüşündedirler

a-zahiriler
b-hanbeliler.................gibi bazı alimler hastalıklara karşı sabrı tavsiye eden hadislere dayanarak hastanın tedaviyi kabul etmemesinin caiz olduğunu savunmuştur.

a-imam maliki
b-ahmed b. hanbel...........cenine gebeliğin kırkıncı gününden sonra ruh üflendiğine ilişkin hadisi esas alarak bu süre içinde eşlerin rızasının olması ve anne adayının bundan zarar görmemesi şartıyla çocuk düşürmenin caiz olduğunu söylemişlerdir.

a-hanefi
b-şafii...... ötenazi İslam Hukukuna göre bir tür cinayet olarak kabul edilmektedir.

a-aktif
b-pasifinsan cesedinin dıştan ve içten muayene edilmesine ne denir?
a-çek-up
b-otopsitıp öğrencilerinin kadavrada çalışması nasıl otopsidir*
a-adli otopsi
b-ilmi otopsi
c-tıbbi otopsi
d-zaruri otopsihangisi karındaki altın vb mücevheratı çıkarmak için şartlı olarak ölünün karnını kesmeyi caiz gören mezheblerden değildir
a-şafii 
b-hanbeli,
c-maliki
b-hanefihastanın tedaviyi kabul etmemesini caiz görerek çağdaş fakihlere pasif ötenazinin cevazına kaynak olan mezheb hangisidir?
a-maliki
b-hanbeli


hangisi günümüzde organ naklini caiz gören fakihlerin bu cevazı temellendirdiği prensiplerden değildir?
a-maslahat
b-zaruret
c-ilim-teknikhangi mezhebde 40 günden sonra ceini düşüürmek caizdir?
a-hanbeli
b-hanefi
c-şafiihayatta olan bir kişinin gözleri bir başkasına nakletmek caiz midir neden?
a-caizdir-zaruret sebebiyle
b-caiz değildir-vücut bütünlüğüne zarar verme sebebiyle
sperm bankasında spermi donmuş olarak muhafaza edilen koca ölse,hanımı arkasından bu spermi kullana bilir mi?
a-evet
b-hayırhangisi bir evli çiftte bulunması gereken döllenmenin 3 temel unsurundan değildir?

a-sperm
b-yumurta
c-rahim
d-hormonlar
laboratuar koşullarında döllenen yumurtayı kocanın 3. eşinin rahmine koymak caiz midir?

Cevap: caiz değildir
6. ÜNİTEDEN KODLAMAMüziğe karşı tavır alan alimlerin zaman zaman bazı ayeti kerimeleri delil getirdikleri görülür. Ancak;

Kodlama: (ka-h-ha-n-gazali)

Kasani,

İbn hümam

ibn hazm

nablusi ve

Gazali gibi birçok alim

bu ayeti kerimelerin hiçbirinin doğrudan müzikle ilgili olmadığını belirtmiştir.6. ÜNİTE SORULARI*Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir. 
Bu durumlardan birisi yolculuktur. 
Hz. Peygamberden nakledilen örnekler O’nun kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasında şiir ve şarki söylettiğini ortaya koymaktadır. 
Arapların öteden beri var olan bu adetine......denir.

a-hıda
b-hadır
c-huda
aşağıdakilerden hangisi fıkıh eserlerinde müziğin hükmü ile görüşler arasında değildir

a-mübah
b-mekruh
c-haram
d-vacip
......... mesleği resimcilik olan birinin fetva sorması üzerine sadece cansız varlıkların resimlerini yapmasını tavsiye etmiştir.

a-ibn mesud
b-ibn hazm
c-ibn abbas

Ebru tezhip çinicilik halı dokumacılığı gibi soyut resimler ittifakla .........

a-haram
b-mübah
c-caiz
Canlı tasvirlerinin çocukların oyuncağı olmasında bir sakınca var mıdır?

a-vardır
b-yoktur
Resim bulunulan yerde namaz kılmak ......

a-mekruh
b-caiz

Tasviri haram kabul eden alimler, bunun gerekçelerinde ihtilaf etmişlerdir.
Onlara göre;
*Tasvir, zamanla Allah’tan başkasına tapınmaya ve putçuluğa götürmektedir.
*Yasağın sebebi, Allah’ın yaratma vasfına benzemeye çalışmaktır.

yukarıdaki bilgi doğru mudur?

a-doğru
b-yanlış
Müziğin mubah olduğunu ifade eden alimlerden değildir?
a-Kasani
b-Gazali
c-İbn Hüman
d-Abdulgani nablusi
e-Ebu Hanife
Müziğin haram olduğunu söyleyen alimlerin tarihi dayanakları?
a-Emevilerin müziği işret için kullanmaları
b-Sesi kötü olan kişilerin şarı söylemeleri
c-Bazı enstrümanların haram malzemeden yapılması
d-Şarkı sözlerinde iyilikleri teşvik edici sözlerin yer alması
e-Çocukların da şarkı söylemeye alışması
Meysir olarak adlandırılan kolaylık anlamına gelen kelimenin anlamı?
a-Kumar
b-Eğlence
c-Bahis
d-Spor
e-HeykelcilikKumarın kıınandığı ayeti kerime?
a-Bakara 219
b-Bakara 212
c-Bakara 214
Kumarın yasaklandığı ayeti kerime?
a-Bakara 219
b-Bakara 212-213
c-Maide 90-91
d-Maide 87-88

Müsabaka ittifakla......?
a-Mubah
b-Caiz
c-Haram
d-Mekruh
Hangisi Hadisde belirtilen ödüllü yarışlara girmez?
a-Atıcılık
b-At yarışı
c-Deve yarışı
d-Halter
Yarışmada ödül hangi mezhepe göre alınamaz?
a-Hanefi
b-Şafi
c-Hanbeli
d-Maliki
Ruh sahibi gölgeli cisimleri resmetmek hangi terim ile ifade edilir?
a-Suret
b-Timsal
Resimde Ruh sahibi veya ruhsuz bütün şeyleri içine alan ?
a-Suret
b-Timsal
c-Heykel
d-Tasvirİslam alimleri müziğe dair değerlendirmede bulunurken hangisini dikkate almamışdır?
a-Müziğin ses sanatı olması
b-Müziğin icra edildiği ortam
c-Müziğin vesile olduğu sonuçlar
d-İçeriğinin İslamın ilkeri ile bağdaşması
e-Müzikle ilgili farklı hadis rivayetlerinin olması

 HAZIRLAYAN:Mehmet Akif2 - Ravza'm  ARKADAŞLARIN EMEĞİNE SAĞLIK...

1 yorum:

  1. valla allah razı olsun o kadar aaradım sonunda buldum soru cevap seklınde yayınlamanız buyuk hızmet emegı geçenlere cok teşekkür ederım

    YanıtlaSil