3 Aralık 2012 Pazartesi

Din Psikolojisi Çıkabileceğini Düşündüğümüz Sorular


1. ünite
1-Din psikolojisi araştırmalarını hangi yöntemle ortaya koyar?
-Deneysel
-tecrübi(emprik)
-gözleme dayalı
-biyolojik
-anketler

2-Hangisi din psikolojisinin başlıca araştırma konularından değildir?
a-dini törenler
b-dindarlığın ortaya çıkışı
c-dindarlığın gelişimi
d-dindarlığın yapılanması
e-dindar insanların yaşayışları

3-din psikolojisinin amacı?
a-insanlara dini emirleri hatırlatmak
b-dini metinlerin anlaşılmasını sağlamak
c-dinde yasaklar koymak
d-dinin özünü ortaya koymak
e-dinin insani ve kültürel boyutunu araştırmak

4-Belli zaman ve mekamlarda özel bazı inanç ve uygulamaları (özel bir mit,ritüel)araştıran din psikolojisine yardımcı olan bilim dalı?
a-din antropolojisi 
b-din fenomenolojisi
c-din sosyolojisi
d-din felsefesi
e-dinler tarihi

5-Hangisi din psikolojisinin araştırma yöntemlerinden değildir?
a-anketler
b-mülakatlar
c-kişilik testleri
d-toplumsal referanslar
e-tutum ölçekleri

6-din psikolojisinde dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturan yöntem?
a-derinlikli analiz
b-istatiksel analiz
c-semantik analiz ölçekleri
d-anketler
e-deneyler

7-hangisi din psikolojisinin araştırma konularından değildir?
a-dini yaşayış ve davranışlar
b-dini nasslar
c-din ve biyoloji
d-dinin tabiatı ve işlevleri
e-dindarlıkta sosyal etkinin gücü

8-insanın kişilik yapısı iç dünyası ve davranış eğilimlerini ifade eden kavram?
a-fıtrat
b-nefs
c-huy
d-ruh
e-akıl

9-islam dünyasında dini konuları psikolojik bakış açısıyla ele alan ilk ilim adamı?
--Haris el muhassibi

10-modern dönemde din psikolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak kurucusu kabul edilen?
--W.James

11-Rüyanın ve uykunun mahiyeti adlı eseriyle islam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eserin sahibi?
--Kindi

12-Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda sistemli bir teori ilk olarak kim tarafından ortaya konulmuştur?
--Farabi

13-İslam filozofları içerisinde psikoloji ve din psikolojisi hakkında en çok eser yazan ?
--ibn Sina

14-et-Tıbbur ruhani adlı kavramsal içerik açısından ilk ruh sağlığı kitabı olan özgün eser kime aittir?
--Ebu Bekir Razi

15-Ibn Haldun Mukaddime adlı eserinde sosyal bütünleşme ve dayanışma güdüsü anlamında hangi terimi kullanmıştır?
--Asabiyet

16-ihyau ulumiddin yazarı?
--Gazzali

17-Ülkemizde din psikolojisi ne zaman ve nerede başlamış?
--Ankara ilahiyat fakültesi--1949

18-Kişilerin yönelim farklılıklarına göre değişebileceklerini dile getiren ve bu anlayışla içgüdümlü-dış güdümlü dindarlık ayrımına dayalı bir ölçek geliştiren ?
--G.Allport

19-A.Maslowun dini tecrübede kişisel boyutun önemini savunan geleneğe katkıları da bulunan eseri?
--Dinler,Değerler ve Doruk deneyimler

20- Bilinç dışı Tanrı kitabıyla Gizli Tanrı kavramını kullanan?
--V.Frankl
2.ÜNİTE
1-Hangisi dinin birey ve topluma yönelik işlevlerinden birisi değildir?
A-Allah'la ilişki kurmanın yol ve yöntemlerini verir
B-Varoluşsal sorunlarla ilgili insana bütüncül bir dünya görüşü kazandırır
C-Din,anlam anlayışına bir cevap oluşturur.
D-Din statik donuk bir varlığa sahiptir
E-Din kişinin arzu ve ihtiyaçları korku ve ümitleriyle ilgilenir.

2-Bir grup tarafından paylaşılan,o grup üyelerine kendilerini adayabilecekleri bir hedef sunan ve onlarla ortak bir davranış biçimi veren bir sistemdir.
yukarıdaki tanım dinin hangi tür tanımını belirtmektedir ve kime aittir?
--E.Fromm--İşlevsel tanım

3-Dini kültür içerisinde yer alan semboller sistemi olarak ele alan tanım ve türü?
--Geertz--özsel ve işlevsel tanım

4-Hangisi din kategorisi altında ele alınmaz?
A-liberalizm
B-Musevilik
C-Budizm
D-Maniheizm
E_Mecusilik

5-Hangisi dini nesneler arasında yer almaz?
A-rahle
B-haç
C-ikon
D-mushaf
E-protestan

6- hangisi Din psikologlarının öncelikli inceleme alanına girer?
A-Dini terimler
B-Dini kavramlar
C-Kutsal kitaplar
D-İnsan tecrübesinden ortaya çıkan tezahürler
E-din adamlarını yaşayışları

7-Hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan birisi değildir?
A-dini zaman ve mekanlar
B-Dini güdüler
C-Dini tutumlar
D-Dini eylemler ve etkinlikler
E-Dini kavramlar

8-Hangisi nesnel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan birisi değildir?
A-dini topluluk ve gelenek
B-dini kurumlar
C-Din dili
D-Dini şahıslar
E-Dini inançlar

9-Glock ve Stark dindarlığı kaç boyutta incelemiştir?
-Beş boyutta
1-ideolojik boyut
2-törensel boyut
3-tecrübe boyutu
4-zihinsel boyutu
5-etki boyutu

10-Allport dini toplumsal makam ve itibar kazanma ,güvenlik sağlama ,yoksunlukları telafi ve teselli etme aracı olarak gören kimseler için hangi tanımı kullanır?
--Dış Güdümlü Dindarlık

11-Gazzaliye göre dini hayat ilkel şeklinden olgun ve kamil şekline kavuşuncaya kadar dönemlerden geçer.hangisi bu dönemleri sırasıyla ifade eder?
--iman,fikir ve marifet

12-Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi grup ya da toplum tarafından yaşanmasını ifade eden kavram?
--Dindarlık

13-Aşkın la ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir varolma tarzını ifade eden kavram?
--manevi Yaşam

14-Aşağıdakilerden hangisi manevi yaşam içerisinde yer alan yaşantılardan değildir?
A-Bir bağlanma hissi
B-Kişisel bir değişim 
C-Gizemli bir varlığa saygı ve minnettarlık
D-Aşkınlıkla bir karşılaşma
E-Saygınlık ve itibar kazanma
Bireyin kendisini “iç gözlem”e dayalı olarak araştırması ve kendisi hakkında “iç görü” elde etmesini bir araştırma ve eğitim yöntemi olarak ilk defa dile getiren kişi?
-Haris el Muhasibi

Kuranda en geniş işlenen psikoloji konusu?
-İman ve inkar psikolojisi

İbni Sina “telkin, hipnoz, nazar, büyü, mucize” gibi olayları hangi kavramla açıklamıştır?
-Ruhsal etki

“Dini Tecrübenin Çeşitliliği” adlı eseri din psikolojisinin klasiği olarak kabul edilir. Yazarı?
-W.James

Psikanaliz ekolünün kurucusu?
-Sigmund Freud

Sigmun Freud’un din hakkındaki düşüncesi?
-Din ve Tanrı inancı akılcı değil duygusal bir temele dayanmakta, ilkel ve çocuksu arzuların yatıştırılması ve arzuların tatminine hizmet etmektedir. Tanrı gerçekte, çocuğun çaresiz kaldığı anlarda kendisine yardım eden büyütülüş güçlü bir babadan başka bişey değildir. Sonuç itibariyle din bir yanılsamadan ibarettir.

Freud’a en güçlü eleştiri kim tarafından gelmiştir?
-Bizzat kendi yetiştirdiği öğrencilerinden C.G.Jung

Jung, dinin kökenini neye dayandırır?
-Dinin kökenini, bireye aşkın bir kaynağa, en eski insan atalarının psikolojik kalıtımlarında var olan arketiplere dayandırır. Arketipler tüm insanlığa has ortak davranış özellikleridir.

E.Fromm’a göre din?
-E.Fromm dini olguları sosyopsikolojik bir yaklaşımla ele alır. Her insan olumlu yada olumsuz herhangi bir dine ihtiyaç duyar ve ona bağlanır. Buna göre, din varoluşsal bir ihtiyaç olup, bu ihtiyacın kullanış yada tatmin biçimi önemlidir. Bu ihtiyacın karşılanamaması ya da yetersiz ve kusurlu olarak karşılanması ruhsal bir hastalık sebebidir. Tanrı yada aşkın bir güce teslimiyet içermeyen bir dindarlığın, daha sağlıklı olduğunu savunur.

Alıntı:İlimhazinem

1 yorum: