23 Eylül 2012 Pazar

Atatürk ılkeleri ve ınkılap Tarihi 2. Deneme Sınavı

Atatürk ılkeleri ve ınkılap Tarihi 2. Sınav

1- Tarihteki ilk gerçek bağımsızlık savaşı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Fransız ıhtilali
B) Türk Kurtuluş Savaşı
C) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
D) Rus ıhtilali
E) I. Dünya Savaşı

2- Hukuk Devletinin ilk ve en önemli varlık temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün insanlara mal güvencesi vermesi
B) Bütün insanlara can güvencesi vermesi
C) ınsanlara vicdan hürriyeti sağlaması
D) Kadın-erkek eşitliğini getirmesi
E) Halka siyasi parti kurma hakkını vermesi

3- Aşağıdakilerden hangisi, Almanya nın 1.Dünya Savaşı nda Osmanlı yı savaşa sokmak
istemesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Halifenin dinsel gücünden yararlanmak
B) Fazla nüfusunu Batı Anadolu ya yerleştirmek
C) ıngilizler in sömürgeleri ile olan bağlantılarını kesmek
D) Osmanlı Devleti nden ekonomik ayrıcalıklar elde etmek
E) ıngiltere, Fransa ve ıtalya nın parçalamak istediği Osmanlı yı korumak

4- Paylaşma tasarılarında ıran-Irak topraklarını aşağıdaki ülkelerden hangisi almıştır?

A) ıtalya
B) ıngiltere
C) Almanya
D) Yunanistan
E) Rusya

5- Amasya Tamimi nin hemen hemen tüm tarihçiler tarafından ihtilal olarak sayılmasının nedeni,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saltanatın varlığını reddetmesi
B) Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından ilan edilmesi
C) ışgallere karşı direnmeyi öngörmesiD) Bağımsızlık amacını savunması
E) Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmasını öngörmesi

6- Toplanış amacı bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusal kararlar içeren kongre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum
B) Sivas
C) Alaşehir
D) Nazilli
E) Milli Kongre

7- ıstanbul Hükümeti nin Heyeti Temsiliye yi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü
gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra Konferansı na TBMM hükümetiyle beraber katılması
B) ıstanbul Hükümeti nin Salih Paşa yı Amasya ya göndermesi
C) M. Kemal hakkında tutuklama kararı çıkartılması
D) Misak-ı Milli kararlarının alınması
E) Sivas Kongresi sırasında Ali Galip i kongre hareketlerini ortadan kaldırmakla görevlendirmesi

8- Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM nin özelliklerinden biri değildir?

A) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin mecliste olması
B) Hükümet üyelerinin meclis milletvekilleri tarafından tek tek belirlenmesi
C) Meclisin hükümet üyelerini düşürememesi
D) Ülkenin kurtarılması ve bağımsızlığın sağlanmasının temel hedefi olması
E) Kurucu niteliğe sahip, olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olması

9- Aşağıdakilerden hangisi, Wilson ılkeleri nden biri değildir?

A) Yenilen devletler, yenenlere savaş tazminatı ödemeyecek
B) Gizli antlaşmalar yapılmayacak
C) Yenen devletler, yenilenlerden toprak almayacak
D) Azınlıklara çoğunlukta oldukları yerlerde egemenlik hakkı tanınacak
E) Amerika nın dünya politikası diğer devletlerce kabul edilecek

10- Yunanlıların ınönü ye kadar hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan ve ınönü de kanlı
çatışmaya sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuva-i Milliye birliklerinin disiplinsiz ve düzensiz tutum içersine girmeleri
B) Anadolu da Rum ayaklanmalarının yaygınlaşması
C) TBMM içersinde görüş ayrılıklarının yaşanması
D) Çerkez Ethem Ayaklanması nın yaşanması
E) Ermenilerle Gümrü Barışı nın yapılması

11- Ege Adaları nın geri alınamamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Misak-ı Milli sınırları dışında kalması
B) Türk diplomatların Adaları alma konusunda istekli davranmaması
C) Yunanistan ın adaları vermeme konusunda savaş tehdidinde bulunması
D) Adaların uluslararası hukuka ait bir konu olmaması
E) Adaların stratejik öneminin kavranamamış olması

12- 1923 yılının ekim ayında doğan hükümet bunalımının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Hükümet üyelerin meclis tarafından belirlenmesi
C) Başkomutanlık süresinin uzatılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Saltanatın kaldırılması

13- ılk kez grev, lokavt ve sendikalaşma hakkının verildiği anayasa hangisidir?
A) 1961
B) 1982
C) 1921
D) 1924
E) 1876

14- 1950-60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
B) Askeri harcamaları kısmak
C) Gereksiz fabrikalar açmak
D) Dış politikada denge politikası izlemek
E) Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

15- Avrupa yı demokratik değerlerin işlediği ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını
ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa Konseyi
C) Milletler Cemiyeti
D) NATO
E) Avrupa Ekonomik Topluluğu

16- Kültürlerin gelişmesindeki en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonominin gelişmiş olması
B) Kültürel etkileşim
C) Toplumun çağdaşlaşmaya açık olması
D) Toplumun demokratik olması
E) Toplumun gelişme konusunda istekli olması

17- Siyasal liberalizm ilk kez aşağıdaki bölgelerden hangisinde zafer kazanmıştır?

A) Kuzey Amerika
B) Doğu Avrupa
C) Kuzey Afrika
D) Orta Avrupa
E) Ortadoğu

18- Bireyden güçlü olan devleti ilke olarak tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa-Bayrak-Ulus egemenliği
B) Cumhuriyet-Yasaya bağlı devlet-Hukuk kuralları
C) ınsan hakları-Millet-Anayasa
D) Anayasa-Vatan-Egemenlik
E) ınsan hakları-Hukuka bağlı devlet-Bağımsız yargı

19- Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının
nedenlerinden biridir?

A) Osmanlı ülkesinde yaşayan halkın aynı hukuk kurallarına bağlı olması
B) Modern ekonomik koşullara uygun ticaret kurumlarının düzenlenmiş olması
C) Kur an ve Hadis te saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması
D) Kadın-erkek arasında belirgin bir eşitsizlik olmaması
E) ıslam hukuk kurallarının sistemli bir metin halinde düzenlenmiş olması

20- Eğitim öğretim işlerinde, ikili sisteme aşağıdakilerden hangisi ile son vermiştir?

A) Türk Medeni Kanunu nun kabulü ile
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulü ile
C) Takrir-i Sükûn Kanunu nun çıkarılması ile
D) Harf ınkılabı nın yapılması ile
E) Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulması ile

21- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat
politikalarından biri değildir?

A) Anti-enflasyonist para-kredi politikası
B) Denk bütçe politikası
C) Planlı kalkınma politikası
D) Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası
E) Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası

22- Sağlık Bakanlığı nın açılmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A) Kişilerin beden eğitimine önem verilmesi
B) Gezici sağlık kuruluşlarının açılması
C) Eczacılık ve hekimlik konularının yasaya bağlanması
D) Çeşitli hastalıklarla mücadeleye girişilmesi
E) Afetlerden zarar görenlere yardım edilmesi

23- Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesinin Osmanlı Devletine yavaş bir şekilde
girmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Eğitim alanındaki gelişmelerin yetersiz olması
B) Geleneksel devlet düzeninin değişmeyeceğinin düşünülmesi
C) Osmanlı Devletinde içtihat yolunun açık olması
D) Devletin tanrısal nitelikte bulunduğu yargısının kesin olması
E) Devletin ekonomik açıdan durgunluk döneminde olması

24- Cumhuriyet yönetiminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasalara bağlı kalınması
B) Çağdaşlığın ilke edinilmesi
C) Yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesi
D) Halk egemenliğinin esas alınması
E) Sınıf kavramına karşı olunması

25- Atatürk ün millet tanımı içersinde hangi öğeye yer yoktur?

A) Dil Birliği
B) Kültür Birliği
C) Din Birliği
D) Kader Birliği
E) Siyasi varlıkta birlik

26- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün devletçilik anlayışını ifade eder?

A) Tüm alanlarda devlet etkin hale getirilmelidir.
B) Yurttaş kendi gelişimini kendi sağlamalıdır.
C) Kişilerin ekonomik girişimleri devlet tarafından engellenmelidir.
D) Ağır sanayi devlet tarafından yürütülürken, diğer alanlarda özel sektör etkin kılınabilir.
E) Devlet denetimi bazı alanlarda gerçekleştirilecektir.

27- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün laiklik anlayışı içerisinde yer almaz?

A) Herkes vicdanına uyup uymamakta özgürdür.
B) Tam bir inanç özgürlüğü ortamında, ulus ve devlet işlerini din işlerinden ayırmak gerekir.
C) Din adına sömürü yapılmamalıdır.
D) Devlet bilim ve akıl ile yönetilmelidir.
E) Vicdan işi olan din, kendi kalıplarını devletin ve bireyin üstüne geçirmelidir.

28- Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde temel ilkedir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) ınkılâpçılık
D) Devletçilik
E) Halkçılık

29- Atatürkçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrasiden kopmanın mümkün olmadığına yürekten inanmaları
B) Kemalizm ile demokrasinin bağdaşmadığını düşünmeleri
C) Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
D) Osmanlı sistemine dönmek özleminde olmaları
E) ıyi ve sağlam eğitim almış olmaları

30- Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
B) Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
C) Liberal devlet anlayışının benimsenmesi
D) Egemenliğin ulusa ait olması
E) Demokrasiye bağlı kalınması

CEVAPLAR
1 C
2 B
3 E
4 B
5 E
6 A
7 B
8 C
9 E
10 D
11 A
12 B
13 A
14 E
15 B
16 B
17 A
18 E
19 C
20 B
21 E
22 B
23 C
24 C
25 C
26 D
27 E
28 C
29 B
30 D
Alıntıdır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Final Derlemeleri

1-) ıttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Devlet yönetimini tamamiyle ele geçirdiği olay,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31 Mart Vakası
B) Balkan Savaşları
C) I. Meşrutiyet
D) Babıâli Baskını
E) Trablusgarp Savaşı
--------------------------------------------------------------------------------
2-) Yurtseverler tarafından, ıstanbul Hükümetine bağlı olarak yarı özerk bir siyasal kuruluş
düşüncesinin pekiştirildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A) ıkinci Balıkesir Kongresi
B) Birinci Nazilli Kongresi
C) Alaşehir Kongresi
D) ıkinci Nazilli Kongresi
E) Muğla Kongresi
--------------------------------------------------------------------------------
3-) Katılanlar açısından bölgesel, kararları yönünden ulusal nitelik taşıyan kongre
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balıkesir Kongresi
B) Alaşehir Kongresi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Nazilli Kongresi
--------------------------------------------------------------------------------
4-) Ulusçuluk akımının dünyaya yayılmasına neden olan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransız ihtilali
B) Rönesans
C) Reform
D) I. Dünya Savaşı
E) Coğrafi keşifler
--------------------------------------------------------------------------------
5-) ınsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmeleri, kendi aralarındaki her çeşit ilişkinin
düzenlenmesi aşağıdaki hangi kültür ögesini oluşturur?
A) Bilim ve Sanat
B) Din ve ahlâk
C) Devlet ve Hukuk
D) Ekonomi
E) Din ve Sanat
--------------------------------------------------------------------------------
6-) Atatürk’ün “ulus” kavramı tanımında etkin olmayan öge hangisidir?A) Dil birliği
B) Din birliği
C) Yurt birliği
D) Irk ve kökenbirliği
E) Tarih akrabalığı
--------------------------------------------------------------------------------
7-) Atatürkçü Sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasiden kopmanın mümkün olmadığına yürekten inanmaları
B) Kemalizm ile demokrasinin bağdaşamayacağını düşünmeleri
C) Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri
D) Osmanlı Sistemine dönmek özleminde olmaları
E) ıyi ve sağlam bir eğitim almış olmaları
--------------------------------------------------------------------------------
I.Kadınlara belediye seçimine katılma hakkı
II.Atatürk’ün altı ilkesinin anayasaya girmesi
III.Soyadı kanunu
IV.Uluslararası ölçülerin kabulü
Yukarıda yer alan yeniliklerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) I, IV, III, II
B) II, III, I, IV
C) IV, II, III, I
D) I, II, IV, III
E) III, II, I, IV
--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden değildir?
A) Egemenlik halka aittir.
B) Esnek ve yumuşak bir ideoloji olduğu için her topluma uyarlanabilir.
C) Özgürlük ve eşitlik için kurulması düşünülen sisteme dayanır.
D) Uzun bir düşünce birikimi sonucu uygulama alanına girmiştir.
E) Sistemli bir düşünceler bütünlüğünün olmaması
--------------------------------------------------------------------------------
10-) 1926’da kabul edilen türk Medeni Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadına meslek seçme özgürlüğünü getirmesi
B) Çocuğun dinsel eğitiminin anne-baba tarafından sağlanacağını belirtmesi
C) Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
D) Aile yapısını tek eşlilik esasına dayandırması
E) Kadının iş hayatına atılmasını kolaylaştırması--------------------------------------------------------------------------------
11-) Mevcut Siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform
B) Hükümet darbesi
C) Evrim
D) ınkılâp
E) ıhtilâl
--------------------------------------------------------------------------------
12-) Lozan konferansında çözümlenemeyen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazlar sorunu
B) Kapitilasyonlar
C) Osmanlı borçları
D) Azınlıkların durumu
E) Savaş tazminatları
--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisiyle Türk Hukuk ınkılabı başlar?
A) Tanzimat Fermanı ile
B) Islahat Fermanı ile
C) Sened-i ıttifak ile
D) Yeni devletin kurulmasıyla
E) I. Dünya Savaşı ile
--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi Sevr taslağına göre ızmir’in yönetimiyle ilgili bir durum değildir?
A) ızmir ve çevresi beş yıl süreyle Osmanlıya bırakılacak
B) Yönetim tamamen Yunanistana bırakılacak
C) Bu bölgede bir parlamento kurulacak
D) Oluşturulan Parlamento Yunan anayasasına göre çalışacak
E) Parlamento Osmanlı Anayasasına göre çalışacak
--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilânı ve halifeliğin kaldırılışı sonrasında oluşan
tepkili çevrelerden biri değildir?
A) Kurtuluşu yeterli görerek cumhuriyete ve halifeliğin kaldırılışına kesin karşı olanlar
B) Devrim atılımlarını benimseyen ama bunun çerçevesini çizemeyerek her ne pahasına olursa
olsun iktidara geçmeye çalışanlar
C) Halifesiz bir cumhuriyeti kabullenmekle birlikte daha ileri gidilmesini istemeyenler
D) Gazi M. Kemal’in önderliğinde Rusya’daki rejimi ülkeye aktarmak isteyenler.
E) Cumhuriyeti kabul etmekle birlikte halifesiz bir toplum düşünemeyenler
--------------------------------------------------------------------------------
16-) ıstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliyeyi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay
aşağıdakilerden hangisidir?A) Damat Ferit’in istifa etmesiyle
B) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
C) Salih Paşa’nın Amasya görüşmesi’ne gönderilmesi
D) Alirıza Paşa’nın Sadrazam olmasıyla
E) Padişahın Temsil-i Heyeti tanımasıyla
--------------------------------------------------------------------------------
17-) Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesi ve somut bir sonuç elde edilememesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batıdaki gelişmelerin farkına varılamaması
B) Devlet yapısında radikal değişikliklerin yapılamaması
C) Islahatçı devlet yöneticilerinin yetişmemesi
D) Yeniliklerin toplum tarafından kabul görmemesi
E) Islahatların çoğunlukla askeri alanda yapılmış olması
--------------------------------------------------------------------------------
1 1924 Anayasasına göre savaş ilânına karar veren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel kurmay
B) TBMM
C) Milil Savunma Bakanlığı
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı
--------------------------------------------------------------------------------
19-) Saltanatın kaldırılmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mudanya ateşkesine ıstanbul’un delege gönderme girişimi
B) ıtilâf Devletlerinin hem ıstanbul hükümetini hem de TBMM Hükümetini barış Konferansına
çağırması
C) Vahdettin’in ıstanbul’daki ıngiliz makamlarına sığınması
D) Sadrazam Tevfik Paşa’nın Anlaşma Devletleriyle yapılacak barış görüşmelerinde ikiliği
kaldırıp ortak davranma isteğinde bulunması
E) Londra konferansında ıstanbul Hükümeti temsilcileri tarafından tek yetkili makamın TBMM
olduğunun vurgulanması
--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkla ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) Hekim ve hastane sayısı artmış
B) Tıp ve eczacılık mesleği kurallara bağlandı
C) Felaket geçiren yurttaşlara sağlık Bakanlığı yardım etmiştir.
D) Yurttaş beden eğitimi konusunda bilinçlendirildi.
E) Gezici sağlık ekipleri yurdun en ücra köşelerine gönderilmiştir.
--------------------------------------------------------------------------------
21-) Gizli paylaşım antlaşmalarında ıtalya’nın payına düşen yerler nerelerdir?
A) Silifke’den başlayan Akdeniz bölgesiB) Çukurova yöresi
C) Trakya yöresi
D) Güneydoğu Anadolu
E) Boğazlar
--------------------------------------------------------------------------------
22-) TBMM’de halkçılık ilkesinin benimsenmesinin en önemli göstergesi hangisidir?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Başkentin Ankara olması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması
E) Ulusal egemenliğe dayalı olması
--------------------------------------------------------------------------------
23-) Latin alfabesine geçişteki tepkilerin büyük nedeni hangisidir?
A) Arap harflerinin dinsel bir sembol olarak algılanması
B) Arap harflerinin yazımının daha kolay olması
C) Latin harflerinin yazılışının zor olması
D) Arap harflerinin Türkçe’nin yapısına daha uygun olması
E) Arap kültürü ile ilişkimizin kesilecek olması
--------------------------------------------------------------------------------
24-) ıngiltere’nin 1920 yılı sonlarında TBMM ile uzlaşılabileceğini düşünerek attığı ilk adım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM’ni resmen tanıdılar.
B) Padişaha TBMM’ni tanıması için baskı yaptılar.
C) Anadolu’nun işgali düşüncesinden vazgeçtiler.
D) Sadrazam Damat Ferit’in görevden alınmasını sağladılar.
E) Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu belirttiler.
--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin para ve mali konularda uyguladığı
politikalardan biri değildir?
A) Devalüasyonsuz dış ekonomik ilişkiler politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Modern bir vergi sisteminin kurulması
D) Denk bütçe politikası
E) Anti-enflasyonist para kredi politikası
--------------------------------------------------------------------------------
26-) Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde
yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya
çıkan harekete ne denir?
A) Fransız ihtilali
B) Aydınlanma çağı
C) Rönesans hareketiD) Reform hareketi
E) Coğrafi keşifler
--------------------------------------------------------------------------------
27-) Demokratik Hukuk Devletinin işleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Ulus temsilcilerinin mahkemeler üzerinde söz hakkı olması
B) Devletin laik kurallar çerçevesinde yönetilmesi
C) Temel hak ve özgürlüklerin anayasada belirtilmesi
D) Tüm yurttaşların temel haklardan eşit ölçüde yararlanması
E) Yargı gücünün bağımsız olması
--------------------------------------------------------------------------------
2 ıkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında rol oynayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Versay Antlaşmasında saptanan Avrupa siyasal yapısının gerçekçi olmaması
B) 1938 yılından itibaren Almanya’nın saldırgan siyasetinin artması
C) ıtalya’nın Akdeniz’de saldırgan bir politika izlemesi
D) Almanya’nın Çekoslovakya’nın bir bölümünü, işgal etmesi
E) Almanya ve ıtalya’nın Avrupa’da saldırgan bir politika izlemesine Amerika’nın razı olmaması
--------------------------------------------------------------------------------
29-) Türk Siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egemenliğin ulusa ait olması
B) Demokrasiye bağlı kalınması
C) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
D) Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
E) Liberal devlet anlayışının benimsenmesi
--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdaki uluslardan hangisi bağımsızlık mücadelesinde Türk ınkılabından etkilenmiştir?
A) Sırplar
B) Cezayirliler
C) Arnavutlar
D) ıranlılar
E) Romenler
CEVAP ANAHTARI:
1-) D
2-) C
3-) C
4-) A
5-) C
6-) B
7-) B
8-)A
9-) E
10-) C
11-) E
12-) A
13-) D
14-) E
15-) D
16-) C
17-) B
18-)B
19-) D
20-) E
21-) A
22-) E
23-) A
24-) B
25-) C
26-) D
27-) E
28-) A
29-) A
30-) B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder