23 Eylül 2012 Pazar

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ SORULARI


ıSLAM MEZHEPLERı TARıHı


1)Peygamber’e nispet edilen rivayetlerde yer alan ve muhalifleri tarafından Hariciler hakkında “dinden çıkmışlar” anlamında kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ehl-i şurat
B)Hâricun
C)Vehbiyye
D)Mârika
E)Haruriyye

2)Aşağıdakilerden hangisi Peygamber’in vefatından sonra ensarın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabidir?

A)Sa’d b. ubade
B)Osman
C)Ömer
D)Ebu Bekir
E)Ali

3)ıslam Mezhepleri tarihinde ilahi kaderi reddedenlere ne ad verilir?
A)şia
B)Cebriyye
C)Vehhabiyye
D)Mürcie
E)Kaderiye
www.ilimhazinem.com dan alıntıdır.
4)Aşağıdakilerden hangisi Mâturidi’nin imâmetle ilgili görüşlerinde biri değildir?

A)Başkan mutlaka adil ve liyakatli olanlardan seçilmelidir.
B)Ali ve evladının devlet başkanı olmasına dair nass bulunduğu iddiaları asılsızdır.
C)ılk halife Ali b. Ebi Tâlip’tir.
D)Devlet başkanı (imam) mutlaka belirlenmelidir.
E)Devlet Kureyş’ten olması, ashâb döneminde problemin çözümünü kolaylaştırmaya yönelik bir unsurdur.

5)Aşağıdakilerden hangisi çağrıştırdığı anlam bakımından tefrika kavramıyla yakından ilgilidir?

A)Mezhep
B)Fırka
C)Cemaat
D)Makale
E) Nıhle

6)Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunda etkili olan sebeplerden biri değildir?

A)Siyasi ve sosyal temelli problemlerle karşılaşma
B)Müteşabih ayetler
C)ınsan psikolojisi
D)Muhkem ayetler
E)ıslam coğrafyasının genişlemesi

7)Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan Tevvabün hareketinin ilk lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Süleyman b.Surâd el- Huzai
B)Abdullah b. Abbas
C)ıbnü’l-Kevvâ
D)Hurkus b. Züheyr
E)Ebu Musa el-Eşari

8)Nusayrilik tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan bazen fırkanın ikinci kurucusu olarak kabul edilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A)ıbn Nusayr en-Nemiri
B)Meymûn et- Taberâni
C)Mekzun es- Sincâri
D)Ebu Muhammed el- Cünbülâni
E)Hamdan el- Hasıbî

9)ıslam Mezhepleri araştırmalarında Durkheim’in usulüne bağlı kalacağını belirterek içtimaiyatçı ( sosyal- pozitivist) bir metodu benimseyen bu nedenle gözlem ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı alan araştırmalarına yönelen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Muhammed Tanci
B)Ethem Ruhi Fığlalı
C)Yaşar Kutluay
D)Yusuf Ziya Yörükhan
E)ısmail Hakkı ızmirli

10)Abbasi halifesi Memun’un 12 imam silsilesi içinde kendisine veliaht tayin ettiğişiî imam aşağıdakilerden hangisidir?

A)Câfer es- Sâdık
B)Ali Zeyne’l-Âbidin
C)Ali er- Rıza
D)Muhammed et- Tâki
E)Muhammed Bâkır

11)Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in oluşum sürecinde etkili olan şahsiyetlerden biri değildir?

A)Ebu’l Abbas el- Kalânisi
B)Abdullah b. Zübeyr
C)HÂris el- Muhâsıbi
D)ıbn Küllab el-Basri
E)Hasan el-Basri

12)Yezidilerin kelime-i şehadetinde yer alan “Emin Cebrail Habibullah” ile kim kastedilmiştir?

A)şeyh Adi b. Müsafir
B)Melek Derdâil
C)şeyh Hasan b. Adi
D)Melek Tâvus
E)Melek Nuraîl

13)Aşağıdakilerden hangisi Bahailerin kutsal kitaplarından biridir?

A)Berâhin
B)Burhân
C)Meşriku’l- Envâr
D)Berâhin-i Ahmediyye
E)El-Akdes

14)Aşağıdakilerden hangisi şia’nın görüşünü yansıtmaz?

A)Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imâmetini açıkça ilan etmemiştir.
B)ımam nebiden gelen bir nalsa tayin edilmiştir.
C)ımam büyük ve küçük bütün günahlardan korunmuştur.
D)Ali ashabının en üstünüdür.
E)Nebinin imamın tayinini unutması caiz değildir.

15)Aşağıdakilerden hangisi Vehhabiliğe yönelik ithamlardan biri değildir?

A)Haricilik
B)Mezhepsizlik
C)Tarikatçılık
D)Mezar yıkıcılığı
E)Tekfircilik

16)Aşağıdakilerden hangisi ıslahatçı akımlara özgü bir özelliktir?

A)Dini geleneğin derin bir sorgulamaya tabi tutulması
B)Kadınların faaliyetlere geniş katılım göstermesi
C)Silsile sistemine itibar edilmesi
D)Akademik liyakata ve felsefi birikime önem verilmesi
E)Nakli çözümleri tercih etmesi.

17)ımamiyye şiası hangi hanedanlık zamanında ilk defa devletin resmi mezhebi olarak kabul edilmiştir?

A)Abbasiler
B)Büveyhiler
C)Moğol-ılhanlılar
D)Kaçarlar
E) Safeviler

18)” Abdal Musa Erkanı” ne zaman yapılmaktadır?

A)Özellikle kış aylarında
B)Sadece Muharrem ayında
C)Genellikle baharda
D)Yılın her mevsiminde
E)Çoğunlukla yaz geldiğinde

19)”Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “ Hak” kavramı neyi sembolize etmektedir?

A)Adaletli davranmayı
B)Haksızlıktan kaçınmayı
C)Uluhiyet inancını
D)Eşitlik anlayışını
E)Doğruluk inancını 

20)Zeydiler aşağıdakilerden hangisini mehdi olarak nitelendirmişlerdir?

A)Muhammed b. El- Hanefiyye
B)Muhammed b. Abdullah en- Nefsü’z-Zekiyye
C)ısmail b. Câfer
D)Ali Zeynelâbidin
E)Hasan el-Askeri

CEVAP ANAHTARLARI = 1)D 2)A 3)E 4)C 5)B 6)D 7)A 8)E 9)D 10)C 11)B12)D 13)E 14)A 15)C 16)B 17)E 18)A 19)C 20)B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder