23 Eylül 2012 Pazar

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ SORULARIİSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ


1)Hariciler’in “ Hüküm yalnız Allah’ındır” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?
A)Allah’ın verdiği karar tartışılamaz.
B)Kur’an’ın anlamı yine Kur’an’a bakarak anlaşılır.
C)Kur’an insanlar arasında mutlak hakemdir.
D)Kur’an’ı yorumlama eylemi Allah’ın hükmünü ortaya çıkaracak şekilde olmalıdır.
E)Kur’ani hakikat kendiliğinden apaçıktır.

2)Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Osmanlı “Tehafüt” geleneği içinde yer almaz? 
A)Hocazade( Muslihiddin Mustafa)
B)Kemalpaşazade(ıbn Kemal)
C)Müeyyedzade(Abdullah çelebi)
D)Bedreddin Simavi
E)Muhammed Karabaği

3)Suhreverdi’ye göre bilgiye ulaşmada en yetkin kişi kimdir?
A)Filozof
B)Ayetullah
C)Hakim-i Müteellih
D)Müteellih
E)Alim-i Müteellih

4)ıbn Bâacce’ ye göre bozuk bir toplumda yaşayan,entelektüel kabiliyetleri gelişmiş bir filozof nasıl erdemli kalabilir ve mutluluğa ulaşabilir?
A)Bilinçli bir şekilde yalnızlığı tercih ederek
B)Dini ibadetlere yoğun bir şekilde kendini vererek
C)Ülke yöneticilerini konu hakkında uyararak
D)Aile bağlarını güçlendirerek
E)Müzik eğitimine ağırlık vererek
www.ilimhazinem.com dan alıntıdır.

5)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Sinâ’nın eserlerinden biri değildir?
A)Uyûn’ül -Hikme
B)Risale fi def’il-a**an
C)Dânişnâme-i Alâi
D)En-Necât
E)Eş-şifa

6)Osmanlı düşüncesinde yatay bilincin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eski-yeni şekilde olmak üzere zamansal( tarihsel) süreci ikiye bölme
B)Tek hakikat tasarımına göre algılama
C)Hakikatin çokluğunu kabullenme
D)Batının üstünlüğüne inanma
E)Yükseliş dönemi Osmanlı düşüncesini yüceltme

7)Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ıslam dünyasında Aristoteles’in pek çok eserini şerh etmiş ve O’nu en iyi anlamış kişi olarak ün yapmıştır?
A)Gazzali
B)Farabi
C)ıbn Rüşd
D)ıbn Sinâ
E)Kindi

8)Aşağıdakilerden hangisi Tehafüt geleneğinin en önemli sonucu olarak kabul edilebilir?
A)Felsefi problemlerle ilgili tartışmanın halkın bütün kesimlerine yayılması
B)Felsefi düşüncenin canlı tutulup bu alanda dinamizmin sağlanması
C)Filozofların, devlet ve toplum nazarında itibar kazanması
D)Felsefenin dini düşünceyi açıklayan bir şekle dönüştürülmesi
E)Dinin, felsefenin etkisinden kurtarılması.

9)Osmanlı düşüncesindeki sentezleme çabası hangi temel yöntemi izlemiştir?
A)Soyutlama( düşünür kılma)
B)Taklit
C)Analiz
D)Eleştiri
E)Sorgulama

10)ıbn Haldun’a göre aşağıdakilerden hangisi göçebe/bedevi yaşamın özelliklerinden biridir?
A)Rahatlığa alışma
B)Korkaklık
C)Kırılganlık
D)ış bölümü
E)Özgürlük

11)ıbrahim Kasapbaşızâde aşağıdaki felsefe akımlarından hangisi ile ilgili eser yazmıştır?
A)Eflatunculuk
B)şüphecilik
C)Sofistik
D)Dehrilik
E)Fisagorculuk

12)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Miskeveyh’in eserlerinden biridir?
A)Tehafüt
B)Tahkik mâ lil- Hind
C)Tecaribü’l-Ümem
D)şifaü’s-Sail
E) Mukaddime

13)Bir dönem ıslam Felsefesinin önemli terimlerinden biri olarak kullanılan “tehafüt” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kapalılık
B)Faydasızlık
C)Düzensizlik
D)Tutarsızlık
E)Karasızlık

14)Batının Müslümanlara karşı önyargısına şahit olarak Müslüman olmuş ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy’nin dinler ve milletler arasındaki bu önyargı ile mücadele etmek için UNESCO’ya bağlı olarak kurduğu enstitü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sanal ıletişim Enstitüsü
B)Açık Toplum Enstitüsü
C)Medeniyetlerin Diyalogu için Milletlerarası Enstitüsü 
D)Dinlerarası Barış Enstitüsü
E)Davranış Bilimleri Enstitüsü


15)ıslam filozoflarını eserlerini asıllarından okumak ve ıslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof kimdir?
A)Hamilton
B)Locke
C)Descartes
D)Hume
E)Kant

16)Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde “Avennesar” adıyla anılan Müslüman filozof kimdir?
A)ıbn Bâacce
B)Farabi
C)Kindi 
D)ıbn Rüşd
E)ıbn Sinâ

17)ıbn Haldun’a göre toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sosyal gelişmişlik
B)Tarihdaşlık
C)Zenginlik
D)Dindaşlık
E) Asabiye

18)Aşağıdakilerden hangisi ıbn Haldun’a göre, bir toplumun geçirdiği aşamalardan biridir?
A)Teknoloji aşaması
B)Sanayi aşaması
C)Medeniyet aşaması
D)Tanım aşaması
E)ımar aşaması

19)Taşköprüzâde’nin ilimlerin tasnifi ile ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tehafütü’l- Felasife
B)Keşfü’z-Zunun
C)Kitabu’z-Zâhira
D)Mevzuât-ı Ulûm
E)Er-Risaletü’l- Esiriyye fi’l-Mizan

20)Allah’ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Farabi’den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bacon
B)Hegel
C)Descartes
D)Scot
E)St.Thomas

CEVAP ANAHTARI = 1)D 2)D 3)C 4)A 5)B 6)A 7)C 8)B 9)A 10)E 11)A12)C 13)14)C 15)B 16)B 17)E 18)19)D 20)E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder