6 Eylül 2012 Perşembe

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ SORULARI


GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERı


1)Tüm canlı üzerinde yapılan bilimsel ve tıbbi çalışmaların etik açıdan değerlendirilmesini amaç edinen özel disipline ne ad verilir?

A)Tıp etiği
B)Adli etik
C)Biyoetik
D)Deontoloji
E)Medikal etik

2)Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin değişmeye elverişli olduğunu gösteren özelliklerden birdir?

A)ıslam dinin kemale ermiş olması
B)Dini metinlerin ilahi kaynaklı olması
C)ıslam dinin bütüncül özelliğe sahip olması
D)ıslam dinin bütün zaman ve mekanlara hitap etmesi
E)Dinde ortaya çıkan yeniliklerin bidat olarak değerlendirilmesi

3)Aşağıdakilerden hangisi ıslam’ın evlilik anlayışıyla bağdaşmayanuygulamalar arasında yer almaz?

A)Hukuki yaptırımı bulunmayan gayri resmi mahiyette “dini nikah” yapmak ve bununla yetinmek
B)Evliliğin sağladığı bazı imkanlardan yaralanmayı öne çekmek amacıyla genellikle nişanlılık döneminde nikahlanmak
C)Fiili evlilik hayatını sürdürmekle birlikte bazı maddi imkanlara sahip olabilmek için resmen boşanmak
D)ıbadet bilinç ve şuuruyla medeni bir akdin gereklerine bağlı kalarak evlenmek
E)Evlilik amacı gütmemekle birlikte dünyevi bir amaca ulaşmak için resmen evli gözükmek

4)Karma ürünler ve katkı maddelerinin dini hükmü konusundaki tartışmalarınbaşlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dinin yasakladığı maddeleri içermesi
B)ınsan sağlığına zararlı olabileceği endişelerinin bulunması
C)Ürünü olduğundan farklı göstermesi
D)Hijyenik ortamlarda üretilmemesi
E)Bağımlılık yapması

5)Aşağıdakilerden hangisi yiyecek ve içeceklerle ilgili temel dini- fıkhi ilkelerden biri değildir?

A)Harama sebep olan şeylerin de haram olması
B)Haram yetkisinin Allah’a ait olması
C)Dini emir ve yasaklara uymamanın haram olması
D)Haram şüphesi taşıyan şeylerden uzak durulması
E)Haramlar konusunda hileye başvurulmaması

6)Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde belirleyici özelliklerden biri değildir?

A)Fecrin batması
B)Gölge uzunluğu
C)Fecrin doğması
D)Güneşin batması
E)Güneşin doğması

7)Fıkıh literatüründe müziğe karşı olumsuz bir yaklaşımın yer almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

A)Peygamber döneminden nakledilen müzik uygulaması örneklerinin
B)Emeviler döneminde müziğin icra edildiği ortamın meşru olmayan bir duruma gelmesinin
C)Müziğin kazanç vesilesi haline gelmesinin
D)Müziğin temel naslar tarafından açıkça yasaklanmasının
E)Müziğin eğlence vesilesi olmasının

8)1. Vakit namazın şartıdır
2.Namazın farz oluşunun sebebi “ilahi hitap”tır.
3.Vakit namazla sorumlu olmanın sebebidir.
4.Edası mümkün olmayan namazın kazaya bırakılması uygun değildir.

Yukarıdakilerden hangileri “vaktin oluşmadığı yerlerde namaz vakitlerinin en yakın bölgelerdeki vakitler dikkate alınarak belirlenmelidir” görüşünü savunanların gerekçelerindendir?

A) 1 ve 4
B)2 ve 3
C)1,2 ve 3
D)1,2 ve 4
E)2,3 ve 4

9)Gündelik hayatla ilgili helal ve haramlar fıkhın hangi alanına girmektedir?

A)ıbadet
B)Ahlak
C)Ukubat
D)Muamelat
E)ınanç

10)Aşağıdakilerden hangisi ıslam’da aile anlayışının oluşturduğu temeldeğerlerden biri değildir? 

A)Bireyselciliğin ön plana çıkarılması
B)Aile mahremiyetinin korunması
C)ıslami değerlere tam bağlılığın olması
D)Emanet ve sorumluluk bilincinin bulunması
E)Sevgiye dayalı huzur ve şefkat yuvası olması

11)Fiyat belirlemeden yapılan alışveriş uygun değildir.

Bu görüşe göre aşağıdaki akit sonuçlarından hangisi doğrudur?

A)Mal batıl bir şekilde müşterinin eline intikal etmiştir.
B)Mal, müşterinin elinde emanet hükmünde olup, iade edilmelidir.
C)Mal fasid bir şekilde müşteriye intikal etmiştir.
D)Malın mülkiyeti meşru bir şekilde müşteriye intikal etmiştir.
E)Mal hukuken müşterinin eline intikal etmemiştir.

12)Aşağıdakilerden hangisi haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmemektedir?

A)Malikiler
B)Hanefiler
C)Hanbeliler
D)Zahiriler
E)şafiiler

13)Peygamber’in uygulamaları dikkate alındığında eğlence ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Düğünlerde müziğe yer verilmesini yasaklamıştır. 
B)Boş vaktin zaman zaman eğlence ile geçirilmesini yasaklamamıştır.
C)Savaş zaferlerinin kutlanmasına olumsuz bakmıştır.
D)Düğün ve bayramlarda eğlenceye müsaade etmemiştir.
E)**.Peygamber insan fıtratını dikkate almamıştır.

14)Aşağıdakilerden hangisi vade farkının caiz olmadığı görüşünün delilleri arasında yer almaz?

A)Sedd-i zerai ilkesi gereğince bu tür işlerin yasaklanmasının gerekmesi
B)Versiye satıştaki fiyat farkının vade karşılığı olarak görülmesinin doğru olmaması
C)Hadislerde bir satış içinde 2 satış yapılmasının yasaklanması
D)Vade farkının faiz işlemindeki karşılıksız paraya benzemesi.
E)Vadeye paralel olarak artan fiyatın haksız kazanç olarak görülmesi

15)Kendileriyle zimmet sözleşmesi yapılabilecek gayrimüslimlerin çerçevesinien geniş tutan ıslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ebu Hanife
B)Ebu Yusuf
C)ımam Muhammed
D)ımam şafii
E)ımam Malik

16)Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir?

A)Maktu’ tahvil
B)Hisse senedi
C)Nominal değer
D)Gelire endeksli senet
E) Hazine bonosu

17)Alınacak belli bir reel fazlalık karşılığında borç verme yoluyla oluşan faiz türüne ne ad verilir?

A)Bey’ faizi
B)Câri faiz
C)Fazlalık faizi
D)Para faizi
E)Nesîe faiz

18)Kur’an ve Sünnette Türkçedeki faiz karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A)Ribâ
B)Faiz
C)Nesîe
D)Karz
E)Bey’

19)Mecusileri de Ehl-i Kitap kapsamında değerlendiren ıslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A)ımam şafii
B)ımamMalik
C)Ebu Hanife
D)ıbn Rüşd
E)ıbn Hazm

20)Aşağıdakilerden hangisi gelire endeksli senetlerden faiz olduğu görüşünün gerekçelerinden biridir?

A)Senedin devlet güvenceli intifa satışını temsil etmesi
B)Tarafların gerçek maksadının faizli kredi alıp vermek olması
C)Devletin çıkardığı tahvillerden farklı olması
D)Senedin satışında “kar-zarar ortaklığı” ibaresinin bulunması
E)Bu tür senet ihraç eden şirketlerin meşru bir işle iştigal etmemesi.

CEVAP ANAHTARI = 1)C 2)D 3)D 4)5)C 6)A 7)B 8)D 9)D 10)11)C12)13)B 14)B 15)E 16)E 17)E 18)19)20)B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder