23 Eylül 2012 Pazar

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ DEĞERLENDİRME SORULARI 5,6,7,8,9,10 ÜNİTELER(EGEM YAYINLARI)


5.ünite Değerlendirme Soruları

1. ateşpereslik olarak da adlandırılan, eski iran kökenli dinsel gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
a.mitracılık
b.mecusilik
c.maniheizm
d.sabiilik
e.taoizm

2.aşağıdakilerden hangisi mecusilikte yaşadığı dönemin çok tanrıcılığına karşı tek tanrı inancına dayalı bir öğretiyi insanlara yaymakla görevli olan bir elçi olarak faaliyete başlamıştır?
a.bahman
b.cyrusi
c.zerdüşt
d.kartir
e.viştaspa

3.aşağıdakilerden hangisinin göreve gelmesiyle mecusilik resmi din ilan edilmiş ve imparatorlukta yaşayan diğer din mensuplarına yönelik bir takibat başlatılmıştır?
a.zerdüşt
b.vistaspa
c.cyrusi
d.kartir
e.bahman

4.aşağıdaki eserleden hangisi 1600 de parsi rahip bahman tarafından yazılmıştır?
a.menakibname
b.avesta
c.draşya d yahya
d.ginza
e.kıssa i sancan

5.I.yasna
  II.visperad
  III.yaşt
yukarıda verilenlerden hangileri,mecusiliğin kutsal metni olan avesta nın bölümleri arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.II ve III
d.yanlız I
e.I, II ve III

6.zerdüşt , varoluşun başlangıcını yüce tanrıdan zuhur eden yada onun tarafından yaratılan 7 asli ilahi varlıkla açıkladı.
aşağıdakilerden hangisi bu ilahi varlıklar arasında yer almaz?
a.haurvatat
b.aşa vahişta
c.spanta armaiti
d.khşatrha vairya
e.sroaşi

7. I.yaratılış dönemi
   II.iyilikle kötülük arasındaki aktif mücadele dönemi
   III.iyilikle kötülüğün birbrinden ayrılma dönemi
yukarıda verilenlerden hangileri mecusiliğin kozmik dönemleri arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.II ve III
d.yanlız III
e.I,II ve III

8.I.iyi söz
  II.iyi düşünce
  III.iyi dvranış
  IV.iyi bakma
yukarıda verilenlerden hangileri, mecusilik te ahlak sisteminin esasları arasında yer alır?
a.I,II ve III
b.II ve IV
c.II, III ve IV
d.yanlız IV
e.I,III ve IV

9.mecusilikte yıllık olarak kutlanan yedi büyük bayramdan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.no ruz (nevruz)
b.mehregon
c.navcot
d.kusti
e.varaysa

10.mecusilikte çeşitli rahiplik sınıfları var olmuştur.
bu rahip gruplarından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a.erbad
b.mecuş
c.mobad
d.bagnapad
e.dastür

11.I. ataş dadgah
   II. ataş bahram
   III. ataş adaran
mecusilikte tapınaklardaki ateşler kutsiyet derecesine göre gruplandırılır.
 yukarıda verilenlerden hangileri bu gruplar arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.II ve III
d.yanlız I
e.I,II ve III

12.aşağıdakilerden hangisi sabiiler tarafından 'büyük önder' ve 'bir ışık peygamberi' olarak adlandırılmıştır?
a.hz.musa
b.hz.yahya
c.hz.isa
d.hz.davut
e.hz.ibrahim

13.sabiilikte çeşitli dualar teoloji mitoloji ölüm ve ölm sonrası hayat ve benzeri konuları ihtiva eden 'adem in kitabı'diyede adlandırılan ktsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
a.drasya d yahya
b.kolasta
c.ginza
d.avesta
e.menakibname

14.aşağıdakilerden hangisi sabiidüşüncesine göre kurtuluşun tek yoludur?
a.başkalarını mutlu etmek
b.bu dünyadaki görevini hakkıyla yerine getirmek
c.iyi bir eğitim almak
d.ilahi kurtarıcı bilgiye sahip olmak
e.köklü bir aileden gelmek

15.mecusilikte yetişkinlik çağına gelen her çocuk için bir çeşit dine giriş seremonisi olarak düzenlenen törene ne ad verilir?
a.varaysa
b.haoma
c.navcot
d.rasta
e.kusti

16.mecusilikte ahura mazda nasıl tanımlanır?
a.iyi insanları ödüllendiren varlıktır
b.herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten tek rabdır
c.mutlak kötü olan bilge rabdır
d.kendisinin kutsal ruhu ile 8 ilahi varlığı yaratmıştır
e.ateşin koruyucu gücü olarak kabul edilen ilahi varlıktır

17.sabiilerde rahiplerin en üst tabakasına ne ad veilir?
a.ganzibra
b.tarmida
c.aşganda
d.rişama
e.mobad

Cevaplar
1B 2C 3D 4E 5E 6E 7E 8A 9A 10B 11E 12B 13C 14D 15C 16B 17D

6.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.aşağıdaki kavramlardan hangisi hz.ibrahim,hz ishak hz.yakup ve onların çocuklarını tanımlamaktadır?
a.arami
b.ibrani
c.eber
d.musevi
e.yahudi

2.geleneksel yahudi hukukuna göre bir kişinin yahudi kabul edilmesi öncelikle hangi şarta bağlıdır?
a.yahudi bir babaya sahip olma
b.yahudi dinin kutsal kitabını evinde bulundurma
c.mikve adı verilen bir havuzda suya dalma
d.yahudi şeriatının emirlerine saygı gösterme
e.yahdi bir anneden doğmuş olma

3.aşağıdakilerden hangisi yahdiliğin en belirğin özelliğidir?
a.evrensel bir dil olması
b.eylem ve gelenek dini olması
c.sorgulayıcı bir din olması
d.politeist bir ortamda tek tanrı inancını (monoteizm) yerleştirmesi
e.tüm çeşitliliği içinde barındıracak modern bir din olması

4.aşağıdakilerden hangisi israiloğullarının ve israil dininin kökeni yahudi geleneğinde ilk ibrani atası ilk monoteist ve aynı zamanda ilk yahudi olarak kabul edilir?
a.davud
b.yusuf
c.ibrahim
d.yakup
e.ishak

5.tevrattaki bilgiye göre hz. ibrahim kaç yaşında vefat etti?
a.171
b.173
c.175
d.177
e.179

6.aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamber olarak seçilen israiloğullarını firavun zulmünden kurtarmakla görevlendirilen daha sonrada kendisine tevrat verilen peygamberdir?
a.hz.musa
b.hz.ibrahim
c.hz.şuayp
d.hz.davut
e.hz.yusuf

7.aşağıdakilerden hangisi hz.musa nın hayatını anlatan tevratın bölümleri arasında yer almaz?
a.çıkış
b.levililer
c.sayılar
d.tesniye
e.tekvin

8.aşağıdakilerden hangisi kur anda ve hadislerde zikredilen peygamberler arasında kendisinden en çk söz edilen peygmberdir?
a.hz.ibrahim
b.hz.musa
c.hz.davut
d.hz.isa
e.hz yusuf

9.aşağıdakilerden hangisi kur an da ismen anılmamakta fakat kendisinden musanın yanında  bulunan genç diye bahsedilir?
a.malaki
b.deborah
c.yeşu
d.samuel
e.saül

10.aşağıdakilerden hangisi güneydeki yahuda ile kuzeydeki israil bölgelerine ait kabileleri tek bir merkez etrafında toplamak amacıyla stratejik konuma sahip bulunan kudüs ü fethedip krallığın merkezi yapmıştır?
a.samuel
b.seul
c.yeşu
d.kral davut
e.malaki

11.yahudi tarihinde I.mabet dönemi kimin zamanında başlamıştır?
a.kral davut
b.yeremya
c.süleyman
d.koreş
e.darius

12.I.senenin başlangıç ayını değiştirmiştir
   II.tevratın yazı karakterini değiştirmiştir
   III.tişri ayını senenin ilk ayı olarak kabul etmiştir
yukarıda verilenlerden hangileri yahudilikte talmud a göre ezra nın yaptığı değişiklilker arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.yanlız III
d.II ve III
e.I,II ve III

13.aşağıdakilerden hangisi sünneti yasak ettiği için 132 yılında aynı zamanda mesih olduğunu da iddia eden şiman bar kohba liderliğinde yahudilerin ayaklanmasına sebep olmuştur?
a.antiochus
b.hadrianus
c.maccabee
d.pompey
e.hasmonai

14.hz.ömer kaç yılında kudüsü fethederek filistin bölgesini müslümanların hakimiyetine almıştır?
a.633
b.635
c.637
d.639
e.641

15.aşağıdakilerden hangisi 1800 ler de avrupa milliyetçiliğinin bir ürünü olan antisemitizm hareketinin sonucudur?
a.1897 de I.siyonist kongresi toplandı
b.sabatay hareketi  sna erdirildi
c.theodar herzi başkan seçildi
d.tel aviv yepyeni bir yahudi şehri olarak ortaya çıktı
e.1882-1903 yılları içinde filistine ilk önemli yahudi göçü gerçekleştirildi

16.I.tora(tevrat)
   II.nevim(peygamberler)
   III.ketuvim(kitaplar)
yukarıda verilenlerden hangileri yahudiliğin kutsal kitabı olan tanah ın bölümleri arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.II ve III
d.yanlız I
e.I,II ve III

CEVAPLAR
1B 2E 3D 4C 5C 6A 7E 8B 9C 10D 11C 12E 13B 14C 15E 16E

7.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1.I.Allah vardır ve hükmeder
  II.Allah birdir
  III.mesih gelecektir
yukarıda verilenlerden hangileri yaratıcı tanrı fikrine ağırlık veren philonun beş prensiplik amentüsü yer almaz?
a.yanlız I
b.yanlız II
c.yanlız III
d.II ve III
e.I ve III

2.I.israfilin seçilmişliği
  II.tanrı nın birliği
  III.tevratın değiştirilmesi
yukarıda verilenlerden hangileri yahudi dinin üzerinde ısrarla durduğu hususlar arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.yanlız II
d.II ve III
e.I,II ve III

3.aşağıdakilerden hangisi tanrı nın insanlara onların anlayacağı dilde konuştuğunu dolaylısıyla antropomorfik ifadelerin insanın daha iyi anlaması için kullanıldığını bu ifadelerin hakiki manada değil mecazi olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiştir?
a.yosef albo
b.ibn meymun
c.philo
d.saodya gaon
e.hasdai creseas

4.yahudi kutsal kitabında tanrının farklı isimleri yer almaktadır.bunlar içinde en önemli ve kutsal olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a.adonay
b.haş-şem
c.YHVH
d.elahim
e.el elyon

5.yahudi kutsal kitabında peygamberi ifade etmek üzere çeşitli kavramlar arasında yer almaz?
a.nebi
b.hozeh
c.roeh
d.Allah ın kitabı
e.Allah ın kulu

6.peygamberlerin aldığı vahyin kaynağı ve peygamberipeygamber yapan asıl özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a.dürüst olmaları
b.tanrı sözüne muhatap ve bu sözün aracısı olmaları
c.zeki olmaları
d.günahsız olmaları
e.güvenilir olmaları

7.I.tebliğinin doğruluğu
  II.verilen haberin gerçekleşmesi
  III.alametler göstermei
yukarıda verilenlerden hangileri yahudi kutsal kitabında hakiki peygamberin özellikleri arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.II ve III
d.yanlız III
e.I,II ve III

8.yahudilikte kadınlardan da peygamber gelmiştir.aşağıdakilerden hangisi bu peygamberler arasında yer almaz?
a.miryam
b.debora
c.hulda
d.noadya
e.sabatay sevi

9.aşağıdakilerden hangisi islam dinine göre peygamberlerde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?
a.doğruluk
b.güvenirlik
c.çalışkanlık
d.zekilik ve akıllılık
e.günahlardan korunmuşluk

10.içinde ileride gelecek bir kurtarıcı müjdesi bulunmayan yegane kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
a.Kur an
b.tevrat
c.zebur
d.incil
e.purana

11.saadye goon un amentüsü bazı esaslardan oluşmaktadır?
aşağıdakilerden hangisi bu esaslar arasında yer almaz?
a.alem sonradan yaratılmalıdır
b.Allah tek olup cismi yoktur
c.yeniden dirilmek haktır
d.mükafat ve ceza haktır
e.peygamberlerin bütün sözleri haktır

12.I.tanrı birdir ve ondan başka tanrı yoktur
  II.tanrı ezeli ve ebedidir
  III.ibadet sadece tanrı ya mahsustur.ona ortak koşlamaz
yukarıda verilenleri ibn meymun un tespit ettiği iman esasları arasında yer alır?
a.yanlız I
b.I ve II
c.II Ve III
d.I ve II
e.I,II ve III

13.aşağıdakilerden hangisi tanrı tarafından doğrudan iki ayrı levha halinde musa peygambere verildiği kabul edilen on emir arasında yer almaz?
a.öldürmeyeceksin
b.yalancı şahitlik yapmayacaksın
c.zina yapmayacaksın
d.cuma gününe riayet edeceksin
e.babana ve annene hürmet edeceksin.

14.yahudilerde tişri ayının 15-21 günlerinde kutlanan bayram aşağıdakilerden hangisidir?
a.pesah bayramı
b.haftalar bayramı
c.çardaklar bayramı
d.hanuka bayramı
e.tevrat ı hatim bayramı

15.I.tanrının dünyayı altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmiş olması
  II.tanrının israiloğullarını mısırdaki kölelik evinden kurtarmış olması
  III.tanrının hz.musayı peygamber olarak görevlendirmesi
yukarıda verilenlerden hangileri cumartesi gününün yahudilerce haftanın en kutsal günü olarak kabul edilmesinin gerekçeleri arasında yer almaz?

a.yanlız I
b.yanlız II
c.yanlız III
d.II ve III
e.I ve III

16.I.peruşim
   II.sadukim
  III.tsiyim
yukarıda verilenlerden hangileri yahudi mezhepleri arasında yer alır?

a.I ve II
b.I ve III
c.II ve III
d.yanlız III
e.I,II ve III

CEVAPLAR
1C 2A 3B 4C 5D 6B 7E 8E 9C 10A 11E 12E 13D 14C 15C 16EYaşayan Dünya Dinleri Ünite 8 değerlendirme soruları

1.aşağıdakilerden hangisi kur an ı kerim in hristiyanlığı ifade etmek için kullandığı kelimedir?
a.kristos
b.karitas
c.kristof
d.nasara
e.kirkor

2.aşağıdakilerden hangisi hristiyanlar için kullanılan isimlerden biri değildir?
a.zenginler
b.celileliler
c.kilise
d.şakirtler
e.azizler

3.aşağıdakilerden hangisi hz.isa ya ve incil e tabi olan tüm hristiyanların dinine verilen genel bir isimdir?
a.yahudilik
b.hristiyanlık
c.musevilik
d.budizmcilik
e.hinduizmcilik

4.doğu hristiyanlığında hangi günler hz.isa nın doğum günleri olarak kutlanır?
a.4 ocak
b.5 ocak
c.6 ocak
d.7 ocak
e.8 ocak

5.aşağıdakilerden hangisinin kelime anlamı ''beyaz giyinenler,insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar''şeklindedir?
a.mesih
b.teslis
c.konsil
d.kutsal ruh
e.havariler

6.tebliğ faaliyetinin başında hz.isa oniki kişi seçerek onlara havari ismini vermiştir.
aşağıdakilerden hangisi bu havariler arasında yer almaz?
a.yakup
b.simon petrus
c.filipus
d.yusuf
e.thomas

7.hz.isa nın ilk mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?
a.hastaları,kötürümleri iyileştirmesi
b.ölü kızı diriltmesi
c.petrus u su üzerinde yürütmesi
d.körlerin görmesini sağlaması
e.bardaktaki şarap bitince suyu şarap yaparak göstermesi

8.aşağıdakilerden hangisinde , hz.isa on beş surede doksanüç ayette ismi veya bir sıfatı ile zikredilmektedir?
a.tevratta
b.kur an da
c.matta incilinde
d.luka incilinde
e.barnabas incilinde

9.aşağıdakilerden hangisi islam da hz.isa ile ilgili konular arasında yer almaz?
a.israiloğullarına gönderilen bir peygamber olduğu
b.kendisine Allah tarafından kitap verildiği
c.hz.isa nın doğumunun müjdelenmesi
d.hz.isa nın dünyaya gelişi
e.insanların günahına kefaret olmak üzere isa nın çarmıha gerilmesi

10.aşağıdakilerden hangisi pavlus öncesi döneminde ilk mesih topluluğunun en büyük önderlerinden biridir?
a.kral I.airodes
b.alexander severus
c.imparator dekyus
d.simun petrus
e.treneyus

11.aşağıdakilerden hangisi teologlara göre hz.isa nın doğumu ile ilgili bilgiler arasında yer almaz?
a.dünyanın yaratılışından yüzyıllar sonra
b.tufandan uzun zaman sonra
c.doksan dördüncü olimpiyattan sonra
d.kral davuttan yaklaşık bin yıl sonra
e.musa dan bin beş yüzyıl sonra

12.I.yahidi geleneğinin ilgası
   II.isa nın mesihliği
  III.barnabas incilinin ortaa çıkması
yukarıda verilenlerden hangileri pavlus un hristiyanlığı kabul edişinden sonra üzerinde durduğu konular arasında yer alır?
a.I ve II
b.I ve III
c.yanlız I
d.II ve III
e.I,II ve III

13.hristiyanlık tarihinin ilk ekümenlik konsili olan iznik konsili kaç yılında toplandı?
a.324
b.325
c.326
d.327
e.328

14.I.baba
  II.oğul
  III.kutsal ana
yukarıda verilenlerden hangileri teslis inancının unsurları arasında yer almaz?
a.yanlız I
b.yanlız II
c.yanlız III
d.I ve II
e.I ve III

15.25 ocak 1959 da papa XXIII.jean tarafından ilan edilen genel konsililerin en detaylısı ve sonuncusu olan konsil aşağıdakilerden hangisidir?
a.trente konsili
b.efes konsili
c.kadıköy konsili
d.II.iznik konsili
e.II.vatikan konsili

16.aşağıdaki konsililerden hangisinde 'isa da tek bir iradenin varolduğuna inanma (monothelisme)anlayışını savunanlar mahkum edilmiştir?
a.III.istanbul konsili
b.III.latron konsili
c.viyana konsili
d.konstans konsili
e.efes konsili
CEVAPLAR
1D 2A 3B 4C 5E 6D 7E 8B 9E 10D 11C 12A 13B 14C 15E 16A

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ ÜNİTE 9 DEĞERLENDİRME SORULARI

1.I.günlük ibadet
 II.haftalık ibadet
 III.yıllık ibadet
 IV.aylık ibadet
yukarıda verilenlerden hangileri hristiyanların ibadetleri arasında yer alır?

a.I,II ve IV
b.I,II ve III
c.II,III ve IV
d.I,III ve IV
e.I,II,III ve IV

2.I.noel
 II.paskalya
 III.haç yortusu
 IV.kutsal ruh günü
yukarıda verilenlerden hangileri hristiyanların yıllık ibadetleri arasında yer almaz?
a.I ve II
b.II ve IV
c.yanlız II
d.yanlız IV
e.II ve IV

3.aşağıdakilerden hangisi kişinin ruhsal olanı aramak için bazı yiyecek ve içeceklerden belirli bir süre uzak durması olarak tanımlanır?
a.ascension
b.pentikost
c.assomption
d.pentikast
e.oruç

4.I.sıvı şeyler alınmaz
 II.hayvansal gıdalar kullanılmaz
 III.alkol kullanılmaz
yukarıda verilenlerden hangileri,hristiyanlıkta kısmi oruç yada hafif orucun özellikleri arasında yer almaz?
a.yanlız I
b.yanlız II
c.yanlzı III
d.II ve III
e.I ve II

5.25 martta kutlanan hristiyanlıkta melek cebrail in meryem e isa nın doğumunu müjdelemesi gününe ne ad verilir?
a.pentikost
b.annciation
c.assomption
d.ascension
e.hac

6.aşağıdakilerden hangisi hz.adem in işlediği 'asil günah' tan insanın kurtulup hristiyanlığa girmesini sağlayan kutsanmış suya daldırma baştan aşağı su serpme vb.şekillerde uygulanan en önemli hristiyan sakramentidir?
a.evharistiya
b.konfirmasyon
c.vaftiz
d.tevbe
e.rahip takdisi

7.kiliselerde vaftiz suyunun konulduğu taş,metal,çimento vb.şeylerden yapılmış kurna biçimindeki kaba ne ad verilir?
a.vaftis kasesi
b.ayin kasesi
c.ayin topu
d.vaftiz topu
e.vaftiz teknesi

8.aşağıdakilerden hangisi katolikler ve ortadokslara göre hristiyan ayinlerinden (sakramentler)biri değildir?
a.evharistiya
b.konfirmasyon
c.tevbe
d.vaftiz
e.pentikost

9.aşağıdakilerden hangisi hristiyan inancına göre en büyük yedi günah arasında yer almaz?
a.kibir
b.haset
c.fazla oburluk
d.ümitsizlik
e.tembellik

10.aşağıdakilerden hangisi ruhul kudüs e karşı olan günahlardan biri değildir?
aşağıdakilerden hangisi ruhul kudus e karşı olan günahlardan biri değildir?
a.öfke
b.haset
c.kendini beğenmişlik
d.kötülükte ısrar
e.son tevbeyi yapmamak

11.hristiyan ilahiyatçıları vaftizin gayesini birkaç maddede belirtmişlerdir.
aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden biri değildir?
a.insanı aydınlatmak
b.fiili günahı silmek
c.tevbe ve ihtidayı sağlamak
d.kıyametteki yargı gününü hatırlatmak
e.yeniden doğuşu gerçekleştirmek

12.ortadokslara göre din adamlığı sınıfı içinde en yüksek sırada patrikler bulunmaktadır.fakat bütün patrikler derece itibarıyla birbirlerine müsavidirler
buradaki hiyerarşi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.diyakos-papaz-metropolitkeşiş-patrik
b.papaz-diyakos-metropolit-keşiş-patrik
c.metropolik-diyakos-papaz-keşiş-patrik
d.keşiş-metropolit-diyakos-papaz-patrik
e.diyakos-papaz-keşiş-metropolit-patrik

13.aşağıdakilerden hangisi katolik mezhebinin başlıca özellikleri arasında yer almaz?
a.tüm katolik dünyasının dini lideri papa dır
b.isa da ilahi ve insani iki tabiat vardır
c.ktsal ruh baba ve oğul dan neş etmiştir
d.araf a ve ebedi cezaya inanmazlar
e.insan asli suçu üzerinde taşıyarak dünyaya gelir

14.katolik mezhebini temsil eden kilise aşağıdakilerden hangisidir?
a.roma katolik kilisesi
b.wittenberg kilisesi
c.kavlin kilisesi
d.gregoryen ermeni kilisesi
e.çin kilisesi

15.aşağıdakilerden hangisi ortadoks mezhebinin genel özelliklerinden biri değildir?
a.ruhani başkanları patrik veya başpiskoposlardır
b.ibadetleri sabah akşam ve gece vakitlerinde yapılır
c.papazlar evlenemezler
d.ikonlar semavi varlıkların vücutsuz ruhlarını temsil ederler
e.kiliselerde yanılmaz,hata yapmaz bir otorite yoktur

16.ortadoks kiliseler kendi başpiskoposlarınca yönetilen otosefal ve otonom kiliseler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.otosefal kiliselerin de sayısı 14 dür
buna göre ;aşağıdakilerden hangisi otosefal kiliseler arasında yer almaz?
a.çekoslavakya kilisesi
b.arnavutluk kilisesi
c.polonya kilisesi
d.çin kilisesi
e.kıbrıs kilisesi

CEVAPLAR
1B 2D 3E 4A 5B 6C 7E 8E 9D 10A 11B 12E 13D 14E 15C 16D

Yaşayan Dünya Dinleri Ünite 10 değerlendirme soruları

1.aşağıdaki kelimelerden hangisi Allah ın iradesine teslim olmak anlamına gelir?
a.müslüman
b.hadis
c.islam
d.vahiy
e.tevhid

2.islam da hak olan dininden vazgeçmeyerek bu uğurda canını veren müminlere ne ad verilir?
a.ensar
b.muhacir
c.müslüman
d.şehit
e.nebi

3.I.kur an
 II.hz.Peygamberin sözlerinin yer aldığı hadis kitapları
 III.islam din adamları
yukarıda verilenlerden hangileri temel kaynaklar arasında yer almaz?
a.yanlız I
b.yanlız II
c.yanlız III
d.I ve II
e.II ve III

4.hz.muhammed in peygamberliğinin ilk 10 yılını kapsayan dönemde mekke de vahyedilen ayetlere ne ad verilir?
a.medini ayetleri
b.son ayetler
c.kıran ayetler
d.temettu ayetler
e.mekki ayetler

5.aşağıdakilerden hangisi kütüb-i sitte de yer alan kitaplardan biri değildir?
a.sünen i tirmizi
b.kelam ı kitap
c.sünen i nesai
d.sünen i ebi davut
e.sünen -ibn mace

6.aşağıdakilerden hangisi islam da iman edilecek temel hususlar arasında yer almaz?
a.kadere iman
b.peygamberlere iman
c.meleklere iman
d.kitaplara iman
e.muhacirlere iman

7.aşağıdakilerden hangisi Allah ın zati sıfatları arasında yer almaz?
a.vücut
b.kıdem
c.semi
d.beka
e.vahdaniyet

8.aşağıdaki meleklerden hangisi kıyametin başlangıcında süra üflemekle görevli melektir?
a.cebrail
b.israfil
c.azrail
d.mikail
e.kiramen katibin

9.cebrail meleği kur an ı kerimde aşağıdaki isimlerden hangisi ile ifade edilmez?
a.resul
b.nebi
c.ruh
d.ruhulemin
e.ruhulkudus

10.Allah tan aldığı öğretileri emir ve yasakları insanlara ileten kişiye ne ad verilir?
a.peygamber
b.muhacir
c.ensar
d.melek
e.imamiyye

11.aşağıdakilerden hangisi peygamberin ortak özelliklerinden biri değildir?
a.sıdk
b.emanet
c.fetanet
d.ilim
e.ismet

12.insanın öldükten sonra tekrar dirileceğine ve dünya hayatında işlediklerinden hesaba çekileceği inancına ne ad verilir?
a.peygamberlere iman
b.kitaplara iman
c.Allah a iman
d.ahirete iman
e.meleklere iman

13.öldükten sonra hesaba çekilmek üzere yeniden dirilen insanların toplanacağı yere ne ad verilir?
a.arasat
b.mizan
c.kıyamet
d.ahiret
e.sur

14.aşağıdakilerden hangisi ezeli ve ebedi ilmiyle herşeyi bilen Allah ın ileride olacak olayları bilmesi ve tespit etmesine verilen addır?
a.kaza
b.kader
c.cüz i irade
d.farz
e.sünnet

15.aşağıdakilerden hangisi islamda belirli şekil ve zamanlarda yerine getirilen ibadetler arasında yer almaz?
a.namaz kılmak
b.oruç tutmak
c.hacca gitmek
d.kur an okumak
e.zekat vermek

16.namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlar vardır.aşağıdakilerden hangisi bu şartlar arasında yer almaz?
a.namaz vaktinin girmesi
b.hadesten taharet
c.kur an okumak
d.necasetten taharet
e.namaz için niyet etmek

CEVAPLAR
1C 2D 3C 4E 5B 6E 7C 8B 9B 10A 11D 12D 13A 14B 15D 16C


 HAZIRLAYAN:CEYLAN ATİYE KAL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder