23 Eylül 2012 Pazar

İSLAM MEZHEPLER TARİHİ SORULAR ( tüm ünitelerle ilgili)


İSLAM MEZHEPLER TARİHİ SORULAR ( tüm ünitelerle ilgili)
1) Fırka sözlükte ne anlama gelir?
Ayrılık,farklılık,değişme,bölünme ve sapma
2) Fırka nedir?
İtikadi ve siyasi gayelerle vücut bulmuş fikirler ve şahıslar etrafındaki zümreleşmeye denir.
3) Mezhep sözlükte ne anlama gelir?
Benimsenen görüş,farklı tutum ve davranış,fikir ve gidilen yol
4) Fığlalı ya göre mezhebin tanımı nedir?
bir takım siyasi,ictimai,iktisadi ve diğer hadiselerin tesirlerinin mezhep kurucusu sayılan insan ile ,ona uyanlardaki fikri,dini ve siyasi tezahürüdür.
5) Makale hangi anlamlara gelir?
Yazı,görüş,düşünce ve inanç
6) Makale nedir?
Mezhepler tarihinde ehli sünnet dışındaki fırkalara mensup şahısların,islam toplumunda hz. Peygamber sonrasında meydana gelen siyasi ve itikadi tartışmalar veya kendi döneminde ortaya çıkan meselelerden biri veya birkaçı hakkında kendi görüşlerini açıklamak mezhebini savunmak ya da başkalarının görüşlerini reddetmek,kötülemek ve eleştirmek amacıyla kaleme aldıkları küçük eserler,
7) Mezhepler tarihinin temel kaynakları nelerdir?
Makale,makalat,fırak ve milel-nihal
8)Mezheplerin görüşlerinin ele alınış şekilleri?
1:kronolojik ve mezhep merkezli inceleme;mezheplere ya doğuş sırasına veya yazarın islam tasavvuruna daha az Zararlı oluşları sırasına göre ya da kendi mezhebine yakınlığına göre ayrı ayrı başlıklar altında fikirleri sıralanır 2:konu merkezli inceleme;bir konu başlığı konulur ve mezheplerin bu konudaki görüşlerine yer verilir 3:şahıs merkezli inceleme; önemli şahıslar ve onların siyasi ve itikadi görüşleriyle diğer hususlardaki görüşlerine yer verilir.
9) İslam düşünce ekollerinin tarihini ve görüşlerini inceleyen ilme hangi isimler verilir?
*makalat*ilmül makalat*ilmü makalatil fırak*milel Nihal*el ehva vel bida
10) Taşköprüzade ye göre mezhepler tarihi ilmi nedir?
İlahi akidelere müteallik batıl mezhepleri kaydetmekten bahseden bir ilimdir.
11) Taşköprüzade mezhepler ilmi tarihine ne isim verir?
İlmu makalatil fırak
12) Fığlalı ya göre mezhepler tarihi ilmi ?
İslam düşüncesinin veya başka bir ifadeyle fırkalaşma veya zümreleşme faaliyetlerinin gelişme seyrini göstermeyi esas alan bir bilim dalı.
13) İslam mezhepleri tarihi nedir?
Geçmişte ve günümüzde siyasi ve itikadi gayelerle vücud bulmuş islam düşünce ekolleri diyebileceğimiz beşeri ve toplumsal oluşumların doğdukları ortamı doğuş sebeplerini teşekkül süreçlerini fikirlerini mensuplarını edebiyatını yayıldığı bölgeleri islam düşüncesine katkılarını temel kaynaklardan hareketle zaman-mekan bağlamında ve fikir hadise irtibatı çerçevesinde betimleyici metodla ve tarafsız bir gözle inceleyen bilim dalıdır.
14) Milel nedir?
ALLAHın peygamberler yoluyla insanlara inanmaları için gönderdiği kitaplı din anlamındadır
15) Nihal sözlükte ne anlama gelir?
İnanç akide ve felsefi görüş
16) Naşi el-ekber e göre Nihal nedir?
Ehli kıblenin temel inanç konularındaki ayrılıkları
17) Naşi el-ekberin Nihal ile eş anlamda kullandığı kelime nedir?
Ehlul ehva vel ara
18) Ahmed b.yahya ve şehristani ye göre Nihal nedir?
İnanmadığı halde bir din ve inanç üzere olduğunu iddia eden kimseye verilen sıfat.
19) Klasik dönemde mezhepler tarihi yazıcılığının en zirvedeki eseri olan ‘el-milel ven-nihal’ kimin eseridir? Şehristani
20) Siyasi-itikadi düşünce ekollerinin ortaya çıkış sebepleri nelerdir?
*insan unsuru*toplumsal yapı*siyasi olaylar*eski kültür ve medeniyetlerle karşılaşma *dini metinler
21) İslam düşüncesinde tepkisel din söyleminin ya da kabilevi zihniyetin en tipik temsilcileri kimlerdir? Hariciler,kısmen de vahhabiler
22) İslam düşüncesindeki farklı din anlayışları nelerdir?
tepkisel-kabilevi din anlayışı*akılcı-hadari din anlayışı*gelenekçi-muhafazakar din anlayışı*politik-karizmatik din anlayışı*inzivacı-keşifçi din anlayışı
23) Asabiyet ruhunun yoğun olduğu toplumlarda özellikle de değişimlerin yaşandığı dönemlerde sözkonusu olan yaklaşım hangisidir?
Tepkisel yaklaşım
24) Tepkisel yaklaşımın en tipik temsilcileri kimlerdir?
Hariciler
25) Yerleşik hayat geçmiş ve demokratik yapıyla temayüz etmiş sivil toplumlarda egemen olan anlayış hangisidir? Akılcı-eleştirel
26) İslam düşüncesinde akılcı din anlayışının tipik temsilcileri kimlerdir
Mürcie*Hanefiler*mutezile*maturidiyye *meşşai filozoflar*meşşai filozoflardan etkilendikleri ölçüde eşarilik sayılabilir
27) İslam düşüncesinde gelenekçi din söyleminin en tipik temsilcileri?
Hadis taraftarları*şafilik*malikilik Hanbelilik*zahirilik
28) Politik-karizmatik liderci din anlayışı temsilcisi?
Şia (insan ve insanlara itaat etmek,imama itaat etmek
29) Politik-karizmatik din söyleminin merkezinde olan düşünceler nelerdir?*masum imam*mehdi mehdiye açılan kapı*Mesih fikri
30) Sosyal ve siyasi bunalımların ve köklü değişmelerin yaşandığı geleneksel toplumlarda tezahür eden zihniyet hangisidir? inzivacı-keşifçi din anlayışı
31) Genelde tarikatlerde bulunan ve ‘ mutlak hakikate ve dini bilgiye evliyanın yol göstericiliğinde keşif ve ilhamla ulaşılır’ sloganını benimseyen zihniyet hangisidir?inzivacı-keşifçi din anlayışı
32) Haricilere verilen isimler nelerdir? * muhakkime*muhakkime-i ula*haruriyye*vehbiyye*rasibiyye marika*şurat
33) Haricilerin sloganları nedir? La hükme illa lillah
34) Harici sözlükte ne anlamlara gelir?*ayrılan göçen karşı çıkan itaat etmekten ayrılıp isyan eden ve saf değiştiren
35) Haricilerin,kendilerini Allaha adayan veya nefislerini cennet karşılığında Allaha satanlar anlamında kullandıkları isim nedir? ŞURAT
36) Haricilere dinden ve imandan çıkanlar anlamında verilen isim nedir? Marika
37) Hariciler ilk olarak ne zaman ortaya çıkmışlardır? 37/657-8 yılında sıffin savaşında
38) Haricilerin alt grupları nelerdir? 1:muhakkime-i ula 2:ezarika 3: necadat 4: sufriyye 5: acaride 6:salabiyye
39) Muhakkime i ula kimlere denir? Ali den ayrılan ilk gruba
40) Ezarika kimlere denir?
Cemel ve sıffine katılanları,kendisi gibi düşünmeyen diğer haricileri tekfir eden ve onları ebedi cehennemlik gören NAFİ b. El-EZRAKI ı takip edenler
41) Necedat kimlerdir?
Necde b. Amir in etrafında toplananlar
42) Sufriyye kimlere denir?
Abdullah b. Asfar a tabi olanlar
43) Acaride kimlere denir?
Abdülkerim b.acred e tabi olanlar
44) Salebiyye kimlere denir?
Sa’lebi ye tabi olanlara
45) Abbasiler döneminde kuzey Afrika da önemli başarılar elde eden harici fırka?
İbaziyye
46) İbaziyyenin kurucusu kimdir?
Abdullah b. İbaz el-mürri et-temimi
47) Uman ibazilerine ne ad verilir?
Beyasi,biyasi,beyazi
48) İbazilerin eserlerinde kendilerine verdikleri isimler nelerdir?
ehlüd dave,ehlül iman ve vel istikame,ehlül adl vel istikame ,cemaatül müslimin
49) İbazilerin asıl fikir babası kimdir?
Ebu Bilal mirdas b. Üdeyye et-temimi
50) İmam-ı ehlit tahkik,imamul kavm ve imamul müslimin olarak bilinen kimdir?
Abdullah b. İbaz
51) Talibul hak olarak bilinen kimdir?
Abdullah b. Yahya
52) Hariciliğin hicaz yemen ve hadramut ta yayılmasını sağlayanlar kimlerdir?
Ebu Hamza el muhtar b. Afv * Abdullah b. Yahya
53) İbaziler ehli kıbleden olan diğer Müslümanları nasıl değerlendirirler?
Müşrik değil,nimeti inkar eden anlamında kafir olarak değerlendirmişlerdir
54) Savunma imamı (imamud difa) olarak bilinen kimdir?
İsmail b. Ziyad en-nefusi
55) Harici gruplar arasında sitemli bir fikri yapı kurmayı başarabilen kimlerdir?
İbaziler
56) ibaziyye ye göre ALLAHın yegane sıfatı hangisidir?
kıdem
57) günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş tek harici fırkası hangisidir?
ibaziyye
58) mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?
Nafi b.el-ezrak
59) mürcie ne demektir?
Bir hükmü geriye bırakan ,erteleyen kimse
60) mürcie kavramının tanımını en doğru yapan kimdir?
İbn sad
61) ibn sa’d a göre mürcie?
hz ali ve osmanın durumlarını tehir eden ve onların imanlı oldukları ve küfre girdikleri konusunda fikir beyan etmeyen bir grubun müşterek adıdır
62) mürcilerin kendilerine verdikleri isimler nelerdir?
1 :şari;cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allaha satanlar 2: ehlül cemaa el mürciun;birlik ve bütünlüğü savunanlar 3:zemmedilen mürcie;övülen mürcie
63) mürcienin teşekkül süreci hangi yılları kapsar?
60/679 75/694
64) huleysiyye kimlere denir?
Siyasi çekişmelerden uzak durup köşesine çekilenler
65) şükkak ne demektir?
Büyük günah işleyenlerin hakkında şüphe edenler
66) tarafsızlar kimlerdir?
Sad b. Ebi vakkas-muhammed b. Mesleme- üsame b. Zeyd-zeyd b. Sabit-hassan b. Sabit- ebu said el hudri-muhammed b.ebi bekre – velid b ukbe – İmran b. Huseyn
67) imanla ilgili düşünceleri dolayısıyla İRCA fikrini ilk ortaya atanlar olarak kabul edilenler kimlerdir?
Hammad ve zerr
68) irca fikrini ortaya attığı söylenilen isimler?
Hasan b. Muhammed – hammad b ebi Süleyman - zer b. Abdillah - hassan b. Haris el müzeni - ebu salt es semman
69) sire kimin eseridir ?
salim b. Zekvan
70) kitabul irca kimin eseridir ?
hasan b.muhammed
71) tevelli nedir?
Hz aliyi ve osmanı sevmek
72) teberri nedir?
Hz ali ve osmana düşman olmak
73) mürcienin ortaya çıkışı?
Başta islam toplumunu tehdit eden harici zihniyetine ikinci olarak emevi-haşimi çekişmesine emevilerin haricilere ve kendilerine beyat etmeyen kimselere karşı oldukça acımasız davranışlarına ve mevaliyi 2. sınıf ir vatandaş olarak görmelerine , özelliklede Müslümanların birbirlerini öldürmelerine tepki olarak doğmuş bir fırkadır
74) mürcilerin emevi döneminde destekledikleri isyanlar nelerdir?
abdurrahman b. Muhammed el eşas isyanı yezid b.mühelleb zeyd b ali haris b süreyc
75) mürcieye en büyük desteği veren emevi halifesi kimdir?
Ömer b. Abdilaziz
76) mürciabad ne anlama gelir?
Mürcienin kalesi yurdu ( kufe )
77) ilk mürci görüşler nelerdir?
bilinmeyen konularda hükmü Allaha ertelemek – kıble ehlinden büyük günah işleyen hiç kimse tekfir edilemez – din birlik beraberliktir
78) islam düşüncesinde teorik ve pratik olarak meşruiyetini halktan alan bir yönetim biçimini savunan ilk mezhep hangisidir?
mürcie
79) mutezilenin 5 temel esası nedir?
1: tevhid 2:adl 3: el vad vel vaid 4: el menziletü beynel menzileteyn 5:emru bil maruf ve nehyi anil münker
80) el menziletü beynel menzileteyn fikrinin teşekkülündeki merkezi isimler kimlerdir?
Vasıl b. Ata amr b. Ubeyd
81) Bağdat mutezilesinin başındaki isim kimdir?
Bişr b. El-mutemir
82) Mihne politikası nedir? Kuranın yaradılmışlığı
83) El beyan vet teybin – kitabul hayevan – resailül cahız ve kitabul buhala – kitabul osmaniyye
84) Kuran ve diğer konulurda tartışma yapılmasının yasaklandığı dönem? Mütevekkil dönemi
85) Cahızın eserleri nelerdir? 1:el beyan vet teybin – kitabul hayevan – resailül cahız ve kitabul buhala - kitabul osmaniyye – faziletül mutezile
86) kimin döneminde kuran ve diğer konularda tartışma yapılması yasaklanmıştır?
Mütevekkil
87) fadihatül mutezile adlı eser kime aittir?
İbn ravendi
88) mutezile ekolünün gümüş çağı hangi isimlerle vuku bulmuştur?
ebu ali ve oğlu ebu Haşim cübbai
89) ‘şerhul usulil hamse’ ve ‘el muğni fi ebvabit tevhid’ adlı eserler kimindir?
Kadı abdülcebbar
90) Mutezilenin iki ana kolu hangileridir?
Basra ekolü – Bağdat ekolü
91) Basra ekolünün önde gelen isimleri kimlerdir?
Ebu huzeyl el hallaf *ebu Bekir el asam * muammer b. Abdad es sülemi * hişam b. Amr el fuvati * zurkan * nazzam * şahham *el esvari * abdab b. Süleyman es saymeri * cahız *ebu ali el cubbai * ebu aşim el cubbai
92) Hz aliyi diğer sahabeden üstün tutan ve alioğullarına yakın olan bir siyasi tavrı benimseyen ekol hangisidir?
Bağdat ekolu
93) İmametül mefdul görüşü hangi ekole aittir?
Bağdat ekolü
94) İmametül mefdul görüşü nedir?
İmamete uygun adaylar arasında tercih sıralamasını araştırma ve fazilet sıralamasında ikinci planda kalanın imametini kabul esasına dayanır.
95) Bağdat ekolünün önde gelen isimleri kimlerdir?
Ebu sehl bişr b. El mutemir * ahmed b.ebi duad * sümame b. Eşres * ebu musa el murdar * Cafer b harb * Cafer b mübeşşir *el iskafi * isa b. Haysem es sufi * ebu huseyin el hayat * ebul kasım el belhi el kabi.
96) El menziletü beynel menzileteyn görüşünü ilk defa ifade eden kimdir?
Vasıl b. Ata
97) Kebire sahibi ne mutlak mümin nede mutlak kafirdir o ikisi arasında bir yerdedir?
Vasıl b ata
98) El emru bil maruf ve nehyi anil münker prensibinin ahlaki boyutta ele alınması kimle gerçekleşmiştir?
Ebu ali el cübbai – ebu Haşim el cubbai
99) Mutezile ekolu 5 esas içinde en çok hangilerine vurgu yapmıştır?
Tevhid ve adl
100) Mutezilenin 5 esasının oluşum sırası nasıldır?
1)el menziletü beynel menzileteyn 2)el vad vel vaid 3) el emru bil maruf ven nehyi anil münker 4)tevhid 5)adl101) Şia ismi bir mezhep olarak doğmadan önce ,hz Osman ve hz ali döneminde belli görüşler etrafında birleşen siyasi toplulukları ifade etmek için hangi anlamda kullanılmıştır? Taraftar
102) Şia kuran da hangi anlamlarda kullanılmıştır?
*fırka * bölük *topluluk *taraftar *birine uyan kimse
103) Nevbahti ve ebu halef el eşari el kummi’ye göre şia nedir?
Nebi zamanında ali taraftarları adı verilen ondan sonrada sadece ali ye bağlılıklarıyla tanınan ve onun imametine inananların meydana getirdiği bir fırkadır.
104) Bir mezhep olarak ŞİA?
Ali b. Ebi talib i hz Muhammed den sonra insanların en faziletlisi olarak kabul edip onun nass ve tayin ile imam olduğuna ondan sonra imametin kıyamete kadar alinin soyunda devam edeceğine inanan toplulukların adıdır.
105) Bazı kaynaklarda ŞİA ismi yerine ne kullanılır ?
rafiziyye sebeiyye
106) 51/671 yılında aliye ve soyuna sövülmesini protesto ederek ayaklanan ve kendisine SEBEİ sıfatı verilen kimdir?
HUCR B. ADİY
107) Er rıza min al-i beyt ne demektir?
Ehli beytten birine beyat etmek
108) Şeytanut tak lakaplı mutezili alim kimdir?
Ebu Cafer el ahvel
109) Şii fırkalar içinde en mutedilli ve bazı görüşleri açısından da ehli sünnete en yakın olan hangisidir_?
zeydiyye
110) Emevilerin siyasi toplumsal ve iktisadi politikalarına karşı çıkan hareket hangisidir?
zeydiyye
111) Zeyd b ali den ayrılanlara ne denir?
RAFİZİ
112) Zeydiyyenin imamet nazariyesinin omurgasını oluşturan fikir hangisidir?
efdal-mefdul
113) Zeydiyyenin şia içerisinde farklı ve sistemli bir kelami yapıya kavuşması kimin döneminde olmuştur?
Kasım er ressi
114) Alioğulları tarafından Abbasilere karşı girişilen ilk isyanı kim gerçekleştirmiştir?
Muhammed b. Abdillah
115) Ezana ‘hayye ale hayril amel ‘ lafzını dahil eden ve ‘dai el kebir’ olarak bilinen zeydi isim ?
hasan b. Zeyd
116) En nasır lil hak veya el utruş olarak bilinen kimdir?
Ebu Muhammed el hasen b ali
117) Dai ilel hak kimdir?
Hasan b. Kasım
118) El hadi ilel hak lakabıyla bilinen ve yemen de ilk zeydi devletini kuran kimdir?
Yahya b. Hüseyin b. Kasım er-ressi
119) Zeydiyyenin görüşleri nelerdir?
*tevhid *adalet *el vad vel vaid * el emru bil maruf ven nehyi anil münker * imamet
120) İmamet zeydiyye de kimden sonra usulid din arasında sayılmaya başlamıştır?
Kasım b. İbrahim
121) İsmailiyye nedir?
Cafer es sadık tan sonra imametin en büyük oğlu ismailin ve onun soyundan gelenlerin hakkı olduğu iddiasıyla 2./8. asrın ikinci yarısında imamiyyeden ayrılanların oluşturduğu aşırı bir şii mezhebi.
122) ismailiyye için kullanılan diğer isimler nelerdir?
karmatiyye * talimiyye *batıniyye *melahide sebeiyye(yediciler)
123) ismailin vefatını inkar edip onun kaim imam ve mehdi olduğunu ve geri döneceğini öne sürenlere ne denir?
halis ismaililer
124) ismailin ölümünü kabul edip imametin en büyük oğlu muhammede geçtiğini ileri sürenler kimlerdir?
Mübarekiyye
125) ilk ismaili gruplar nerde ortaya çıkmıştır?
Aşırı şii grupların bulunduğu güney ırakta kufe de.
126) Muhammed b.ismailin ölümünden sonra ismaili hareket nasıl devam etmiştir?
Abdullah el vefi,ahmed b. Abdillah,hüseyn b.ahmed er radi kanalıyla babadan oğula geçen imamet silsilesi ile devam etmiştir
127) Rey bölgesinde ilk ismaililerin halefiyye olarak tanınmalarının nedeni nedir?
Davetin başlatıcısı DAİ HALEF HALLAC olduğu için.
128) Nizari imamları kimden itibaren AĞA HAN ünvanı ile anılmıştır?
46.ismaili imamı hasan ali şah
129) İsmailiyyenin görüşleri nelerdir?
*aşırı tevil ve zahir-batın ayırımı * yedi devir inancı *imamet ve nübüvvet *iman *ibadetler
130) İsmaili görüşün en önemli unsuru nedir?
Zahir-batın ayrımı
131) İlk ismaililere göre natık kime denir?
Her devirde yeni bir şeriat getiren peygambere denir.
132) İlk ismaililere göre tarihin ilk 6 devresi ve vasileri ?
1)adem(şis) 2)nuh(sam) 3)İbrahim (İsmail) 4)musa (Harun /yuşa) 5)isa(şemunus safa) 6)Muhammed (ali b. Ebi talib)
133) İsmaililere göre;islamın yasalarını yürürlükten kaldıracak,yedinci ve son devri başlatacak ancak bir din getirmeyecek olan kişi kimdir?
Muhammed b. İsmail.
134) İsmailiyye ye göre natı kın görevi nedir?
Tenzili tebliğ etmek.
135) İsmailiyyeye göre imamın görevi nedir?
Tenzili tevil etmek.
136) İslam devrindeki imamların sayısı yediden fazladır diyen kimlerdir?
Fatımi ismailileri
137) İsmaililere göre islamın dayandığı yedi esas nedir?
*velayet*taharet*namaz*zekat*oruç*hacc*cihat
138) Ramazan ayında sadece 1 gün oruç tuta grup hangisidir?
nizari ismaililer
139) Şiiliğin doğuşunu hazırlayan olaylar olarak tarihe geçen olaylar hangileridir ?
kerbeladan sonra ortaya çıkan TEVVABUN ve MUHTAR ES SaKAFİ hareketleri
140) Vasilik,imamet,nass ve halef fikirlerini ortaya atanlar kimlerdir?
*beyan b.seman*el muğire b.said el icli * Abdullah b. Muaviye
141) İmamiyyenin teşekkül sürecinde önemli rol oynayan ve imamiyyenin nüveleri olarak kabul edilenler kimlerdir?
Hişam b. Hakem*hişam b. Salim el cevaliki *ali b İsmail b misem et temmar* zürare b. A’yen * muahammed b. Ali b. Numan el-ahvel
142) Şia nın 12 imamı kimlerdir ?
*hz ali*hz hasan *hz Hüseyin*ali Zeynel Abidin* Muhammet bakır*Caferi sadık *musa kazım* ali er rıza * Muhammet et taki *ali en naki *hasan el askeri *mehammetel mehdi
143) Gaybeti suğra nedir?
874 yılından 940 tarihine kadar olan dönem.(sefirler dönemi)
144) Kat’iyye kimlere denir ?
musa kazım öldüğne inanan ve imametin oğlu ali er rıza ya intikal ettiğini savunanlar
145) Vakıfa kimlere denir?
İmameti musa kazımda sona erdirip onun kaim mehdi olduğunu iddia edenler
146) İmamiyye tarihte ilk defa kimin döneminde kendi akidelerini serbestçe yayma ve yazma imkanı elde etmiştir?
Büveyhiler
147) İmamiyyenin meşhur eseri nedir?
El kütübül Erbaa (dört kitap)
148) 1.kitap hangisidir ?
muhammed b. Yakup el kuleyni:::el kafi fi ilmid din
149) 2.kitap hangisidir?
Muhammed b ali b el Hüseyin b musa b babuyeh::::kitabu men la yahzuruhul fakih
150) 3.kitap hangisidir ?
ebu Cafer Muhammed b hasan et tusi:::::kitabul istibsar
151) 4.kitap hangisidir ?
ebu Cafer Muhammed b. Hasan et tusi::: kitabut tehzib
152) ‘şeyh saduk’ ve ‘el kummi’ lakapları ile bilinen kimdir?
İbn babuyeh
153) Kitabul irşad – kitabul evailil makalat –fususul muhtara –tashihul itikad adlı eserler kime aittir?
Şeyh müfid
154) Nehcül belağa adlı eser kimindir?
Şerif er razi
155) Kitabul emali adlı eser kimindir?
Şerif el murtaza
156) Biharul envar adlı eser kimindir?
Molla Muhammed bakır el meclisi
157) İlk defa ,963 yılında muharrem ayının ilk o gününü umumi matem ila eden kimdir?
muizüddevle
158) Şiilerin ağlama,yas tutma,zincirlerle kendini döğme törenlerihangi dönemden kalmadır?
büveyhiler dönemi
159) Tecridul akaid ve risaleyi imamet adlı eserler kime aittir?
Nasıruddin et tusi
160) Safeviler döneminde yetişen şii alimler kimlerdir?
*mir Muhammed bakırı damad* molla sadreddin*molla Muhammed taki el meclisi * molla Muhammed bakır el meclisi
161) Günümüzde imamiyye hangi ülkenin resmi dinidir?
İRAN
162) İmamiyyeyi diğer mezheplerden ayıran en önemli husus nedir?
İMAMET
163) İmamiyyenin görüşleri nelerdir?
*tevhid *nübüvvet*adalet *imamet*mead*takıyye*beda *ricat
164) İmamiyye ye göre 12 .imam kimdir ?
mehdi muntazar
165) Tusi ye göre imamda bulunması gereken 8 sıfat nelerdir?*ismet*ilim*şecaat*en faziletli olma* imamın yaradılışının önce ve sonra hoş karşılanmayan ayıplardan uzak olması*imamın alla tealaya en yakın mükafata en fazla hak kazanan olması*imamın imametine delalet eden ayet ve mucizelere sahip olması *imamın,asrında tek olması sebebiyle bütün dünya için imam olması
166) Takıyye nedir?
Can ve mal korkusuyla inancı gizlemek,olduğundan başka türlü görünmek.
167) Beda nedir?
ALLAHın belli bir şekilde vuku bulacağını haber verdiği bir olayın daha sonra başka bir şekilde gerçekleşmesi.
168) Ricat nedir?
ALLAH tealanın bir grup insanı,mehdinin çıkışı sırasında ,eski suret ve şekilleri ile dünyaya döndüreceğine inanmak
169) Etbaul mulük ne demektir?
Meliklerin emrinden çıkmayan
170) El haşviyye kimlere denir?
Boş sözleri toplamak ve nakletmekle uğraşanlara.
171) Müşebbihe nedir?
ALLAHı insana benzetenler.
172) Mücessime nedir?
ALLAHı bir cisim gibi tanımlayanlar
173) Mücebbire nedir?
İnsan fiillerini ALLAH a nispet edene
174) Ehli sünnet vel cemaat ne zaman teşekkül etmeye başlamıştır?
Hicri 2.asırdan itibaren
175) İslam toplumunun çoğunluğunu teşkil eden genel dini akımdan ayrılanlara ayrılıkçı manasında ne denirdi?
Ehli furkat
176) Cemaat yılı nedir?
Muaviyenin iktidarının ilk yıllarından 41/661. yıla kadar olan zaman
177) ‘ALLAH a karşı bir günah söz konusu olunca mahluka itaat düşmez’ diyen kimdir?
Hasan el basri
178) Ehli sünnetin kelami yapısını oluşturan düşünceler nelerdir?
*imanın tasdik ve ikrarla gerçekleştiği * küfrün imanın zıddı olduğu * büyük günahın imandan çıkarmayacağı *hayır ve şerr Allahtan dır
179) Hadis taraftarlarının diğer adları nelerdir?
*ehlul hadis *ehlus sunne * ashabul hadis
180) Mutezilenin hadis taraftarlarına verdikleri isimler nelerdir?
*haşviyye*müşebbihe*mücessime
181) Hadis taraftarlarının ilk temsilcileri kimlerdir?
*malik b. Enes (Medine) *leys b. Sad,Şafii (mısır) *evzai (şam) *süfyan es sevri –şerik b. Abdillah (kufe) *şube b. El haccac-hammad b selame b zeyd-hammad b zeyd-yahya b said el kattan (Basra) *ebu Hamza es sükkeri –abdullah b. Mübarek (horasan-maveraünnehir)
182) Mutezileye muhalefet eden isimler hangileridir?
*ahmed b. Hanbel *Abdülaziz el mekki * ishak b. Rahaveyh *davud b. Ali * el kerabisi *ibn küllab el basri *haris el muhasibi *Muhammed b.ishak b. huzeyme
183) Hadis taraftarları 3 / 9. asırdan itibaren 4 ayrı grup olarak varlığını sürdürmüştür,bu gruplar nelerdir? *malikiler * şafiler *Hanbeliler *zahiriler(davudiler)
184) Hadis taraftarlarının en aşırı olanları kimlerdir?
Hanbeliler
185) Hadis taraftarlarının görüşleri nelerdir?
*tevhid *iman ve büyük günah *insan fiilleri ve kader *imamaet-siyaset * bidat
186) Dinde cedeli ve tartışmayı yasaklayan,hz peygemberden gelen her şey kabul edilir bu neden böyledir diye sormak bidattir diyen,sünnette kıyasa ve darbımesele yer yoktur diyen ,ALLAHın iki eli iki gözü ve yüzü vardır ancak keyfiyeti bilinemez diyen kimlerdir?
Hadis taraftarları
187) Hadis taraftarlarına göre İMAN nedir?
Dil ile ikrar kalp ile tasdik azalarla amel etmek veya rükünleri yerine getirmektir
188) Hadis taraftarlarının bazı görüşleri ?
kulların iyi ve kötü fiillerinin tümünü yaratan allahtır.ölende öldürülende eceliyle ölür.ister helal ister haram rızıkların hepsi allahtandır.mest üzerine mest sünnettir.cihad nebinin gönderildiği günden deccalin öldürüleceği güne kadar farzdır.müslüman yöneticilerin başarısı için dua edilir.bayram namazları Cuma ve diğer namazlar ahlaklı ve ahlaksız her imamın arkasında kılınabilir.deccalin çıkması Meryem oğlu isanın nüzulu ve onu öldürmesi haktır.münker nekir ve mirac haktır.dünyada sihirbazlar vardır ve onlar yaptıkları sihirleri dolayısıyla küfre girmişlerdir.sünnet kuranla neshedilemez
189) İslam düşüncesinde kelami tartışmaların en yoğun ve yaygın bir şekilde yaşandığı asırlar hangi asırlardır?
2 /8 ve 3 /9. asırlar
190) İmam eşarinin günümüze kadar ulaşan eserleri hangileridir?
*makalatul islamiyyün * el ibane an usulid diyane *el luma * istihsanul havz fi ilmil kelam
191) Eşari alimler kimlerdir ?
* imam eşari * bakıllani *ibn furek *el bağdadi *el cuveyni *gazali * şehristani * ibn tumert *f.razi *adüdiddin el ici * beyzavi * mesud b. Ömer et taftazani *seyyid şerif el cürcani
192) Gazaliye kadar olan 1. döneme ne denir?
Mütekaddimun dönemi
193) Gazaliden sonraki döneme ne denir ?
müteahhirun dönemi
194) Eşarilik mütekaddimun (1.dönem) döneminde daha çok kimlere karşı mücadele etmiştir?
Mutezile ve Batıniliğe
195) Mağrib te zahiriliğin yerini eşariliğin almasını sağlayan kimdir?
Ebu abdillah Muhammed b. Tumert
196) Eşarilerin görüşleri nelerdir?
* tevhid *insan fiilleri ve kesb *nübüvvet * iman ve ameller *imamet ve siyaset
197) Eşari ye göre evren nelerden oluşur?
Cevher ve arazlardan
198) Eşari ye göre kesb nedir?
Bir şeyin muktesibden muhdes bir kudretle vuku bulmasıdır
199) Güç yetirilemeyecek bir şeyle sorumlu tutulma (teklif ma la yutak )caizdir diyen kimdir?
İmam eşari
200) Ebu mukatil ile hocası ebu Hanife arasında geçen diyalogların topladığı eser hangisidir?
kitabul alim vel müteallim


201) Ebu hanifenin ‘risale ila Osman el betti fil irca ‘ adlı eserini belh’e götüren ilk kişi kimdir?
Nusayr b. Yahya
202) Semerkand da ebu hanifenin itikadi ve fıkhi görüşlerinin felsefi ve teolojik temellerinin tartışıldığı eğitim merkezinin adı nedir?
Darul cüzcaniyye
203) İmam maturidinin hocaları kimlerdir?
* ebu nasr ahmed b. Abbas b. Hüseyin el iyazi *ebu Bekir ahmed b. İshak b. Salih el cüzcani * nusayr b. Yahya el belhi
204) İmam maturidinin bize ulaşan kelami eserleri nelerdir?
*kitabut tevhid * tevilatul kuran
205) İmam maturidinin öğrencileri kimlerdir?
*ebul kasım ishak b muahammed b. İsmail el hakim es semerkandi * ebul hasan ali b. Said er rüstüğfeni *ebu ahmed b ebi nasr ahmed b. Abbas el iyazi * ebu Muhammed Abdülkerim b. Musa el pezdevi
206) İmam maturidinin öğrencilerinden günümüze eseri ulaşan kimdir?
Es semerkandi : : :sevadul azam
207) Maturidiliğin oluşmasında ve fikirlerinin geliştirilmesinde etkili olanlar kimlerdir?
*es semerkandi * el pezdevi * nureddin es sabuni * ali b Osman el oşi * ebul mümin en nesefi * ömer en nesefi * ebul berakat en nesefi
208) Maturidiliğin Türkler arasında yayılmasında etkili olanlar kimlerdir ?
ebu ishak es seffar el buhari * sadruş şeria es sani el buhari * ebu hafs el gaznevi * kıvamuddin el itkani
209) Maturidiliğin itikadi görüşlerini en iyi anlayıp yorumlayan kimdir ?
ebul muin en nesefi
210) Maturidiliğin görüşlerini özetleyerek akide haline getiren kimdir?
Ömer en nesefi
211) İslam düşüncesinde kendine özgü bir bilgi kuramı ortaya atan ilk kim olmuştur?
Maturidi
212) Maturidilerin görüşleri nelerdir?
* bilgi kuramı * tevhid *nübüvvet * iman ve amel * insan fiilleri * din ve şeriat *siyaset
213) Maturidi haberi kaça ayırır?
* resulun haberi *resulden gelen haber * genel haberler
214) Resulden gelen haber kaça ayrılır?
Mütevatir haber* ahad haber
215) Mütevatir haber nedir?
Yanılmaları ve yalan söylemeleri muhtemel bulunan kişiler yoluyla hz peygamberden nakledilen haberlerdir
216) Ahad haber nedir?
Mütevatir derecesine çıkmayan ve kesin tanıklık edilmeyen haberler
217) Maturidilerin üzerinde en çok durdukları ve diğer mezheplerden farklı düşündükleri sıfat hangisidir?
tekvin
218) nusayrilik nedir?
Hz aliyi ilah kabul eden tenasuha inanan ve dini metinleri açıklamada batini yorumları esas alan bir mezheptir.
219) Nusayriliğin kurucusu kimdir?
Muhammed b nusayr en nemiri
220) Nusayriliği sistemleştiren kimdir?
Hüseyin b hamdan el hasibi
221) Nusayriliğe türkiyede verilen isimler nelerdir?
* Hatay Alevileri * arap uşağı * fellah
222) Nusayriliğin doğuşunda etkili olan en önemli sebep nedir?
Mehdilik
223) Kendisini imamiyyenin 10. imamı ali en naki tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu , imamiyyenin 11. imamı olan hasan el askeri ye açılan kapı olduğunu iddia eden kimdir?
İbn nusayr
224) El hidayetül Kübra ve el maide adlı eserlerini büveyhi hükümdarı seyfüddevleye ithaf eden kimdir? ,
Hüseyin b hamdan el hasibi
225) Mezhep mensuplarınca ŞEYHUD DİN olarak anılan kimdir?
Hüseyin b hamdan el hasibi
226) Nusayri şeyhi iken hrıstiyanlığa geçen ve ‘ kitabul baküratüs Süleymaniye fi keşfi esrarid diyanatin nusayriyye adlı eserin sahibi kimdir? Süleyman el azeni
227) Nusayrilere göre şehadet nasıldır ?
ben şehadet ederim kaili b ebi talib ten başka ilah yoktur övülmüş muhammedden başka hicab yoktur kendisine yönelinen Selman el farisiden başka bab yoktur
228) Nusayrilere göre EYTAM (yetimler)grubu kimlerde oluşur?
*doğadaki olayları ve depremi idare eden mikdad b. El esved *yıldızları yöneten ebu zerr el gıfari * canlıların yaşamasına yön veren Abdullah b revaha * rızık ve hastalıklarla uğraşan Osman b maz un * ruhları cesetlere gönderen Kanber b kadan ed devsi
229) Nusayrilikte namazların kendilerine tahsis edildiği 5 masum kimlerdir?
* Muhsin (sabah namazı) *Muhammed (öğle namazı) * fatır(ikindi namazı) * hasan (akşam namazı) *Hüseyin (yatsı namazı) sembolize ederler
230) Nusayrilikte dini işleri yürüten 4 din adamı sınıfı vardır bunlar nelerdir?
*büyük şeyh *şeyh*nüvvab * imam
231) Nusayrilerin bayramları nelerdir?
1)fıtır: ramazan bayramı 2) adha:kurba bayramı 3)gadir:: hz alinin imam tayin edildiği gün 4)mübahele:necranlı hritiyanlarla hz Muhammed arasındaki lanetleşme olayı 5)firaş : hz alinin hicret gecesi hz peygamberin yatağına yatması 6)aşure:hz hüseyinin hz isa gibi göğe çekilmesi 7) 15 şaban: selmanın ölümü 8)24/25 aralık gecesi hz isanın doğumu 9)nevruz 10 mihrican
232) ,günümüzde Nusayri yerine kullanılan isim nedir?
Alevi
233) Seyyidül had in ( yolgösterenlerin efendisi) kimdir?
Neştekin ed derezi
234) Günümüzde Nusayriliğin varlık sürdürdükleri yerler nerelerdir?
Suriyenin lazkiye ve cebeli ensariyye yöresi , lübnanın kuzey bölgesinde * türkiyede Antakya adana mersin İskenderun ve Tarsus
235) Dürzilik nedir?
11 yüzyılda ismailiyye içinde önceki dinlerin nesh edildiği savıyla ortaya çıkan ve Fatımi halifesi hakim bi emrillahı tanrı olarak kabul eden dini-siyasi bir mezheptir
236) Dürziliğin kurucusu kimdir?
Hamza b. Ali
237) dürzilerin kendilerine verdikleri isimler nelerdir?
muvahhidin / ehlüt tevhid
238) uluhiyet iddiasında bulunan ve mektuplara Bismil hakim,rahmanir rahim yazdıran kimdir?
Hakim bi emrillah
239) Suriye Dürziliğinin kurucusu kimdir ?
neştekin ed derezi
240) Hakim bi emrillahın uluhiyetini iddia eden ilk kişi kimdir? Hasan b. Haydara el fergani
241) Dürziliğin 4 temel inanç esası nedir?
*el hakimi ALLAH bilmek * emri bilmek * beş hududu bilmek *yedi esası bilmek
242) Beş hudut ve temsilcileri ?
* evrensel / külli akıl (Hamza b ali ) *evrensel külli ruh(İsmail b Muhammed *söz /kelime (Muhammed b vehb) * sağ kanat (cenahul eymen)yada sabık (selame b Abdullah ) * sağ kanattan türeyen sol kanat (cenahul yesar) /tali (bahaeddin müktena )
243) Dürzilikte yedi esasa ne denir?
Vesaye veya hisal
244) Yedi esas nelerdir?
*doğru sözlü olmak*iman kardeşlerini koruma ve karşılıklı yardım*önceki tüm ibadetlerin ve dinsel inançların terk edilmesi * iblisi ve bütün güçleri tanımama* hakimin tek tanrı olduğuna inanmak * hakimin buyruk ve fiilerine rıza göstermek * açık ve gizli onun ilahi iradesine teslimiyet
245) Dürziler tenasüh kavramı yerine hangi terimi kullanmışlardır?
Tekammus(gömlek değiştirme)
246) Dürziler tekammus inancına göre hangi ayetleri delil gösterirler?
Bakara 2/28 ve nisa 4 / 56
247) hamza b alinin kaleme aldığı dört veya altı risaleden oluşan Dürzi bilginlerin elinde bulunan mabetlerinde ve gizli ibadet oturumlarında okudukları eserler hangileridir? Resailül hikme el hikmetüş şerife
248) Dürzilikte davete giriş ve çıkış yolu hangi risale ile kapanmıştır?
Muktene bahaeddin in menşurul gaybe adlı risalesiyle
249) Dürziler kaça ayrılır?
* akıllılar (ukkal) ve * cahiller (cuhhal )
250) 1921yılında cebeli dürz emirliğini kuranlar kimlerdir?
Fransızlar
251) Günümüzde Dürziler nerede yaşarlar?
Lübnanın dağlık bölgelerinde * Suriye Filistin İsrail ve Ürdünde dağınık topluluklar halinde
252) Yezidilik nedir?
Emevi soyundan gelen ehli sünnet çizgisindeki mutasavvıf şeyh adiy b müsafir e nispet edilen ve yezid b muaviyenin insanüstü bir varlık olduğu esasına dayanan bir mezhep
253) Yezidiliğe verilen diğer isim nedir?
Adeviye tarikatı
254) Kitabul cilve (tecelli kitabı) kimin eseridir?
Adiy b müsafir
255) Mushafı reşte kimin eseridir?
Hasan b adiy
256) Yezidilikte dünyanın koruyucusu yöneticisi ve tanrı iradesinin yürütücüsü olarak bilinen melek hangisidir ?,
melek tavus
257) ,Yezidiliğin inanç esaslarının temeli nedir?
En güzel ismi HÜDA olan tanrının birliği ve kudret sahibi oluşuna inanmaktır
258) Yezidiler kendilerini nasıl nitelerler?
Ateşin ve güneşin torunları
259) Yezidiler şeytan ismi yerine ne kullanır?
İsmi güzel melek
260) Yezidilerde haram sayılan şeyler nelerdir?
* marul * balık *kuru fasulye *bakla * lahana *salatalık * geyik eti *koyu mavi elbise giymek *ateşe tükürmek *helaya girmek hamamda yıkanmak
261) Yezidilerin yedi tanrısı hangileridir?
*azazil (melek tavus)*dardail * İsrafil * cibrail * Azrail * şemnail *nurail
262) Yezidilikte yedi tanrıdan biri olan melek tavusu andırdığı için yenmesi haram olan ve kutsal sayılan hayvan hangisidir?
horoz
263) yezidilikte oruç ibadeti nasıldır?
1: özel oruç : yalnız din adamlarına mahsustur.aralık ve temmuz aylarında 20 şer ve arkasından şeyh adiyin türbesine yapılan ziyaret sırasında da kırk gün olmak üzere toplam seksen gündür iftarda yemekle birlikte şarap içilir. 2)genel oruç: her yezidinin aralık ayında üç defa üçer gün tuttuğu toplam dokuz günlük oruçtur.her üç gün sonunda şeyh şems –şeyh sin ve sultan yezid bayramları kutlanır.gün boyu yemek içmek yasaktır ama bir yiyecek ya da içecek ikram edilmişse onu geri çevirmek edep ve erkana aykırı olacağından bu durumda yenmesinin bi sakıncası yoktur
264) Yezidilikte hac nasıldır?
15-20 eylül tarihleri arasında ADİY B. MÜSAFİR in laleşteki türbesine yapılan ziyaret
265) Yezidilikte zekat nasıldır?
En alt tabakayı oluşturan müridlere özgü bir görevdir.gelirinin yüzde onunu şeyhlere yüzde beşini pir denilen din adamlarına ve yüzde iki buçuğunu fakir adı verilen zümreye vermek.
266) Yezidilerin bayramları nelerdir?
1)yılbaşı bayramı (sare sale / sari sal) 2) yaz bayramı (çeşna havini) 3)cemaat bayramı 4)yezid bayramı 5)güneş bayramı 6)Hızır-ilyas bayramı 7) isa bayramı 8)kurban bayramı 9)batizmi bayramı 10 )davar nebi bayramı
267) Yezidilerin kutsal dinlenme günleri hangi gündür?
Cumartesi
268) Yezidilerin kendi içlerinde ayrıldıkları 8 sınıf hangileridir?
1 )mir 2)fakir 3) peşimam(başimam) 4)kaval 5)şeyhler 6)pir 7)kuçek 8)mürid
269) Mir in görevi nedir?
Din işleriyle uğraşır her türlü dünya işinde tek söz sahibidir
270) Fakir in görevi nedir?
Vaaz telkin öğüt ve aileler arası uyuşmazlıkları çözmekle görevli
271) Peşimamın görevi nedir?
Yezidilerin nikahlarını kıymakla görevlidir
272) Kaval ın görevi nedir?
Adiy b müsafir in türbesinin çevresinde oturan görevliler.bunlar yılda birkez yezidi köylerini dolaşırlar yanlarında taşıdıkları melek tavus heykelini öptürerek ve çevresinde tavaf ettirerek Yezidilerin hac görevini eda etmelerini sağlarlar
273) Şeyhlerin görevi nedir?
Okuma yazma organizasyonu gerçekleştirirler.cenaze törenlerini yönetme zekat toplama ve dağıtma işini yürütürler
274) Pir in görevi nedir?
Hacca gelenlerin yiyecek içecek ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar
275) Kuçek lerin görevi nedir?
Şeyh adiy in türbesine bekçilik edenlerin başkanıdır.
276) Müridlerin görevi nedir?
Yezidilerin en alt tabakasını oluştururlar .üst sınıflara hizmet ederler ve vergi verirler
277) Yezidilerin yaşadıkları bölgeler nerelerdir?
*suriyede şam Halep kentlerine bağlı köyler *irandaki bazı kentler *gürcistanda Tiflis batum *Azerbaycan da bakü ve Erivan köyleri *kuzey ırakta Musul bölgesi ve sincar dağları * türkiyede güneydoğu Anadolu bölgesi
278) Vehhabilğin kurucusu kimdir?
Muhammed b abdilvehhab
279) Vehhabiler kendileri için hangi ismi kullanırlar ?
muvahhidun
280) Vehhabilere neden hariciler denir?
Türk tarihinde meşru Osmanlı halifelerine isyan etmeleri amelleri imandan sayarak büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri ve şiddete başvurmaları nedeniyle
281) Deriyye ve uyeyne arasındaki bir köy olan el cebilede sahabe zeyd b hattab ın türbeye çevrilen mezarını islamın tevhid inancına ters düştüğü,bidatlerin yaygınlaşmasına ve insanların dinden çıkmasına sebep olduğu için yıktıran ve çevresindeki ağaçları kestiren kimdir? Osman b hamd b muammer
282) Vahhabi devleti kaç yılında kurulmuştur?
1157 / 1744
283) 2. vahhabi devletinin kurucusu kimdir?
Türki b. Abdullah
284) 20 mayıs 1927 de İngiltere ile Cidde anlaşmasını imzalayarak tam istiklalini elde eden vahhabi devletinin kurucusu kimdir?
Abdülaziz b. Suud
285) İsmini necd ve hicaz kralı iken 18 eylül 1932 de arap ve suudiye kralı olarak değiştiren kral kimdir?
Abdülaziz b. Suud
286) Vahhabiliğin itikadi ve siyasi görüşlerinin özünü ne oluşturur?
Muhammed b abdilvehhabın tevhid anlayışı ve onun etrafındaki şirk bidat şefaat görüşleri
287) Vehhabiliğin görüşleri nelerdir? 1)tevhid 2)şirk 3)küfür ve nifak 4)şefaat ve tevessül 5)iman ve ameller 6)bidat 7)iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak
288) İbn abdilvehhaba göre tevhid nedir?
ALLAH ibadet etmek tağuttan uzak durmak
289) İbn abdilvehhaba göre tevhid kaça ayrlır?
1) rablıkta ALLAHı birlemek(tevhidur rububiyet) 2)ilahlıkta ALLAHı birlemek (tevhidul uluhiyet ) 3)zat ve sıfatlarında ALLAHı birlemek (tevhiduz zat ves sıfat)
290) Günümüzde vehhabilik hangi ülkenin resmi mezhebidir?
Suudi arabistanın
291) Kadıyaniliğin kurucusu kimdir?
Mirza gulam Ahmet kadıyani
292) Kaimuz zaman (zamanın imamı) olarak adlandırılan kimdir?
Şah veliyullah dehlevi
293) Önce müceddidlik sonra mehdi ve Mesihlik en sonunda da nübüvvet iddiasında bulunan kimdir?
Mirza gulam ahmed
294) Mesihin (mirza gulam ahmedin) 1. halifesi kimdir?
Hakim nureddin
295) Mesihin 2.halifesi kimdir?
Mirza beşirüddin mahmud ahmed
296) Kadıyaniliğin görüşleri nelerin etrafında yoğunlaşmıştır?
Mirza gulam ahmedin müceddidliği Mesihliği mehdiliği peygamberliği iddialarının etrafında
297) Müceddidlikle ne kasdedilmektedir?
Mirza gulam ahmed yenileyici olduğunu ileri sürmüştür
298) Zılli nebilik nedir?
Bir nebi değil onun nurunu yansıtan bir nebidir.
299) Buruzi nebilik nedir?
Nebi olmayan birinin,belirleme yoluyla bir nebinin vekili olması
300) Mirza gulamın gerçek nebi olduğunu söyleyenler kimlerdir?
Kadıyan ahmedileri
301) Mirza gulamın gerçek bir nebi olmadığını söyleyenler ?
lahor ahmedileri
302) Kadıyan ahmedilerinin görüşlerini yaymak için yayınladıkları dergiler nelerdir?
*rewiew of religions * el fazl * the Müslim sunrise * the Müslim heraid
303) Kılıçla cihad zamanı geçmiştir.kelam dua ve büyük kerametlerle yapılacak olandan başka cihad kalmamıştır sözü kimindir?
Mirza gulam ahmed
304) Babilik-bahailik nedir?
19 asrın başlarında iranda ortaya çıkmış dini hareket
305) Bahailiğin kurucusu kimdir?
Mirza ali Muhammed
306) İmamiyyenin 5 iman esasını tevhid nübüvvet ve imamet olmak üzere üçe indiren ve kamil şii adıyla dördüncü bir inanç ekleyen ve de şeyhilik tarikatının kurucusu olan kimdir?
Şeyh ahmed ahsai
307) Kamil şii nedir?
Manevi müşahede yoluyla imamların lütfuna mazhar olmuş kimse
308) Kendisinin peygamber olduğunu ileri süren daha da ileri giderek ALLAHın kendine hulul ettiğini söyleyerek uluhiyet iddiasında bulunan kimdir?
Mirza ali Muhammed
309) Babilerin mukaddes saydıkları sayı kaçtır J ?
19
310) Babilik kimin liderliğinde Bahailik olmuştur?
Mirza Hüseyin ali
311) Bahaullah kimdir?
Mirza Hüseyin ali
312) Kendisinin hakikat ışığı olduğunu ileri süren bu sebeple kendisine ezel sabahı (subhi ezel )denen kimdir?
Mirza Yahya nuri
313) Mirza Hüseyin ali nin eserleri nelerdir?
* kelimati meknune * yedi vadi * kitası ikan * kitabul akdes
314) Bahailikte inanılması gereken her şeyi içeren eser hangisidir?
kitabul ikan
315) Bahailik günümüzde nasıl yönetilir?
Hayfa da bulunan umumi adalet evi tarafından
316) Bahailer peygamberlere ne ad verir?
Mezahir i ilahiye (tanrı zuhurları)
Alıntı.İlimhazinem

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder