23 Eylül 2012 Pazar

GÜZ DÖNEMİ İLAHıYAT 2.SINIF Tefsir FıNAL SORULARI

GÜZ DÖNEMı ıLAHıYAT 2.SINIF FıNAL SORULARI


TEFSıR


1)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı tefsir yollarından biri değildir? 
A) ısrâiliyyatı nakletmek
B)Nâsih- Mensûh’u bilmek
C)Esbâb-ı Nüzûlü araştırmak
D)Muhkem- Müteşabih âyetleri ayırt etmek
E)Kelimelerin ilk kullanıldıkları anlamı öğrenmek

2)Nuh kavminin helaki aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
A)Kasırga ile helak
B)Suda boğulma ile helak
C)Yanarak can verme şeklinde helak
D)Yerin dibine batma ile helak
E)şiddetli bir saldırıyla helak

3)Lokman suresinde Allah ile Kur’an’ın ortak olarak zikredilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Azîm
B)Azîz
C)Hakîm
D)Kerîm
E)Metîn

4)Aşağıdakilerden hangisi Semantik Analizle ilgili bir kavram değildir?
A)Kavram alanı
B)Kök anlam
C)Etimoloji
D)Kıssa
E)Odak kelime

5)Lokman,insanın iyilik ya da kötülük adına yaptığı her şeyin Allah tarafından mutlaka vakıf olunduğu, bilindiği , ihata edildiği hususunu çocuğuna Allah’ın hangi isimlerine dikkat çekerek öğretmektedir?
A)Latif-Habir
B)Aziz- Hakim
C)Hakîm-Lâtif
D)Habîr- Basîr
E)Hamid-şekûr

6)Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilimle ilgili sıfatlarından biridir?
A)ğani
B)Latif
C)Azîz
D)ğafur
E)Râuf

7)Aşağıdakilerden hangisi Salah kelimesinin sözlük anlamlarından birideğildir?

A)ıyi bir hal üzere olmak
B)ıyi olmak
C) Layık olmak
D)ıstikamet
E)Bir işi acele yapmak

8)Aşağıdakilerden hangisi Nuh kavminin ilahları arasında yer alır?
A)Menât
B)Lât
C)Nesr
D)Ye’ut
E)Uzza

9)”Kuşkusuz Biz, emaneti göklere yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler.Onu insan yükledi.Çünkü o çok zalim ve çok cahildir”

Yukarıdaki ayette geçen “emanet “ aşağıda belirtilen hususlardan hangisini doğrudan kapsamaz? 
A)Görüş belirtmeyi
B)ılmi
C)Ahlaklı ve ilkeli olmayı
D)ınsanlar arasındaki ilişkiyi tabiattan örnek vermesini
E)Malı

10)Dinle ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan alana ne ad verilir?
A)Nesh
B)Kıraât
C)Mübhemât
D)Tenasüp
E)Nezâir

11)”Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin” ifadesinde hangi sanat vardır?
A)Teşbih
B)Kinaye
C)Mecaz
D)ıstiare
E)Tevriye

12)Aşağıdakilerden hangisi “Hubb” kelimesinin Kur’an Siyâkındaki anlamlarından biridir?
A)Tercih etmek
B)Rahbet
C)şevk
D)Heybet
E)Aşk

13)Allah’ı unutmak ifadesinin karşılığı aşağıdakilerin hangisinde en doğruolarak verilmiştir?
A)Ahirete hesaba çekileceğini unutmak
B)Günde beş vakit namaz kılmamak

C)Allah’a karşı kulluk borcunu umursamamak
D)Muhtaç durumdaki insanlara Allah için yardımda bulunmamak
E)Düzenli olarak Kur’an okumamak

14) Peygamber ve müminlere ihanet ederek müşrik Kureyşlilerle dayanışma içine giren Nadiroğulları’nın durumlarından ibret alınması istenen insanlar Haşr Suresinde hangi kavramla ifade edilmiştir?
A)Ulü’l-Elbâb
B)Ulü’l-ebsâr
C)Ulu’l –ilm
D)Ulü’n-nühâ
E)Ulü’l-emr

15)Aşağıdakilerden hangisi “sevgi” kavramıyla ilgili değildir?
A)Sevgi, cesaret gerektirir.
B)Sevgi, duygu ve hazzın bir türüdür.
C)Sevgi, emek mahsulüdür.
D)Sevgi ile korku arasında ilişki vardır.
E)Sevgi, bilgiyle ilgilidir.

16)ınsanın en önemli özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A)ınkar edebilen bir yapıya sahip olması
B)Çevresi ile olan ilişkilerinde uyumlu olması
C)Anne ve babasının yanında bulunması
D)Psikolojik yönün bulunması
E)ınanan bir varlık olması

17)Mal ve evlatlarının oldukça önemli bir sınav vesilesi olduğu aşağıdaki ayetlerden hangisinde anlatılmaktadır?
A)Sebe,34748
B)A**âb, 33/42
C)Fetih,48/29
D)Enfâl,8/28
E)Mü’min, 40/17

18) “Teennî ile hareket etmek Allah’tan, acele istemek şeytandandır.” Hadisi Hucurât Suresinin hangi ayetiyle ilşkilendirilir?
A) (16) “Siz ,Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz?” de! Oysa Allah , göklerdekini ve yerdekini bilmektedir.Allah her şeyi çok iyi bilendir.”
B) (10) Müminler ancak kardeştirler.onun için iki kardeşinizin arasını düzeltin.Allah’a karşı gelmekten sakının, böylece rahmet edilenlerden olasınız.
C) (4) odalarının arkalarından seni çağıranlar var ya, bunların çoğu , aklı ermeyen( dolayısıyla görgü kurallarını bilmeyen) kimselerdir.
D) (1) Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin, Allah’a karşı gelmekten sakının.şüphesiz Allah işitir, bilir.
E) ( 6)Ey iman edenler! Eğer size güvenilir olmayan biri bir haber getirirse, bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için, onu iyice araştırınız.

19)”Kavlün Marufün” ifadesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Münker-Maruf
B)Münkeren-Mine’l-kavl
C)Münket-Nekir
D)Münker-Mekr
E)Münkeru’l- hadis

20)Aşağıdakilerden hangisi fitne kelimesinin dilimizdeki kullanımları arasındayer almaz?
A)Dilber
B)Kargaşa
C)Fesat
D)Fâsık
E)Ayartma

CEVAP ANAHTARI = 1)2)B 3)C 4)D 5)A 6)B 7)8)C 9)10)E 11)C12)A 13)C 14)15)A 16)E 17)D 18)19)20)D

3 yorum: