23 Eylül 2012 Pazar

İlk Dönem İslam Tarihi 2012 Çıkmış Sorular ve Cevaplar


İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ


1- Savaşın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak sıralanmıştır?

a- Zilkade, zilhicce, muharrem, safer
b- Receb, şaban, ramazan, şevval
c- Zilkade, zilhicce, muharrem, receb
d- Muharrem, ramazan, şevval, zilkade
e- Zilkade, zilhicce, rebiülevvel, rebilahir

2- İslam’dan önce Arap müşriklerinin taptığı aşağıdaki putlardan hangisi Taif’te bulunmaktaydı?

a- lat
b- menat
c- uzza
d- isaf ve naile
e- hubel

3- İslam öncesi dönemde putperest olmadıkları gibi, Yahudilik ve Hıristiyanlığı da benimsemeyen, Hz. İbrahim’den gelen tevhid inancına bağlı kimselere verilen isim hangisidir?

a- ehabiş
b- hanif
c- mutayyebin
d- halif
e- ahlaf

4- Arap yarım adasındaki panayırlar içinde ticari faaliyetler yanında özellikle esirlerin fidyelerinin ödendiği ve kısas cezalarının uygulandığı fuar aşağıdakilerden hangisidir?

a- mecenne
b- ukaz
c- hubaşe
d- dumetülcendel
e- zülmecaz

5- Risaletinden önce Hz. Peygamberin ukaz panayırında dinlediği, tevhid inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir?

a- Hz. Ebu Bekir
b- İmruü-l kays b. Hucr
c- Hassan b sabit
d- Kus b. saide b iyadi
e- Varaka b. Nevfel

6- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin peygamberle evlenmek istemesindeki en önemli nedendir?
a- Hz. Peygamberin başarılı bir tacir olması
b- Ekonomik durumunun iyi olması
c- İyi ahlak sahibi, güvenilir ve dürüst olması
d- Maddi desteğe ihtiyaç duyması
e- Asil bir aileden gelmiş olması

7- Hz. Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği ve ilk vahyin gelişi arasında kaç yıl fark vardır?

a- 15
b- 12
c- 11
d- 10
e- 5

8- Cahiliye döneminde sadece erkek çocuklar için akika kurbanı kesildiği halde Hz. Peygamberin kız çocukları için de akika kurbanı kesmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Peygamberin ekonomik durumunun kız çocukları için de kurban kesmeye müsait olması
b- Hz. Peygamberin cahiliye döneminde kız ve erkek çocuklar arasında yapılan ayrımı ortadan kaldırmak istemesi
c- Hz. Peygamberin kız çocuklarının doğumunu vesile kılarak fakirleri doyurmayı amaçlaması
d- Hz. Peygamberin ziyafet vererek dostluk ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek istemesi
e- Yeni doğan çocuğunun kız olduğunu kurban kesip ziyafet vermek suretiyle duyurmak istemesi

9- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Medine’ye hicretinin müşrikler açısından doğurduğu en önemli sonuçlardan biridir?

a- Mekke’deki iş gücünün azalması
b- Mekke’ye giden hacıların sayısının azalması
c- Müşriklerin putlara saygılarının azalması
d- Mekkelilerin ticaret yolunun güvenli olmaktan çıkması
e- Mekke’deki kabileler arasında çatışma çıkması

10- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların birinci Akabe biatında kaçınacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?

a- Çocuklarını öldürmemek
b- İçki içmemek
c- Zina etmemek
d- Hırsızlık yapmamak
e- Allaha ortak koşmamak

11- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin nübüvvetten önce yaşadığı manevi tecrübelerden biridir?

a- Üzülmesi
b- Yemene yolculuk yapması
c- Sadık rüyalar görmesi
d- Ona vahiy gelmesi
e- Mirac olayı

12- Mekkeli müşriklerin Haşimoğullarına yönelik ambargosunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a- Haşimoğullarının hac ibadetinden aldıkları payı vermemek
b- Haşimoğullarını Hz. Peygambere verdikleri desteği bırakmaya zorlamak
c- Müslümanların hicret etmesini engellemek
d- Kuranın okunmasını engellemek
e- Mekke ticaretinin tümünü ele geçirmek

13- Aşağıdaki kabilelerden hangisi “Medine sözleşmesi”ne dahil olanlardan biri değildir?

a- hazrec
b- evs
c- kurayza
d- kaynuka
e- kudaa

14- Nadir oğullarının Medine’den Haybere sürülmelerinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Medine’de karışıklık çıkarmaları
b- Müslümanlara karşı savaş ilan etmeleri
c- Medine sözleşmesi gereği ödenecek diyete katılmamaları
d- Müslümanların bedir gazvesindeki başarılarını küçümsemeleri
e- Savaşta Müslümanlara ihanet etmeleri

15- Hendek savaşına Ahzab savaşı denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a- Kureyş kabilesi ile diğer Arap kabilelerinin, Müslümanlara karşı ittifak yapmaları
b- Kureyş, Yahudi ve diğer Arap kabilelerinin İslam ordusuna karşı ittifak yapmaları
c- Kureyşle ehabiş kabilelerinin ittifak yapmaları
d- Müslümanlara karşı kureyşle Yahudilerin ittifak yapmaları
e- Kureyş, ehabiş, esed, tay ve gatafan kabilelerinin İslam ordusuna karşı ittifak yapmaları

16- Hendek savaşında Medinenin hangi tarafına hendek kazılmıştır?

a- güneybatı
b- doğu
c- güney
d- kuzey
e- batı

17- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud savaşını kaybetmelerinin en önemli temel sebebidir?

a- Ebu süfyanın kureyş ordusunun komutanı olması
b- İslam ordusunun azlığı
c- Medinenin savunmasız kalması
d- Kureyş ordusunda paralı askerlerin bulunması
e- Okçuların ayneyn tepesini terk etmeleri

18- Kureyş müşriklerini Hudeybiye antlaşmasını yapmaya sevk eden en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

a- Bey’atürrıdvan denilen biatın yapılması
b- Medine yakınından geçen Suriye ticaret yolunun kervanlarına kapatılması endişesi
c- Müslümanlarla ikili ilişkileri düzeltme arzusu
d- Hz. Peygamberin sulh teklifindeki aşırı ısrarı
e- Gönderdikleri elçilerin Kabe ziyaretine izin vermeleri hususundaki ısrarları

19- Huneyn gazvesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a- Ganimet dağıtımında müellefe-i kulub uygulaması yapılmıştır
b- Huneyn gazvesi hevazin ve sakif kabilelerine karşı düzenlenmiştir
c- Savaş esirleri karşılıksız serbest bırakılmıştır
d- Gazve, mekkenin fethinden sonra yapılmıştır
e- Savaşın başında üstünlüğü eline geçiren İslam ordusu kolay bir zafer kazanmıştır

20- Taif kuşatması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a- Kuşatma sırasında mancınık ve debbabe silahları kullanılmıştır
b- Kuşatma sırasında İslam ordusuna sığınan köleler hür sayılmıştır
c- Kuşatma huneyn zaferinin ardından yapılmıştır
d- Taif halkı İslamı kabul edeceğini açıklayınca kuşatma kaldırılmıştır
e- Kuşatma bir ay civarında sürmüştür
Not: Doğru cevaplar kırmızı ile belirtilmiştir.

1 yorum: