23 Eylül 2012 Pazar

Hadis Dersi Bahar Dönemi Çıkmış Sorular

Hadis Dersi Bahar Dönemi Çıkmış Sorular
HADİS 
 
1-Aşağıdakilerden hangisi sünnet bilgisinin elde edildiği kaynaklardan biri değildir?
A-Siyer kaynakları
B-ehli kitabın kutsal metinleri
C-hadis kitapları
D-fiili gelenek
E-sözlü gelenek
2-Aşağıdakilerden hangisi sünnetin sonraki nesillere intikal vasıtalarından biri dğeildir?

A-öğretim
B-sözlü nakil
C-yazılı nakil
D-tefekkür
E-uygulama
3-Kim resule itaat ederse muhakkak Allaha itaat etmiş olur ayetindeki itaat aşağıdaki zaman dilimlerinden hangisi için geçerlidir?

A-resullahın risaletinden kıyamete kadar ki tüm zamanlar
B-onun sözlerini bizzat işiten sahabe neslinin sağ olduğu dönem
C-resullahın hayatta olduğu saadet asrı
D-sünneti sahabeden öğrenen tabiin nesli dönemi
E-mezheplerin sistemleşmesinden önceki dönem
 
4-aşağıdakilerden hangisi hz.peygamberin kuranı açıklama usullerinden biri değildir?

A-Muhteva uyumu olan bir hadisten sonra iligli ayete işaret etme
B-sorulara cevap verirken ayetleri açıklama
C-vahyolunan ayeti okurken aynı zamanda açıklamasını yapma
D-ortama uygun düşen ayeti açıklama
E-ders verir tarzda ayetleri açıklama
 
5-aşağıdakilerden hangisi sünnet-hadis arasındaki ilişkiyi açıklayan kavram çiftidir?
A-mütevatir-ahad
B-uygulama-nakil
C-sözlü nakil-yazılı nakil
D-tolumsal uygulama-bireysel uygulama
E-metlüv vahiy-gayri metlüv vahiy
 
6-aşağıdakilerden hangisi insanlara elçi olarak bir melek değil kendi cinslerinden peygamberler gönderilmesinin nedenidir?

A-İnsan peygamberlerin dini yaşayarak hemcinslerine örneklik edebilmeleri
B-meleklerin insanlar arasında yaşamalarının mümkün olmaması
C-insanların elçi olarak melek gönderilmesine karşı çıkmaları
D-insanların meleklerden üstün olmamaları
E-insan peygamberlerin Allaha daha itaatkar olmaları
7-hz.ömerin hacerül esved için sen sadece bir taşsın ben resullahı seni öperken gördüğm için öpüyorum demesi aşağıdakilerden hangisini gösterir.?

A-Hz.ömerin hacerül esvedi öpmeyi doğru bir davranış olarak düşündüğünü
B-hz.ömerin şirk ve bidatlere karşı duyarlı bri halife olduğunu
C-hz.ömerin resullahın sünnetin bağlı bir halife olduğu
D-islamda hacerül esvedden başka hiçbir nesnenn değerli olmadığını
E-hz.ömerin hilafeti boyunca bir çok kere hacca gittini
 
8-hz.ali eğer din akıl ve rey ile olsaydı ben mestin üstünü değil altını mesh ederdim ama ben resullahı mestin üstünü meshi ederken gördüm sözüyle en çok vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A-hz.ali döneminde bazıları mestin altına mesh edilmesi gerektiğini savunmuşlardır
B-mest üzerine mesh hz.peygamberin uygulamalarından biridir
C-abdestin kabul olması için mestin üstüne mesh edilmesi gerekir
D-hz.ali resullahın mestin üstüne mesh ettiğini görmüştür
E-dini konularda akla aykırı gibi görünsede hz.peygambere ittiba gerekir.
 
9-alimlerin yaygın kanaatine göre kuranı kerimde kitap ile birlikte kullanılan HİKMET kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A-kuranı kerim
B-sünnet
C-özlü sözler
D-sahabe kavli
E-felsefe
10-muaz bin cebelin bir sorunla karşılaşırsam kuranı kerimle hükmederim orada bulamazsam hz.peygamberin sünnetiyle hükmederim ondada bulamazsam içtihat ederim sözünde anlatılmak istenen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A-delil olma bakımından içtihat dini kaynaklardan biridir
B-sahabiler hz.peygamnerin sünnetine uyma konusunda titizlik göstermişlerdir.
C-kuranı kerimde çözüme kavuşturulamayan konularda sünnete müraacaat edilir.
D-kuran sünnet ve içtihattan başka dinde kaynak değeri olan başka bir delil yoktur
E-delil olma bakımından kuranı kerim dinde ilk sırada yer alan kaynaktır.
11-
I.Hz. peygamberin ahlaki özellikleri
II.hz.peygamberin yaratılış özellikleri
III.hz.peygamberin fiilleri
IV.hz.peygamberin sözleri
V.sahabenin içtihatları
yukarıdakilerden hangisi sünnet kavrmının kapsamına girmez.
A-yalnız II
B-yalnız III
C-Yalnız V
D-I ve II
E-III ve IV
 
12-Aşağıdakilerden hangisi sahabenini hadisleri muhafaza yollarından biri değildir.
A-yazma
B-uygulama 
C-ilim halkalarında öğretme
D-ezberleme
E-kitaplarda tedvin etme
13-aşağıdakilerden hangisi muksirunun ortak özelliklerinden biri dğeildir?

A-hz.peygamberin yakın çevrelerinden olmaları
B-hz.peygamberin vefatının ardından uzun süre yaşamaları
C-hadis öğrenme iştiyakları
D-hadileri yazmaları
E-çok sayıda talebelerinin olması
 
14-sahabe arasında bazı fiillerin sünnet kabul edilemeyeceği yönündeki ihtilafların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-sahabe arasındaki meşrep farklılığı
B-sahabenin sünnetin bir kısmını kabul edip diğer kısmını reddetmeleri
C-sahabenin hz.peygamberin sadede kuran tebliği ile sorumlu olduğunu kabul etmeleri
D-sahabenin hz.peygamberin sürekli ilahi denetim altında olduğunu kabul etmemeleri 
E-sahabenin hz.peygamberin sünnetinin bağlayıcılığını kabul etmemeleri
15-aşağıdaki sahabilerden hangisi muksirundandır?
A-hz.hafsa
B-hz.ömer
C-hz.aişe
D-hz.ali
E-hz.cerir b. abdullah
16-hadilerin mana ve maksadının anlaşılmasını konu edinen ilim dalına ne ad verilir?

A-fehm
B-fıkhül hadis
C-istinbat
D-rivayetül hadis
E-marifetür rical
17-aşağıdakilerden hangisi fıkhül hadis ilmine yönelik çalışmalardan biri değildir?

A-sünen
B-şerhu maanil asar
C-el muhalla
D-et temhid
E-hüccetullahil baliğa
18-
I.hafıza-muhakeme işbirliği
II.hadisle birlikte fikıh bilgisi
III.rivayet-dirayet bütünlüğü
IV.mana ve maksadı kavrama melekesi
yukarıdakilerden hangileri hadis metinlerinin doğru anlaşlması için gereklidir?

A-yalnız I
B-yalnız III
C-I ve IV
D-I II ve III
E-I II III ve IV
19-aşağıdakilerden hangisi hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanmasına ilişkin önerilerden biri değildir
A-münazara metodundan uzaklaşmamak
B-tevakkuf yönteminden kaçınmak
C-cedel metodunu kullanmak
D-ideolojik yaklaşmdan kaçınmak
E-idrak seviyesini göz önünde bulundurmak
20-hadis metinlerinde ortaya çıkan anlama zorluunun ve probleminin aşılmasında acele davranarak onu reddetmeyip sükutu tercih etmeye ne ad verilir?

A-tefakkuh
B-münazara
C-münakaşa
D-tevakkuf
E-muhtasar
 
 
 
Cevaplar : 
1-B
2-D
3-A
4-E
5-B
6-A
7-C
8-E
9-B
10-D
11-C
12-E
13-D
14-A
15-C
16-B
17-A
18-E
19-C
20-D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder